سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- میز مستضعفین- از پشه تا فیل میزدارند- گل سرخ تنها برای بلبل وزنبور عسل خارندارد-برای مار وعنکبوت خار دارد-ایمه اطهارعیلم السلام الجمعین میز نداشتند- ولی عده ای معتقد هستند- نفرین انها وغضب الهی  بهترین میز بوده است- ولی برای امام ز مان علیه السلام- لطف وعنایت کل-میز درحال ساختن است!!-سازمان ملل متحد میزی برای مستضعفین است ویا برای اقای ترامپ است ؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- میز مستضعفین- از پشه تا فیل میزدارند- گل سرخ تنها برای بلبل وزنبور عسل خارندارد-برای مار وعنکبوت خار دارد-ایمه اطهارعیلم السلام الجمعین میز نداشتند- ولی عده ای معتقد هستند- نفرین انها وغضب الهی  بهترین میز بوده است- ولی برای امام ز مان علیه السلام- لطف وعنایت کل-میز درحال ساختن است!!-سازمان ملل متحد میزی برای مستضعفین است ویا برای اقای ترامپ است ؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سئوال این است که قران ارزشهای بینادی ان برا ی انسان- به چه نحوی است—خوب بحث مفصلی است- دران اثبات میشود که انسان به ماهو انسان دارای کرامت است- سئوال بعد مطرح میشود نسبت  به توحید چگونه است – دراین بحث توحید بقول علما سطوح مختلف دارد واین سطوح مختلف-مسبب تفاوت میشود- در انتخاب دین جبری نیست ولی انتخاب براساس عقل مسئولیت وایجاد میکند- وانسان نسبت به ان بایدپاسخگو باشد-توحید باملاک عقلانی بود یک رابطه ناگسستنی با خداوند منان دارد که اورا از تاریکی به روشنائی میبرد واگرتوحید  باملاک عقلانی نبود- اولیای ان سرانجام طاغوت است واورا از رابطه درست با خداوند منان قطع میکنند- واز روشنائی به تاریکی میرونند که انها سرانجام اتش افروز میشوند وبه جهنم باز میگردند-علما میفرمایند- هم انسان ملاک های عقلانی رادرک میکند وباملاک عقلانی –توحید را درک میکند با رابطه باخداوندمنان- اول تاریکی را حس مکیند وبعد روشنائی هارادرک میکند- این چنین نیستکه همه انها تعبدی است وانسان به واقعیتها وحقایق ان پی نبرد- وبرعکس زمانی که رابطه باخداوندمنان قطع میکند خود اماده طاغوتی شدن میشود- وبخوبی درک میکند که دارداز روشنائی که حداقل عقل ودین واقعی برای اوایجاد کرد است خارج میشود وارد لذتهای شهوانی میشود که اورابه تاریکی ها میبرد- یک جزوهای بدست من رسید-از طرف شش نابغه که یکی از انها اقای تیموری-دراوج نبوغ که اینها دانش اموز بودند وشاگرد استادمعزز اقای جلیل حق نگهدار که استاد تعلیمات دینی ونفردوم انجمن حجتیه دردبیرستان شاپور سابق-تدریس میکردند- همه این شش نفربه امریکا رفتند کارهای عجیب کردند جناب اقای تیموریفرمودند تا درجه دکتری هرمسئله ریاضی کمتر بیست دقیقه حلکردم وجزو نویسندگان کتاب دکتری دانشگاه بودند ویک شرکت کتاب نویسیبه ایشان گفت برای دانشجویان جهان سوم کتاب درسطح دکتر بنویس که بخوبی بتوانندان کتاب رادرک کنند وایشان انکتاب بامسائل خوداش کهازطریق کامپوتربدست اورد نوشت وایشان جوایز زیادی برد- ودانشگاه صدمیلیون دلار با ربح نیم در صد وزمان زیادبه ایشان داد- اینها کتب بهائی گرد اوردند وهمه راحفظ کردند- وموضوعی کردند وازروش سقراطی کهاز طیق استاد یاد گرفته بودندجزواتی نوشتند تا انجا جواب منطقی دیگروجودنداشت باپدریکی از دانش اموزان که بهائی بودند-ومهندس عالی رتبه- وگدرکی از دانش اموزان دبیرستان اقای به ائین بود وهم کلاسی ان بود بحث کردند وایشان درجواب گفت-من جوابی ندارم انها گفتندشماز بهائیت دست برمیدارید-گفت نه- انهاجواب دادنبرای افرادعادی ما پلاک خر درست کردیمولی به شماان پلاک رانمیدهیم-من یکی ازان جزوات را بدست اوردم- وخدمت اقای چهرنگار استادارشد بهائیان بود رفتم- شش سئوال انرا خواندم که نظر شما چیست- ایشان یک ژسـ تمام عیار امریکائی گرفت دردانشگاه شیرازبچه ها پس از مدتی ژست استادان امریکائی میگرفتند-دانشجویان تازه وارد زمانی که ما این ژست ها- میگرفتیم باکمال تعجب میگفتندباامریکائیها اینطوربایدصحبت کنیم؟؟- فرمودند واقعا اینطوراست؟؟ شما کاملا به حقایق پی بردید-من مات ومبهوت شدم- ایشان فرمودند-که شما اولین کسی نیستیدکه نوبراش اوردید- پانصدنفر جلوی شما است- این جمله ومطلب منسوخ است- شما از حضیرت القدس دراین شش مورد وموارد دیگر طلب کشف حقایق کنید= پاسخ شماراخواهند داد-من گفتم پس چرا درکتابهای شما ان حقایق چاپ نشده است- وچرا میگوید اینکتاب معجزه است- ایشانهمین سئوالات از حضیرتالقدس- سئوال کنید .کسی داردبه تهران میرود نامه خودرابه من بدهید تا زودتر بدست انها-برسد- منگفتم خداحافظ – ومات مانده بودم چطورکسی مطلبرا میفهمد ولی حاضربه تغیران نیست- اقایان درامریکا معتقدهستند- هرکس هرطور خداوندمنانرا قبول کرد درست است؟؟- حق ایرادنداریم- ولی حقوق بشر ازاد-نیست- بایدمطابق حقوق بشرامریکائی باشد وگرنه مته به خشاش گذاشته میشود-اگرتوحید ازاد است –حقوق بشر هم ازاد است- البته اجباری نیست وچالش عقلانی هست-درحقوق بشرهم است-یکخانم احتمالا امریکائی در العربیه مقاله نوشته است- که چرا اقای اوباما- به ایران امتیاز داد؟؟ نظر ایشان است- میفرماید زمانی روسها وارد وسوریه شدند وشروع پیشرفت کردند- چون امریکائی نمی توانستند- باداعش بجنگند –عجب مروت وجوانمردی وانصاف-؟؟ لذا از ترس انکه مردم سوریه بخصوص جوانان متمایل به مسکوشوند-وجودایران درسوریه بخوبی میتوانست نفوذ روسیه راخنثی کند واگرایران وروسیع پس از پیروزی وکنار کشیدن اقای اسد ویا شرکت همگانی انجام شود ودوستان امریکای برسرکاربیانند وانها خودرکنار بکشند منافع انها درسوریه حفظ میشود وبه انها-امتیاز داده میشود- وپولهای  امروزه برای مخارج جنگی داده میشود-البته یکمقداری بیشتر-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سئوال این است که قران ارزشهای بینادی ان برا ی انسان- به چه نحوی است—خوب بحث مفصلی است- دران اثبات میشود که انسان به ماهو انسان دارای کرامت است- سئوال بعد مطرح میشود نسبت  به توحید چگونه است – دراین بحث توحید بقول علما سطوح مختلف دارد واین سطوح مختلف-مسبب تفاوت میشود- در انتخاب دین جبری نیست ولی انتخاب براساس عقل مسئولیت وایجاد میکند- وانسان نسبت به ان بایدپاسخگو باشد-توحید باملاک عقلانی بود یک رابطه ناگسستنی با خداوند منان دارد که اورا از تاریکی به روشنائی میبرد واگرتوحید  باملاک عقلانی نبود- اولیای ان سرانجام طاغوت است واورا از رابطه درست با خداوند منان قطع میکنند- واز روشنائی به تاریکی میرونند که انها سرانجام اتش افروز میشوند وبه جهنم باز میگردند-علما میفرمایند- هم انسان ملاک های عقلانی رادرک میکند وباملاک عقلانی –توحید را درک میکند با رابطه باخداوندمنان- اول تاریکی را حس مکیند وبعد روشنائی هارادرک میکند- این چنین نیستکه همه انها تعبدی است وانسان به واقعیتها وحقایق ان پی نبرد- وبرعکس زمانی که رابطه باخداوندمنان قطع میکند خود اماده طاغوتی شدن میشود- وبخوبی درک میکند که دارداز روشنائی که حداقل عقل ودین واقعی برای اوایجاد کرد است خارج میشود وارد لذتهای شهوانی میشود که اورابه تاریکی ها میبرد- یک جزوهای بدست من رسید-از طرف شش نابغه که یکی از انها اقای تیموری-دراوج نبوغ که اینها دانش اموز بودند وشاگرد استادمعزز اقای جلیل حق نگهدار که استاد تعلیمات دینی ونفردوم انجمن حجتیه دردبیرستان شاپور سابق-تدریس میکردند- همه این شش نفربه امریکا رفتند کارهای عجیب کردند جناب اقای تیموریفرمودند تا درجه دکتری هرمسئله ریاضی کمتر بیست دقیقه حلکردم وجزو نویسندگان کتاب دکتری دانشگاه بودند ویک شرکت کتاب نویسیبه ایشان گفت برای دانشجویان جهان سوم کتاب درسطح دکتر بنویس که بخوبی بتوانندان کتاب رادرک کنند وایشان انکتاب بامسائل خوداش کهازطریق کامپوتربدست اورد نوشت وایشان جوایز زیادی برد- ودانشگاه صدمیلیون دلار با ربح نیم در صد وزمان زیادبه ایشان داد- اینها کتب بهائی گرد اوردند وهمه راحفظ کردند- وموضوعی کردند وازروش سقراطی کهاز طیق استاد یاد گرفته بودندجزواتی نوشتند تا انجا جواب منطقی دیگروجودنداشت باپدریکی از دانش اموزان که بهائی بودند-ومهندس عالی رتبه- وگدرکی از دانش اموزان دبیرستان اقای به ائین بود وهم کلاسی ان بود بحث کردند وایشان درجواب گفت-من جوابی ندارم انها گفتندشماز بهائیت دست برمیدارید-گفت نه- انهاجواب دادنبرای افرادعادی ما پلاک خر درست کردیمولی به شماان پلاک رانمیدهیم-من یکی ازان جزوات را بدست اوردم- وخدمت اقای چهرنگار استادارشد بهائیان بود رفتم- شش سئوال انرا خواندم که نظر شما چیست- ایشان یک ژسـ تمام عیار امریکائی گرفت دردانشگاه شیرازبچه ها پس از مدتی ژست استادان امریکائی میگرفتند-دانشجویان تازه وارد زمانی که ما این ژست ها- میگرفتیم باکمال تعجب میگفتندباامریکائیها اینطوربایدصحبت کنیم؟؟- فرمودند واقعا اینطوراست؟؟ شما کاملا به حقایق پی بردید-من مات ومبهوت شدم- ایشان فرمودند-که شما اولین کسی نیستیدکه نوبراش اوردید- پانصدنفر جلوی شما است- این جمله ومطلب منسوخ است- شما از حضیرت القدس دراین شش مورد وموارد دیگر طلب کشف حقایق کنید= پاسخ شماراخواهند داد-من گفتم پس چرا درکتابهای شما ان حقایق چاپ نشده است- وچرا میگوید اینکتاب معجزه است- ایشانهمین سئوالات از حضیرتالقدس- سئوال کنید .کسی داردبه تهران میرود نامه خودرابه من بدهید تا زودتر بدست انها-برسد- منگفتم خداحافظ – ومات مانده بودم چطورکسی مطلبرا میفهمد ولی حاضربه تغیران نیست- اقایان درامریکا معتقدهستند- هرکس هرطور خداوندمنانرا قبول کرد درست است؟؟- حق ایرادنداریم- ولی حقوق بشر ازاد-نیست- بایدمطابق حقوق بشرامریکائی باشد وگرنه مته به خشاش گذاشته میشود-اگرتوحید ازاد است –حقوق بشر هم ازاد است- البته اجباری نیست وچالش عقلانی هست-درحقوق بشرهم است-یکخانم احتمالا امریکائی در العربیه مقاله نوشته است- که چرا اقای اوباما- به ایران امتیاز داد؟؟ نظر ایشان است- میفرماید زمانی روسها وارد وسوریه شدند وشروع پیشرفت کردند- چون امریکائی نمی توانستند- باداعش بجنگند –عجب مروت وجوانمردی وانصاف-؟؟ لذا از ترس انکه مردم سوریه بخصوص جوانان متمایل به مسکوشوند-وجودایران درسوریه بخوبی میتوانست نفوذ روسیه راخنثی کند واگرایران وروسیع پس از پیروزی وکنار کشیدن اقای اسد ویا شرکت همگانی انجام شود ودوستان امریکای برسرکاربیانند وانها خودرکنار بکشند منافع انها درسوریه حفظ میشود وبه انها-امتیاز داده میشود- وپولهای  امروزه برای مخارج جنگی داده میشود-البته یکمقداری بیشتر-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سئوال این است که قران ارزشهای بینادی ان برا ی انسان- به چه نحوی است—خوب بحث مفصلی است- دران اثبات میشود که انسان به ماهو انسان دارای کرامت است- سئوال بعد مطرح میشود نسبت  به توحید چگونه است – دراین بحث توحید بقول علما سطوح مختلف دارد واین سطوح مختلف-مسبب تفاوت میشود- در انتخاب دین جبری نیست ولی انتخاب براساس عقل مسئولیت وایجاد میکند- وانسان نسبت به ان بایدپاسخگو باشد-توحید باملاک عقلانی بود یک رابطه ناگسستنی با خداوند منان دارد که اورا از تاریکی به روشنائی میبرد واگرتوحید  باملاک عقلانی نبود- اولیای ان سرانجام طاغوت است واورا از رابطه درست با خداوند منان قطع میکنند- واز روشنائی به تاریکی میرونند که انها سرانجام اتش افروز میشوند وبه جهنم باز میگردند-علما میفرمایند- هم انسان ملاک های عقلانی رادرک میکند وباملاک عقلانی –توحید را درک میکند با رابطه باخداوندمنان- اول تاریکی را حس مکیند وبعد روشنائی هارادرک میکند- این چنین نیستکه همه انها تعبدی است وانسان به واقعیتها وحقایق ان پی نبرد- وبرعکس زمانی که رابطه باخداوندمنان قطع میکند خود اماده طاغوتی شدن میشود- وبخوبی درک میکند که دارداز روشنائی که حداقل عقل ودین واقعی برای اوایجاد کرد است خارج میشود وارد لذتهای شهوانی میشود که اورابه تاریکی ها میبرد- یک جزوهای بدست من رسید-از طرف شش نابغه که یکی از انها اقای تیموری-دراوج نبوغ که اینها دانش اموز بودند وشاگرد استادمعزز اقای جلیل حق نگهدار که استاد تعلیمات دینی ونفردوم انجمن حجتیه دردبیرستان شاپور سابق-تدریس میکردند- همه این شش نفربه امریکا رفتند کارهای عجیب کردند جناب اقای تیموریفرمودند تا درجه دکتری هرمسئله ریاضی کمتر بیست دقیقه حلکردم وجزو نویسندگان کتاب دکتری دانشگاه بودند ویک شرکت کتاب نویسیبه ایشان گفت برای دانشجویان جهان سوم کتاب درسطح دکتر بنویس که بخوبی بتوانندان کتاب رادرک کنند وایشان انکتاب بامسائل خوداش کهازطریق کامپوتربدست اورد نوشت وایشان جوایز زیادی برد- ودانشگاه صدمیلیون دلار با ربح نیم در صد وزمان زیادبه ایشان داد- اینها کتب بهائی گرد اوردند وهمه راحفظ کردند- وموضوعی کردند وازروش سقراطی کهاز طیق استاد یاد گرفته بودندجزواتی نوشتند تا انجا جواب منطقی دیگروجودنداشت باپدریکی از دانش اموزان که بهائی بودند-ومهندس عالی رتبه- وگدرکی از دانش اموزان دبیرستان اقای به ائین بود وهم کلاسی ان بود بحث کردند وایشان درجواب گفت-من جوابی ندارم انها گفتندشماز بهائیت دست برمیدارید-گفت نه- انهاجواب دادنبرای افرادعادی ما پلاک خر درست کردیمولی به شماان پلاک رانمیدهیم-من یکی ازان جزوات را بدست اوردم- وخدمت اقای چهرنگار استادارشد بهائیان بود رفتم- شش سئوال انرا خواندم که نظر شما چیست- ایشان یک ژسـ تمام عیار امریکائی گرفت دردانشگاه شیرازبچه ها پس از مدتی ژست استادان امریکائی میگرفتند-دانشجویان تازه وارد زمانی که ما این ژست ها- میگرفتیم باکمال تعجب میگفتندباامریکائیها اینطوربایدصحبت کنیم؟؟- فرمودند واقعا اینطوراست؟؟ شما کاملا به حقایق پی بردید-من مات ومبهوت شدم- ایشان فرمودند-که شما اولین کسی نیستیدکه نوبراش اوردید- پانصدنفر جلوی شما است- این جمله ومطلب منسوخ است- شما از حضیرت القدس دراین شش مورد وموارد دیگر طلب کشف حقایق کنید= پاسخ شماراخواهند داد-من گفتم پس چرا درکتابهای شما ان حقایق چاپ نشده است- وچرا میگوید اینکتاب معجزه است- ایشانهمین سئوالات از حضیرتالقدس- سئوال کنید .کسی داردبه تهران میرود نامه خودرابه من بدهید تا زودتر بدست انها-برسد- منگفتم خداحافظ – ومات مانده بودم چطورکسی مطلبرا میفهمد ولی حاضربه تغیران نیست- اقایان درامریکا معتقدهستند- هرکس هرطور خداوندمنانرا قبول کرد درست است؟؟- حق ایرادنداریم- ولی حقوق بشر ازاد-نیست- بایدمطابق حقوق بشرامریکائی باشد وگرنه مته به خشاش گذاشته میشود-اگرتوحید ازاد است –حقوق بشر هم ازاد است- البته اجباری نیست وچالش عقلانی هست-درحقوق بشرهم است-یکخانم احتمالا امریکائی در العربیه مقاله نوشته است- که چرا اقای اوباما- به ایران امتیاز داد؟؟ نظر ایشان است- میفرماید زمانی روسها وارد وسوریه شدند وشروع پیشرفت کردند- چون امریکائی نمی توانستند- باداعش بجنگند –عجب مروت وجوانمردی وانصاف-؟؟ لذا از ترس انکه مردم سوریه بخصوص جوانان متمایل به مسکوشوند-وجودایران درسوریه بخوبی میتوانست نفوذ روسیه راخنثی کند واگرایران وروسیع پس از پیروزی وکنار کشیدن اقای اسد ویا شرکت همگانی انجام شود ودوستان امریکای برسرکاربیانند وانها خودرکنار بکشند منافع انها درسوریه حفظ میشود وبه انها-امتیاز داده میشود- وپولهای  امروزه برای مخارج جنگی داده میشود-البته یکمقداری بیشتر-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سئوال این است که قران ارزشهای بینادی ان برا ی انسان- به چه نحوی است—خوب بحث مفصلی است- دران اثبات میشود که انسان به ماهو انسان دارای کرامت است- سئوال بعد مطرح میشود نسبت  به توحید چگونه است – دراین بحث توحید بقول علما سطوح مختلف دارد واین سطوح مختلف-مسبب تفاوت میشود- در انتخاب دین جبری نیست ولی انتخاب براساس عقل مسئولیت وایجاد میکند- وانسان نسبت به ان بایدپاسخگو باشد-توحید باملاک عقلانی بود یک رابطه ناگسستنی با خداوند منان دارد که اورا از تاریکی به روشنائی میبرد واگرتوحید  باملاک عقلانی نبود- اولیای ان سرانجام طاغوت است واورا از رابطه درست با خداوند منان قطع میکنند- واز روشنائی به تاریکی میرونند که انها سرانجام اتش افروز میشوند وبه جهنم باز میگردند-علما میفرمایند- هم انسان ملاک های عقلانی رادرک میکند وباملاک عقلانی –توحید را درک میکند با رابطه باخداوندمنان- اول تاریکی را حس مکیند وبعد روشنائی هارادرک میکند- این چنین نیستکه همه انها تعبدی است وانسان به واقعیتها وحقایق ان پی نبرد- وبرعکس زمانی که رابطه باخداوندمنان قطع میکند خود اماده طاغوتی شدن میشود- وبخوبی درک میکند که دارداز روشنائی که حداقل عقل ودین واقعی برای اوایجاد کرد است خارج میشود وارد لذتهای شهوانی میشود که اورابه تاریکی ها میبرد- یک جزوهای بدست من رسید-از طرف شش نابغه که یکی از انها اقای تیموری-دراوج نبوغ که اینها دانش اموز بودند وشاگرد استادمعزز اقای جلیل حق نگهدار که استاد تعلیمات دینی ونفردوم انجمن حجتیه دردبیرستان شاپور سابق-تدریس میکردند- همه این شش نفربه امریکا رفتند کارهای عجیب کردند جناب اقای تیموریفرمودند تا درجه دکتری هرمسئله ریاضی کمتر بیست دقیقه حلکردم وجزو نویسندگان کتاب دکتری دانشگاه بودند ویک شرکت کتاب نویسیبه ایشان گفت برای دانشجویان جهان سوم کتاب درسطح دکتر بنویس که بخوبی بتوانندان کتاب رادرک کنند وایشان انکتاب بامسائل خوداش کهازطریق کامپوتربدست اورد نوشت وایشان جوایز زیادی برد- ودانشگاه صدمیلیون دلار با ربح نیم در صد وزمان زیادبه ایشان داد- اینها کتب بهائی گرد اوردند وهمه راحفظ کردند- وموضوعی کردند وازروش سقراطی کهاز طیق استاد یاد گرفته بودندجزواتی نوشتند تا انجا جواب منطقی دیگروجودنداشت باپدریکی از دانش اموزان که بهائی بودند-ومهندس عالی رتبه- وگدرکی از دانش اموزان دبیرستان اقای به ائین بود وهم کلاسی ان بود بحث کردند وایشان درجواب گفت-من جوابی ندارم انها گفتندشماز بهائیت دست برمیدارید-گفت نه- انهاجواب دادنبرای افرادعادی ما پلاک خر درست کردیمولی به شماان پلاک رانمیدهیم-من یکی ازان جزوات را بدست اوردم- وخدمت اقای چهرنگار استادارشد بهائیان بود رفتم- شش سئوال انرا خواندم که نظر شما چیست- ایشان یک ژسـ تمام عیار امریکائی گرفت دردانشگاه شیرازبچه ها پس از مدتی ژست استادان امریکائی میگرفتند-دانشجویان تازه وارد زمانی که ما این ژست ها- میگرفتیم باکمال تعجب میگفتندباامریکائیها اینطوربایدصحبت کنیم؟؟- فرمودند واقعا اینطوراست؟؟ شما کاملا به حقایق پی بردید-من مات ومبهوت شدم- ایشان فرمودند-که شما اولین کسی نیستیدکه نوبراش اوردید- پانصدنفر جلوی شما است- این جمله ومطلب منسوخ است- شما از حضیرت القدس دراین شش مورد وموارد دیگر طلب کشف حقایق کنید= پاسخ شماراخواهند داد-من گفتم پس چرا درکتابهای شما ان حقایق چاپ نشده است- وچرا میگوید اینکتاب معجزه است- ایشانهمین سئوالات از حضیرتالقدس- سئوال کنید .کسی داردبه تهران میرود نامه خودرابه من بدهید تا زودتر بدست انها-برسد- منگفتم خداحافظ – ومات مانده بودم چطورکسی مطلبرا میفهمد ولی حاضربه تغیران نیست- اقایان درامریکا معتقدهستند- هرکس هرطور خداوندمنانرا قبول کرد درست است؟؟- حق ایرادنداریم- ولی حقوق بشر ازاد-نیست- بایدمطابق حقوق بشرامریکائی باشد وگرنه مته به خشاش گذاشته میشود-اگرتوحید ازاد است –حقوق بشر هم ازاد است- البته اجباری نیست وچالش عقلانی هست-درحقوق بشرهم است-یکخانم احتمالا امریکائی در العربیه مقاله نوشته است- که چرا اقای اوباما- به ایران امتیاز داد؟؟ نظر ایشان است- میفرماید زمانی روسها وارد وسوریه شدند وشروع پیشرفت کردند- چون امریکائی نمی توانستند- باداعش بجنگند –عجب مروت وجوانمردی وانصاف-؟؟ لذا از ترس انکه مردم سوریه بخصوص جوانان متمایل به مسکوشوند-وجودایران درسوریه بخوبی میتوانست نفوذ روسیه راخنثی کند واگرایران وروسیع پس از پیروزی وکنار کشیدن اقای اسد ویا شرکت همگانی انجام شود ودوستان امریکای برسرکاربیانند وانها خودرکنار بکشند منافع انها درسوریه حفظ میشود وبه انها-امتیاز داده میشود- وپولهای  امروزه برای مخارج جنگی داده میشود-البته یکمقداری بیشتر-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سئوال این است که قران ارزشهای بینادی ان برا ی انسان- به چه نحوی است—خوب بحث مفصلی است- دران اثبات میشود که انسان به ماهو انسان دارای کرامت است- سئوال بعد مطرح میشود نسبت  به توحید چگونه است – دراین بحث توحید بقول علما سطوح مختلف دارد واین سطوح مختلف-مسبب تفاوت میشود- در انتخاب دین جبری نیست ولی انتخاب براساس عقل مسئولیت وایجاد میکند- وانسان نسبت به ان بایدپاسخگو باشد-توحید باملاک عقلانی بود یک رابطه ناگسستنی با خداوند منان دارد که اورا از تاریکی به روشنائی میبرد واگرتوحید  باملاک عقلانی نبود- اولیای ان سرانجام طاغوت است واورا از رابطه درست با خداوند منان قطع میکنند- واز روشنائی به تاریکی میرونند که انها سرانجام اتش افروز میشوند وبه جهنم باز میگردند-علما میفرمایند- هم انسان ملاک های عقلانی رادرک میکند وباملاک عقلانی –توحید را درک میکند با رابطه باخداوندمنان- اول تاریکی را حس مکیند وبعد روشنائی هارادرک میکند- این چنین نیستکه همه انها تعبدی است وانسان به واقعیتها وحقایق ان پی نبرد- وبرعکس زمانی که رابطه باخداوندمنان قطع میکند خود اماده طاغوتی شدن میشود- وبخوبی درک میکند که دارداز روشنائی که حداقل عقل ودین واقعی برای اوایجاد کرد است خارج میشود وارد لذتهای شهوانی میشود که اورابه تاریکی ها میبرد- یک جزوهای بدست من رسید-از طرف شش نابغه که یکی از انها اقای تیموری-دراوج نبوغ که اینها دانش اموز بودند وشاگرد استادمعزز اقای جلیل حق نگهدار که استاد تعلیمات دینی ونفردوم انجمن حجتیه دردبیرستان شاپور سابق-تدریس میکردند- همه این شش نفربه امریکا رفتند کارهای عجیب کردند جناب اقای تیموریفرمودند تا درجه دکتری هرمسئله ریاضی کمتر بیست دقیقه حلکردم وجزو نویسندگان کتاب دکتری دانشگاه بودند ویک شرکت کتاب نویسیبه ایشان گفت برای دانشجویان جهان سوم کتاب درسطح دکتر بنویس که بخوبی بتوانندان کتاب رادرک کنند وایشان انکتاب بامسائل خوداش کهازطریق کامپوتربدست اورد نوشت وایشان جوایز زیادی برد- ودانشگاه صدمیلیون دلار با ربح نیم در صد وزمان زیادبه ایشان داد- اینها کتب بهائی گرد اوردند وهمه راحفظ کردند- وموضوعی کردند وازروش سقراطی کهاز طیق استاد یاد گرفته بودندجزواتی نوشتند تا انجا جواب منطقی دیگروجودنداشت باپدریکی از دانش اموزان که بهائی بودند-ومهندس عالی رتبه- وگدرکی از دانش اموزان دبیرستان اقای به ائین بود وهم کلاسی ان بود بحث کردند وایشان درجواب گفت-من جوابی ندارم انها گفتندشماز بهائیت دست برمیدارید-گفت نه- انهاجواب دادنبرای افرادعادی ما پلاک خر درست کردیمولی به شماان پلاک رانمیدهیم-من یکی ازان جزوات را بدست اوردم- وخدمت اقای چهرنگار استادارشد بهائیان بود رفتم- شش سئوال انرا خواندم که نظر شما چیست- ایشان یک ژسـ تمام عیار امریکائی گرفت دردانشگاه شیرازبچه ها پس از مدتی ژست استادان امریکائی میگرفتند-دانشجویان تازه وارد زمانی که ما این ژست ها- میگرفتیم باکمال تعجب میگفتندباامریکائیها اینطوربایدصحبت کنیم؟؟- فرمودند واقعا اینطوراست؟؟ شما کاملا به حقایق پی بردید-من مات ومبهوت شدم- ایشان فرمودند-که شما اولین کسی نیستیدکه نوبراش اوردید- پانصدنفر جلوی شما است- این جمله ومطلب منسوخ است- شما از حضیرت القدس دراین شش مورد وموارد دیگر طلب کشف حقایق کنید= پاسخ شماراخواهند داد-من گفتم پس چرا درکتابهای شما ان حقایق چاپ نشده است- وچرا میگوید اینکتاب معجزه است- ایشانهمین سئوالات از حضیرتالقدس- سئوال کنید .کسی داردبه تهران میرود نامه خودرابه من بدهید تا زودتر بدست انها-برسد- منگفتم خداحافظ – ومات مانده بودم چطورکسی مطلبرا میفهمد ولی حاضربه تغیران نیست- اقایان درامریکا معتقدهستند- هرکس هرطور خداوندمنانرا قبول کرد درست است؟؟- حق ایرادنداریم- ولی حقوق بشر ازاد-نیست- بایدمطابق حقوق بشرامریکائی باشد وگرنه مته به خشاش گذاشته میشود-اگرتوحید ازاد است –حقوق بشر هم ازاد است- البته اجباری نیست وچالش عقلانی هست-درحقوق بشرهم است-یکخانم احتمالا امریکائی در العربیه مقاله نوشته است- که چرا اقای اوباما- به ایران امتیاز داد؟؟ نظر ایشان است- میفرماید زمانی روسها وارد وسوریه شدند وشروع پیشرفت کردند- چون امریکائی نمی توانستند- باداعش بجنگند –عجب مروت وجوانمردی وانصاف-؟؟ لذا از ترس انکه مردم سوریه بخصوص جوانان متمایل به مسکوشوند-وجودایران درسوریه بخوبی میتوانست نفوذ روسیه راخنثی کند واگرایران وروسیع پس از پیروزی وکنار کشیدن اقای اسد ویا شرکت همگانی انجام شود ودوستان امریکای برسرکاربیانند وانها خودرکنار بکشند منافع انها درسوریه حفظ میشود وبه انها-امتیاز داده میشود- وپولهای  امروزه برای مخارج جنگی داده میشود-البته یکمقداری بیشتر-؟؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99