سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیمنگاهی به مقاله اقای امیر طاهری در روزنامه العربی عربستان-عنوان مقاله-چرا طرح ایران درسوریه منجر به شکست خواهد شد؟؟-در هفته گپذشته ویا نزدیک به ان رسانه های رسمی سرتا سری  یک زمزمه هائی را  بوجود اوردند برای داستان جالب ومهیچی که-در اطراف جریان فوتبالبین ایران-سوریه بافته وپرداخته شد-مطابق اطلاعات دقیق-یک گروه ویژهسوری با یک هواپیمای چارتر برای تشویق تیم ملی  که درجهت تدارک برای بدست اوردن جائی در کاپ جهانی مسکودربخشی از استادیدوم قرار گرفتند-که تظاهرات- ضد ایرانی سر دادند؟؟!! این جماعت خاص شامل خانمهائی میشد که از داشتن حجاب امتناع کرده بودند-به ان سبکی  حجاب درایران رسم است-سئوال اگر ماخانمی از ایران باحجاب به سوریه برود این به معنای ضد اقای بشاراسد است؟؟ وجود انان در استادیوم- این حقیقت را برجسته میکرد- که خانم های ایرانی- اجازهشرکت در مسابقات فوتبال ندارند- بعد از انکه رهبرمعزز ومعظم بیا نیه رسمی دادند- که خانم هائی مردان جوان رادرحالیکه پا انهاتاحدی برهنه استتماشا میکنند-امکان دارد علت هیچهانهای ناخواسته جبری درخانمها شود-؟؟ بحق حرفهای نشنیده شده- بازی سوریه ها- این فرصت را دست داد-که-یک هیجان ناگهانی –یک سیلاب  سم پراکنی برعلیه ایران  ومردمان اش بوجود اید-کلیپ ویودوئی که در سایتهای اجتماعی مجازی پست شده بود که سوریه ها لغتی را گفتند وتوصیفاتی کردند که مناسب چاپ شدن نیست- که انعکاس ان ناسزاگوی معادل ان ماند سیلاب درفضای مجازی بوجود امد- واین مسئله طرح شد که نقش کشورخودش ان- در تراژدی سوریه چیست- وما انجا چه میکنمسئوالی که مداوم تکرار میشد-وحتما ما سئوال نمکنیم اقای ابوبکربغدادی انجا چرا هست؟؟ وچه میکند؟؟-- پاسخ اولیه کهتوسط مسئولین بیان شده است- علت ایرانیان دراین جنگ مانع شدن از سقوط حکومت اقای اسد است که ایشان درجنگ ایران- عراق به رهبری صدام حسین جزو متحدین ایران بود-درسال – 1980 وامروزه –جزو اتئلاف-محور مقاومت به رهبری ایران است- که دیگر این مطلب جایگاهی در نزد مردم ایران  حتی بین طرفداران حکومت هم نیست؟؟ روای شما صیهونیست-بوده است-!! دلیل دیگر که رسانه ای شده است- جلوگیری ازمرقدهای رهبران مقدس شیعه است- رسانهای رسمی  بیان کردند با ذکر لیست این مراکز که گاهی همراه اسم انانعکس انانهم ضمیمه شده است- تبدیل به قبرستان های بزرگان ودانشمندان اهل تسنن شده است- ایا  این امر از عظمت انان میکاهد؟؟ اخرین تحلیل که درتهران گفته شده است- که سوریه در نقش بدین معنا- که افراد سوری را بکشد تا ایران بتواند-در سرزمین های امن بالبنان ارتباط داشته باشد- چطورامریکا ازکشورهای اسلامی وغیر اسلامی افرادی میرباید وبه امریکامیبرد وانها درزندانمخوف شکنجهدمیکند انها قصد ازار ویاتخریب امریکارادارند ولی سئریه حقنداردبگوید این افراد خارجی برای جه درسوریه امدند وچناچه جنایت کنند طبق قانون حقوق بشر است ؟؟!!- وتشکر از حزب الله –کند- که نیروهای ودرا سازمان میدهد وسوریه  بخشی از  کریدور-ان رویا است- که میبایست ازان ازمیان سرزمین نقره فام عراق گذشت- ودر دامن های  زمینهای پرحاصل-در اطرف دمشق غبور کرد—ساختن یک  یک امپراطوری کاری اسان نیست –اولا دوران امپراطئری ها تمام شده است ودوران امت واحده بخواست خداوندمنان شروع شده است!- بخصوص زمانی که که ه قدرت نظامی قوی  است ونه فرهنگ درخشان وجذاب معنوی مذهبی- که نیازمند است که مردم ساده دل همراه خود کند-معوم میشود چشمان شما ضعیف است- ایران وابسته به ان است که یادبگیرد؟؟ ولی متاسفانه راه بسیار سخت است ؟؟ هیچ کس ماندما ازتاریخ بخوبی درس یادنگرفته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از مقاله استاد معززجناب اقای-دکتر-ابراهیم- فیاض-باعنوان داعش- فرزند- وهابیت-بحث خصوصیات-وهابیت—وهابیت-براساس  گفته های متفکران شان- ضدنقل وضد عقل هستند-؟؟!!!!سیره رسول الله صلواته الله علیه واله والسلم—و-حدیث را منفی میکنند—فقط براساس- تاویل عقلی کتاب خدا- عمل میکنند—برهمین اساس فتواهایعجیب وغریب- مانند- جهاد نکاح باحلال بودن- اواط درفشار شرایط جنگ داده اند فقه شان:" فقه رای=عقلی)- است- وبه شدت هم خشن است وخود را صاحب رای میدانند—اینتفکر درتاریخ فقه مالکی وحنبلی راباز تولید کرد-یعنی این تفکر به انها هم یاد داد—این یعنی بی در وپیکربودندین نداشتن یک متولی درست وحسابی- سکوت احمقانه علما—ازدل ایندو-وهابیت درامد—درپس این فرق عرفانی-وهابیت- پان عربیسم مذهبی -درامد-نظرمن- بین انسانها- خصلت رقابت- یک خصلتی  که تولید میشود- این خصلت میتواند مثبت باشد ومیتواندمنفی باشد-ومتاسفانه غالبا منفی است- حضرت علی علیه السلام فرمودند باهم در خیرات وتقوا وایمان ورقابت کنید ولیرقابت مثبت که بهدیکگران کمک کنید حتی ازشماجلوبزنند-این رقابت وقتیکه شروع میشود-دریک بعد است وکم تمام ابعاد رادربر میگیرد وکمک بهم فحاشی میکند وتفاخر میکنند وسرانجام نزاع وکشتار است- قران ایه جالی دارد که درقابت وتفاخر حتی مردگان خودرا وارد رقابت کردند-وخداوندمنان این نوع رقابت را بسیارجاهلانه واحمقانه وخطرناک تشخیص میدهد- دراین رقابت فرد علاوه برانکه به طرف مقابل کمک نمیکند- بلکه مداوم توطئه میکند که ضرر کند- دراعراب ریاست مهمترین عامل رقابت بودتا امروز لذا بعدازانکه شیعیان درایران وعراق به قدرت رسیدند خشم سنگین بر برداران سنی حاکم شد وغرب کهمتوجه قضایا بود ازاین موضوع سواستفاده کرد—ادامه مطلب-نخستین-کسی که بنای این امر را گذاشت خلیفه دوم بود اوسهم عرب وعجم ازبیت المال رابشدن نامساوی میداد—و- شیوخی که زودتر مسلمان شده اند- هم بیشتر سهم میگرفتند- پس ریشههای-وهابیت- در ال سعود ساختار حکومتی پیدا کرد- انگلیسی ها همبه دنبال ملی گرائی بودند واین چهارچوب را تقویت کردند-نام حجاز راهم به عربستان سعودی تغیر دادند-یعنی یک طایفه عرب که پادشاهی هم است- نظرمن- یک نبرد سیاسی- بین انگلستان وامریکا است انگلستان به پادشاهی وملی گرائی وپادشاه دارای قدرت زیادی باید داشته باشد-که بتواند اگر احزابی بوجودامد کنترول کند وقدرت در دست مردم نباشد-ولی امریکائی ها برعکس به جمهوری معتقد هستند وقدرت باید دردست مردم باشد لذا نگذاشتند درایران واردن وبحرین وعربستان که جمهوری شوند ومیگفتند-سرانجام به ضررامریکاهم است0- داعش والقاعده هم نوعی پان غربسیم مذهبی هستند—مانند-خوارج خشن هستند-برای تحقیر شرق که معتقد هستند شرق همیشه با دیکتاتوری میخریده است غرب با دمکراسی ونمی گذارند که شرق به دمکراسی معقولی دست پیدا کند—ادامه-درجا فتوا میدهند واجرا میکند-=نشانه حماقت غرب انرا میداند-=-ادامه -خوارج زن بارداررا وطفلش را به دلیل شیعه علی علیه السلا م بودن اولیا اشکشتند—القاعده حاصل تحول فقه مالکی وحنبلی به فقه حنفی است-بنظرمن هرسه مذهب بجز شافعی دین های حکومتی هستند که به نفع حکومت جهت گیری شدن-ادامه- که درکشور پاکستان وافغانستان شکل گرفت- وازانجا به اسیای میانه وقفقاز وسپس ترکیه نفوذ کردترکیه به همین علت حامی جببه النصره است—امروز دو حریان عرفانی یعنی خوارج وسفیانی ها- که خوارج عرفان خشن وافراد بسیار زاهد وجدی وبیرحم- بودند- وجریان سفیانی  افرادمحافظه کار –سیاس- ابحه گر یعنی بی بی بندوبار وعیاش- -علیه اسلام ناب متحد شدند- -خوارج به نوعی مجری ونوکر سفیانی وبنی امیه هتند-این مطلب در روز عاشورا اتفاق افتادبود-نظرمن- امروزه سفیانی غرب است وخوارج- اسرائیل وعربستان است—وادامه -در اخرالزمان – هم –این- مساله تکرار میشود- داعش-و- وهابیت—به شدت با حضرت مهدی علیه السلام- صلوا ته الله علیه واله والسلم-با- حضرت مهدی علیه السلام مشکل دارد-نظرمن-عربستان –اگرحضرت مهدی علیه السلام ظهور کند –وهابیت انرامنکر میشود وایشان راقلابی میداند- دراسرائیل برای حضرت مسیح علیه السلام چنین است که حضرت مسیح علیه السلام این چنین است که حضرت مسیح علیه السلام به اسمان رفته است وبر نمیگردد—درفیلمی از شهید سترگ-حضرت اقای حججی رحمت الله علیه منتشر کردند—روی لحظه ساقط کردن پرچم- یامهدی علیسه سلام مانور دادند یعنی مداون این پرچم به زمین زدند—بن سلمان گفته(بارها)بود- ایرانیان میخواهند-حکومت-حضرت مهدی علیهالسلام وصلواته الله علیه و والسلم-رابوجو بیاورند—وهابیت- یک مکتب غیر  غایت گرا است- این بیچاره ها- مطلب کمی مشکل- دین وتوحید نمیفهمند-چند نکته ای عرض کنم- برای درک مطلب یک مثال بزنم- فردی بسیارثروت مند – وبسیار فرهیخته وعالم-از کوچه میگذرد- که گدایان انجا هستند به انها- پول میدهد- اینفرد برای خوداش چیزی نمیخواهد- برای گدایان میخواهدپسبرای خود غایتی نمیخواهد چون نیازی ندارد ولی گدایان نیازمند هستندا-پس غایت برای گدایان است ازانها اگر شکر گذاری کنند زیادتر میدهد نه برای انکه نیازبه شکر گذاری دارد-بلکه اخلاق پسنده رایادبگیرنند وچر میگوید منرا عبادت کنید چون بهترین هدف برای گدایان این است- این مطلب را درک نمیکنند- اعتقادی به اخرالزمان وپیروزی خیر ندارند- انها قائلند- که دنیا براساس شر افریده شده است وبرای رستگاری باید رهابنیت داشت باشیم- وبا ان بجنگیم—مبنا بدی وشرادم ها است-کفر اصل است- وهمه کافرند- مگرانکه اینکه ایمانشان را –اثبات کنند- چیزی به نام فطرت وعقل فطری قبل ندارند- بخوبی روشن است- که منبع انان-ترکیبی- ازقول یهود برای دیگران وسکولار  بدبینانه- ومسیحیت اولیه است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله وزینجناب استادمعزز اقای دکتر ابراهیم فیاض- با عنوان- داعش- فرزند وهابیت—درمجله –نه دی شنبه –28 مرداد—مینویسند- کتاب اسلام- قران—حکیم است-خداوند منان وپیامبراش –حکیم اند-درشب قدر امر حکیم استکهنازل میشود واضافه میفرمودند برای فرد حکیم- وهمین جا- بیان میکردند مکتب یعنی حکمت پیدا کردن- وعرفان یعنی حکمت خاص پیدا کردن- ایشان میفرماید  بنای درباره  حکمت به سمت عرفان رفت-که ریشه درقبیله گرائی داشت- همچنان ایشان توجه کرده اند-عرفان درقبائل اصل ان-زهد- بوده است که هرگز به سمت اندیشه ورزی نداشت وتاحدی با راستگوئی وعدالت متمایل بود-وهرگز مانند پیامبر اکرم صلواته الله-به غار حرا رفتند وبه اندیشه ورزی وعبادت الهی مشغول شدند-درانها وجودنداشت ایشان میفرمیاند لقب صدیق که به جناب اقایب ابوبکردادند- یک بحث عرفانی قبیله گرائی است=- سخت است-که تصورکنیم - که ایشان مکتب عرفانی دارد- بقول خارجی هنوز ایشان درتئوری است به بیک ئئوری نهانی سترگی نرسیده است-چهارچوبی ندارد که تئوری اینی همه عمل کرد را وحدت دهد- براساس مقتضیات روز عمل- وحفظ مقام ریاست اساس  هدف ایشان است- چهار خلیفه راشدین وخوارج که خیلی کوشش میکردند که رهبر انها جزو خلفای راشیدن باشد حاظربودندپول هنگفتی به حضرت ابن عباس رحمت الله علیه که ایشت این امر تصویبکن ویا ایشان را بکشند ونزد ایشان درمسجید دربصره رفتند ودر جلوی جمع ادعا خودربیان کردند که مردم سخت نارحت شدندوگفتند چقدرا ینها پررو هستند وحضرت ابنعباس رحمت االهعلیه فرمودند شما خون  های  زیادی بگردن دارید وحقالناس زیادیبه گردن دارید وجامعه شمارا نمیپذیرد-  این پنج رهبر هرکدام منطق خاص وعلم کلام خاص وفلسفه خاص وفقه خاص واخلاق خاص دارند- وچهارتای منطقی که تضاد را میپذیرد دارابودن وسه تای انها بدنبال پوپولیست بودند که اصحاب نورواحد اطلاق کردند-چناچه مابرای اقای عمرمکتب عرفانی واسلامی که اساس ان زهد قبول کنیم- پس هرکس به جناب ایشان معتقدنباشد ویا مانندایشان عمل نکند عمری نیست پس مسلمان نیست- ویاهرانع منطق وعلم کلام وفلسفه وفقه واخلاق راباید اسلامی دانست- البته بعد عرفان .یا صوفی گری- برای رهبر وعدالت وحکمت واخلاق ملاک ائی دارد-که درخوارج وفرق متعدد بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله وزینجناب استادمعزز اقای دکتر ابراهیم فیاض- با عنوان- داعش- فرزند وهابیت—درمجله –نه دی شنبه –28 مرداد—مینویسند- کتاب اسلام- قران—حکیم است-خداوند منان وپیامبراش –حکیم اند-درشب قدر امر حکیم استکهنازل میشود واضافه میفرمودند برای فرد حکیم- وهمین جا- بیان میکردند مکتب یعنی حکمت پیدا کردن- وعرفان یعنی حکمت خاص پیدا کردن- ایشان میفرماید  بنای درباره  حکمت به سمت عرفان رفت-که ریشه درقبیله گرائی داشت- همچنان ایشان توجه کرده اند-عرفان درقبائل اصل ان-زهد- بوده است که هرگز به سمت اندیشه ورزی نداشت وتاحدی با راستگوئی وعدالت متمایل بود-وهرگز مانند پیامبر اکرم صلواته الله-به غار حرا رفتند وبه اندیشه ورزی وعبادت الهی مشغول شدند-درانها وجودنداشت ایشان میفرمیاند لقب صدیق که به جناب اقایب ابوبکردادند- یک بحث عرفانی قبیله گرائی است=- سخت است-که تصورکنیم - که ایشان مکتب عرفانی دارد- بقول خارجی هنوز ایشان درتئوری است به بیک ئئوری نهانی سترگی نرسیده است-چهارچوبی ندارد که تئوری اینی همه عمل کرد را وحدت دهد- براساس مقتضیات روز عمل- وحفظ مقام ریاست اساس  هدف ایشان است- چهار خلیفه راشدین وخوارج که خیلی کوشش میکردند که رهبر انها جزو خلفای راشیدن باشد حاظربودندپول هنگفتی به حضرت ابن عباس رحمت الله علیه که ایشت این امر تصویبکن ویا ایشان را بکشند ونزد ایشان درمسجید دربصره رفتند ودر جلوی جمع ادعا خودربیان کردند که مردم سخت نارحت شدندوگفتند چقدرا ینها پررو هستند وحضرت ابنعباس رحمت االهعلیه فرمودند شما خون  های  زیادی بگردن دارید وحقالناس زیادیبه گردن دارید وجامعه شمارا نمیپذیرد-  این پنج رهبر هرکدام منطق خاص وعلم کلام خاص وفلسفه خاص وفقه خاص واخلاق خاص دارند- وچهارتای منطقی که تضاد را میپذیرد دارابودن وسه تای انها بدنبال پوپولیست بودند که اصحاب نورواحد اطلاق کردند-چناچه مابرای اقای عمرمکتب عرفانی واسلامی که اساس ان زهد قبول کنیم- پس هرکس به جناب ایشان معتقدنباشد ویا مانندایشان عمل نکند عمری نیست پس مسلمان نیست- ویاهرانع منطق وعلم کلام وفلسفه وفقه واخلاق راباید اسلامی دانست- البته بعد عرفان .یا صوفی گری- برای رهبر وعدالت وحکمت واخلاق ملاک ائی دارد-که درخوارج وفرق بعدی بخوبی روشن است 

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به مقاله وزینجناب استادمعزز اقای دکتر ابراهیم فیاض- با عنوان- داعش- فرزند وهابیت—درمجله –نه دی شنبه –28 مرداد—مینویسند- کتاب اسلام- قران—حکیم است-خداوند منان وپیامبراش –حکیم اند-درشب قدر امر حکیم استکهنازل میشود واضافه میفرمودند برای فرد حکیم- وهمین جا- بیان میکردند مکتب یعنی حکمت پیدا کردن- وعرفان یعنی حکمت خاص پیدا کردن- ایشان میفرماید  بنای درباره  حکمت به سمت عرفان رفت-که ریشه درقبیله گرائی داشت- همچنان ایشان توجه کرده اند-عرفان درقبائل اصل ان-زهد- بوده است که هرگز به سمت اندیشه ورزی نداشت وتاحدی با راستگوئی وعدالت متمایل بود-وهرگز مانند پیامبر اکرم صلواته الله-به غار حرا رفتند وبه اندیشه ورزی وعبادت الهی مشغول شدند-درانها وجودنداشت ایشان میفرمیاند لقب صدیق که به جناب اقایب ابوبکردادند- یک بحث عرفانی قبیله گرائی است=- سخت است-که تصورکنیم - که ایشان مکتب عرفانی دارد- بقول خارجی هنوز ایشان درتئوری است به بیک ئئوری نهانی سترگی نرسیده است-چهارچوبی ندارد که تئوری اینی همه عمل کرد را وحدت دهد- براساس مقتضیات روز عمل- وحفظ مقام ریاست اساس  هدف ایشان است- چهار خلیفه راشدین وخوارج که خیلی کوشش میکردند که رهبر انها جزو خلفای راشیدن باشد حاظربودندپول هنگفتی به حضرت ابن عباس رحمت الله علیه که ایشت این امر تصویبکن ویا ایشان را بکشند ونزد ایشان درمسجید دربصره رفتند ودر جلوی جمع ادعا خودربیان کردند که مردم سخت نارحت شدندوگفتند چقدرا ینها پررو هستند وحضرت ابنعباس رحمت االهعلیه فرمودند شما خون  های  زیادی بگردن دارید وحقالناس زیادیبه گردن دارید وجامعه شمارا نمیپذیرد-  این پنج رهبر هرکدام منطق خاص وعلم کلام خاص وفلسفه خاص وفقه خاص واخلاق خاص دارند- وچهارتای منطقی که تضاد را میپذیرد دارابودن وسه تای انها بدنبال پوپولیست بودند که اصحاب نورواحد اطلاق کردند-چناچه مابرای اقای عمرمکتب عرفانی واسلامی که اساس ان زهد قبول کنیم- پس هرکس به جناب ایشان معتقدنباشد ویا مانندایشان عمل نکند عمری نیست پس مسلمان نیست- ویاهرانع منطق وعلم کلام وفلسفه وفقه واخلاق راباید اسلامی دانست- البته بعد عرفان .یا صوفی گری- برای رهبر وعدالت وحکمت واخلاق ملاک ائی دارد-که درخوارج وفرق بعدی بخوبی روشن است 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بعضی از بزرگان ما درترجمه – بیان کردن- استقرا-یک امرتجربی است-درحالیکه یک امر عقلانی است- من نظریه استادخودم مرحوم رضویه که شخصا یک اشراق از ایشان دیدم- بیان میکنم-وهمان مثال را میزنم- ایشان فرمودند شماتعدادی – ساعت- وستن واچ-که قبلا دراین شهرت زیادی داشت- انتخاب کنید- وانها مانند هم بکار بی اندازید- اگر یک میلیادر بار یکسان بودن دلیل ندارد که دفعه بعد یکسان عمل کند- از لحاظ تجربی- اتفاق بشراولیه این طور کار میکند که مثلا هرچه قرمز است مفید است- هرچه زرد است بد است کم کم متوجه شد درجائی بامشکلات میشود همه اشیار در منقبض شدن کوچک مبیشوندولی اب بزرگ میشود- تجربه همان تعدادی که تجربه استکرده است قابل قبول است انهم مداوم باید دقت کند که اگر بخلاف نظر عمل شد فریب نخورد اما اگر ما بیایم وتحقیق کنیم که مواد این ساعت خصوصیات نها تاحدی ثابت است- ونقش ی که به انها دادیم تاحدی خاص ثابت است ونظمی که به انهادادیم- این نظم هم ثابت است- حال نتجه میگیرم- ساعت های وستن  واچ- اگرعلت خاصی برانها وارد نشود مثل هم عمل خواهند کرد- نقش مدیریت این استکه بهمه افراد نقش دهد مانندان ساعت وانهادر سازمان انقش را با طیب خاطر بپذیرنند وبرای انها مشکل نباشدوانگیزه داشته باشند ومسائل دیگر تا سزمان بخوبی بچرخد هرروز-مثل دیروز مگر تغیرات سیستمی برقرار شود- رنسانس هم بهمین علت بوجودامد که افرادنقش خودرا قبول نداشتند-البته درخارج از سازمان سیاست سعی میکند که نقش بیرونی دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بعضی از بزرگان ما درترجمه – بیان کردن- استقرا-یک امرتجربی است-درحالیکه یک امر عقلانی است- من نظریه استادخودم مرحوم رضویه که شخصا یک اشراق از ایشان دیدم- بیان میکنم-وهمان مثال را میزنم- ایشان فرمودند شماتعدادی – ساعت- وستن واچ-که قبلا دراین شهرت زیادی داشت- انتخاب کنید- وانها مانند هم بکار بی اندازید- اگر یک میلیادر بار یکسان بودن دلیل ندارد که دفعه بعد یکسان عمل کند- از لحاظ تجربی- اتفاق بشراولیه این طور کار میکند که مثلا هرچه قرمز است مفید است- هرچه زرد است بد است کم کم متوجه شد درجائی بامشکلات میشود همه اشیار در منقبض شدن کوچک مبیشوندولی اب بزرگ میشود- تجربه همان تعدادی که تجربه استکرده است قابل قبول است انهم مداوم باید دقت کند که اگر بخلاف نظر عمل شد فریب نخورد اما اگر ما بیایم وتحقیق کنیم که مواد این ساعت خصوصیات نها تاحدی ثابت است- ونقش ی که به انها دادیم تاحدی خاص ثابت است ونظمی که به انهادادیم- این نظم هم ثابت است- حال نتجه میگیرم- ساعت های وستن  واچ- اگرعلت خاصی برانها وارد نشود مثل هم عمل خواهند کرد- نقش مدیریت این استکه بهمه افراد نقش دهد مانندان ساعت وانهادر سازمان انقش را با طیب خاطر بپذیرنند وبرای انها مشکل نباشدوانگیزه داشته باشند ومسائل دیگر تا سزمان بخوبی بچرخد هرروز-مثل دیروز مگر تغیرات سیستمی برقرار شود- رنسانس هم بهمین علت بوجودامد که افرادنقش خودرا قبول نداشتند-البته درخارج از سازمان سیاست سعی میکند که نقش بیرونی دهد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99