سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

    بسم الله الرحمن الرحیم- معنای  لبیک یا حسین علیه السلام حضرت ایت الله مجاهد نستوه اسوه اسلام شخصیت ممتاز حضرت اقای سید حسن نصر الدامت توفیقاته- دراین باره میفرماید-لبیک یا حسین صلواته الله علیه واله والسلم معنای حقیقی اش این است که در میدان نبرد حاضر باشی  ولو تنها باشی حتی اگرمردم تورا رها کرده باشند ومردم به تو برچسب بزنند واتهامی بر تو وارد کنند وتر را بخواهند به زیر بکشند لبیک یا حسین به این معنا است تو ومال تو وپدران تو وفامیل تو وفرزندان تو دراین نبرد شرکت کنیدبه نظیر حقیر تاریخ اثابت کرده است سه گروه بوجودمیایند-گروه اول جاهلین وگروه دوم شرورها وگروه سوم خشک مقدس ها انسان را به مبارزه میطلبند وعدم شرکت دراین نبرد نه شرورها سرکوب میشوند ونه جاهلین متنبه میگردند ونه خشک مقدس ها دست از کار خود بر میدارند ونسلیرا به گمراهی خواهند کشید- ادامه- لبیک یا حسین یعنی مادرفرزند خودرا به سمت جبهه ترغیب وتشویق کند وچناچنه به فیض شهادت نایل گشت یا سربریده شد- وبا چنین اوصافی به نزد مادر خودبازگشت-او را بر دو زانوی خود بنشاند وخونش را پاک کند- وگرد وخاک وشن را ازصورتش پاک کند- وبه او خطاب کند با قبول الله فرزندم ممکن است خداوندمنان  چهرت رانورانی کند-فرزندانی مانند تو مرا در نزدحضرت فاطمه الزهراسلام الله علیهادر روزمحشر رو سفید بسازند- - این استمعنای  لبیک یا حسین-الشهید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از نظریات استاد ال مقیر علی درباره نکاتی از ایات قرانی- نکته اول در سوره اعراف که مکی است قران میفرماید ما اندکی مسائل ر اباز کردیم ول در سوره البقره میفرماد ما بشدت مسائل را باز کردیم میتوان گفت حقایق هم به همین نحو است مثلا حوادث سوریه خداوندمنان اندک اندک مسائل را باز میکند وپس ازمدتی درک حقایق بشدت مشخص میشود دوم همه جا خداوندمنان- با انبیا اعظام رحمت الله علیهم اجمعین دستور میدهد یک عملی را انجام دهند که سبب شود مثا بهحضرت موسی علیه السلام میفرماید چوب رابه سنگ بزن تا دوازده چشمه  خارج شود یا دعا کن ومانند ان که نگویند بدون ارده الهی بوده است خودبخودی شده است بعضی دستورات برای یهود به مثابه دست انداختن ویا مسخره کردن تلقی میکننددرحالیکه پراز حکمت است ولو مادرک نکنیم- باران جزو غذا ونیاز انسان وحیوان ونبات  حتی زمین است نیامدن باران یک عامل سد کنند دارد مانند زکات ندادن کهدرحدیث است که اگر زکات ندهید فقط برای حیوانات باران خواهدامد لذا زمان طلب باران پیامبر اکرم  صلواته الله علیه بسیار خاشع وفروتن وشکسته حاضر میشدند ودر زمان جاهلیت برای خشنودی بت وخداوند مثلا میرقصیدند باید این احکام را پذیرفت به نظر حقیر علتی کهدرانگلستان باران زیاد میاید این است که بیش از زکات پرداخت میکنند وخیریه زیاداست- در مسئله طواف در حج استادمیفرماید دلیل ان مشخص نیست- درحالیکه در دانشگاه الازهر سیستم اموزشی بر اساس دایره درست شده است اما به نظر حقیر دارای اینتوجیه میتواند باشد خداوندمنان میفرماید ازبدو تولد تا مرگ همیشه همراه من هستید لحظهای از من دور نمیشوید درهرحال واین امر فقط مخصوص  الله است لذا بهترین روش برای درک این موضوع طواف کعبه است درهرلحظه روبروی بیت الله هستید وقرب ان یکسان است وفقط این خانه چنین خاصیتی رادارددرحقیقت درزندگانی یک طواف بزرگی را فرد انجام میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از نظریات استاد ال مقیر علی درباره نکاتی از ایات قرانی- نکته اول در سوره اعراف که مکی است قران میفرماید ما اندکی مسائل ر اباز کردیم ول در سوره البقره میفرماد ما بشدت مسائل را باز کردیم میتوان گفت حقایق هم به همین نحو است مثلا حوادث سوریه خداوندمنان اندک اندک مسائل را باز میکند وپس ازمدتی درک حقایق بشدت مشخص میشود دوم همه جا خداوندمنان- با انبیا اعظام رحمت الله علیهم اجمعین دستور میدهد یک عملی را انجام دهند که سبب شود مثا بهحضرت موسی علیه السلام میفرماید چوب رابه سنگ بزن تا دوازده چشمه  خارج شود یا دعا کن ومانند ان که نگویند بدون ارده الهی بوده است خودبخودی شده است بعضی دستورات برای یهود به مثابه دست انداختن ویا مسخره کردن تلقی میکننددرحالیکه پراز حکمت است ولو مادرک نکنیم- باران جزو غذا ونیاز انسان وحیوان ونبات  حتی زمین است نیامدن باران یک عامل سد کنند دارد مانند زکات ندادن کهدرحدیث است که اگر زکات ندهید فقط برای حیوانات باران خواهدامد لذا زمان طلب باران پیامبر اکرم  صلواته الله علیه بسیار خاشع وفروتن وشکسته حاضر میشدند ودر زمان جاهلیت برای خشنودی بت وخداوند مثلا میرقصیدند باید این احکام را پذیرفت به نظر حقیر علتی کهدرانگلستان باران زیاد میاید این است که بیش از زکات پرداخت میکنند وخیریه زیاداست- در مسئله طواف در حج استادمیفرماید دلیل ان مشخص نیست- درحالیکه در دانشگاه الازهر سیستم اموزشی بر اساس دایره درست شده است اما به نظر حقیر دارای اینتوجیه میتواند باشد خداوندمنان میفرماید ازبدو تولد تا مرگ همیشه همراه من هستید لحظهای از من دور نمیشوید درهرحال واین امر فقط مخصوص  الله است لذا بهترین روش برای درک این موضوع طواف کعبه است درهرلحظه روبروی بیت الله هستید وقرب ان یکسان است وفقط این خانه چنین خاصیتی رادارددرحقیقت درزندگانی یک طواف بزرگی را فرد انجام میدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک کلیب در فیسبوک گذاشته شده است که روی ان نوشتن انرا نگاه نکنید ؟؟ یک عالم قطری  در تلویزیون گویا این مطلب را فرموده است قران اعجاز است  ویکی از اعجاز های ان زدن همسران است – ایشان بیان کردند که درسه مورد میابیست زنان بزنند وراه دیگری وجو ندارد؟؟ ازکجا شما فهمید  این سه راه منظور است که ایه قران که چنین- استنباطی را نمیدهد- یکی از انها مدرسه رفتن دختران است – چنانچه مایل باشند وحاضر به تمکین نشوند انها را باید کتک زد ومیفرماید عصر جهالت است!! از غرب  تقلید نکنید- عجیب است هزاران چیز را از غرب تقلید کردید که مضر بوده است-  ولی این امررا تنها مضر شناختید- سواد اگر برای نسا حرام باشد باید درکل تاریخ انبیا حرام بوده باشد نهتنها حرام بوده است اخباری در دست است که نسا وزنان درس فرا میگرفتند اولین زن بشریت حضرت حوا علیها السلام باسوادبوده است حضرت مریم سلامه اللعلیها والها والسلمه باسواد بوده است- عقل هم میگوید سواد  باعث درک وفهم انسان میشود وانسان برای درک وفهم امده است- درحدیث است اگر کسی یک ایه قران را بنویسد تا زمانی که ایه قابل خواندن است ثواب میبرد این امر برای مردان باشد وبرای زنان نباشد؟برفرض به حدیثی فوق اش برای زمان محدود بوده است گفته شده است خط یادنگیرند نه انکه سواد یانداشته باشند در دنیای امروز بدون واد  نمیتوان زیاد مطلبی را یاد گرفت؟ دوم فرمودند زنان از مردان باید اطاعت کنند حد اطاعت مشخص است برده که نیستند درضمن دستوراتی هم داده شده است چه زمانی وبه چه علتی اختیارات دارند که نباید از انان سلب شود اسلام یک دین عقلانی است نه یک دین احساساتی- درهمین امروز یک خانمی امریکائی  که معلم دین کاتولیک بوده است بخاطر سئوال درباره خداوندمنان ومقام زن درمذهب کاتولیک از اسسقف  کلیسای خوداش چون جواب منطقی نشونید  پس از مطالعات مسلمان شد گرچه به ایشان گفته بودند- فامیل  شغل وخانه ودرامد را ازدست میدهی ایاشن گفته بود خداوندمنان را بدست اوردم برای من کافی است ومقام زن را دراسلام منرا راضی کرد- یکمدتی هم اندیشهای شیعیان رامطالعه کنید چشمانتان را که ازدست نمیدهد- چه بسا اندیشه بهتری رادرک کنید یک دستور دراسلام است باهمسایه خود دوستی کن وبایاشضان معاشرت کن وبقل جناب حضرت خالد لطیف رحمت الله علیه شاید مباحثه علمی باایشان به درک بهتری درمسائل موردبحث برسی

 

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم—با الهام از گفته یک روحانی در فیسبوک این جانب—حضرت علی علیه السلام میفرماید انچه میبینید ملاک است یعنی  شنیدنی های انسان برابر با دیدنی  های انسان باشد – چناچه مانتوانیم- درتشخیص کدام فرقه مثلا دراسلام بهترین است در گذشته پی ببریم در زمان حال هرفرقه ای بهتر بود مسلما درگذشته بهتر بوده است- اسلام بهترین ها متعلق به خداوندمنان میداند هیچ امری  غیر عقلی وغیر مف6ید و ناراحت کننده نیست ولی  استعداد انسان بحد کمال بالا میبرد تا درک منطق احکام الهی بشود وشیفته ان گردد- بعنوان مثال میفرماید همسر انسان در کمال ریبائی  صحت جسمانی وصحت عقلانی وایمانی باشد ولی دراین جهان دربخشی چنین  نباشد ولی دراخرت چنین خواهد بود ومحدودیت های این زمانی انجا نخواهدبود ما مداوم رنگ ها را میبینیم ولی در مداوم  به رنگهای جدیدی واقعی میرسیم که قبلا تصور میکردیم وجود ندارند ومداوم درحقایق ما از هستی تغیر میکند ولی دراخرت این چنین نیست وهمه چیز دراوج کمال اش است لذا مرد وزن دراین جهان باشناخت اسلامی به اوج هماهنگی وپذیراش میرسند ونفرتی بین انها بوجود نمی اید وهمچنین نسبت به ایمان خود عشق میورزند- جناب اقای دکتر وارنر یک تحقیقات جالب  کرده است بدین طریق- سه کتاب تورات وانجیل وقران مجید را انتخاب کرده است وبر ای مرد وزن هر کدام یک محور مختصات رسم کرده است که برای هر کتاب مخمصوص او است  مثلا درایمان مرد چه میزان لغت است در سه کتاب شمرده است وعدد انرا مثلا درکتابی چهل عدد است در محور مختصات افقی مشخص کرده است در محور عمودی عدی که درحقیقت کیفیت ایمان مشخص میکند  کم است یا زیاد است یابه اندازه متوسط است دراین باره سعی فراوان کرده است تبدیل کیفیت به کمییت کهامروزه بسیار راجع شده است مثلا غذا های که میل میکنید ازروی علاقه عدد از صفر تا صد بدهد ویا دورس دانشگاهی عدد بدهدید وشهرهائی که مایل هستید   بهانجا مسافرات کنید  ومانند ان ایشان درتحقیقات حتی به قوانین کیفی را کمی کردن غرب ایراد های زیاد گرفته است تا به نظر ایشان اندازه هارا بهتر کرده است بارسم منحی  که البته بیان ان  زیاد وقت گیر  است مثلا  برفرض یک عامی نباشد ولی ازروی  درک کلی میتوان انرا تاحدود زیادی اندازه گیری کرد که منحی بوجود امده  دقیق تر باشد ایاشان  منحی بدست امده را با منحی علمی دراین موارد مقایسه کرده است اسلام عجیب نزدیک به منحی علمی بدست امده است- نتجه  در چند صفت زنان اندکی از مردان بالا تر هستند- در هفده صفات بسیار مهم برابر هستند درصفات پائین تر بین بیست درصد تا هشتادونه درصد هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای جان پرکینس اقتصاد دان معروف امریکا که با مطبوعات امریکا همکاری دارد درباره اقتصاد کره شمالی  بیان کرده است که اقتصادی درحد خوداش جالب است که از بازار سیاه داخلی درست نکرده است وازبازار خارجی هم بازار سیاه درست نکرده است وبرا ساس متکی به خود واعتما سخت به برنامه مرکزی  است وتوانسته است باتمام مشکلات سالی بیست وپنج ملیارد دلار کسب کند وبه خانواده ها بین سه دلار  تا چهار دلاردر ماه پرداخت میکند که البته این اقتصادمتعلق به گذشته است وتحت رهبری اقای کیم به نظر میرسد که درحال تغیر است بیادگفت دراین کشور با نقایصی که دارد مواد مخدر نیست کسی دیگری را با اسلحه نمی کشد – تجاوزات جنسی نیست وبسیار معایبی که درغرب است ومافیای اقتصادی هم نیست- امید است که دراینده به سمت اسلام عزیز وراستین واصیل حرکت کنند انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از چهره های بسیار هوشمند خاص دنیا – یهود است- از حضرت علی  علیه السلام سئوال شد ایا واقعا یهود باهوشترین افراد در سابق بوده است حضرت علی علیه السلام فرمودند قران مجید میفرماید ما یهود درتمام ابعاد برتر از دیگران قراردادیم وتمامزنتعمتهایبرتر به انهادادیم- پس هوش هم داده شده است بعد میپرسند هوش  انها هم اکنون بالاتر است- حضرت فرمودند هوش بنی هاشم هفتاد مرتبه بیش از انها است یک دانشمند ترک درباره هوش سادات درترکیه ومقداری درجهان به همین نتجه رسیده است که هوش های استثنائی دارند- در عرفان درباره روح بحث خاصی است که روح درحدی قابل شکوفائی است وبالاترازان یک روح دیگر  جایگزین میشود مانند  نور لامپ ویا خورشید که میتواند صعودی ویانزولی باشد- یهود درچین تا انقلاب کمونیستی درشمال چین کهمرکز عمده تمدن چین بوده است وجنوب ازان پس ارمدتی تقلید میکرده است حکومت ویهود متحدهم قبائل را به جان هم می انداختند وبه انها اسلحه ودارو وپول  بیمارستانی میگرفتند واگر قبیله ای راضی به نبرد نمیشد خاقان که لقب پادشاهان چین بود- راسا  اقدام میکرد در ایران زمانی که رژیم متوجه شد که بیداری درحال رشد است درست  مانند امروز میبایست بین مردم وحدت ویک صدائی که بوجود امده است- اختلاف ایجاد شود وما شاهد افرادی مانند اقای بهرام ابتین هستیم- با اندک سواد  بخشی از ایران   که لرستان وبا کانونیت بختاری ها وسپس لرها درکانون اندیشه برتر قرارمیدند وناسیونالیسم قومی  اب ورنگ تازه ای میدهدکه جامعه از ان عبور کرده بود وهرمنطقه شخصی سردم دار میگرد – وعدهای  بدنبال برتر کرد عشایر ترک بودند ودراردکان فارس اختلافات شدیدی بین ترک ولر را ایجاد کرده بودند وحتی بین دواستان شمالی ایران حتی بین دو دهکده اختلاف بود درهمان زمان درمطبوعات خواندم که دانشجوئی از رشته باستان شناسی  دانشگاه تهران به شمال میرود که کدام از دو دهکده هم جوار برای باستان  شناسی الویت دارد  زمانی که این دو دهکده متوجه میشوند همدیگر را لجن بار میکنند بطوریکه مسئله بایکوت میشود- در دانشگاه چهلوی سابق به افتخار جناب |":پوپ":  یک سیمنار تاریخ ایران بر پاشد- که ریاست بریک دانشمند تاریخ شناس ایران امریکائی گم نام داد شد ایشان درباره تاریخ ایران ازداریوش شاه یک غول ساخت وتمدن سابق ایران  بی نظیر  بیان کرد بنابر گفته جناب اقای دکترمنوچهر وصال که دکترای ریاضی از فرانسه داشتند وبعلت سخت گیری در دروس ریاضی مسائلی ایجاد شد- که ایشان به ریاست کتابخانه منجر شد ایشان بهمن فرمودند که ماچون توصر میکردیم دانشگاهای امریکا درانتخاب  کتاب متبحر هستند پول قابل ملاحظه به انها دادیم که کتب را برای ما انتخاب کنند ومقداری انها کتب به ما رایگان دادن دربین این کتب یک کتاب درباره ایران بزبان انگلیسی وغیر  انگلیسی نبود  یکی از مدعوین دکتر فرا ای انگلیسی بود که درباره هنر ایران درغرب حرف اول میزد- ایاشان کتابهای خود برای کتابخانه دانشگاه شیراز فرستادبود وطبق سنت غرب مداوم تحقیقات جدید کرده بود وبه کتابخانه مراجعه میکند وکتاب اخرین نسخه به انها میدهد ودرخواست نسخ قبلی را بدهید که من بنویسم کجای انها تغیر کرده است تا انها  هم قابل استفاده باشند گفته بودند کتب شما بدست ما نرسیده است سخت ناراحت میشود بعنوان تبیه ایران حاضر به سخنرانی نمیگردد استادمن جریان گفت وفرمود از ایشان علت را سئوال کن .دلجوئی کن البته مقاله خودرا داده بود من درسالن پشت سر ایشان نشستم در زمان استراحت علت را جویا شدم همان دلیل اورد وفرمودند اگر انگلستان بامن چنین میکرد من هم چنینی کردم  - این روش بنفع شما است ولی من مقاله را من دادم بعدا متوجه شدم غربیان درایران چنین عمل میکنند-  از اسلام  هم کتابی نبود فقط مقئداری درمجلات بود ولی تمام ماکتب سکولاریسیم ومارکسیسیم به بفور بود که سعی میکردند انهارا مخفی کنند- غرض یک استاد ایران شناس از کانادا امده بود که استاد یار رشته تاریخ ایران بود ودرباره تمدن صفویه سخنرانی میکرد بعداز نیم ساعت که من کنار استاد نشسته بودم ایشان فرمودند که این فرد قابل احترام است برای انکه انچه خوداش از تحقیقات غرب فهمیده است بیان میکند ولی افکاراش بچگانه برای شماها است وحق این بود که یکغول میفرستادند- واین مطالب اقای ابتین فقط شعاری است وهیچ کمکی به برای مخاطب خودندارد جز تفرقه کاری دیگر نمیکند وبسیاری از حقایق بنفع رژیم تغیر میدهد که مورد اعتراض اقایان واقع میگردد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99