سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- یکی از جنابان صدای امریکا- که اهل یاهو کشیدن نیست واهل فکر هست؟؟!! میفرماید رضا شاه از اول بفکر پیشرفت ایران بود هر برنامه ای که اورد دراین راستا بود که بقول یک سایت شاه پرست رضاخان تمام کاراش در نه امر است کهاخرین انها ومهمترین انها –بی حجابی است؟؟ که من انرا علت اش را شرح خواهم داد انشا الله- درضمن مشخص میشود که انگلیسی ها به رضاشاه ومحمد رضا شاه فرمودند که اگر درجهت فرمان مانباشید به همان راحتی که شمارا سرکار اوردیم شمارا ازسرکاربرمیداریم- این امر چیز زیادمهمی نیست؟؟!! گویا اقایان همه اش درفکر ایران بودند؟؟ فرمودند که محمد رضا شاه یک هفت سال اول خوب کار کرد که تحت فرمان غول های ایرانی انگلیسی ماب ؟؟ وبعد کم کم متوجه خطر شد زیراب ازادی خواهی را زد تا سال چهل دو- از چهل دو شروع بکار کرد مدرنتیه اورد- یعنی کارخانجات – جاده – برق وفلان فلان که روحانیت مخالف این مدرنیته بودند؟ خدمت شان عرض کنم جاده وکاخانجات ودانشگاه وفلان از قرن حجر شروع شد حتی درعربستان- قبلاز اسلام تمدن قبلاز اسلام عربستان دربعضی موارد محیر العقول است ولی ائمه اطهار علیم السلام به موارد اشاره نکردند- برای انکه جهالیت در علوم دین وحقوق بشر اهمیتدارد- داروی ضد عرق درجهان دوکشور ساختند یکی روم شرقی دوم عربها ازخار های اطراف حتی از خارهای اطراف منطقه خوداشان وشکوفه خرماعطر ساختند به همان خ.بی روم شرقی وغربی از تکنولوژِی بسیار  پیشرفت  وپچیده کردن  سوراخ کردنسنگ است بیش یک سان بیش ازده متر که کاربرد اش ان است که دربیابان که علامت خاصی نیست وافراد سرگردان میشود گذاشته میشود که یک چوب بیش ازبیست متر که بر سران پرچمی سه گوش قراردارد وان را با طناب محکم میکنند داولین بار اینرا بابلیان ساختند دوم کشورهای دیگر از ان تقلید کردند جای ان دربیابان هم بسیار مهم است اعراب درپیدا کردن جای ان دربیابان دقتی عجیب کردند که نمونه ان سالم بدست امده است وهنوز نمیداند که این سنگ را چگونه به وسط بیابان بردند حدس هائی میزنند- قران زمانی که از مصر صحبت میکند نکات مهم علمی انها رابیان نمیکند نکات خاصی بیان میکند درمورد پیامبر صلواته الله علیهم اجمعین ان هم همین طور است نکات خاصی را خداوندمنان بیان میکند- در عصر کهن هم جاده ساخته میشد وهم کارخانه داشتند وغیره اتفاقا مذهبیون درطول تاریخ دراین موارد رشد زیادی داشتند بخصوص یهود- امروزه میگویند هوش یهود زیادنیست ولی تاریخ اثبات میکند هوش عجیبی داشتند مسئله این خداوندمنان بارها بیان میکند همهچیز دراختیارمن است قابل کم شدن وزیاد شدن این تصور که همه چیز از ازل تا ابد ثابت است امر موهومی بیش نیست این هوش زیاد یهود زمانی که از دین خارج شدن روبه کمی گذاشت قدرت انها روبه تحلیل رفت دشمنان انها برانها چیره شدند- جناب حضرت سعدی رحمت الله علیه شاگرد دانشگاه نظامیه بغداد است در این دانشگاه چهارفرقه اهل سنت دروس خودرا مطرح میکردند اساتید بنا برقول سعدی هر فرقه جمعی داشتند کهدرباره اسلام برای انکه سنت را نیروند وکافی تام وتمام کنند گردهمائی داشتند درتمام ابعاد کار میکردند که جناب ایشان درانهاشرکت میکرده است ومقداری هم دربحث های ایشان امده است که امروزه غرب میکند- واردئ بحث نمیشوند امروزه کشف شده است که مسلمان لیبی اولین سازنده کارخانه تولید دارو بودند- پ

پس نفرمائید که جاده ساختن وکارخانه اوردن مال مدرنیته غرب است به کتب خود غرب درباره این موارد درطول تاریخ بخصوص اسلام مراجعه کنید پس روحانیت ضد مدرنیته به اینمعنا نیست وبی جهت انگ نزنید- در اسلام قیمت گذاری ما ل عقلای اسلامی است که این نقش را مدتها محتسب داشت ولی اگر افکارعمومی قیمتی تعین کرد انهم قابل قبول است- بی حجابی درانگستان زمانی رخ داد کهدراثر جنگ جهانی اول تعد زیادمردان بخصوص کارگران کشته شدند کم کم استفاده از زنان مطرح شد ودرضمن پیشرفت محیرالعقول در تکنولوژی زنان دردانشگاه راه نمیدادند وحقوقی نداشتند کم کم مجبور شدند که به انهها حقوقی بدهند بعضی کشور ها در زمینه ای جلو هستند وبعضی تابع بعضی از کشورها میشوند مثلا المانها درصنعت – انگلیسی ی هادرسیاست- فرانسویان درمسائل اجتماعی وهنری- اعراب درمادیت ویدک کشیدن مذهب –ایرانیان درمذهب—انگلیسی میدانستند که زنان وارد سیاست شوند چاره انها نخواهند کرد- لذا سرماید داری انگلیسی گفتند سرانجام انها حقوقی برابر مردان خواهند گرفت دراقتصاد به برابری میرسند چه بهتر ما از قبل خودمان این برنامهدرست کنیم وبرای سودلازم رابربیم از پول به انها میدهیم انها این پول کنز یاگنج نکنند ودرپیشرفت اقتصادی شرکت نکنند وبایدانرا هزینه کنند به این تنتجه رسیدند که بی حجاب شوند به این مقصود میرسند امارها رادقیق دارند که بعد ازبی حجابی هزینه خانمها چقدربالارفت به زنان گفتند که اگر شما بی حجاب شویدحقوقی معادل هشتاد درصد مردان فعلا میگرید ووارد دانشگاه میشود ومادرمورد ارزش شما تبلیغات زیاد میکینم وزنان گفتند- بی حجاب شوید که این کار درد سر زیادندارد وبعنوان یک زن روشنفکر شناخته میشوید همین مطلبرا درایران تبلیغات کردند؟؟- جناب اتا ترک از شکستی کهاز غرب خورده بود سخت ناراحت بود لذا انگلیسی ها گفتند که اگر شما سکولار شوید ورق بر میگردد وما به جای دشمنی با شمادوستی شدید میکنیم- ایاشن به سمت سکولار رفت یک خانمی خدمه ایشان بود که سخت مذهبی وسخت پر کار وبسیار روشنفکر کم کم فهمید که مقداری اشتباه کرده است دستورداددین را پالایش کنید ومیزانی ازان استفاده کنید این امر دوسال اخر عمراش بود وهمه نوشتند از ان پس مداوم گیچ بود ودربهت بود که چگونه از مذهب استفاده کند که برای مردم ترکیه سوداوری داشته باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- چهل ویک گروه در سوریه اعلام موجودی برعلیه حکومت رسمی سوریه شدند وتنها به بیان دیدگاه خد که بعضی ها انراهم اعلام کردند ویک حزب خصوصی  مخفی کار هستند درست مانند حزب الاقاعده درا مراحل اولیه-  وارت جنگ گرم وسرد وبانرم افزار وسخت افزار شدند- وجالب انکه ارتش بعث میانه رو؟؟!! درمیان انها است ودر حال جنگ است؟؟ جنگیدن امروزه هزینه سنگینی را دربردارد این سرمایه هنگفت از کجا تامین میشود؟؟ وچون جامعه از نظریات انها مطلع نوبد شخصیتی مهم دربین انها نیست با نبرد با هرتوجیه وهراقدام برای شناساندن خود اقدام کرد تا منحرفین- اتشین مزاج را به سمت جذب کنند ومانند منافقین هرچقدر طرفدار بیشتر داشته باشند واقدامات متهورانه وجنایت بار بیشتری بکنند در نزد  موسسین انها محبوب تر هستند واز مابع مالی وغیرمالی بیشتری برخوردار میشوند وچون بعضی موقع کاری کارستان نمیکردند مسجدمنفجر میکردند- یاانکه ساختمان هی چند طبقه تا مردم یامرعوب شوند ویافراری شوند ویک ابهت کاذب وموضوعاتی برای تبلیغات بر ای انها فراهم شود دیگرنمیدانند که تعداد احزاب که زیادشد  کل احزاب را تضعیف میکند حال که در مخمصصه وفشار واقع شدند اهل حقوق بشر شدند که ساختمان را هواپیماها خراب میکند وکودک کشی میشود چطور زمانی که این مطالب به شما میگفتند اعتنائی نمیکردید وحال نوبت شما شد متوجه شدید که کارخوبی نیست- بنفع شما است که از معرکه خارج شوید  چون درند برفرض بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- چهل ویک گروه در سوریه اعلام موجودی برعلیه حکومت رسمی سوریه شدند وتنها به بیان دیدگاه خد که بعضی ها انراهم اعلام کردند ویک حزب خصوصی  مخفی کار هستند درست مانند حزب الاقاعده درا مراحل اولیه-  وارت جنگ گرم وسرد وبانرم افزار وسخت افزار شدند- وجالب انکه ارتش بعث میانه رو؟؟!! درمیان انها است ودر حال جنگ است؟؟ جنگیدن امروزه هزینه سنگینی را دربردارد این سرمایه هنگفت از کجا تامین میشود؟؟ وچون جامعه از نظریات انها مطلع نوبد شخصیتی مهم دربین انها نیست با نبرد با هرتوجیه وهراقدام برای شناساندن خود اقدام کرد تا منحرفین- اتشین مزاج را به سمت جذب کنند ومانند منافقین هرچقدر طرفدار بیشتر داشته باشند واقدامات متهورانه وجنایت بار بیشتری بکنند در نزد  موسسین انها محبوب تر هستند واز مابع مالی وغیرمالی بیشتری برخوردار میشوند وچون بعضی موقع کاری کارستان نمیکردند مسجدمنفجر میکردند- یاانکه ساختمان هی چند طبقه تا مردم یامرعوب شوند ویافراری شوند ویک ابهت کاذب وموضوعاتی برای تبلیغات بر ای انها فراهم شود دیگرنمیدانند که تعداد احزاب که زیادشد  کل احزاب را تضعیف میکند حال که در مخمصصه وفشار واقع شدند اهل حقوق بشر شدند که ساختمان را هواپیماها خراب میکند وکودک کشی میشود چطور زمانی که این مطالب به شما میگفتند اعتنائی نمیکردید وحال نوبت شما شد متوجه شدید که کارخوبی نیست- بنفع شما است که از معرکه خارج شوید  چون درند برهم پیروزی با شما باشد بسیاری  رابه استراحتگاه میفرستند که لیاقت رهبری ندارید مانند  سپهبد زاهدی سر شماخواهد امد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- چهل ویک گروه در سوریه اعلام موجودی برعلیه حکومت رسمی سوریه شدند وتنها به بیان دیدگاه خد که بعضی ها انراهم اعلام کردند ویک حزب خصوصی  مخفی کار هستند درست مانند حزب الاقاعده درا مراحل اولیه-  وارت جنگ گرم وسرد وبانرم افزار وسخت افزار شدند- وجالب انکه ارتش بعث میانه رو؟؟!! درمیان انها است ودر حال جنگ است؟؟ جنگیدن امروزه هزینه سنگینی را دربردارد این سرمایه هنگفت از کجا تامین میشود؟؟ وچون جامعه از نظریات انها مطلع نوبد شخصیتی مهم دربین انها نیست با نبرد با هرتوجیه وهراقدام برای شناساندن خود اقدام کرد تا منحرفین- اتشین مزاج را به سمت جذب کنند ومانند منافقین هرچقدر طرفدار بیشتر داشته باشند واقدامات متهورانه وجنایت بار بیشتری بکنند در نزد  موسسین انها محبوب تر هستند واز مابع مالی وغیرمالی بیشتری برخوردار میشوند وچون بعضی موقع کاری کارستان نمیکردند مسجدمنفجر میکردند- یاانکه ساختمان هی چند طبقه تا مردم یامرعوب شوند ویافراری شوند ویک ابهت کاذب وموضوعاتی برای تبلیغات بر ای انها فراهم شود دیگرنمیدانند که تعداد احزاب که زیادشد  کل احزاب را تضعیف میکند حال که در مخمصصه وفشار واقع شدند اهل حقوق بشر شدند که ساختمان را هواپیماها خراب میکند وکودک کشی میشود چطور زمانی که این مطالب به شما میگفتند اعتنائی نمیکردید وحال نوبت شما شد متوجه شدید که کارخوبی نیست- بنفع شما است که از معرکه خارج شوید  چون درند برفرض بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- چهل ویک گروه در سوریه اعلام موجودی برعلیه حکومت رسمی سوریه شدند وتنها به بیان دیدگاه خد که بعضی ها انراهم اعلام کردند ویک حزب خصوصی  مخفی کار هستند درست مانند حزب الاقاعده درا مراحل اولیه-  وارت جنگ گرم وسرد وبانرم افزار وسخت افزار شدند- وجالب انکه ارتش بعث میانه رو؟؟!! درمیان انها است ودر حال جنگ است؟؟ جنگیدن امروزه هزینه سنگینی را دربردارد این سرمایه هنگفت از کجا تامین میشود؟؟ وچون جامعه از نظریات انها مطلع نوبد شخصیتی مهم دربین انها نیست با نبرد با هرتوجیه وهراقدام برای شناساندن خود اقدام کرد تا منحرفین- اتشین مزاج را به سمت جذب کنند ومانند منافقین هرچقدر طرفدار بیشتر داشته باشند واقدامات متهورانه وجنایت بار بیشتری بکنند در نزد  موسسین انها محبوب تر هستند واز مابع مالی وغیرمالی بیشتری برخوردار میشوند وچون بعضی موقع کاری کارستان نمیکردند مسجدمنفجر میکردند- یاانکه ساختمان هی چند طبقه تا مردم یامرعوب شوند ویافراری شوند ویک ابهت کاذب وموضوعاتی برای تبلیغات بر ای انها فراهم شود دیگرنمیدانند که تعداد احزاب که زیادشد  کل احزاب را تضعیف میکند حال که در مخمصصه وفشار واقع شدند اهل حقوق بشر شدند که ساختمان را هواپیماها خراب میکند وکودک کشی میشود چطور زمانی که این مطالب به شما میگفتند اعتنائی نمیکردید وحال نوبت شما شد متوجه شدید که کارخوبی نیست- بنفع شما است که از معرکه خارج شوید  چون درند برهم پیروزی با شما باشد بسیاری  رابه استراحتگاه میفرستند که لیاقت رهبری ندارید مانند  سپهبد زاهدی سر شماخواهد امد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه- جناب اقاب شیخ حسن موید – شیعه شناس وهابیت؟؟!! رادعوت کرده بود که گویا شیعیان ایراد های خودرا برعلیه مخالفین خود بیان کنند- وایشان جواب بدهد-؟؟!! سئوال شد که ایا ایه بسم الله الرحمن الرحیم را باید ارام وکوتاه خواند ویا بلند خواند مجری برنامه فرمودند هردوقول از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امده است؟؟ جناب شافعی قول بلند خواندن را ملاک گرفت است ول دیگرا قول ارام وکوتاه را ملک قرار گرفته اند حداقل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ده سال درمدینه منوره نماز خواندن اگرقرا باشد این مطلب رانتواند درست تشخیص دهند حساب مابقیه احادیث روشن است واسلام هم مانند دین یهود ومسحیت شده است درمورد ایا بسم الله الرحمن الرحیم جزوه سوره است ویانیست میفرمایند که معتقد هستند ایه بسم الله الرحمن الرحیم جزو سوره است ولی مستقل است؟؟ یعنی چی هم جزو سوره است وهم ممستقل است میفرمایند که علمابه چنین استنباطی رسیدند؟؟!! که زمانی که سوره خوانده میشود بایدانراخواند ولی درنماز نباید خواند سئوال این است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درنماز انرا میخواند است ویانه باز این امر مشخص از نظراقایان نیست؟؟ ونتجه گرفتند نبایدخواند- مهمترین واساسی ترین ایه قران همین ایه بسم الله است که باید زیاد تکرار شود ودرتمام ابعاد علوم اسلامی نقش کلیدی بسیارمهم دارد یک ازنقش های بسیارمهم امام معصوم علیه السلام حل این نوع از مشکلات است تا حضرت معصوم علی السلام نباشد این نوع مشکلات واستنباط مسئله اش حل نمیشود وجناب شیخ میفرماید علمای شیعه این نوع حقایق را از شیعیان پنهان کرده اند؟؟!! این هم یک نوع راه فرار است!!- ازدروغ های شیعه است که خداوندمنان به معصومین علیه السلام بیان میشود که قدرت اداره مردم را به انها بخشیده است حتی تصرف در هستی مادی را- خداوندمنان مانند رهبران جنابعالی عقده حکومت کردن مطلق را ندارد  مگر درجائی مخلوق نتواند اداره کند اگر ااین چنین نبود حضرتت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اطاعت ایشان اطاعت خداوند منان است بصورت مطلق ویا رضایت حضرت فاطمه سلام الله علیها رضایت الهی نمیشد- میگوند دروغ شیعه از این جا مشخص میشود که دین را شخصی کرده اند فقط برای شیعیان نه برای کل مسلمانان- لذا دروغی ساخته اند که درقیامت حضرت فاطمه سلام الله علیها فقط از شیعیان شفاعت میکند نه ازکل مسلمانان؟ لذا دین را شخصی کرده اند جواب حضرت فاطمه سلام اله علیه واله والسلم ملاک اسلام است ومطابق رضایت الهی عمل میکند پس رضایت الهی جل وجلاله الشریف ان چنین است نه انکه رضایت حضرت فاطمه سلام الله علیها در قیامت برخلاف دستور الهیجل وجلاله الشریف باشد اما اگر در صحت حدیث شکی است  !! ان امری دیگر است که بکتب شیعه وسنی مراجعه کنید- انشااله حقایق را درک خواهید کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سایت کلمه- جناب اقاب شیخ حسن موید – شیعه شناس وهابیت؟؟!! رادعوت کرده بود که گویا شیعیان ایراد های خودرا برعلیه مخالفین خود بیان کنند- وایشان جواب بدهد-؟؟!! سئوال شد که ایا ایه بسم الله الرحمن الرحیم را باید ارام وکوتاه خواند ویا بلند خواند مجری برنامه فرمودند هردوقول از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امده است؟؟ جناب شافعی قول بلند خواندن را ملاک گرفت است ول دیگرا قول ارام وکوتاه را ملک قرار گرفته اند حداقل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ده سال درمدینه منوره نماز خواندن اگرقرا باشد این مطلب رانتواند درست تشخیص دهند حساب مابقیه احادیث روشن است واسلام هم مانند دین یهود ومسحیت شده است درمورد ایا بسم الله الرحمن الرحیم جزوه سوره است ویانیست میفرمایند که معتقد هستند ایه بسم الله الرحمن الرحیم جزو سوره است ولی مستقل است؟؟ یعنی چی هم جزو سوره است وهم ممستقل است میفرمایند که علمابه چنین استنباطی رسیدند؟؟!! که زمانی که سوره خوانده میشود بایدانراخواند ولی درنماز نباید خواند سئوال این است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درنماز انرا میخواند است ویانه باز این امر مشخص از نظراقایان نیست؟؟ ونتجه گرفتند نبایدخواند- مهمترین واساسی ترین ایه قران همین ایه بسم الله است که باید زیاد تکرار شود ودرتمام ابعاد علوم اسلامی نقش کلیدی بسیارمهم دارد یک ازنقش های بسیارمهم امام معصوم علیه السلام حل این نوع از مشکلات است تا حضرت معصوم علی السلام نباشد این نوع مشکلات واستنباط مسئله اش حل نمیشود وجناب شیخ میفرماید علمای شیعه این نوع حقایق را از شیعیان پنهان کرده اند؟؟!! این هم یک نوع راه فرار است!!- ازدروغ های شیعه است که خداوندمنان به معصومین علیه السلام بیان میشود که قدرت اداره مردم را به انها بخشیده است حتی تصرف در هستی مادی را- خداوندمنان مانند رهبران جنابعالی عقده حکومت کردن مطلق را ندارد  مگر درجائی مخلوق نتواند اداره کند اگر ااین چنین نبود حضرتت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اطاعت ایشان اطاعت خداوند منان است بصورت مطلق ویا رضایت حضرت فاطمه سلام الله علیها رضایت الهی نمیشد- میگوند دروغ شیعه از این جا مشخص میشود که دین را شخصی کرده اند فقط برای شیعیان نه برای کل مسلمانان- لذا دروغی ساخته اند که درقیامت حضرت فاطمه سلام الله علیها فقط از شیعیان شفاعت میکند نه ازکل مسلمانان؟ لذا دین را شخصی کرده اند جواب حضرت فاطمه سلام اله علیه واله والسلم ملاک اسلام است ومطابق رضایت الهی عمل میکند پس رضایت الهی جل وجلاله الشریف ان چنین است نه انکه رضایت حضرت فاطمه سلام الله علیها در قیامت برخلاف دستور الهیجل وجلاله الشریف باشد اما اگر در صحت حدیث شکی است  !! ان امری دیگر است که بکتب شیعه وسنی مراجعه کنید- انشااله حقایق را درک خواهید کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنگدر سوریه وارد مرحله جدیدی شده است که میتوان تاکتیک های هجومی در دستور کار قرار داد حال نوبت تکفیری کور وکرو لال وبی خرد است تعادل خودرا ازدست بدهد واز اوانرژی گرفته شود ومجبور شود که فرار کند ویا وارد گفتمان شود وارتباط عقلانی ایجاد کند- محاصره شهر مسائل عدیده دارد وخسارات ونابود کردن نیروی های انسانی  بدنبال میاورد-باید در نزدیک ترین فاصله نظامی با شهر ها درچهار  اطراف ان نیروهای رزمی هرکدام در سه واحد ودو واحد کماندوی برای روز وشب تدارک دید که بیست وچهار ساعت مقر های نظامی انها از اطراف زیر اتش بگیرنند وچون احساس محاصره میکنند بفکر فرار خواهند افتاد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- این مسائل را حل کنید- فرض کنید تمام مردم تهران میخواهند کتاب صحیفه نورامام معزز وکم نظیر رحمت الله علیه مطالعه کنند وبیشتر افراد بضاعت مالی ندارند وایا وجود کتابخانه هائی مانند کتابخانه مجلس به تعدادزیاد لازم است یانیست- الیا روستائیان عزیز انها باید از کتابخانه مجهز محروم باشند یا نباید باشند واگر مایل باشند راه حل چیست؟!


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99