سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- ای مغناطیس قرانی کیبر امام حسین علیه السلام بودی که تنها تو در بدو تولد برای  که ملائکه برای گرفتن ان نور کامل در عرش  به اسمان رفتی لطافتی ونورانیتی وپرواز دهندی وارامش بخشی- واسرار امیزترین وجود عالم هستی که نظیراش فقط در اهل بیت مکرم الهی است وبس وکشتی به بزرگی برا ی نجات نیامده است خارج قواعد دین باهر معیار عقلانی تو برترین هستی وپرچم بدست گرفتی  پرچمی است  کهتا ابد هر انسان با شرف در دست خواهد گرفت نام توا با اشک وعمظت وجگرهای سوخته وبغض های گرفته وسر درغم فرو رفته هم اغوش است- هرکه ازتو دور شد یا تو از دور شدی ازبهشت الهی دور شد ولبخند جهانگیرت را ازدست داد ودرغم تاریکی که دوباره ببیند ان لبخند زنده است- تشنگانتان را منتظر ابی ازتوهستند- حضرت عباس علیه السلام چون طفلی شیفته خود کردی- به عزای امامحسن علیه السلام بشتابید  که این منشور اسمانی است سکان  بقا وپیشرفت دین اسلام دراین عزا است تا حضرت هدی علیه السلام خروج کند نورانیت اسلام دراین عزا است- پیامی برای جهان که ما حسینی هستیم وتو هم حسینی باش- اغاز اسلام رابمحمد علیه السلام شروع کنید و باجنگ های حضرت علی علیه السلام ادامه دهید وچون شهادت امام حسین علیه السلام به پایان ببرید—باعمل خود امام حسین علیه السلام رابه دنیا معرفی نمائید- جوانان را بامرام امام حسین علیه السلام برای یک مبارزه طولانی مدت انقلابی کنید-  وضعف وفقر دیگر مرام ها مشاهده کنید- که قویترین انها امروز گروه تکفیری است؟؟!! بهترین رادیکالیسم مال اسلام ومتعلق به امام حسین علیه السلام است-دیگران مذهب را یاد میدهند که مذهبی داشته باشند –مذهب برای مذهب –نه مذهب برای عمل درست- این امام حسین است که باعمل ش سرزمینها رافتح خواهد کرد- نمی توان انرا زیر سئوال برد ویابهتر از ان اورد- با پول و فقرا چنین  عظمتی را بسازند ونمونه های ان بخوبی در سوریه مشخص میگردد- پتانسیلی  که قابل مهار شدن نیست- دیگران درمقابل اش در حجاب هستند- در مرام های دیگر  بانفرت  تاعشق مبارزه میکنند ولی درمرام حسین علیه السلام عشق الهی قوی تراز نفزت ازانسانها است – غرب نمیتواند بدون این رخداد با مسلمان وارد معامله شود-لذا برای مسلمان شکستی مطرح نخواهد شد-تمام فرق اسلامی چنین مکتبی ندارند وامام حسین علیه السلام را باید نمونه خود کنند-تا به رادیکالیسم اسلامی ناب نزدیک شوند-نه پول سعودی ونه ناسیونالیسم بعثی قدرت مقابله با این سونامی امام حسین علیه السلام ایجاد میکند ندارند- هر فرقی چنین استادی ندارند ودیگر فرق را نفیه میکنند- مرام های دیگر یک بنیاد گرائی قوی ندارند- وانها یک مرام بازار سیاه ای  را انداختند- شیعیان هیچ گاه مرز سختی با دیگران ایجاد نکردند  حتی امروز وهیچگاه برخوردی ایجاد کردند حتی در گذشته وامروز- وهیچگاه باغرب همدست نبودند- انان همیشه باغرب هم دست بودند وپایگاه غرب رادر سرزمین های خود محکم میکردند- امام حسین علیه السلام طپش قلب بنیاد گرائی ناب الهی است که نظیر ندارد- عشق است نه پول –ممکن است به ظاهر سرعتی ارام دارد ولی درحقیقت سرعتی زیاد دارد وچون سانتیست ها غرب  ظاهری بی نشان دارند ولی قبر کن تمام ایدولوژی خواهند بود وهیچ کدام پیچدیگی مات ومبهوت مقهور کننده ای ندارند جز مرام امام حسین علیه السلام وسقوط انهارا قطعی خواهند کرد- کسی درمقابل امام حسین علیه السلام قرار گیرد جز شورشی – تروریست وجنگجوی وحشی چه نام دیگری میتوان برای او گذاشت- تاریخ نشان داده است که راه امام حسین علیه السلام را نمیتوان فلج کرد- کشتن یک حسینی کشتن مرام اونیست تحقیر راه حسینی- سب شعله ورشدن ان است- مرام حسینی بیش همه به دستورات الهی نزدیک است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر احوال- اقای داریوش  همایون- اقای داریوش همایون در سال 1307 در تهران بدنیا امد- پدرش کارمند وزرات دارائی بود وبه عنوان مستشار دیوان محاسبات انجام وظیفه میکر د-خوب ایشان بخوبی میفهمد که وضع ایران چه هپل وهیپوئی است- کسی برای کسی نیست جوانی که پارتی نداشته  توی خرابه هم نمیتواند- هندوانه بفروشد وچگونه میشود دراین کشور پیشرفت مورد دلخواه کرد- لذا از موقعیت پدری باید حدکثر استفاده را کرد- البته مقامات بالا مقداری هوش واستعداد وتحصیلات لازم دارد ولی  این هوش واستعداد درجهت منافع دنیائی است- دوعلت دارد یکی پیشرفت غرب درتمدن مادی ودوم ضعف ما درمسائل علمی مادی است واسلام هم برای قرن هجر خوب است- وان فرهنگ مششعشع ایرانی بر ای بلوف زدن وگول زدن خوب است- سربسته دانشگاه لندن واحتمالا دانشگاه هاروارد یک سری عوامل بازرگان درایران داشتند که به اینها جنس میدادند که پول اش رابعضی برای عوامل اطلاعاتی علمی –فرهنگی  در ایران کار گشائی کنند  وعومال خارجی وایرانی را حمایت کنند ودولت وشاه راهدایت کنند وبه انها چناچه پول لازم داردند بدهندواطلاعات انها را به این دانشگاه  ها بدهند وعلت این روش  این بودکه شوروی متوجه نشود چون میدانستند درساواک هم شوروی نیرو دارد- سرانجام کار بدست  موساد دادند موساد درسماسئل اسلامی وکشورهای اسلامی حرف اول میزد وعوامل عرب داشت وایرانی هم مسلما داشت- اولین نکته مهم طلاق دادن  زنش وازدواج با هما زاهدی- خواهر اردشضیر زاهدی است که برای بقدرت رسیدن است این کار خود ایشان نیست واین دستور موساد است- به این ازدواج بقول مرحوم ایت الله علی اکبر حائری رحمت الله علیه ازدواج تشکیلاتی میگویند- ایشان در زندان بوده هرکاری کهمیتوانستند که ایشان به زنوا دراورند کرده بودند- دربند ایشان عده ای دزد بودند به موقع مهر ایشان رامیدزدیند وکارهای دیگرایشان این اصطلاح بهنظر درحقیر در قم متوجه شد که درباره ازدواج های تشکیلاتی دارند- ریس زندان ایشان را به اطاق میبرد که شما انسان فرهیخته هستی ازاینجا گرفتید این ازدواج موقت وتعدد زوجات را ملغی کنید وبرای خود اشکالی ندارد- ایشان فرموده است  شاه ودربار ازدواج های متعد ددارد- ایشان گفته است درست است ما درجریان هستیم این ازدواج ها را ما ازدواج تشکیلاتی میگویم- ایشان هم گفته بوداست- که من قبلا متوجه شده بودم اصل این موضوع مال غرب است- در احزاب کسانی ئکه به رده بالای حزبی میرسند چناچه زنان انان زیاد توافق درمسائل حزبی نداشته باشند به انها میگویند که این زنان راطلاق دهید وبازنان تشکیلاتی در رده بالا ادواج کنید وبانها تا زمانی که شوهرنکردند معشوقه داشته باشید  ما شرایط را برا ی شما فراهم میکنیم- که منافقین ازانها تقلید کردند- فراز ونشیب را طی کرد درحقیقت این فراز ونشیب نیست این جزو طرح موساد است- جمشید اموزگار طبق نقشه غرب به قدرت رسید وهرچه کرد جز پارتی باز ی چیز دیگری نبود- چون ملت ایران درک  سطحی ازهمه چیزداشت یک فرد متفاوت با ژست مدیران امریکائی باپیراهن سفید تاساعد که درکارگاه سرکشی میکنند وبا افراد صحبت میکنند واگر کارگری کار اش خوب  نبود به اویاد میدهند- ایشان گل کرد کلمات جدید بیانات جدید که یکهزارم بعضی فیلم های ا مریکائی است که داستانش بماند- کم کم درمردم ایران بعنوان یک الیت ومغز شناخته شد که ضربه به پرستیژ شاه میزد وبه موقع میبایست اوت شود این کار توسط داریوش همایون انجام میشد که اور به سمت های زیادی انتخاب کرده بود واورا دست جانانی خود میدانست دریک جلسه محرمانه مطلبی گفته بود موساد به ایشان جریان گفت واشتباه بودن ان مطلب راهم گفت وایشان انرافاش کرد- نامه به اقای جمشید اموزگارنوشته است که جالب است که ایشان رافریب دهد بعد از تمجید از ایشان من به جائی توسط شما رسیدم که درخواب نمیدیدم- ما دوران مشروطه را طی کردیم- یعنی مطالب شما متعلق به زمان مشروطه است- لزومی نیست دوباره به ان برگردیم- ولی ایشان که به امریکا میرود حزرب مشروطه  خواه راه میاندازد- دلیل اش روشن است شرح خواهم داد- وهمچنین سلطنت مشروطه درایران ملزم به ": پهلوی |" بودن است- با اینکه پهلوی بودن وباز گشت به پهلوسیم خیلی مهم نیست واین رامن شرح دهم- منظور ایشان این است- که موساد یک سیستم درست کرده است که در راس ان پهلوی است ولی دستورات ما پهلوی نیست مال موساد است هرکس بایدوظیفه خوداش راعمل کند ولو بظاهر متضاد باشد وفراز ونشیب داشته باشد- اعلام میکند اولا پهلوی سابقه 57 سال دارد وبهتر ازانها  پادشاهی برای ما نخواهدبود- ماشخص دیگری  سراغ داریم من جمله شما که جای انهارابگیرد حرف  این است- شایدکمتراقای جمشید اموزگار چاپلوسی میکرده است ومداوم من من میکر ده است- یک تاکیتک است که اگر تاکیتک درست بود ولی درعمل نقاط ضعفی پیداشد که درقبل قابل پیش بینی نبودومردم ناراضی شدند مگویند فورا به وضع سابق برگردید ولو تاریخ مصرف اش تمام شده است مردم به هوای گذشته ساکت میشوند وبه همین علت ایشان درامریکا حزب مشروطه خواه ایجاد کرد که اگر غرب بود-نو مشروطه میگفتند ولی ایرانیان چنین چیزی درفرهنگ انان نیست ودباره حال پادشاه کی باشد صحبتی نکرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقدی بر احوال- اقای داریوش  همایون- اقای داریوش همایون در سال 1307 در تهران بدنیا امد- پدرش کارمند وزرات دارائی بود وبه عنوان مستشار دیوان محاسبات انجام وظیفه میکر د-خوب ایشان بخوبی میفهمد که وضع ایران چه هپل وهیپوئی است- کسی برای کسی نیست جوانی که پارتی نداشته  توی خرابه هم نمیتواند- هندوانه بفروشد وچگونه میشود دراین کشور پیشرفت مورد دلخواه کرد- لذا از موقعیت پدری باید حدکثر استفاده را کرد- البته مقامات بالا مقداری هوش واستعداد وتحصیلات لازم دارد ولی  این هوش واستعداد درجهت منافع دنیائی است- دوعلت دارد یکی پیشرفت غرب درتمدن مادی ودوم ضعف ما درمسائل علمی مادی است واسلام هم برای قرن هجر خوب است- وان فرهنگ مششعشع ایرانی بر ای بلوف زدن وگول زدن خوب است- سربسته دانشگاه لندن واحتمالا دانشگاه هاروارد یک سری عوامل بازرگان درایران داشتند که به اینها جنس میدادند که پول اش رابعضی برای عوامل اطلاعاتی علمی –فرهنگی  در ایران کار گشائی کنند  وعومال خارجی وایرانی را حمایت کنند ودولت وشاه راهدایت کنند وبه انها چناچه پول لازم داردند بدهندواطلاعات انها را به این دانشگاه  ها بدهند وعلت این روش  این بودکه شوروی متوجه نشود چون میدانستند درساواک هم شوروی نیرو دارد- سرانجام کار بدست  موساد دادند موساد درسماسئل اسلامی وکشورهای اسلامی حرف اول میزد وعوامل عرب داشت وایرانی هم مسلما داشت- اولین نکته مهم طلاق دادن  زنش وازدواج با هما زاهدی- خواهر اردشضیر زاهدی است که برای بقدرت رسیدن است این کار خود ایشان نیست واین دستور موساد است- به این ازدواج بقول مرحوم ایت الله علی اکبر حائری رحمت الله علیه ازدواج تشکیلاتی میگویند- ایشان در زندان بوده هرکاری کهمیتوانستند که ایشان به زنوا دراورند کرده بودند- دربند ایشان عده ای دزد بودند به موقع مهر ایشان رامیدزدیند وکارهای دیگرایشان این اصطلاح بهنظر درحقیر در قم متوجه شد که درباره ازدواج های تشکیلاتی دارند- ریس زندان ایشان را به اطاق میبرد که شما انسان فرهیخته هستی ازاینجا گرفتید این ازدواج موقت وتعدد زوجات را ملغی کنید وبرای خود اشکالی ندارد- ایشان فرموده است  شاه ودربار ازدواج های متعد ددارد- ایشان گفته است درست است ما درجریان هستیم این ازدواج ها را ما ازدواج تشکیلاتی میگویم- ایشان هم گفته بوداست- که من قبلا متوجه شده بودم اصل این موضوع مال غرب است- در احزاب کسانی ئکه به رده بالای حزبی میرسند چناچه زنان انان زیاد توافق درمسائل حزبی نداشته باشند به انها میگویند که این زنان راطلاق دهید وبازنان تشکیلاتی در رده بالا ادواج کنید وبانها تا زمانی که شوهرنکردند معشوقه داشته باشید  ما شرایط را برا ی شما فراهم میکنیم- که منافقین ازانها تقلید کردند- فراز ونشیب را طی کرد درحقیقت این فراز ونشیب نیست این جزو طرح موساد است- جمشید اموزگار طبق نقشه غرب به قدرت رسید وهرچه کرد جز پارتی باز ی چیز دیگری نبود- چون ملت ایران درک  سطحی ازهمه چیزداشت یک فرد متفاوت با ژست مدیران امریکائی باپیراهن سفید تاساعد که درکارگاه سرکشی میکنند وبا افراد صحبت میکنند واگر کارگری کار اش خوب  نبود به اویاد میدهند- ایشان گل کرد کلمات جدید بیانات جدید که یکهزارم بعضی فیلم های ا مریکائی است که داستانش بماند- کم کم درمردم ایران بعنوان یک الیت ومغز شناخته شد که ضربه به پرستیژ شاه میزد وبه موقع میبایست اوت شود این کار توسط داریوش همایون انجام میشد که اور به سمت های زیادی انتخاب کرده بود واورا دست جانانی خود میدانست دریک جلسه محرمانه مطلبی گفته بود موساد به ایشان جریان گفت واشتباه بودن ان مطلب راهم گفت وایشان انرافاش کرد- نامه به اقای جمشید اموزگارنوشته است که جالب است که ایشان رافریب دهد بعد از تمجید از ایشان من به جائی توسط شما رسیدم که درخواب نمیدیدم- ما دوران مشروطه را طی کردیم- یعنی مطالب شما متعلق به زمان مشروطه است- لزومی نیست دوباره به ان برگردیم- ولی ایشان که به امریکا میرود حزرب مشروطه  خواه راه میاندازد- دلیل اش روشن است شرح خواهم داد- وهمچنین سلطنت مشروطه درایران ملزم به ": پهلوی |" بودن است- با اینکه پهلوی بودن وباز گشت به پهلوسیم خیلی مهم نیست واین رامن شرح دهم- منظور ایشان این است- که موساد یک سیستم درست کرده است که در راس ان پهلوی است ولی دستورات ما پهلوی نیست مال موساد است هرکس بایدوظیفه خوداش راعمل کند ولو بظاهر متضاد باشد وفراز ونشیب داشته باشد- اعلام میکند اولا پهلوی سابقه 57 سال دارد وبهتر ازانها  پادشاهی برای ما نخواهدبود- ماشخص دیگری  سراغ داریم من جمله شما که جای انهارابگیرد حرف  این است- شایدکمتراقای جمشید اموزگار چاپلوسی میکرده است ومداوم من من میکر ده است- یک تاکیتک است که اگر تاکیتک درست بود ولی درعمل نقاط ضعفی پیداشد که درقبل قابل پیش بینی نبودومردم ناراضی شدند مگویند فورا به وضع سابق برگردید ولو تاریخ مصرف اش تمام شده است مردم به هوای گذشته ساکت میشوند وبه همین علت ایشان درامریکا حزب مشروطه خواه ایجاد کرد که اگر غرب بود-نو مشروطه میگفتند ولی ایرانیان چنین چیزی درفرهنگ انان نیست ودباره حال پادشاه کی باشد صحبتی نکرده است


ارسال شده در توسط علی

بیش از یک سال است که قلم نچرخیده و اکنون نگاشتن بسیار سخت است. مخصوصا وقتی که همه وجودت می‌خواهد قلم شود و آه درون و حرف دلش را روی چاه کاغذ بیاورد، ولی نه قلم یاری می‌کند و نه وزنه‌ی بغضی که در گلو مانده است.

چقدر غریبانه! دو هفته تمام گذشت. کافیست تصور کنی در آن جمعیت هستی، با آن لباس سفید احرام. شاید تجربه کرده باشی، چه با معرفت باشی چه بی معرفت، حس پاکی و سبکی داری و همه وجودت عشق به پروردگار و توبه و بازگشت از گناهان است.

بی تردید باید گفت خوشا به حالشان و خوب عروجی بود. اما چه گذشت و چه می‌گذرد بر بازماندگان و برخی از مردم؟ صبر و اجر بازماندگانِ مفقودان هم بیشتر. إن شاء الله این تنهایی و بغض و مظلومیت دستگیر آخرتشان شود و روز نیاز نجاتشان دهد و بالایشان بَرَد و با شهیدشان محشور شوند.

قلم نمی‌چرخد و یاری نمی‌کند و چند نوبت پاراگراف پاراگراف می‌نویسد، در این مدت تعطیلی وبلاگ، موضوعات بسیاری ذهن را مشغول کرد و نگارنده خواست وبلاگ را به روز کند اما بی توفیقی و تازیانه‌های روزگار مانع شد.

می‌نویسد فقط برای استادِ مظلومِ شهیدش! درست است که سالها توفیق شاگردی و دیدار حضوری نبود، اما وقتی فهمید، اگر قلبش می‌ایستاد جای تعجب نبود! کاش خبرش صحت نداشت و لحظه دیدن خبر هم باور نکرد و تکذیب خبر شهادت او باعث خوشحالی شد. سایتها و اسامی شهدا و مفقودین زیر و رو شد اما خبری از نام مبارک استاد نبود. تا اینکه سایت بعثه اسامی روحانیون شهید از جمله استاد حجت الاسلام و المسلمین مسلم قلی پور گیلانی را اعلام کرد. (نام شناسنامه‌ای ایشان فرق داشت.)

استاد قلی پور

در حوزه او را با تلخیصش می‌شناسند و هر با معرفت و بی معرفتی او را گاهی بدون احترام منسوب به تلخیصهایش می‌کرد و شبهای امتحان فقط دعاگویش بودند. غافل از اینکه هدف او از نگاشتن تلخیصها چه هست و ایشان چه خدمتی برای تسهیل یادگیری دروس حوزه کرده‌اند. مصاحبه سال گذشته ایشان گواه همین مطلب است. خواندنش خالی از لطف نیست. کلیک بفرمایید.

هیچ گاه از یاد نمی‌رود اولین روزها و سالهای تلخ و شیرینِ حضور در قم و طلبه شدن! آن روزهایی که بی ادعا و گمنام برای جمع کوچکی در منزلش پدرانه صحبت می‌کرد و راه تحصیل علم و طلبگی و اخلاق می‌آموخت.

بعضی حرفها در تلاطم روزگار و بازیگوشی گم می‌شوند اما اینکه هیچ وقت چرا نگوییم و سوال نپرسیم از او خوب به یادگار مانده است. اینکه حتی نگوییم چقدر هوا گرم است؟ چرا این طور است؟ چرا آن طور است؟ چرا این طور آن طور؟ فرمودی این سخنان انسان را از مقامات می‌اندازد و نگفتنش با رعایت شرایط باعث رشد اخلاقی و معنوی و عبودیت می‌شود.

شهدای عزیز منا، استاد عزیزم شهادت مظلومانه‌تان مبارک. چقدر زیبا و عاشقانه به اباعبدالله الحسین علیه السلام اقتدا کردید.

حادثه جرثقیل جانکاه بود و حادثه منا هر روز با روح و جان بازی می‌کرد و افسردگی و ناراحتی هر روز بیشتر از روز قبل می‌شد. مثل بیشتر مردم که انگار از بازماندگان هستند. بعضی از تهی مغزان با زبان و قلم‌هایشان و بعضی از مسئولین هم مزید بر علت می‌شدند. انگار طوری نشده و همه چیز طبیعی است و آنها مرد جنگ و روزهای سخت و آبدیده هستند. و خدا می‌داند که چه بر حاجیانِ شهید منا گذشت و چه سخت‌تر بر همسران و فرزندان و اقوامشان.

آن قدرت تدبیر و امید واقعی اماممان بود که گرد و خاکِ غم و سنگینی بغض و مظلومیت را از بین برد و تسلای دل همه شد وگرنه آن تدبیر و امیدِ پوشالی، حوادث بزرگ را اتفاقی و تصادفی رقم می‌زند و در تاریخ می‌نویسد و البته این خود هنر بزرگیست! انگار فقط شصت هفتاد سال زنده‌ایم و نباید مشکل آب و نان داشته باشیم. فقط باید چرخ کارخانه و دستگاه گوارش بچرخد و برای راحت نفس کشیدن هم باید کدخدا از ما راضی باشد و دیگر هِیچ! 


[ سه شنبه 94/7/21 ] [ 9:31 صبح ] [ حسین هاتفی ]

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جریان هواپیمای مالزی در اوکراین-تحقیقات نشان میدهد مسئله پیچیده است مسلماهواییما تحت کنترول اوکراین وماهوارهای روسی وغیر روسی بوده است وروسها بخوبی ازتردد هواپیما های درفضای اوکراین مطلع بودند مسئله مهم تغیرمسیر هواپیما وارتفاع گرفتن  به هشت هزار پا بوده است که باید از مرکز  اوکراین قبلا اطلاع میداده است واجازه میگرفته است درموارد خاص دونظر وجود دارد یک نظر ایرانی که ارتفاع به 18000 هزار پا میرساند ویک نظرغربی که ارتفاع نزدیک به زمین میکند- باید دلیل بسیارخاصی وجود داشته باشد درحالیکه هوا عادی بوده است- یک چنین حالتی در دیگر هواپیمای مالزی به سمت چین ملاحظه میشود- این امر مشخص میکند که مالزی سخت مورد تائید غرب است وا زیک استتار اطلاعاتی بسیار قوی برخورد دار است ودریک فضای ارام وخنثی سیاسی گام میزند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقایان بهائی دلیل محکوم کردن   بخوبی برای انها روشن است- وان این است- که از علی محمد باب تا جناب شوقی افندی که ایشان سنگ تمام گذاشت تمام بهائیت وظیفه دارد غرب پرستی گند  بخصوص انگلستان وامریکا-  جناب بهاالله ایشان پول سنگنینی از روس ها میگرفت بدستور روسها چون اخراج شد به عراق- وعراق دراختیار انگلیسی بود- متوجه شد انگلیسی مایل هستند باانها هم همکاری کند به راحتی عراقیان میتوانستند ایشان رابکشند واب از اب تکان نخورد وفکر میکرد ایندو ابرقدرتی هستند که هکاری که خواستند انجام میدهند ناصرالدینشاه پس از کشتن علی محمد باب واخراج بهاالله به عراق متوجه شد بهاالله درعراق تصمیم بقتل ناصرالدینشاه  میگیرد برای راضی کردن روسیه وانگلستان جناب عظمت امیر کبیر  رابقتل میرساند ویک فراماسونری نوکرانگلیس نخست وزیر میکند-شروع امتیاز دادن به روسیه وانگلستان میکند- ولی وقتیکه متوجه میشود کشتن ناصرالدین شاه کارانگلیسی ها است ومیخواهند قاجاررا ادب کنند به انگلیسیها میگوید- من همیشه دستور شما راطاعت کردم واز خطا های شما  چشم پوشیدم- ولی این بار کاری نکنید ان روی سگ ما بالا بیائید چشمان خودرامیبندیم وانچه بتوانم به شمادرعراق وایران ضربه میزنم هرچه میخواهد بشود- انگیسی ها میترسند داو دسته بهاالله به عثمانی میفرستند در زمانی بهاالله درعراق بود روسها از اینکه   انگیسی ها بهاالله را بکشند وخون را به گردن روسها بی اندازند- به بهاالله طبق دستور ما با انگلیسی ها همکاری کند- مارادرجریان بگذار حال خداوند میخواست بهاالله را کمی ادب کند- بهاالله خیلی زودفهمید انگلیسی هاخطرنا ک هستند لذامخفیانه تابع انگلیسی ها شد .چیزی به روس ها نگفت –ومیدانست اگرایرانیان بفهمند که تابع انگلیسی ه شده است همه زحمات اش به در میرود- لذا انگلیسی به ایشان گفتند بین عثمانیوروسیه طبق دستور اختلاف ایجاد کن که ایندو. باهم وارد جنگ شوند- ایاشن مداوم میگفت عثمانی بیعرضههستند حتی بلدنیستد چگونه شهر راتمیز نگهدارند حمام اینها کثیف- پارک کثیف-ارتش بیعرضه وادعا مبارزه با روسیه هم دارند وایرانمرداوم خاک انها به خودضممیمه میکند ومعلوم میشود دستور اختلاف بین ایران وعثمانی را صادر کرده بودند- ناصرالدینشاه مطلب رافهمید ونامه به عثمانی نوشت وگفت انگلیسی ها میخواندبین دوبرادر ترک جنگ راه بیاندازند دردستگاه بهاالله چندترک وجود داشت که عثمانی باانها ارتباط پیداکردند وفهمیدند که انگلیسی ها است- وروسها دردستگاه بهاالله جاسوس داشتند انها فهمیدند که اینکارانگلیسی ها است حقوق وکمک مالی وسیاسی خودرااز بهاالله قطع کردند ازانزمان تااخرعمربهاالله میگویند بهاالله نخندید وهمیشه درفکربود وناصرالدینشاه تمام املاک بهاالله وچهار تاجر مهم بهائیرا مصادر کرد وبه شاهزادگان بهائی گفت کوجکترین همکاری با بهاالله به ضرر شماتمام خواهد شد داشت ورق برمیگشت وپیدا کرد بهائی درایران وکشتن انها شروع شد- علما به ناصرالدینشاه گفتند چناچه کشتار قطع نشود ما عکس العمل نشان میدهیم انگلیسی ها وقتی مطلب رافهمیدند انهاهم گفتند ماهم درسانه شمارا خشن معرفی میکنیم- کشتارتمام شد- لذا انگلیسی های  جریان رادردست گرفتند که چناچه همکاری با بهاالله بضررانها باشد مسئله راخاتمه دهند ولی خبری نشد از بهااللهدرحفظ استعمار فلسطین وایر ان وعراق سودجستند وکم کم بهاالله ازاین موضوع خشمگین شد وبه زندان افتاد ودوباره با انگلیسی ه همکاری کرد زیرا تمام پلهای پشت سرش راخراب کرده بود پسرش عبدالله بها برای انگستان سنگ تمام گذاشت درزمانی که مقام سر که بسیارکم بخارجیان دادشده است- دلال ان ذکر شده است وان کسانی چهانگلیسیوچه خارجی مقام سر را گرفتند بشدت خشمگین شدندوبعضی  ان مدال سر را به ملکه انگستان پس دادندجناب اقای شوقی افندی میفرماید غرب پرست باید باشید ودستورات رهبران غرب بخصوص امریکا مانند لوح محفوظ است یعنی جناب اقای بهاالله ان دستورات به فرشته محفوظ که فرشته ای است خداونمنان دستورات خودرا به لوح محفوظ میدهد وفرشته قلم به فرشتگان دیگر ویا بلعکس- پس جاسوسی ومطابق دستورات غرب وظیفه دینی بهایئان است تمام کسانی از بهائیت برگشتند این مطلب بیان کردند وحتی خواستندسرپیچی کنند با مشکلات زیادروبرو شدند وبعدا هم تهدیدبه مرگ شدند- حال ممکن است دراقلیت ود ر گرو ه ها جاسوس هائی برای غرب باشند ولی درمرام انها بطورکلی چنین دستوری نیست اقایان میبایست حداقل مسلک خود راازاین اتهام بری کنند

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- رابطه ایران وکانادا- ریشه اساسی ان مسئله اسرائیل است—اسرائیلان-یک اضطراب همیشگی دارندمسئله برای انها حل نمیشود- مرحوم حضرت ایت الله مجدالدین محلاتی رحمت الله علیه دراین زمینه تحقیقات جالبی داشت فرد دزد  ویا قاتل از لحاظ روانی ودستگا ه دروغ سنج  بخوبی مشخص میشود ولی بینه دادگاه پسند نیست- قران میفرماید- که پیامبران اعظام علیهم السلام  وقتیکه هشدار میدادند که این کار های خلاف سرانجام عذاب الهی دارد – وقتی که طاقت انها طاق میشد میگفتند ما بدین توبرنمیگردیم –پس عذاب بیاور تحقیقات نشان میدهد مثلا دزدان خودانها میگویند این عمل دزدی درمانهادینه شده وجزو  خون ما است- دراین مورد  روانشناسان   معتقد به شوک هستند-درامریکا انواع شوک وارد میکند زن ویادوست دختراش از میخواهد جدا شود پسراش میخواهد فامیلی اش عوض کند- نقطه ضعف اش را پیدا میکند  که مثلا علاقمند به ماهیگیری است میگویند حق کنار دریا رفتن نداری گواهینامه رانندگی میگیرنند کم کم فرد بسیاری از انها تغیر روش میدهددر مورد انبیا علیهم السلام همین طور بود که پیامبران رحمتالله علیهم اجمعین    به دهکده ویا شهر دیگری میرفتند  خود افراد ان دهکده عاصی همین که اینجریان متوجه میشدند متوجه میشدند اشتباه کردند قران میفرماید پشیمان میشدند ولی بکار خود ادامه میدادند عذاب که می امد دهکده های دیگر  عبرت میگرفتند ومیفهمیدند ان شهوات  ارزش ندارد قرانهم بر ای دزد فرموده است دست انهابزنید این امر شوک بزرگی ایجاد میکند زیرا دزد به دست وپای خودسخت نیاز دارد حال تبلیغات مابرعلیه اسرائیل مسئله ساز است انها هم باید وشوک ایجاد کنند-درغرب جاسوسی علمی امری بدیهی شده ست ژاپونی میکنند شرکت امریکائی ها از هم میکنند فقط انگلیسی خودشان به موش مردگیزدند ولی بعضی دانشجویان انجام میدهند ولی ما اگر درباره یک چیپس تحقیقات کنیم  میگویند میخواهید این چیپس الکترونیکی در موشک بکارببرید وبرسر اسرائیل بزنید  - اولا حق ما است که بدانیم که سازمانهای اطلاعاتی دشمنان ما بخصوص اسرائیل نقشه چیست وبرنامه نظامی واطلاعاتی وجاسوسی وخرابکاری  انهاچگونه است   امروزه خلاقیت دراین موارد زیاد است- ممکن است کهمادرسطح جهانی نباشیم ولی خلاق های بی نظیر داشته باشیم وثانیا قابل درک نیست به این ساد گی که ما اطلاعات علمی واموزشی از کجا یاد میگریم مثلا توسط نوار وجزوه وکتاب فیلم سیدی از کره شمالی باشد بدوان انکه فردی به انجا رفته باشد فرمانده من درمرکز زرهی میگفت یک استوار شیعه در ارتش افغانستان دربخش چاپ وترجمه کتب نظام روسی کار میکند کتب نظامی روسی وترجمه انرا برای ما میفرستد لذا اسلام میفرماید باید ملتها کار انها درست وریشه ای باشد ودنبال کار خلاف نروید که عاقبت نداردولو زمان زیادی طول دبکشد                                                                                                                                                                                                              


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99