سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اسلام وحقوق بشر- بخش چهارم -اسلام تشخیص میدهد که روابط دوطرفه ومتعامل بین ارزش ها را- وهیچکدام را فراموش نمیکند- اما توجه ودقت دربه امر نیاز به همکاری وهماهنگی بین انها را دارد-که لازم است یک سری اولویت ها وحق تقدم ها باید تمیز داده شود ودیده شوددر اهمیت دادن به ارزش های اخلاقی ومعنویت ها-  که این های اخری شامل اولویت های حقوق بشر نیست-اختلافات بوجود امدهدر دیدگاه ها درب احتمال درگیری ها برای تدارک دیدنبه نظم دراوردن وفراهم ساختن جزیات خاص همچنان باز نگه میدارد-مسلما این اتفاق خواهد افتاد- ودرگیری واختلاف حاکی از عدم سازگاری خواهد بود سپس بسیار واضح است که از اغاز تمدن اسلامی این روش اسلامی جامعه را دربر میگرفته است ومیبایست خصوصیات جامعه اسلامی حق تقدم  داشته باشد- موضوعیت به درجاتی از یک احتمال بسیاربعیدی که احیا وتقویت ارزش های اسلامی پلی شود برای کمک وتحقق وموفقیت اهداف حقوق بشر دراینده شود- هم اکنون مشخص است- ایده های مسلمانان درتمام ابعاداش اکنون درحال به تجربه دراوردن بایک احیای سالم ان که برای یک قرن تعطیل بوده است- مهمترین سیمای امیداور کننده این احیای مجدد ان است که که توجه خودرا مستقیما به شناخت قران وجستجودران است- تا نور وهدایت رادرشرایط وارزش هائی که به سرعت درحال پیچیده شدن استکه بشر امروز با ان درگیر شده است در قران بدست اورد –ونتجه ان که اثبات میشودکه بسیار فراوان وغنی ومملووپر فایده  است- واین امر درحقیقت مطابق با اطمینانی است که در قران خزائنه نور وهدایتی که محونمیشود است: تبین-اگر اقیانوس مرکب شود برای نوشتن کلمات رب من( مولد بینهایت) محققا اقیانوس تمام میشود قبلاز انکه رب من کلماتش به پایان برسد—حتی شرح کامل داده نشده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—چند نکات- نظریات شخصی است-  برادران وخواهران که در مسائل دینی تحقیق میکنند بایدبدانند کاری ساده درپیش ندارند- درغرب هنوز هم علوم انسانی وحتی علوم دینی معتقد هستند یک دهم عقل کافی است؟؟!! ومیبایست چوب بخورند تا اندکی درعلوم انسانی ودینی کمی کار عقلانی کنند وکم کم متوجه حساسیت ان شدند ولی سیاست مداران بخوبی به اهمیت ان پی بردند که برای انها مرگ وزندگانی است- اندیشه ائی میکنند که عقل شیطان هم به ان نمیرسد- اول بریا خداوند منان خط مشی درست نکنیم که امروزه همه ادیان را میپذیرد مگر یک ملاک دقیق از جانب الهی بیاورید؟؟!! دین را باید بالذات شناخت زمانی که دانشجودرشیراز بودم دریک مهمانی شخصیتی مهمان بودم  ویک اقای شیرازی از المان دکتری کشتی سازی گرفته بود وخانم اش المانی بود فارسی را مانند ایرانیان صحبت میکرد وکمک دادستانی درحد فوق دیپلم از المان گرفته بود وایشان مدتی به ددرخواست کشور سابق یوگسلاوی درانجا کار اموزی وتعلیم داده بود ودرشیراز کمک داستان شده بود به من گفت وضع شما از لحاظ جرائم وجرم بدتر از یوگسلاوی است ویوگسلاوی بدتر از المان است ومن چندین راه حل نشان داده امکه در دادگستری امار ماهانه جرم و.جنایت رسم شود ودر وزنامه ها ورادیو ها وتلویزون برنامه مخصوص داشته باشدمانند المان وبه هرکس که وارد دادگستری میشود جزواتی داده شود ومراکز جرم سازی شناسی شود وافرادیا ازدادگستری بروند وخانواده ها روشن کنند ومسائل دیگر بعد خود این خلانم فرمودند دراین مدت من پی بردم اسلام شما دین بدی نیست ونکات جالب دارد ماند انکه منع مشروب خوری میکنند بادزدی مخالف است وتعدادی بیان کرد ومن گزارش ماهانه خود رابه مرکز دادگستری المان میفرستم واز انها استمداد کردم جامعه ملاک نیست مگر انکه دقیقا دین را پیاده کند وسپس مورد قضاوت واقع شود- درغرب فکر میکردند انسان ها همه منطقی هستند وناچار میشوند دست به جنایت بزنند لذا تکنولوژی واقتصاد رشد کند همه چیز درست میشود والا ن هم همینطور فکر میکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به انتخابات کشور اذربایجان- گرچه نمایندگان کشورهای مختلف این انتخابات رابهترین انتخابات تا کنون اذربایجان میدانند که شفاف ودمکراتیک بوده است ولی روزنامه ": مسکوتایمز:" مقاله ای دراین باره نوشته است- حزب حاکم بنظر میرسددر رای گیری اذری پیروز شده است- باکو اذربایجان- رهبری حزب نوین اذربایجان( این حزب در سال1992 توسط اقای حیدرعلییوف بوجود امد وتا سال2003 رهبری انرا بعهده داشت یک حزب قانونمدار وسکولار وناسونالیستی اذربایجان است که به سمت یک جامعه روشنفکرماب با اقتصاد مترقی ووحدت بخش وبا عدالت اجتماعی در ایدولوژی ان ملحوظ شده است- که از الیت های سابق سویتی وروشنفکران ضد روسی طرفدارغرب تشکیل یافته است)بیان کرد که مطمن است که در روزیکشنبه درانتخابات پارلمانی با رای بسیار زیاد برنده میشود ومیزان رای نشان دهندتلاش ریس جمهور اقای الهام علی اوف در دمکراسی مدیریت شده ایشان خواهد بود امارهبر مخالفین پس از مدت کوتاهی از خاتمه رای گیری ادعای کردند که که فریب رخ داده است رای دهند گان در اطراف ایستگاه های رای گیرید درباکو گفتند که رای گیری ازادتر از از هر انتخاباتی که در ظرف دوازده سال گذشتهکه توسط علی اوف  وپدر مرحومش رخ داده است بوده است اغلب افراد رسمی انتخابات محلی اشکار شد که بر اساس دستورات به کسی نگفتند به چه کسی رای دهید--- که یک تغیرقابل توجه نسبت به گذشته میباشد- و ومیزان بارزضد تقلب توسط دولت های غربی بیان شده است ومورد تصدیق جناب علی اوف در روازده روزقبل از انتخابات قرار گرفته شده است- منجمله از اسپری مرکب نامرئی استفاده خواهد شد که جلوگیری از چند بار رای گیری را میکند وصحت انکه دارای اثری موثر است زمانی که به ان عمل میشود مشخص خواهد شد- ولی چنین درک میشود جائی بوده است وجائی نبوده است- افراد ی از حزب مخالف مشاهده کردند در بعضی حوزه ها  اسپری مرکب نامری وجودنداشته است ودر ضمن مردم را ارشاد میکردند به چه کسی باید رای بدهند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قانون اساسی کشور اذربایجان- قوانین رابراساس اندیشه سکولار قرار داده است بسیارخوب به اساسنامه دمکراتیک معتقد است البته هر کشور یک اساسنامه میتواند داشته باشد ونمیشود در مجلس جنگ اساسنامه ها شود- ولی این منافات داشتن حزب اسلامی نیست ویا تشکیلات اسلامی نیست انها هم میتواند درمسائل سکولار ازبعد اسلامی هم بحث کنند یا رای علمی سکولار  داشته باشند ولی از لحاظ معنویت افرادی که مایل هستند عضو  این تشکیلات باشند وچناچه مذهب بطور کلی نامشروع باشد این نشانه دمکراسی قطعا نخواهد بود باوجود انکه سکولاریسم دست بالائی هم دارد- انشاالله این نقیضه برطرف شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احزاب مصر-1- حزب احرار-2-اتحاد مصریان-3- الانصار-4-حزب اعراب برای عدالت وبرابری-5- وحدت عرب-6-اصیل ومعتبر-7- شروع- 8- سازنده وپیشرفته-9- تغیرات وپیشرفت-10-شهروند مصری-11- کمونیست مصریان- 12- تمدن-13-محافظه کار-14- قانون اساسی-15-نسل دمکراتیک-16جهاد دمکراتیک- 17-صلح دمکراتیک- 18- وحدت دمکراتیک-19- پیشرفت-20-مصر-21-رنساس مصر-22-سوسیالستعرب مصریان-23- اتحادیه عربی مصریان-24- مصریان امروز- 25-برابری وپیشرفت-26-پرچم- 27- ازادی-28- مصری ازاده-29- مصریان ازاده-30 سوسیالیست اصیل وقانونی ازاده-31- مصریان حر-32- حریت وعدالت-33- غد34-غد الثوره-35-سبز مصریان-36- اسلامی-37-کارگر اسلامی-38-لیبرال مصریان-39-کارگران جدید-40-حیات مصریان-41-میسورنا-42-مدرن مصر-43-ملت مصریان-44-نازی مصریان-45- ناسیونال(ملی) -46-النور- 47- نوبین رود نیل( شاید مردمان اطراف نیل)-48- جنبش میهن پرستان مصر- 49-مردمان دمکراتیک-50-مردم- 51- پیش تازان-52- جنبش شدید-53- اصلاحات مصریان-54- تحول-55- اصلاحات وتحول-56- تحول-57- مردمان جمهوری خواه-58 انقلاب مصر-59- سوسیال دمکراتیک-60- عدالت اجتماعی-61 صلح اجتماعی-62-سوسیالیست مصر-63- سوسیالیست محبوب متحد-64- همبستگی-65- قدرت-66-حزب خیابانی مصر-67-تقاموا-68-امت-69-وحدت-70-اتحادیه ناصریسم-71-پیروزی- 72-حیثیت- 73-ندای ازادی-74- اراده مصریان-75-وفد جدید-76-الوسط-77-الوطن-78-کارگران وکشاورزان-79- کارگران دمکراتیک-80-شما مصری هستید81-جوانان مصر-82مصر2000-83-حزب بعث عربی- شاخه مصر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زندگانی نامه جناب انور سادات-درباره ایشان تحقیقاتی زیادی نشده است- واین امر دال بر این است انچنان شخصیتی نبوده است که حائز اهمیت زیادی باشد- انچه درک میشود ماند بسیاری از سیاست مدران توخالی زرنگی بوده است که حقایق زیادی میگفته ولی درعمل برخلاف ان عمل مطابق نرخ روز عمل میکرده است واز این نوع شخصیت ها هم در صدر اسلام داشته ایم از محققین برجسته درباره ایشان یکی روزنگارانگلیسی اقای داوود هیراست ودیگر روزنامه نگار باز انگلیسی خانم ایرین بیسون است که مطلب زیادی درباره ایشان ننوشته اند وفاقد بیان جزئیات زیادی هستند اخیر یک مصری- بنام اقای رابرت سئول که بزبان انگلیسی وفرانسوی مسلط شده است ویک نویسنده سوپردرغرب است کتابی درباره جناب سادات نوشته است گرچه بیشتر جنبه رمان دارد وحتی سعی کرده است از اطلاعات اسرائیل که بسیار کم بوده است استفاده کند– مصر در یک شرایطی بود که میتوانست با یک انقلاب تاثیرات شگرفی در درداخل مصر ومنطقه وجهان بگذارد واین مطلب راهم افسران ازاد بخوبی درک کرده بودند در نوشته اقای سئولجناب اقای سادات که فردی روستائیبوده است به این مطلب پی میبرد ومغز متفکر افسران ازاد بوده است نه جناب عبدالناصر ودرمدت حکومت ناصر- ایشان گوش به فرمان انور سادات بوده است چنین افرادی دارای کی وجه پاردوکسی هستند که درک واقعیت انهاکمی مشکل است- تمام محقیقین انور سادات بشدت منکوب حتی تحقیر کردن جز ایشان مثلا دلیل میاورد علت انکه ایشانبه اسرائیل رفت ودر مجلس انها سخنرانی کرد ابهت وترس از اسرائیل فروریزد؟؟ درحالیکه همه نویسندگان به زوایای تیزی که انور سادات انجام داده است  اشاره میکنند وخود انور سادات در زندگانی خوداش بهد این تناقضات وتضادها دامن زده است البته یک علت نزدیکی ایشان به عبدالناصر چاپلوسی های فراوان ایشان از عبدالناصر بوده است ودلیل دیگری ایشان به حکومت رسید بر جسته کردن حزب ناصری بوده است- ایشان بعد ازان که به حکومت رسید نظم رابر قرار کرد ودرجهت یابی جدید نقش موثر راایفا کرد ودرسال1970 به قدرت رسید ودرسال1973 جنگ رابریا باز پس گرفتن سینا که مهمترین هدف تشخیص داده بود اغاز کرد وجهت جدید حرکت به سمت امریکا- ودوری از شوروی بود که اصلاتا تنها کار ایشان بود وتوسط امریکائی ها مذاکرات با اسرائیل اغاز کرد ودرسال 1978 به کمپ دوید در امریکا رفت وقرارداد کمپ دوید را امضا کرد ودر نتجه صلح با اسرائیل بوجود امددرسال 1979بوجود امد ودوسال بعد در یک رژه درحالیکه قاتلین به اوخوش امد میگفتند بقتل رسیدکه در مورد خوداش منحصربفرد است ونوع حکومت اش هم منحصر بفرداست—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زندانی شدن اقای جانگری سون فیلم ساز- واقای دکتر تارک لوبانی- دکتر جراج که دریک مرکز اورژانس انگلستان کار میکند 51 روز در زندانی در قاهره زندانی بودند- این دو برای هفت هفته از انچه انان شرایط بسیار وحشیانه؟؟!! تعریف میکنند سپس ازاد شدند- درست است که حکومت کانادا یک حکومت داغ تر از اش است وبیش از خود صیهونیست برای انها دلسوزی میکنند وتمام مقرارت سیاسی ودیپلماتیک زیر پا گذاشته است وسخت بیادمراقب انان بود ولی دلیل نمیشود تعداد از افرادکانادائی فرهیخته نباشند ومیبایست حتی بامجرمان با قوانین اسلامی رفتار کرد که پیامبر اکرم صلواته الله وعلیه واله والسلام  وعلی علیه السلام واله والسلم  انرابخوبی تبین کردهاند ونباید اب  به اسیاب دشمن ریخت- بنابر گفته انها میخواستند مدت کوتاهی در مصر باشند وسپس به غزه مسافرت کنند وقصد انان در مصر وغزه درک فرضیه های انان بوده است!!در زمانی که نزدیک هتل خود بودند پنجاه نفر کشته شدند-درهمان زمان اقایدکتر لوبانیدرحال معالجه مجروحین شد اقای گری سون درحال فیلم برداری از کشتار شد خوب اگر به انهاتفهیم کرده بودند که چنین کاری نکنند پس مقصر هستند ولی جلوگیری ازاقدام  برای معالجه کردن مجروحین یک کار قرون وسطائی وصیهونیستی است نه اسلامی واسرائیل معلم مانیست ونخواهد بود- بعدانها دریک قفس کوچگ درروی سیمان وپر از سوسک قراردهند واینهم صحیح نیست و اتهام انها چنین بیان کنند انها عده ای از اخوان المسلمین را تشویق کرده بودند که یک ایستگاه پلیس را تسخیر کنند ووزیر خارجه کانادا اقای جان بئرد گفته است یا انها دادگاهی جنائی کنید ویاانهارا  ازاد کنید چرا ایشان این حرف درباره زندانیان فلسطینی دربند اسرائیل نیمی گویند وچگونه انتظار دارند دیگران درباره انها چنین عمل کنند وخودنخست وزیر کانادا فرموده است از طریق دوستان مادرمصر توانستیم درحالیکه انان تا یک هقته به ازادی در اعتصاب غذا بودند امید است طرفین به سر عقل بیایند ویک دیپلماسی انسانی- اسلامی را عمل کنند- انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99