سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-اقای جاشوا برالیر-این سئوال رادارد – که انهائیکه ار مداخلات امریکا درسوریه حمایت میکنند به اسنادی که ازوقایع اتفاق افتاده درسوریه موردسئوال قراردهند که ایا نیروی ها عمل کنندبرای دمکراسی عمل کردند ویاران مناسبی برای صلح رابوجود اورند بودند-مقاله بهاین سئوال کلیدی پاسخ میدهد که چرا امریکا درتمام ادعا هائی که داشت شکست خورده است- امریکا بشدت وبسیار عمیق درگیر جدال در افغانستان وعراق شد ودر هردو با جنگ بسیار دهشتناکی که انجام داد شکست خورد بودن انکه به نتجه ای برسد- هم نظامی هم سیاسی موفقیتی نداشت درحالی که مسئول حداقل مرگ هزاران نفر در عراق وافغان بود- که حملات هوائی زیادی داشت وحملات شبانه زیادی داشت ومداوم با توپخانه میکوبید ماموریتهای زیاد زمینی داشت وتحریم نژادی وسیعی هم داشت- از اسلحه های ممنوعه چون مواد اورنیومی وفسفری بسیار حساس استفاده کردکه باعث ایجاد سرطان درنوزادن بخصوص درمنطقه فلوچه شد- - به کمک صدام حسین شتافت که میدانست او از هیچ جنایتی روی گردان نیست ودرجنگ با ایرانیان از مهمات شیمیائی استفاد برد با مخالفین خوداش از شکنجه در این کشورها استفاده کرد مانند زندان ابوغریب وزندان های درافغانستان وزندان معروف گوانتانامو- وتعداد زیادی مقالات وسایتها سیاه که سیاه نمائی ودروغ پرانی میکنند رابوجود اورده است –به صورت غیر قانونی درکشورهای یمن وسومالی وپاکستان درگیری شریرانه ای  بوجود اورده است وبا پهباد ها تعدادزیادی افرادبی گناه رابکشتن میدهد- وزنان وکودکان بی گناه وهمچنین افرادی غیر رزمی رابکشتن میدهد-از طرفی حسابهای بانکی افراد  رابی جهت میبندد واز طرفی بارشوه دادن عدهای رااغوا میکند که دست بکارهای ناشایست بزنند وهمیشه بخش اخری را تکذیب میکند واز محکوم کردن جنایات ارتش اسرائیل امتناع میکند که انها از فسفر سفید درحملات به بیمارستان قدس وبه خانه  پناهندگان در غزه درسال 2009 که اسرائیل ازانها استفاده کردخود داری میکند- بصورت فعال از اقای حسنی مبارک ورژیم اوسالها با ارسال اسلحه حمایت کرد- ودارای همبستگی عمیقی با پادشاهان- اردن وعربستان سعودی وبحرین است که انها ملت خودرا سرکوب میکنند وهمچنین با حمایت سیاسی از اسرائیل ورهنمود دادن به اواسرائیل رادرتوسعه دادن اراضی خوداش  واشغال سرزمین های فلسطینی ها وتهیه اسلحه که اسرائیل همیشه دست برتر رادشته باشد که بتواند به اقدامات جنایت بار خود ادامه دهد-  سرانجام درافغانستان با کنار زدن مجاهدین اصیل و وبوجود اوردن مجاهدین به ظاهر بنیادگرای قلابی که سرانجام القاعده از درون انها متولد شد وگروه های مشابه انها را تشکیل وسازمان داد درتونس با کمک 12 میلیون دلاری برای کمک به امنیت رژیم ان وسرکوب قیام مردمی ان کشور که باعث استارت زدن انقلاب بهاری شدفرستاد- چه قبلاز انقلاب مردم لیبی  وچه بعد ازان درلیبی ومالی مداوم بحران رابوجود اورده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اشوب درمحیط دانشگاهی-درگیری اتشفشانی در دانشگاه های مصر بین مخالفین وحامیان ریس جمهور به زیر کشیده اقای محمد مرسیدرحال اوج گرفتن است-!!! از اغازسال تحصیلی- متخصصین وهمراه با پروفسور های دانشگاه هشدار لازم رابه مسئولین بخصوص در باره درحال از کنترول خارج شدن کمپسهای دانشجوئی دادند- وازدوسال قبل2011 که انقلاب؟؟!! هیت دانشگاهی اضطراب اشکار خودرا درباره دانشگاه ودانشجویان ودغدغه خودشان بخصوص که اشوب درحال توسعه وهمه گیر شدن بااغاز سال تحصیلی امسال را ابراز داشتند-تنش درحال شدت یافتن در کمپس های دانشجوئی است که بین دوگروه حامیان اخوان المسلمین ومخالفین انها هستند که انها همراه اعتراضات حزب اخوان المسلمین که اعضای ان از ماه جولای از قدرت خلع شدن ( عثمانیان عصر حاضر) بحران ساز هستند که منجر به درگیری بین صدها دانشجو میشود که شمامل دانشگاه های قاهره- عین الشمس- حلوان-زقازیگ که دانشجویان کوکتل ملوتوف پرتاپ میکنند وبعضی از انها هم تفنگ دارند- طرفداران اقای محمد مرسی حکومت را یک حکومت کودتائی توصیف میکنند واخیرادر دانشگاه عینالشمس وزقا زیگ سرودی بر علیه ارتش ورهبرش اقای عبدالفتح السیسی سر میدهند  وحمایت خودرااز اقای مرسی واخوان المسلمین- اتفاقا دراوائل انقلاب به خاطر بعضی ندانم کاری ها وزیرکی مخالفین داشت مسائلی بوجود میامد امام راحل رحمت الله علیه کارهای کارشناسیها داددست لیبرال های سکولار  حضرت مسیح پرست وگرنه چراغ سبز به سازمان ملل متحدمیدادند وسازمان ملل متحد هم چراغ سبز به امریکا برای دخالت میداد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی  بااقای جان بورر ریس مجلس امریکا- اقای تریستین هاپر از روزنامه ": نشنال پست کانادا باخواندن خاطرات روزانه ایشان وضع امروز را ازدیدایشان نوشته است که بعضی ازانها کمی دست کاری میکنم- مثلا ایشان بادوست دخترش دیگر مجبور است در اطاق کارش وعده ملاقات بگذارد- چه بسا ایشان بچه اش رابدهد به انخانم یامنشی اش نگهداری کند ودیگر به مهدکودک نیازی نیست کسی که بقول ایشان هیولا ی تعطیل کنند دولت را ازتاریکی دراورد و یا همان دوست دختر طرح تی پارتی بعد را ترتیب دهد واین مجلات رسمی ادارت که مفت نمیارزند در همان اطاق همان دوست دختر بنویسد که ایشان همیشه مات ومبهوت ابراهم لینکن بوده است وبه همین دلیل مجسمه ایشان در روی میز ایشان الهام بخش افکار واعمال ایشان است اخیرا اقای اوباما فرمودند من دیگر اجازه نمیدهم کله سرخ ها درهیجا خحتی ورزش قدعلم کنند ولی ایشان کله سفید هستند زمانی طرح ایشان قرارداد مراقبت موثر نتوانست به کرسی بنشاند به دوست دخترش گفت حال بلائی که من برسر این دولت خواهم اورد تاریخی خواهد بود وهمیشه ترس داشته است که دمکرات ها این تعطیلی نیمه ونصفه راماست ومالی کنند واین اوضاع چیزی جز یک بازی بازارسیاه نیست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی  بااقای جان بورر ریس مجلس امریکا- اقای تریستین هاپر از روزنامه ": نشنال پست کانادا باخواندن خاطرات روزانه ایشان وضع امروز را ازدیدایشان نوشته است که بعضی ازانها کمی دست کاری میکنم- مثلا ایشان بادوست دخترش دیگر مجبور است در اطاق کارش وعده ملاقات بگذارد- چه بسا ایشان بچه اش رابدهد به انخانم یامنشی اش نگهداری کند ودیگر به مهدکودک نیازی نیست کسی که بقول ایشان هیولا ی تعطیل کنند دولت را ازتاریکی دراورد و یا همان دوست دختر طرح تی پارتی بعد را ترتیب دهد واین مجلات رسمی ادارت که مفت نمیارزند در همان اطاق همان دوست دختر بنویسد که ایشان همیشه مات ومبهوت ابراهم لینکن بوده است وبه همین دلیل مجسمه ایشان در روی میز ایشان الهام بخش افکار واعمال ایشان است اخیرا اقای اوباما فرمودند من دیگر اجازه نمیدهم کله سرخ ها درهیجا خحتی ورزش قدعلم کنند ولی ایشان کله سفید هستند زمانی طرح ایشان قرارداد مراقبت موثر نتوانست به کرسی بنشاند به دوست دخترش گفت حال بلائی که من برسر این دولت خواهم اورد تاریخی خواهد بود وهمیشه ترس داشته است که دمکرات ها این تعطیلی نیمه ونصفه راماست ومالی کنند واین اوضاع چیزی جز یک بازی بازارسیاه نیست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به شخصیت امام جواد علیه السلام- اولین مطلبی دانشمندان درباره شخصیت انها مورد مطالعه قرار میدهند- موضوع علم انان است که ان علم رامورد ارزیابی وارزشیابی میکنند ومنابع وشخصیتهائی که درتعلیم وتربیت انان موثر بودنذ مورد دقت وتوجه قرار میدهند بغیر از حضرت علی علیه السلام که شاگردی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کرده است غالبا ائمه اطهار علیم السلام حتی شاگرد پدران خودنبودند و.بخصوص درسنکمی ماند امام جواد علیه السلام به امامت برسند وهیچکس ادعای انکه معلم انان بوده باشد درتاریخ ثبت نشده است گر چه از طریقنقل از ائمه اطهار علیهم السلام درباره عظمت انان گفتگو شده است وباز برای عده ایکه عقل ناقص داشتند محل اشکال بوده است وازطریق علم ازمائی ها سرانجام به اینتجه میرسیدند که امام بر حق هستند ودر طول عمور مبارک ایشان خطای علمی مطر ح نشده است درحالیکه از برزگان علم دیده شود امری عجیب نیست وحتی بسیار طبیعی است- بخصوص امام جواد علیه السلام   زمانی پدر بزگوارشان در طوس بودند در نزدایشان نبودند در بحث های ایشان ابتکارات علمی زیادی مطرح است که دیگران ائمه اطهاردیگری هم دارا هستند که نشان از درک عمیق از علم است ومسائل مشکل علمی رامطرح کردند که درحل انان علمای زمان از درک وفهم وحل مسائل عاجز هستند وهرگاه این سئوال مطرح شود پس چرا جامعه اسلامی زمان خودشان به ایشان اقتدا نکردندجواب جناب ملا صدرا رحمت اله علیه چرادرزمان حال هم این چنین است؟ بخصوص در زمان ایشان علوم مختلف پیشرف های زیادی کرده بود ومسائل زیادی بر  علیه شیعه جا افتاده بود وایشان انهارا پنبه کردند که پاسخ مناسبی جز سکوت نداشتند وخیچ مسئلهای را خدمت ایشان مطرح نکردند جز انکه جواب داندان شکن گرفتند که پس از بحث های زیادی متقاعد شدند واز همه مهمتر مومن علیه العنت ویاران او نتوانستند خدشه ای به شخصیت ایشان وارد کنند بلکه از وجودایشان کمال استفاده وسو استفاده را میکردند ونگهداری ایشان درکاخنشان اوج حساسیت است وگرنه برای یک نوجوان معمولی  این همه بها داده نمیشود که حتی بیش از فرزندان خود به ایشان بها میدادند وسرانجام عباسیان از ایشان مایوس شدند وقتل ایشان برای انها مهم جلوه کرد وحس میکردند که وجود ذی الوجود شان منشا خطرات عظیمی استکه یکی از اقلام ان علم عظیم ایشان بوده است- دانشمندان در طول تاریخ مداوم علوم را ارزیابی میکنند وانان علومی که یامهمل هستند ویاناقص هستند ویابه هردلیل دیگر ارزشی ندارند کنار میگذارند ولی از دانشمندان زمان ایشان بندرت افرادی باقی ماندند که ایشان خورشید زمان خوداش است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باتسلیت ازعمق جان برای ان اسوه اخلاق وظرافت وهوشیاری وکمال وانسانیت وصبر وتحمل وجلونمای اسماالحسنی شگفت انگیترین وجود- جناب اقای دکتر ظریف میبایستجناب ااقی جان کری رابه اطاق میبرد ویک چای دبش قند پهلو میداد که موثر است ویک سری کتب طنز از ملا نصرالدین گرفته تا اخرین دی ویدی مبسوط به ایشن تقدیم میکرد درانگلستان هرکس ولوابنبات  سازی بخواند یک چمدان فلسفه حقوق بشر ویک جمدان فلسفه های مختلف بخصوصا سکولار یادمیدهند وماهم میبایست ازفلسفه ملانصرالدین تا ملاصدرا تا امام راحل  وفلسفه اصول وفروع دین وحقوق بشر به ایشان تقدیم میکردید- تاریخ غرب به ظاهر بریا انها سودمند است ولی درباطن غبطه میخورند که انها چقدر باهوش بودند وما چقدر کودن هستیم؟؟!! امریکائی به انگلستان نارومیزند به این سادگی ها رام عقل نمیشود وعومال زور فراوان دارد که روی دستش بادکرده است ومیطلبد هزاران جنگ راه بی اندازد- این تانکر ها در مرز افغانستان اتش میگرید از کویته موشکهای امریکائی انرا میزند وبیادبرای انها اثابت شود ضربه به ایران ضرر زیادی دارد وانرا هم زمان باید اثبات کند- زمانی بود در امریکا  ضد هوائی تک لول مدل میساختندکه بین پانزده دلار تا بیست وپنج دلار تمام میشد وبه ایران سیصددلارتا پانصد دلار به ایرام میفروختند که استادامریکادی به ارتشیان ایران گفته بود کارخانه ساده انرابخرید وخودتان بسازید یکی از افسران نامهای به ارتش نوشت وشرح داد ونامه به شاه دادند وشاه به پنتاگون نوشت چهار کارخانه بیاورید وجواب دادند شمانیازی ندارید وموقع جنگ خودمان تدارک میکنیم وشاه دستور داد ورود ان ممنوع است-والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم- بها الله مدرن – بخش چهارم- استادی میفرمودند دریک منطقهکه کشورها تقریبا هم طرازهستند بر اساس شرایط یک کشورخاص یک چرخ دنده درجهتی رشد میکند وسپس درکشور های همجوار چرخ دهنده دیگری شروع به رشد میکند ویک هژمونی تقریبا یک جهتی رابوجود میاورد وبر عکس اگر یک چرخ دنده قبلی حذف شود چرخ دنده های دیگر به ترتیب حذف میشوند وامروزه چرخ دنده های استعماری ضد اسلام درحال حذف شدن هستند- در زمان ناصرالدینشاه اسلام درمنطقه در حال رشد بطئی خوداش بود ومیرفتکه به یک ایدولوژی رادیکال تبدیل شود- هسته اساسی شیعیان نجف بودند ودر برادران سنی پاکستان به سمت یک تحول ولی ارام حرکت میکرد  ودر شرق از حکومت  ها یک پوسته بیشترباقی نمانده بود ودر ایران امادگی بریا تغیر وتحول درحکومت بخوبی احساس میشد ودرحال امادگی بود این خطر هم انگلیسی وهم روس ها بخوبی احساس میکردند درپاکستان قادیانی فردی ملا درتفسیر قران بود که بریا درک بیشتر از علوم غربی با سفارت انگلستان رابطه ایجاد کرد وازانها کتاب میگرفت وسرانجام توانست حرکتی خنثی کننده رابوجود اورد شایعه بر ان است که یک کشور مسلمان شمالی ایران که جزو روسیه بود بیش از همه ارپیشرف سیاسی شیعان احساس خطر کرد چه شخصیت های مذهبی وچه شخصیت سیاسی وروسیه تحت فشار قرارداد که از سیاست انگلستان تقلید کند جناب علی محمد باب چون اولا سید بود ودرثانی روحانی بود وشرایط سخت که تنها چاره را ظهور حضرت حجت سلام الله علیه میدانستند- خیلی زودفریب خوردند ولی خیلی زود فهمیدند که ایشان فریبی بیش نیست جز عده ای خاص عملکردهای غلط جناب باب دست خوداش را رو کرد وتصور میکرد که که مردم منتظر چنین اقداماتی هستند ولی ناشیانه عمل کرد در ان زمان هفده شاهزاده که سرسپرده روس وانگلیس بودند به ناصرالدین شاه بیان کردند هرچه روسها وانگلیسی میگویند به نفع ما است وبه ان عمل کن وهرچه میخواهد بشود- ولی نظر جناب مستطاب امیرکبیر همه نقشه های  بر باد داد کشته شدن جناب باب ریزش شدیدی رابوجود اورد وانگلیسی که همیشه بانقشه کار میکنند این برنامه تمام شده تلقی کردند ولی روسها به خاط مسائلیذکر شد وارد یک ریسک بالائی شدند  وشایع کردن که حضرت باب به درخواست فرشتگان عرشی به اسمان عروج کرد وگرنه جرئت کوچگترین چشم زخمی به ایشان نداشت ومانند مسیح علیه السلام شمااز گناه پاک شدید ولذا صبح ازل بعنوان جانشین جناب باب انتخاب شد وبرادرش حسینعلی بعنوان مشاور ایشان ورابط سفارت وکنترول کند صبح ازل انتخاب شد به درخواست انگلستان وروسیه جناب امیر کبیر به قتل رسید وازان ببعد بابیت درایران اختیارتمام پیدا کرد وکسی معترض ایشان نمیشد- جناب ناصرالدین شاه پس از مدتی متوجه نفوذ روحانیت در ایران شد واز طرفی هرچه سفارت انگلستان وروسیه طلب میکرد انجام میداد وتوقع داشت وانها در استحکام حکومت ایشان بکوشند وکمک های به علمای تهران میکرد وسعی میکردعلمای مخالف به طریقی رام کند وماهی یکبار به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه میرفت در ان زمان بابیت هیچگونه سازمانی  وجز اطرافیان  صبح ازل وتعدادی که  با بها الله بودند- ایشان اصلا روحانی نبوده است  ودر مشهد جز عرفا وصوفیان بوده است وتار یا ستار میزده است وبه ادبیاتی عرفانی علاقمند بوده است وهچگونه ابهت ویاهنر خاصی نداشته داست ومیزان علوم عربی ایشان بسیار اندک بوده است ودران زمان روسها وانگلیسی ها 65 مسلسل به بابیت داده بودند واین یک تکینک قدیمی است که امروزه هنوز کهنه نشده است- کم کم بابیت اند اندک به سمت شکل وشمایل اروپائی حرکت میکند که دوران عدم اختلاط زن ومرد بسر امده است وغرب به همین علت که توجه به پیشرفت زنان میکند باعث رشد زیادی شده است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99