سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم – مذهب منطقی نیست -چونگ-البته- اگرمحراب یاضخره به اندازه غار باتو نباشد- من دلیلی نمیبینم که چرا نباشد- بعد از همه درمجتمع خانه پدر بزرگ من- یک محراب ساخته شده بود که پدر بزرگم همه نوع چوب های خشبو کننده را دران میسوزاند وکسی هم شکوه ای نکرد حتی کمتیه شهرداری- موهان- بنابراین این ممطلب تعجب شمارا زایل نمی کند که کمیته شهرداری شهرسپانگ که باان اقدامی که اتفاق افتاده است عمل کرده است- ایامن عجول هستم؟؟ شما میخواهید چیزی بگوئید جناب؟-- زین-من مطمن نیستم که کمتیه عجول بوده است- من تفکر میکنمکه در این زمان؟ هرکسی بخوبی اگاه است حساسیت حوادث که در رابطه بامذهب است بیادبخوبی درک کند-( مگر اخر الزمان شده است؟)- من تفکر میکنم که کمیته درباره ان بخوبی دقت کرده بوده است- بیائید با د قت به حادثه ای که افتاده است نظری بیاندازیم-موهان- جناب- ما جزئیات رادراختیار نداریم- وما حتی دران خانه نبوده ایم که ببینیم که محراب کجا واقع شده است؟- ازمان- از روزنامه ها ما حداقل میدانیم که خانه توسط مسئولین کمیته مورد بازدید واقع شده است ومحراب را دیدند- وانها بخوبی میزان کوچک وبزرگی انرا درک کردند بیش از میزانی که ما میدانیم البته ما نمیدانیم که محراب در هال بوده است ویا زیر سقف اطاقی در مجتمع واقع شده است- زین- انها میبایست اعلام میکردند مطابق کدام ماده قانون انرا خرد کردند- اگر واقعا کسی انرا خرد کرده است- شاید بوسیله صاحب خانه که سازنده ان محراب بوده است اتفاق افتاده است- جونگ- چنان چه چنین باشد چراصاحب خانه به او اطلاعیه دادند که یک درخواست فوری دادند که ان بنا را تخریب کن- چناچه انجام ندهیدپس کمیته مامورینی را اعزام خواهد کرد که انها میبایست ان بنا را تخریب کنند- وزمانی که تصمیم کمیته نادیده شده است انرا تخریب کردند انهابا زور قانون راپیاده کردند- ازمان- روشن وساده- جونگ—این قانون میتواند باشد- ولی سیاست دارد وارد میشود-  چنانچه این اتفاق بیافتد هیچ چیزی نمیتواند به این سادگی وروشن باشد به محل کلان تان نگاه کنید جائیکه غیر مسلمان برای خلوت ویااعتکاف دستگیر میشوند- .واین موضوع مباحثاتی راباز کرد که مجازات حدود برای غیر مسلمانان هم اجرا میشود به همان اندازه یا تنها محدود به مسلمانان است چناچه قوانین اسلامی توسط دولت پذیرفته شود-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مذهب منطقی نیست- بخش دوم-مقاله از اقای زیننون احمد—گردهمائی در رستوران راجو-پی جی- اقای موهان- بشدت متعصب انچه رامن میتوانم برای عمل کمیته شهرداری شهرسپانگ در خراب کردن محراب درخانه :"تامان سروو جا – بندر بارو سالک تین گی توصیف کنم- ممکن است اگر من جزئیات رابدانم نحوی تفکر من تغیر کند -چونگ - به الله قسم زود قضاوت نکنید-موهان- ایابرای من داشتن یک محراب اختصاصی برای عبادت غلط است –یک محراب  برای اعضای فامیل که بتواند باهم جمع شوند واواز های عبادتی بریا خدایان هندومحبوب خود بخوانند—اقای ازمان- من در شک هستم که ایا محراب که تخریب شده است چیزی شبیه محراب هائی هست که ما درفیلم های هندی میبینیم جائی که اعضای خانواده جمع میشونددربخشی از روز و":: پوجا:" رابعمل میاورند( عمل عبادت)- اقای جونگ- پوچا؟- موهان- این لغت امروزه یک لغت مالائی است ومفهوم ان عبادت کردن است- اما در مذهب من درهرعمل عبادی معمولا همراه باخواندن سرودهای عبادی است وسوختن مواد خوش بو کننده وگل بارن کردن برگ های گل به نماد خدایان ومعمولا محراب در قلب خانه است – چونگ –این مطلب محققا خوب است- موهان- اما محراب که تخریب شده است درمجتمع ساختمانی وجود داشت هنوز یک منطق ساده برای ان موجود نیست- که شما میتوانستید به جای انی ک باغچه صخره ای  دران مجتمع درست کنید ولی دلیلی وجودندارد- که نمیشدشمانمیتوانید یک محراب درست کنید—ازمان -البته به اندازه محراب بستگی دارد-":عجب":ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی به مقاله:": مذهب منطقی نیست": دریکی از روزنامه های مالزی- خدمت این برادران مالزی وعربستانی عرض کنم جهان  اسلام وجهان سوم بشدت درعلم عقب افتاده است ولذا الت دست غرب به راحتی میشود واز علوم سحی نازل میفهمد شایعه است که کندی میخواست پانزده هزار کتب علمی مراکز تحقیقات سطح بالا از تحقیقات دانشگاهای امریکائی ومراکز تحقیقاتی معظم امریکا چاپ کند که دنیا پنجاه سال به امریکا نزدیک شود متعصبین نگذاشتند شما عمق دستور ات انها نمیفهمید سود اصلی را امریکا میبرد این مطلب به این سادگی ها بدست نیامده است- زمانی که شما اصطلاح – سلیقه اشباع بکار میبرید این اصطلاح کار شمانیست کارغرب است وارزش اسلام رابا کارتان صفر میکنید نهراسید که عقب هستید تحقیقات راخودتان شروع کنید تنها مسئله مهم مسئله مالی است که اطمینان داشته باشید که خداوندمنان درجهت مثبت کمک میکند زمانی نزد ابن رشد میرفتند مثلا میفرمود ما توحید را درهشت قسمت تحقیق میکنیم وبه چهل فصل رسیدیم وفصل چهل ویکم ان درحال تکمیل برای تحقیقت بعدی است با مذهب مردم بازی نکنید این روش های حزب نازی رابکار نبرید درخفی میگویند انگلیسی مخواهی مسلمان شوی که مانند مالزییائی احمق شوی- بچه هایارانی درانگلستان تجربیات بسیارخوبی دارند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خبر داغ- یکی از امام های اهل تسنن جناب عبدل مالک-64 ساله غیبا ومخفیانه شش سال پیش شیعه شده است توسط سازمان تحقیقات مذهبی پلیس استان ": پهنگ": با هجوم به خانه اش دستگیر شده است که مظنون بوده است که به دین مبارک شیعه گرایش پیدا کرده است از دوازده ام   این ماه تبلیغات ونشر مذهب مبارک شیعه دراین استان ممنوع شده است مظنون طبق قوانین جدید مذهبی اگر اتهام درست باشد وایشان تغیر مذهب داده باشد3000 رینگیت ویا دوسال زندان خواهد داشت؟؟!! اخیرا کارشناسان غربی نوشته اند که عربستان بشدت از ایران عصبانی است- زیرا تبلیغات ومتون سیاسی اش ته کشیده است به سمت سکوت ابدی در حرکت است عربستان گوا امریکا راخورد ان مسخره بازیرا در روسیه انجام داد که تودهانی سختی خورد ودفاع ما از حقایق اسلام باعث جلوگیری از ضربه بیشتر به اسلام وارد شود شد وجریان برجهای دوقلو که درهرحال پای عربستان نوشته انجا هم بامسخره بازی نتوانست از خود دفاع کند وسکوت کرد وسپس در افغانستان سرش به سنگ خورد ودرعراق هم همینطور درلبنان هم چنین شد واکنون در سوریه ومصر هم ضربه خورد وحال بازی درکشورهائی مانندمالزی شروع کرد که یک بلندگو داشته باشد وماباید دران کشورهم فعال برخورد کنیم انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به دعای عرفه امام حسین علیه السلام- این دعا از لحاظ علمی یک دعای کامل است- دانشمندان معنقد هستند هدف باید روی ان بسیارفکر کرد ویکی از دلائل شکست نسل های گذشته ساده اندیشی درشناخت هدف بوده است- بسیاری مواقع هدف ان هدفی نیست که مارابه نتجه لازم برساند ویابقدری ایده ال که هرگز ما به هدف نخواهیم رسیده0همانطور امام حسین صلواته الله علیه واله والسلم- در مواردی مانند ذات الهی که فقط شخص خداوندمنان درک میکند وارد بحث نمیشود ویا خلقت روح وذات روح چیست وارد نمیشود ودعا از دوبخش کلی تشکیل شده ایک نعبد وایاک نستعین- چرا خداوند منان را پرستش میکنیم واز خداوند الرحمن الرحیم چه میخواهیم-درمقام یک عارف فقط در اواخر دعا است ودرمرحله اول صفاتی که از خداوندمنان هرفرد انسانی به راحتی درک کند ازان کابرد گرفته است ول دراول یک تعریف اجمالی از رحمت عامه الهی میکند که بیشتر این دنیائی است انسان بدنبال هدفی میگردد که ازان کابرد موردلزوم خودرا بگیرد وامام علیه السلام واله والسلم مقداری صفات موردنیاز رابیان میکند امام وارد خلقت انسان میشود وسیر خلقت راقدم به قدم بیان میکند ومیفرماید که در قدم اگر خداوندمنان ان بخش رانمی ساخت از عده کسی بر نمی اید که بسازد وبسیار حساب شده وتوانمند ساخته است میدانیم اگر معیوب شود بستختی میتوان انراترمیمم کرد وغالبا مانند نمونه ساخته الهی هم نخواهد شد مگر در اندک مواردی که عقل سلیم بخوبی با امام علیه السلام جریان را میتواند تعقیب کند ودرک کند وتصدیق کند وسپس امام علیه السلم به بخش روح وذهن وعقل میرسد ودران موارد هم دلائل روشنی از هدایت الهی بیان میکند که اگر خداوندمنان افاضه نفرمایند باز ما نمیتوانیم راه را پیدا کنیم وبه کمال برسیم ومسلما هلاک خواهیم شد وسپس این انسان گناه کار ومقصر وخاطی که امام خودرا درجای یک چنین انسانی میگذارد که اسوه شود وما با امام علیه السلام با انسان همزاد  سازی وپروری کند که ما به امام علیه السلام نزدیک شویم وراه رابیابیم وبای ک خداوند الرحمنی والرحیمی مواجهه شویم وراه بازگشت به کمال وشناخت کمال را پیدا کنیم- یکی از مشکلات انسان توجه به خدایان دروغین جز خداوندمنان هیچ موجودی تمام کمالات رابطور بی نهایت ندارد وهم مخلوق هستند که خودراجعلی خدا نامیدهاند ویاخواستند نقش الهی پیداکنند گرچه انها طبق گفته قران مجید باخداوندمنان واحد احد وارد جنگ میشوند مانند بها الله نادان وایجادفساد میکنند ولی ضعف انها مشخص است وهرگز قدرت الهی ندارند ولی شیادان انسانهای ساده لوح را باحیله شکار میکنند امروزه شناخت هوش توسط همین موارد استکه بتواند پیچ ها رابخوبی طی کند بسیار کاری اسان است ایشان شش هزار معجزه دارد- از این قبیل- یک فرد ساده لوح همسایه یک بهائی بوده است که از عکا امده بوده است ومداوم از معجزات حضرت بهالله!! ؟؟داد سخن میدهد خانم ایشام مداوم بچه سقط میکرده است به این فرد میگویداز حضرتش بخواه که بچه من سقط نشود ایشان به عکا میرود وباز میگردد ومیگوید که حضرت بهالله به شما یک پسر میدهد که درسن پنج سالگی متوجه عظمتش میشوید وان خانواده کادوئی بریا به الله میفرستند اتفاقا بچه سقط میشود وانها خیلی تعجب میکند وان فرد باز به عکا میرود وباز میگردد ومیفرماید که بهالله فرمودند چون دیدم این بچه در هجده سالگی منحرف میشود انرا سقط کردم باز ایشان یک کادو برای حضرتش میفرستند- امام علیه السلام خداوند الرحمن الرحیم جزانجا که جای عدالت است وفرد شایستگی رحمت ومحبت راندارد مجازات میکند ودرغیر این صورت خداوند منان رازا هرنوع صفات منفی مبرا میداند واز پیامبر اکرم وصلواته الله علیه واله والسلم- واهلبیت مکرمش باعظمت یاد میکند- عرش( مخلوقات) در ذاتش پنهان شد چون عرش تجلی دهندگی عظیمی برای اشکار کردن خالق خود دارد- ذاتش مستقل نیست که در برابر خداوند موجودیتی رانشان دهد مانند دیدن عکسی فرد رابیادصاحب عکس میاندازد و.توئی اثار به اثارنابود کردی صفات خداوند باعث شده است اثار شی از مستقل بودن محو شود ومخلق بودن اش اشکار شود وغیره-انسان به راحتی به این خداوند منان ایمان میاورد ودلباخته میشود وشرم دار که در بارگاه اش درعرشش گناه کند واز حضرتش جدا شود وسیر تکامی به سمتش نداشته باشد- التماس دعا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی بااقای جان بونر- ریس مجلس امریکا- نوشته اقای تریستین هاپر با کمی دستکاری- بخش دوم- سه شنبه من به سمت واشنگتن رانندگی کردم اثارتعطیل کردن هم زمان کمی زودتر  اتفاق افتاده بود- بنر بزرگی در گردا گردموزه جناب اقای لینکن درحال نصب بودند وهم چنین برای موزه اثار جنگ جهانی دوم ومن وارد خیابان ساختمان مجلس شدم-یک هلی کوپتربشدت مشغول پائین اوردن یک کلاه خودسیاه بزرگی بر بام موزه واشنگتن بگذارد که یعنی به تاریخ پیوست مبادا روح فردی رادچار ناراحتی واضطراب کند بخصصو برای وکلای فدرالی ملت ودیان عالی وشورای مصلحت نظام که بفکر عمیقی در بارحادثه فروروند به همه وکلا دوچرخه دادند ویک جاده مخصوص هم برای انها اماده کردند که با میخ سه پایه فرش شده است- سالن رقص صدمیخه کردند واب صلوالتی هم نمیدهند در تمام استادیوم های دولتی شروع بازی بایک دقیقه تاخیر شروع شود وخشک وخالی ولحنی که وضع رابخوبی اشکار کند بازی شروع شود ومیله پرچم هم خالی باشد واز بنر های ستاره باران شده هم خبری نباشد- وب سایت دولت تعطیل شود وبه تمام جزوات فدرالی با چسب مهر مومکنند که به نظر میرسد که انها کمی شیشه خورده دارند- من بایدقبول کنم ولی کاملا کلاف پیچ شدم که سالن افتاگیربرنزهکن هم که صرف مشروب میشد بسته است بعداز ظهر من ودوست دخترم از حالت بین قرمز ونارنجی شروع کردیم به سمت سفید اسهالی گرفته بر گردیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اصول اساسی قران- درباره اصول اساسی قران مجید نظریات مختلفی داده شده است- که بقول دکتر ماهر عبدالله حق-فلسفه اموزشی قران انرا نامیده است را مورد توجه قرار میدهیم - پیام اساسی قران مجید- که بریا کلیه بشر خواسته شده است-سه عنصر اساسی است- ایمان -  اعمال صالح- عبودیت- میباشد- ایاتی که که این عناوین را دارا باشند درمیان  ایات زیادی در قران مجید موجود هستند وبه خاطر همین تعداد زیاد این عناصر ما میتوانیم تقسیم بندی ذیل را انجام دهیم-1- ایمان وعمل  صالح-2- عبودیت واعمال صالح و-3- عبودیت-دونتجه بسیار مهم از تقسیم بندی فوق بدست می اید- که ایمان واعمال صالح بصورت مطلق مهمترین درخواست اسلام است- که ایات زیادی انرا تائید میکند- ایمان به خداوندمنان اولین خواسته میباشد- در این معنا ما میبایست به وحی هم ایمان بیاوریم وهم چنین به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بعنوان پیام رسان خداوندمنان وروز یوم الدین که به معنای همان معاد است در ایه 177- سوره بقره(2)نیکوکاری وحق ان نیست که به سمت مشرق ومغرب ( عبادت )‌کنید ولکن نیکوکاری وحق ان است کسی به خدای عالم و معاد (اخرت) وملائکه والکتاب ( اسمانی) والنبین------- ایمان بیاورد- عبودیت وعبادت بسیارمهم است- ولی بدون اعمال صالح محدودیت کوچکی دارد وبعنوان یک حقیقت عمل صالح نماد ونشانه عبودیت است واز عبودیت سرچشمه میگیرد حتی شغل ما برایتامین  معیشت برای زندگانی  وطریقی که در طول  عمرزندگانی میکنیم میبایست شرافتمند انه باشد عبادت محسوب میشود ایات ذیل به بیانات فوق مهر تائید وجنبه درستی ومثبت میدهد-برابر نخواهد بود کسانیکه مومن ولی  القاعدون هستندبدون عذر شرعیدر مسئله جهاد سکونت را اختیار کنند نسبت به کسانیکه مجاهدین در راه خداوند با اموال والنفس خودردر حرکت وکوشش هستند--------مجاهدین را نسبت قاعدون برتری در ثواب ودرجات عظیمی داده شده است-(4-96) ویا ایه(3-200) ای اهل ایمان تحمل تام وتمام کنید و همه را تشویق به شکبیائی تام وتمام کنید وظائف خودرااز برای خداوند منان مراقبت ودیده بانی کنید بخاطر انکه ممکن است رستگار شوید – ایه(4:34) کسانی مکن است که از خداوند منان پاداش بگیرند که به خداوند منان ایمان دارند واعمال صالح انجام میدهند برای انها مغفرت هست وهم چنین رزق کریم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99