سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش سوم- مذهب منطقی نیست- اقای زین- برای من شهر سلنگور به همان اندازه که بیش از اندازه سیاسی شده است که شهرکلانتان هست وزمانی سیاست درگیر میشود چیزی خالص وساده باقی نمیماند( بحث خاتون ملکه سبا یعنی هچل وهفت میشود) اقای چونگ- منظور شما چیست؟-زین- همه چیز ازسال2006 زمانی که شهر سلنگور که ثروت مندترین ایالت کشوربودبدست حزب پکیات راکیات وبا متحدینش- پی- کا- ار-و-دی –ا-  پی- وپی ا- اس- حزب – بی-ان- بدنبال پشتیبانی مردمی بود واز هروسیله استفاده کرد تا بتواند پشتیبان وحمایت کننده بدست اورد( هدف وسیله ها رامباح میکند) منجمله مسئله محراب ها- که بتواند درانتخابات عمومی که قرار حتمی است که درماه اپریل بر قرار شود برنده شود- وطبیعی است حزب- پی-ار انهاهم باچنگ ودندان از پیروزی ان حزب جلوگیری میکنند( رقابت سالم بایدباشد)- تمام احزاب- پی- ار-همچنیندارای عقاید غیر دوست داشتنی هستند؟( پس این دانشگاه ها وحوزه ها به چه درد میخورند؟)-حزب پی-کا- ار- که هم اکنون حکومت را رهبری میکند از رقبای داخلی خود جدا شده است- اقایان-  منتری بسار-وتان سری- عبدل خالد ابراهیمی- سعی میکنند چون تخته قائم کشتی که کشتی دولت را سرپا نگه دارند( کیل)- افسانه ساخته شده حزب –دی –ا- پی- وهمچنن مال-حزب پی-ا- اس- وهمراه انها افسانه های جمعی متحدین انها وافسانه های جمعی رقبای انها دراین مسئله شرکت دارند-(‌تفسیر به رای و بدعت)- واغلب نمایندگان مجلس جوک میسازند که ئبار دیگر بتوانند کاندید شوند وبه همین علت است که محراب تقریبایک موضوع مهم میشود وبه راحتی شیوع پیدا میکند ودرگیری ایجاد میکند- چونگ- ایا این را مردم میداند؟- زین – البته-چونگ- ایا شامل صاحب خانه که محرا او تخریب شده است؟ - زین- ممکن است-ولی اغلب مردم از سال 2008 دارای هوش ودرک سیاسی بهتری شده اند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به یادیکی از اسوه های انقلاب که خاکدان زمینی را رها کرد رفت جناب مهندس رجبعلی طاهری- ظاهری خاص داشت که نشان از انسانی باهوش ومصمم وبا پشتکار واراده ای بسیارقوی ونترس وباارامشی خاص درخانه ایشان مرکز تجمع افرادی خاص بودند که همه جنبه انقلابی بالائی داشتند جز من ونفر سوم پخش کننده اعلامیه امام راحل بود که ساواک بدنبال کشف تکنیک ایشان بود اخیرا یکی از اسناد ساواک که ایشان رانفرل سوم بسیار خطرناک وپخش کنند اعلامیه امام راحل رحمتالله علیه والسلم معرفی کرده بود واز تمام عوامل ساواک اطلاعاتی خواسته بود ایشان را کنترول کنید درذهن خطور کرد که بیچاره اگر بدانی اوکیست درجا سنگ کوب میکنی من در جلسات ایشان بافراد زیادی از انقلابیون اشنا شدم که کارهای مختلفی انجام میدانند مثلا بایک طلبه روی احادیث سیاسی امام علیه السلام کار میکردند واز هرکدام چیزی من یادگرفتم ومن ومرحوم مهندس همدیگر باخوبی میشناختیم یک روز بعداز ظهر نزدیک غروب من از ستاد درکنار پیاده روئی که از جلوی دفتر امام جمعه محترم عبور میکردم کمی هواتاریک بود کنار ساختمان امام محترم جمعه یک ساختمان سپاه است یکی بشدت درب انرا برگشتم دیدم جوانی با پیراهن شرت سیاه رنگ براق که درخارج گیر میاید ولی بااستین ولی یقه گردباز ویک شلوار نظامی درب رامیزندسرش رابگرداند مندیدم مرحوم مهنس طاهری درسن بیست سالگی است وخیلی شبیه مارلون براندو بود با موی پرپشت کلمی گرد وچشمانی عقابی چون حضرت جبرائیل علیه السلم به من باقدرت نگاه میکند ودرب باز شد وایشان رفت یاداش گرامی باد وموردرحمت الهی انشالله باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش ششم – نگاهی به به کتاب -نمازو عبادت  حضرت علی علیه السلامشناخت خداوندمنان وپذیرش قلبی ایشان ودرک عمیق از خداوندصاحب جمال وجلال ازدرجات شیفتگی خالصانه مشخص میشود-چنین افرادی هر مانعی را که درسر راه شان باشد ازبین میبرنند وهر سختی رادراین راه متحمل میشوند واثار به بند امدن را اشکار میکنننددرحالیکه خندان هستند- ودر سئوال وجواب امیال خودراکشاف شرح میدهند-حضرت رسول صلواته الله علیه واله والسلم که خود از شفتگان بی نظیر الهی است  ودر تشخیص بی نظیر است فرمودند-": علی علیه السلام واله والسلم راملامت نکنید زیرا اوشیفته خداوندمنان است:" ایشان ترسی از مردمان نداردکه درا ه محبوب درباره ایشان چگونه فکر میکنند- .باز حضرتش صلواته الله علیه واله والسلم در جای دیگر ی فرمودند ": اوشیفته وبی قرار ذات الهی است"|چند مورددرظهورجلوه ها این شیفتگی از همان اغاز بعثت مداوم  از پایمبر اکرم صلواتهالله علیه واله حمایت میکرد وجدا نمیشد وگوچکترین اظهار ناراحتی وخستگی نکرد ودرمشکلات حضرت رسول معظم صلواته الله علیه واله والسلم ایشان بعنوان پیش اهنگ رفع مشکلات انتخاب میکرد وبادل وجان  ایشان عمل میکرد که همگی عقبه های سختی بودند که یلان را پی میکردند وبعداز رحلت جانسوز ان سرورکائنات صلواته الله علیه واله والسلم خودرافدای دین و وپیشرفت ان کرد وکوچکترین تاخیری دراین عمل کرد  وانچه بنفع دین ومومنین ومردم بود انجام داد گرچه باسردیب وکینه های جاهلی ربروشد سکوت کردتادین محبوبش را به جایگاه رفیعی برساند وادای دین کند وازازار واذیت ها خسته وپشیمان نشد وتا انجا که میشد روشنگری کرد وجلوی ضربات هولناک را گرفت قران مجید ولایت ایشان ونماز ایشان وزکات ایشان واسوه بودن ایشان را تائید وتشویق کرد ومستوجب پاداش عظیمی دانست وانهم چند بار ونشان میدهد که این شیفتگی میکانیکی وبرای مزایای دنیائی واخرتی نیست بلکه از صممیم قلب است   ودرتمام مناجات ودعا های خوداین نکته به طرز بارزی بیان کرده اند- چجز خداوند نمیبیند وجز خداوند نمیخواهد وحضرتش صلواته اللهعلیه واله والسلم دروصف ایشان فرمود صائمالنار وقائم الیل- ئروزها به روزه داری وشبها به عبادت ومناجات فدک در راه خداوند منان رفت وفرمود مارابه فدک چکار-ادامه دارد                                                                                                                   


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نگرشی به احزاب مسلمانان در گرایش اهل سنت- اخیرابه سایت جناب استادعزیز اقای غلامعلی حدادعادل دامت افاضاته سری زدم ومثل همیشه پر بار است بخصوص درباره جناب مولانا کتابی جدیدی رابه نگارش دراوردند دراواخر عباسیان وضع سیاسی بشدت بحر انی شد از بارگاه عباسیان قانونی صادر شد که استباط واجتهاد ومذهب سازی ممنوع شد- وانسان در انزمان میبایست منجمد شود ولی امروزه گوئی ان قانون رابرعکساش میفهمند- واقع انسان متحیر میشود به اسم اصلاحات که ا زاوائل قرن بیستم باب شده است هیچگونه چهارچوب وخط قرمزی نیست- خواستم از جناب استادعزیز این درخواست رابکنم که اول اصلاحات درشیعه به چه نحو است گرچه میدانم اسنباط وبست دادن قوانین تا تعمیم مصادیق جدید را لحاظ کند واندکی هم احادیث راجابه جا کند ویا رد وقبول کند- وئچهار چوب وخطوط قرمز ان بخصوص نرمش های قهرمانانه ان مشخص شود وایا این احزاب اسلامی برادران سنی از لحاظ فقه سنی قابل قبول هست ویانیست وبخصوص نظرمولانا درباره اصلاحات چیست وچه خط قرمز هائی میپذیرد وچه نرمش ها قهرمانانه راقبول دارد بعنوان مثال درمالزی اصلاحات از سه طریق وارداحزاب مسلمانان مالزی شد طریق اول از مصرنشات گرفت که دونوع اصلاحات متضاد هم محمدعبده ورشید رضا که منشا انها اصلاحات جوانان ترک وسیدجمال الدین اسدابادی بوده است  وازدرون انها اخوان المسلمین  برون میمیاید که به سمت انگلستان چرخش پیدا میکند-ودوم از طریق حزب کمونیست چینی اندونزی وسوم اندیش های غربی بخصوصانگلیسی ا ز سنگاپور که بدوگروه عمده تقسیم میشوند گروهی موافق استعمار انگلیس بعلت ازادی دادن به مذاهب واندیشه ها واردکردن تکنولوژی وتکنوکرات ومدیریت بر جسته وپیشرفت کردن تدریجی با تاکیتک نرمش قهرمانانه وگروهی دیگر تحت تاثیر رشید رضا وکمونیست چنینی برای مبارزه با استعمار انگلستان ودیگر مسائلدر هرحال موارد ذکر شده به نظر میرسد جزو ارزشها بنیادی حزبی عصر حاضر است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به قران مجید- بخش ششم -بحث درباره ایات متشابه ومحکم را ادامه دهیم-نظریات شخصی است- بیان شده است که در کتاب فخیم": اصول کافی": دربیان محکم ومتشابه اضافه شده است که ":ایات محکمات ایاتیست که دلالت بر دستورعملی کند ویانقل مطالب عمومی باشد که همه بشربفهمند ونیاز به عقیده وایمان ندارد- نیاز به عقیده وایمان ندارد لامحال عقلی معنای  ان  این است  که چون قران معجزه است وفرموده است خداوند منان احد واحد است ماهم میپذیریم و عقیده وایمان ما میشود وبر خلاف نظری که شخصیت فرموده است اعراب جاهلی ایمانی به فرشتگان وبهشت وجهنم وبرزخ  وغیر مادی بودن روح نداشتند ولی این استدلال که اولا فرشتگان مونث هستندودرثانی چرا رسوبلان از فرشتگان نیستند درمقام جدل از یهود وام گرفته بود-درحالیکه جزو محکمات قران است جناب ابوجل کف دستش را گود میکرد ومیفرمود از این حرفها چیز درکف دست من قرار نمیگیرد- وباوجود انکه قران روحرا جزو مادیات نمیداند  یعنی از عالم خلق نیست وجزو عالم امر است اعراب جاهلی روح رامادی میدانستند ومیبایست اثابت عقلانی شود بر خلاف نویسند عالم حس را گرچه تغیر میکند بخوبی درک میکردند واین تغیرات حس برای انها محکمات بوده است گرچه عالم غیب لاتیغیر است وبابیان قران محکم میشود انها نمیپذیرفتند وحتی انهارامتشابه نمیدانستند وبقول پوزتیویسم  بی معنا تلقی میکردند که ئبافته حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرض میکردند- مثال جالبی  بیان شده است که انسان را کتاب عالم صغیر وفهرست کتاب عالم کبیر میدانند؟؟ که معنا نمیدهد این بشر دراین عالم کتاب ضغیر است ودربهشت کتاب عالم کبیر است وفهرست به معنای استعدادهائی استکه درانی جهان رشد میکند به اندازه کتاب صغیر وسپس در عالم برخ وبعد قیامت وبعد بهشت به کتاب عالم اکبر میرسد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تاملی در داستانی – نظریات شخصی است ولی قابل تحقیق است- راوی داستان فردی بسیار موثق است واز شخصیتهای یک روستا است—شخصیتی در یک روستا بوده است که بزرگ ان روستا بوده است فردی بسیار مذهبی مرض سختی میگیرد که زمین گیر میشود- تاحدودی دکتر ها ایشان جواب کرده بودند- وایشان با خداوند نذر ونیاز میکند من کارهای زیادی دارم که بایدانجام دهم .یک روحانی فاضلی که عارف هم بوده است با ایشان دوستی داشته است ومداوم برای ایشان دعا میکرده است ولی ناگهان کم کم حال ایشان روبه بهبودی میگذارد بطوریکه دررختخواب میتوانست است بنشیند در نزدیکی دهکده ایشان یک دهکده درجائی پرت با جادهای بسیارخطرناک وجود داشته است که فقط ماشینهای وانت انهم به سختی میرفته است ودارای دره ای بوده است خطرناک ودرسمت مقابل جاده بافاصله یک گردنه خطرناک وجود داشته که مایشن ها مداوم زور میزدند وصدا ی انها تا فاصله زیادی قابل شنیدن بوده است یک عارف ای مال ان دهکده مدتها در شیراز بوده است وگویا باعلما درگیر میشود  وایشان قهر میکند وبه دهکده باز میگردد ان روحانی فاضل برای عیادت به خدمات ان بزرگ دهکده میاید ونزدیک ساعت چهار بعداز ظهر میفرماید غرض از امدن به نزد شما دوعلت داشت اول عیادت از شما ودوم عیادت از ان عارف ان دهکده وبرای من هنوز مشخص نشده است علت قهر ایشان چه بوده است ومن در راس ساعت چهار به سمت ایشان دهکده ایشان شماراترک خواهم کرد چهارنفر براساس حافظه گفتند ماهم همراه شما میایم وهمه هم  لباس پلوخوری به تن کردیم ویک دوست فرمودند که من بامشین خودم شمارا تا لب جاده خواهم برد وجهت را به شمانشام میدهم مثلا سه ساعت پیاده راه است اگر وانتی نیاید وما رفتیم وایشان دران جا جهت رانشا ن داد0 وما حرکت کردیم مقداری که رفتیم من متوجه شدم که راه گم کردیم وجهت را تشخیص نمیدهیم ومن به خدمکت ان جناب گفتم ما گم شدیم ولی من زوزه ماشینهائی که از گردنه مقابل بالا میرونند به سختی میشنوم بهتر است تا صدا میشنویم برگردیم ایشان فرمودند خیر ودعائی زیر لب زمزمه کردندوبلند گفتند شن ها وبادها راه رانشان دهید ویک دفعه متوجه شدیم دروسط بیابان شنها جمع وتفریق میشوند ویک بادمختصری به اندازه سی سانتیمتر درهمان مسیر حرکت ارامی دارد فرمودند مسیر ا تعقیب کنید وکم کم باد از ما دور مید که مثلا میرفت پشت ته وزمانیکه به بالای تپه رسیدیم دیدم باد از کنار دره رد میشود که این دره شهرت بدی داشت ومن گفتم مابایدجهت راتغیر بدهیم ودرحرکت کنار دره سقوط خواهیم کرد ایشان فرمودند خیر راه همان است ولی زمانیکه کنار دره رسیدم متوجه شدم به اندازه یک جا پا ولی محکم است وایان راجه به این دره دراینده چیزی فرمودند سنگهای اطراف غیر قابل عبور بود وخارهای بزرگی هم همه جا را گرفته بود ولی ما به اندازه یک جا پا راه درستی بود ما بدهکده رسیدیم وافراد دهکده غالبا انها دراطراف وسط میدان جمع بودند وقتیکه مرا دیدند گفتند شماازکدام راه امدید وماراه رانشان دادیم از تعجب خشکشان زد وگفتن چنین چیزی محال است مرگ حتمی است ویکی امد بروی بدن من دست کشید ودیگران راهمین طور وگفت باورم نمیشود ومنزل ان عارف رانشان داد جناب روحانی دم منزل ان عارف فرمودند درست است که من عارف هستم ولی این حوادث کارمن نبود کمار این عارف بود واز برکات ونعمتهای این حدیث به بازدید وبخصوص عیادت مومنین بروید لطفا اداب را به جابیاورید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برادران مالزیائی- درهرکشوری بعضی اسامی شهرت پیدا میکنند مثلا درکشورهای اسلامی اسم خداوندمنان الله میشود واشکالی ندارد که دیگران خدای خود را الله بگویندولی بایدگفت الله اسلام با الله شما فرق دارددر انگلستان الله شناخته نشده نیست به جای ان کلمه": گاد:" یعنی خداوند= الله راب کار میبرند ومیگویند گاد ما مثل گاد شمانیست این موضوع اینقدر مسئله در مالزی نباید ایجادکند- اتفاقا الله شیعیان با الله اهل تسنن فرق دارد الله درشیعیان رب چهارده معصوم علیهم السلام است که خداوندمنان بعنوان خلیفة الله انتخاب کرده است ومعصوم شدن که دراهل تسنن چنین نیست ومواردی دیگر


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99