سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی با بزرگان-جناب اقای باقر پرهام فرموده اند":دوران مدرن دوران حکومت ورهبری عقل است ودین باید به عرصه  زندگانی خصوصی باز گردد:" این مطلب متعلق به غرب مسیحی- یهودی است وانرا انالیز میکنیم- دوران عقل شروع شده است دوران میمونی است واین خواسته خداوندمنان ودین اسلام است -:" افلا تعقلون!!:" ایا تفکر عقلانی ندارید- همین عقل است که دین وارد زندگانی وحاکم بر تمام ابعاد زندگانی میکند- ولی بخش دوم که دین  بیاد به زندگانی خصوصی باز گردد- حتی درغرب نبیاد دین وارد عرصه زندگانی شود زیرا عقلانی نیست!!؟؟ عرصه زندگانی خصوصی هم بیاد عقلانی باشد نه سلیقگی وساده لوحانه- بعضی ها به خرد غربی تکیه میکنند خرد انسانی دربعدی میتواند پاسخ مناسب وحتی مورد خواست دین ناب رابدهد وان خرد قابل قبول است ولی دلیل نمیشود درهمه ابعاد زندگانی بشر وهستی شناسی که لازمه تکامل انسان است پلسخ درست بدهد وخود چنین ادعائی ندارد وبه همین دلیل هم پوزتیویسم چون به جوابی قطعی دربعضی موارد پیدا نمیکند انرا تعطیل میکند ولی شناخت وحی اساسش بر خرد بشری استوار است که وحی را میتواند بشناسد وعلت ی که غرب چنین راهی رفت خواست باکلیسا درنبردش به هرنحوی پیروز شود تشکیلات سکولارسیمی  زیاد ارزش ندارد مگر انکه روح وعقل انسان را به حدی ارتقا دهد کهبتاند یک جهش کند وبه وحی وخداوندمنان برسد- انسانی که مثلا در علوم مدیریتی کار میکند وس از سالها تحقیق میرسد مطالب اول کتابش غلط است تا زمانی که مکتب های مدیریتی که همه معتقد هستند درجا خود درست هستند یک کاسه نشود وبستر گسترده ان کشف نشود وفرومول وقوانین کلی انها کشف نشود  فیاده ندارد همیشه نسبی خواهد بود وزمانی غلط بود حداقل بخشی از انان مشخص خواهد شد- در داستان حضرت یوسف علیه السلام در زندان به اندو زندانی کهبا ایشان تماس گرفتند حضرت قریب به مضمون فرمودند که رب های متفرقه بهتر است یا یک خدای واحد علیم وحکیم وقادر مطلق وجواب امروزه بخوبی مشخص است انروز هم بخوبی مشخص است بعنوان مثال در کشور اذربایچان شانزده حزب سکولار وجودارد که باهم اختلاف دارند- بزرگواری فرموده است": اگر دین هم دربرابر ازادی قرار گیرد این دین است که باید محدود شود –نه ازادی-": ازادی را خداوندمنان هدیه به انسان کرده است  اما سعادت مهم است ازادی وسیله است که سعادت رابدست اورد واگر برعکس رابدست اورد که ارزشی ندارد وسعادت بیادهدف شود وتمام هنر در صراطی است که انسان رابه سعادت برساند وتمام قران میخواهد ایندو عامل را بیان کند ومشخص کند وگرنه ازدی محض وصرف ارزش ندارد بها الله از درونش در میاید ویاجناب جان کری-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سئوال وجواب باخانم کریستی- بخش پنجم-جی جی-چی میزان شباهت در چالش ها در دادگاه های مالدیو در مقایسه بادیگر دادگاه های جزایر کوچک وجود دارد- خانم کریستی- هر جائی اختلاف زیادی دارد-ولی تهدید مشترک ان است که بسیار مشکل است که یک محاکمه خنثی ومنصفانه را بشود برای حادثه ترتیب داد تمام کشور هایک مشکل اساسی دارند نظریات زیادی که مردم در روزنامه ها یک شکل خاصی به قضیه دادند.- بخصوص زمانی که دادگاه وارد مسائل میشوددر حقیقت دادگاه در روزنامه ها درجریان است که معمولا بر علیه مدعی علیه است در حالی که اودر موقعیتی نیست که دفاع خودرا دردر روزنامه ها به جریان بی اندازد- درنتجه جریان یک طرفه میشود ودر زمان  مورد وارددادگاه مردم میشود واین دیدگاه را بوجود میاورد که فرد مقصر وگناه کار است- واین اتفاق در دادگا های کشورهای بزرگ اتفاق نمیافتد که قوانین متعددی دارند که باعث میشود که جلوگیری میکند که افراد با مغز بسته وارد دادگاه شوند واین موضوع یک مشکلی در این جا است-مالدیوی ها مشکلات خاص خودراهم دارند- مدارک های حقوقی واطلاعاتی وسندی که به دادگاه مربوط میشود بخصوص مطالبی که بسیار اهمیت دارند  بالاخص برای مردم بسیار افراطی است- که  بدین نحو در جزایر کوچکی که من کار کردم پیدا نمیشود بسیاری از انها بعنوان مثال مانند جامائیکا یک دادگستری بسیار قوی دارند—جی جی- چه چیزهائی میتواند شامال ان مسائل وموضوعات باشد- کریستی- من مایل نیستم دادگاه را ناراحت ومضطرب کنم- هرچند من  از گزارش های زیادی نقل قول میکنم- چیز هائی که در علم امار های حقوقی که در خدمت قضاوت قرار دارد که دلائل محکومیت است ومانند ان- میبایست بادیدی که شامل یک فکر بامحبت وخوشبین مشاهده کنند به نوع دادرسی که درحال اجرا است دید قبلاز انکه دلائل متقن محکومیت مطرح شود فرد داری ان خصلت باشد بعنوان مثال ان نوع چیزهائیکه منظور من است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تصویر زیبای امام باقر علیه السلام واله و السلم- یک تصویری که انسان رامداوم به فکر میبرد ودر روح انسان اشیانه  میسازد- بیانش چون زمزمه موج دریا دلنشین است- کلماتش منرا خسته نمیکند وتا پاسی از شب همچنان درگیر ان کلمات دلانگیز جادوئی هستم وصدای دلربایش را درگوشم حس میکنم- ناراحت هستمکه خوابم میبرد- درخواب رئیاش در روح من به حرکت درمیاند- من میدانم که دوستش دارم من میفهم که عاشقش شدم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- امید فراوان دارم که جناب اقای جان کری این بار شامورتی بازی درنیاورد- در اتوبوس فردی هنرمند کتاب – سیمای زنان در اخرت- را تبلیغ میکرد که خانم ها در روزفوت  پدرشان دست از ارایش بر میدارند ولباس  سیاه میپوشند ولی در شهادت امام باقر علیه السلام که خدمت امام زمان علیه السلام تسلیت وتبریک عرض میکنم با ارایش تمام درپشت دستگاه حسابداری  فست فود  امروز نشسته اند  دال بر عدم شناخت امام عظیم الشان هستند وفقط حق دارند در مشاغل خاص وزمانیکه که عذر شرعی دارند از خانه بیرون بیاند واقایان از مادرشان تقلید میکنند احتمالا خانمها از پدرشان تقلید خواهند کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-فقه دربعضی جاها بقول اقایان خاکستری میبند یانرمش قهرمانه دارد ویابقولی فقه پست مدرنیسم تحمل حضرت علی علیه السلام درمقابل مخالفین خود بخصوص خوارج- وبعضی جاها هم فقه سیاه وسفیدمیبیند وبقول اقایان مستقل غیر قابل تغیر -بالذات میبیند تعمیم دادن کار عقل بازاری ات وشاید به این زودی ها علت ان کشف نشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—بخش پنجم  -نگاهی به کتاب- نماز وعبادت  حضرت علی علیهالسلام -درجنگ صفین نیایشی را زمزمه میکنند ونشان ان است که درهرحال متصل به خداوندمنان  هستند =حبل متین میباشند- تجلی خداوند منان در پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همچنان در ولایت هم هست ولحظهای این ارتباط قطع نمیشود ویکی از شرایط حجت حق بودن است عرفان امام علیه السلام از درون این جهانی اغاز میشود- ":بار خدایا- ای پروردگار این سقف برافراشته وای خداونداین جو وفضای متراکم که انرا درمرکز پیدایش شب وروز ومسیر خورشید وماه ومحل رفت وامد ستارگان سیار قراردادی وای خداوندکوه های محکم وپابر جا که انها را بریا زمین میخ های محکم وبرای مخلوق  تکیه گاه مطمن قراردادی حال عرفان اوج میگیردکه خود ماه فضای ایمان است وخود کوه محکم راسخ است که مخلوقات رااز تکیه گاه محکمی است دید اودرافق بینهایت فضا پر میزند حال به اسیب شناسی خود باز میگردد واسیب های خودرابر خداوندمنان عرصه میدارد وتقاضای رفع ورجوع دارد": اگر بر دشمنان پیروز مان ساختی  ما را از تجاوز وتعدی بر کنار دار وبراه حق استوار بنما وچنان چه انها رابرما غلبه دادی شهادت نصیب ما گردان واز شرک وفساد مارا نگاه دارد جمع دنیا واخرت در تمام لحظات بایدخدائی عمل کند ورضایت خالق رابدست اورد ومردمان ظهور صفات الهی وعبودیت خالص را وحفظ امانت را درایشان مشاهده کنند تا هم اسوه باشد وهم امامت ایان اثبات شود- زندگانی سر تا پا عرفانی خالص تا از تمام اسوه نما های مجازی بدور باشد وتمیز رابخوبی بتوان تشخیص داددر گفتمان باخداوند میبایست تمام جهات عرفانی لحاظ شود چون نماز وچون مراسم حج- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نبردسوریه نشان داد که هیچگاه شورشیان قدرت یک جنگ کلاسیک رانخواهند داشت که خود بزرگترین ضعف خواهد بود لذا از دادن ادوات سنگین میکانیزه مانند تانک خود داری کردند مگر انکه تصور شود جنگ در مرزها ر خ دهد واین نبرد ها ساده نسیت وتخصص بالائی را میطلبد ویک کار حرفه ای است- در جنگ هیچ چیز نا محدود نیست بعناون مثالدر بحرین دیگر با ماشین نمیتوانند انسان رابکشند چون ظرفیت افکار عمومی لبریز شده است وقتیکه لبریز شد خود بخود عکس العمل بخرج میدهد گرنه بخوداش ضربه وارد میشود امروزه ورق درسوریه بر گشته است- جناح رادیکال حیوان زشتی شدند وجناح مستبد – ازادی خواه وانسان دوست شده است به همین علت است یک کارشناس بنام اقای ریم ترکمانی از طرف شورشیان از لندن به امریکا رفته درجلسه مسئله سوریه به انها  پیوسته است  ایشان فرمودند یک فرصت تاریخی پیش امده است که یک راه حل سیاسی بحران سوریه  باید حل سیاسی کند وچناچه دراین نبرد شورشیان شکست قطعی بخورند سیاست امریکاهم شکست قعطی خواهد خورد واقای رادوان زیاده مسئول حقوق بشر سوریه ومسئول تحقیقات سیاسی واستراتژیک بیان کرده است که هیچگونه امیدی به یک متد نظامی وجودندارد واین نکته که امریکا سرانجام درگیر نظامی خواهد شد یک فریب است- وقتیکه راه حل های نظامی مسکن هستند وفقط زمان را بدست میاورنند وسرانجام میبایست عقب نشینی کنند  سرانجام باید تن به صلح داد- کنترول خوب هوائی وتفنگ های دور زن سیمروفکه میزان خطا درپانزده کیلومترفقط ده سانتمیتر است ومسائل دیگر کم کم روحیه برد را برای یک نبرد قطعی ازدست دادهاند نیروی های ارتش به حدکفایت دارندمیرسند به محض انکه جناب ریس جمهور بشار اسد فرمودند ما دراین زمان اولین اولویت ما ارتش ازاد است بلافصله گروه النهضت گفت چناچه ارتش ازاد به فرمان مانیایدانهارا قتل عام میکنیم  وهیچگونه کمک نمیکنیم واز منطقه بیرون میکنیم یک بلوف نظامی است- امید است در زمستان حملات کوبنده وسیعی وپر قدرتی  انجام بگیرد-انشا الله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99