سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب – فلسفه فرانسه درقرن بیستم- اریک متی یوز-لسفه از دیدگاه نویسنده بدنبال شناخت حقیقت است- درباره موضوعی خاص وبرای این منظور بدست اوردن الگو یامدل نوع تفکری خاص مه به قضیه یا فرمول منتهی شود تاشناخت درباره ان موضوع خاص قابل تبین شود- وبرای درستی ان باید استدلال محکمی داشته باشد که قابل قبول جهانیان گردد وانرا جهان شمول کند- ولی در واقع جهان شمول نیست جهان شمول به این معنا است که فرد باید فلسفه ایشان درک کند ونوع نگرش از ابشخورهای مبانی فرهنگی برهه تاریحی اش- موضع ملی که غالیا مال بخشیاز کشور خوداش است ومولفه های فکری فیلسوف را که تحت تاثیر قرارداده است تعین کننده شناخت عقلانی فلیسوف- میگرددکه فیلسوف از مبدا فکر تا مقصد به پرسشهائی میرسدکه براساس همان مولفهای فکری پاسخ میدهد جهان شمول یعی فلیسئف بتواند عقلای دیگر به درک فلسفی خودنزدیک کند ومتمایز بودن درزاویه نگرش برای دیگران بخوبی توجیه کند ولی نمیتواند ونمیخواهد شکاف خود بادیگر فیلسوفان راپر کند وکسی هم نمتواند انرا پر کند ولو به مشترکاتی برسد- متوان گفت یکنوع شبه الهام –و-اشراق است درحالیکه درفلسفه محض اسلامی هستی یامخلوق است یاخالق است تمام مخلوقات ازجهت فلسفی یکسان هستند مثلا خالق علت وجودای اش در ذات خوداست ولی مخلوق علت وجودی اش-درخارج ازخود است واین قضیه درنزد عقی فیلسوف اسلامی یکی است-ایا شیوهای نقد فلسفی کاربرد اساسی داد؟؟ آنهم معلوم نیست که شیوه نقد فلسفی درهمه فیلسوفان غربی یکسان باشد بعنوان مثال فیلسوف مذهب یهودی ومسیحی واسلامی ودنقد وتحلیل یکسان نیستند ویهودی ومسیحی هیپاه به اعجاز قران دست پیدا نکرده اند-وهر کدام سیستم فلسفی خود رابنا میکند-مثلا فردی ممکن است رادکالیسیم فردی دقیق بداند وبعضی ائراحمق بداند-م چنان که فلسفه فرانسه مارکس فردی فرانسوی کرده است ودیگرالمانی نیست- یک تابلوی بسیارمهم درقرون وسطی درایتالیا ازحضرت مریم سلام الله علیها کشیده است که نیمرخ کیده شده است دلیل ان اینبوده است خانمه زمانی کهوارد کلیسا میشدندنیمرخ مینشسته اند ویا پشت به مردان وگاهی چشمان مردم سلام الله علیها- فرو افتاده است وحضرت مسیح علیه السلام رادربغل دارد- امادرامریکا اخیرا یکتابلو از حضر مریم سلام الله علیها کشیده است باچشمنخیره کمی خشمگین درحالی که حضرت مسشیح علیه السلام دربغل درد به مردم نگاه میکند زیرا نشتن حضرت فرمان واصرار دارد-که مذهب حضرت مسیح علیه السلام بپذیرید- الهام از دیگران گرفتن کار پسندیده است ولی چهارچوب را اقتباس کردن کاری مشکل است ومیبایست دلائل ناب عقلانیداشت که فارغ از مولفه های محیطی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره- ندای اسمانی که بنام صیحه اسمانی که از علائم اخرالزمان است- قبل از انکه وارد بحث شوم مقدماتی را بیان کنم- احادیث که از ائمه اطهارعلیهم السلام مطرح میشود- باید قبلاز هرفکری باید اندیشه گوینده راشناخت-بعنوان مثال در زبان انگلیسی- گوینده میگوید- برادر شما لیسانس بیشتر نخوانده است وسپس اضافه میکند که اینطور نیست؟؟ انفرد جوابمیدهد همینطور است- بعد ایشان سئوال مکند پس چطوراستاد دانشگاه شده است- یا چراحال نمیرود-ادامه تحصیل دهد اخیر ا اینسبک راتنوع دادند که بله اینطوربود حال دکتری دارد- از بیانات امام علیه السلام باید درک کرد که گوینده چه چیزی طلب میکرده است- مثال شخصی از امام صادق علیه السلام سئوال میکند که خداوندمنان سئوال میکند که خداوندمنانمیتواند بدون شرایط امام الزمان علیه السلام راظاهر کند امام صادق علیه السلام متوجه میشود که این فردتصور میکند که خداوندمنان محکوم بشرایط است یعنی تا شرایط تحقق پیدانکند- خداوندمنان نمیتواند امام الزمان علیه السلام ظاهر کند؟ باز فرد سئوال میکند پس این شرایط برای چی است امام صادق علیه السلام میفرماید این شرایط راخداوندمنان قرارداده است وحکمت دارد- سئوال حکمت ان چیست میفرمایداز اسرار الهی است که بعداز ظهور امام الزمان مردم دلیل اینهمه غیبت را سئوال میکنند وامام الزمان علیه السلام پاسخ شافی وکافی میدهد وهمه قبول میکنند دلیلاش عدم ظرفیت است وزیراممکن است فرد قبولنکند بلکه منکرشود وعصبی شود- فردی از امام صادق علیه السلام سئوال میکند- که میتواند خداوند منان جهان به اندازه یک تخمرغ کند امام صادق علیه السلام میفرماید بله خداوندمنان میتواند چنین کند بعد میپرسد- که خداوندمنان- این جهان را مانگاه کنیم که به همان دازه باشد ودرنگاه ماهم باشد- میشود این جهان شب ستارگان درچشم شما میفتد ولی در ذهن شما به اندازه واقعی میبینی بعد میپرسد کهایا میشود جهن کوچک شود به اندازه تخمرغ ولی فاصله ها دراندازه واقعی باشد امام میفرماید زیرا اگر کوچ باشد شما میگوئید بای بزرگ باشد .اگر بزرگ باشد شما میگوید بایدکوچک باشد پس شمایکجهت میخواهی هر دوجهت را ودرحقیقت تضادرا انسان قبول ندار د ومشکل ازخود انسان است—ودر جائی امام صادق علیه السصلام فرمدند اگر جهانیان امام الزمان علیه السلام را  میخواستند- خداوندمنان درنگ نمی کردند- حال-پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین قبلاز بعث وحتی تولد اثاری خاص برای شاخت ان عظمت ها ظاهر میشود علما میفرمایند که این علائم دوحسن دارد- یکی پیامبران قلابی را مشخص میکند ودیگر پیامبران واقعی را مشخص میکند-حضرت عظمت ایت الله جناب سید کرامت الله ملک حسینی- رحمت الله علیه بنظر حقیر جواب کمونیست ومعاندین که کمیگفتند چه حکمت دارد این شاه الدنگ بقدرت برسد مگرخداوندمنان نمیداند – ایشان میفرمودند همین شاه دوتا حکمت دارد تعبیر از من است شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید دوانقی قبلا جزو اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بود- اوائل سخت مخالف سنی بود وگفته بود وگفتهبود ریشه اینهارا میکنم ولی بعد مخالف شیعه وموافق اهل تسنن شد شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید فمودن چه باید بکنیم اجازه قیام میدهید فرمودند صبر کنید تاخودرا رسوا ونجس بودن اش را اشکار کن- دوم گروه های باطل برعلیه او ایجادشود وسوم شما باگروهای باطل همدست شوید- حال حضرت ایت الله   ملک الحسینی رحمت الله علیه فرمودند- ابن سعود دوخاصیت دارد- یک انکه دیکتاتوری ات جنگ بین مذاهب برطرف کرده است انزمان شیعیان درتقیه بودند که یک دفعه اگر اشکار میکردند ممکن بود کشته شوند- دوم احتیاجات اولیه بسیار کم بود حجاج درسختی بودندهمه چیز رابایدباخودمیاوردند حتی مثلانمک رابایددمیاوردند حالابهترین ها است- حال کسی جرئت نمیکند در مکه بگوید من امام الزمان هستم به حضرت عیسی علیه السل میخواهی ببینی من را نگاه همین طورانبیا شگذشته وسیزده معصوم به من نگاه کند اگر کسی چنین حرفی بزند مردم تصور میکند دیوانه است وحکومت فورا گردن ان فرد میزند- تنها امامالزمان صلواهه الله علیه والسلم میتواند چنین کند-علائم الظطهور سه قسمت میشودبسیاردور ومتوسط ونزدیک—درنزدیک یکی از علائم ندای اسمانی است که بقولی پنچ تا است سه تا درماه رجب وکی درماه رمضان ویکی درروز عاشورا بعضی گفتند تعدابی از انها غیر حتمی است به نظرمن همه انها حتمی است- معنای حتمی به این منظور نیستکه  رخ نمیدهدبلکه مقدمته ندای دیگر است تابرسد به ندائی که مقارن ظهور است حتمی یعنی مقارن ظهور یعنی حتما امامالزمان علیه ظهور کرده است- اما در این موضوع که ندای اخر حضرت جبرائیل علیه همهانها ندا زده است همه به زبان خودشان درک میکنند –عدهای معتقد هستند با عقل نمیسازد- دیگر نیمداند معجزه قواین خاص خودرادارد بعنوان مثال ما اگر منشوری درمقابل نورخورشیدقراردهیم هفت رنگ میشود ولی حضرت جبرائیل علیه السلام بودن منشور رنگ خورشید تیدیل به هفت رنگ میکند واین یعنی معجزه امام الصادق علیه السلام بنظر حقیر هرگاه معجزه برای انها سختبود میفرمودند فرشتگان انجام میدهند مثلا سئول میشد که قران میفرماید برگ از درخت نمیافتد مگرخدواندمنان بخواهد این باد می اید بعضی نیم افتند وبعضی میافتند یعنی خداوندمنان انهارامیکندمثلا فرمودند هردرختی یک فرشته نگهبان داردمیتواد درست باشد ومیتواند برایدرک گفته باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- انسان برای تحلیل حقایق یک سری داستان سازی میکند که مداوم با پیشرفت علمی به ان جهت علمی میدهد مثلا خلقت انسان- بیان مذهبی برای انها سخت است نمیتوانند انرا تحلیل علمی کنند- وچون نمیشود تحلیل علمی کرد پس باید انرا قبول کرد چون وحی میگوید ولی وحی های قلابی وجود دارد که با منطق عقلانی سازگار نیست- اما بدنبال شناخت وحیانی درست نمیگردد زیرا جائی برای عقلانی کردن ان وجودندارد ومیخواهد خوداش معرکه را بسازد- داستان راخوداش بنویسد- وتصور میکند داستان سازی الهی زیادلطفی ندارد- زیادپیچیده نیست- داستان خلقت حضرت ادم وحوا علیهم السلام- حضرت ادم علیه السلام که خلق شد فرشتگان برتن او لباس دیبای سبزرنگ بهشتی کردن که بسارنور زیادسبز رنگ ویا سفید را ازخودبروز میداد حضرت حوا علیه السلام قتیکه ساخته شد اولا دارای ارایش بهشتی بود یک موی بلند تا کمر طلائی که چین چین بود ونور زبائی چون ابشار ا زبالا به پایئن میلغزید- ویک لباس بهشتی دیبا دربر داشت حضرت ادم علیه السلام تا ایشان رادید عنان از دست داد بدنبال او دوید- واین امر این حکمت الهی رانشان میدهد هرمردی سرانجام خانمی اورا گیچ ومبهوت میکند واین امر تصادفی نمیتواند باشد- وحضرت حق جل وجلاله الشریف فرمودادم عاشق اوشدی فرمودبله- حضرت جل وجلال جلاله فرمودند ایشاتن از من خواستگاری کند واین سنت خداوندمنان باب کرده است وسنت جالبی هم است بعضی ها درغرب انرا مسخره میکنند—هردووارد بهشتی شدن که دروسط اسمان دراسمان اول بود حضرت علامه ایت الله مرحوم محمد حسین طباطبائی رحمت الله فرمودند دلیل اش ان است خداوند منان به انها فرمودندهبوط کنید یعنی از بالا به پایبن بیاید اگر دروی زمین بودند هبوط معنا نداشت هردو دربهشت بودن ددلیلی که انها لباس داشتند اینبود که زمانی که گندم خوردند بی لباس شدن یعنی لیاقت لباسص بهشتی دیگرندارند ودربهشت نمیتوانندباشند درکنکور رد شدن بایداز نو کار کنند—دربهشت زیبا ترین وجذاب ترین گیاه گندم ویادرخت سیب است واز حضرت علی علیه السلام روایت شده است گندم بوده است دربهشت خوردناش حرام بوده است ودرزمین حلال است اینجا است عقل ازدست میرود وحس جای عقل مینشیند- شیطان میتوانست واردشود بشکل یک فرشته معروفی درامد ولی ان نورنیت رانداشت وذهن حضرت ادم علیه وحوارا علیها السلام خواند وگفت این درختپندم کهانجا بهاندازه یکدرخت باشکوه بود درخت معرفت استن جای تعجب ندارذد درختان بهشتی در دادن معرفت هم سهم داردوگفت بیشترین معرفت بخصوص تشخیص خوب وبلد واینده نگری دراین درخت گندم است علما از حضرت ادم علیه السلام تعجب مثیکند که فرشته نمیتواند برخلاف حضرت حق جل وجلاله نظر دهد پس شیطان است بعضی بیان کردن تجربه حضرت ادم علیه السلام کم بوده است ولی علم ایشان کامل بوه است وبخوبی میدانسته است که بیان حق جل وجلاله نقص وعیب ندارد ونیازی به تجربه ندارد- وبخوبی نشان میدهد که انبیا علیهم اجمعین سلامالله عصمت انهاجبری نیست اختیاری است میتواند اندکی از عصمت جدا شوند- نکته دوم بعضی فلیسوف غربی میفرماید که جهان سوم به معنائی عرضه ایجادیک فرنگ پویا بخ.ص فرهنگی اقتصادی وصنعتی را بلد نیستند ودست بههرکاری که میزنند نتجه ای جز ازدست دادن ثروت خود ومتلاشی کردن اقتصادخودندارند؟؟ عجب یعنی خداوندمنان تبعیض قائل شده است عد ه ای جبری باهوش وبا استعداد وکاردان وعده ای احمق ونفهم وتنبل وبیکاره خلق کرده است که ان نژادبرتر وظیفه دارد ان نژادکهتر را اداره کند وراهنمائی کند- فقط در امرهدایت الهی چنین است که قبلا درهرنژاد وجمعیت بقول قران برادری از خودانها هدایت را بعهده میگرفته است ولی دراخزالزمان بعلت وحدت کهدرهرامری درجهان وجاب است وگرنه نابود میشوند تعدادچهارده معصوم علیم السلام اجمعین کفایت میکند- این بیخردی  افراد است- که بدون علم دست بکار میزنند وخودر علامه دهر میدانند ود ر درک علم گامی برنمیدارنند ولی افرادی که درست عمل میکنند خداوندمنان انهاراهم کمک میکند ونمونه حتی امروز زیادهستند کافی است امید است ملتهای جهان سوم بیدارشوند وبدانند روز میمرند- وبایدپاسخگوی کارهای خودباشند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان به این صحنه سازی نیازیندارد که قبلا شهرت به اصطلاح پیش بینی اب هوائی مشهور است- ا اقای بوریس جان سون بی گدار به اب نزده است- حتما طرح خود رامثلا با دانشگاه استنفورد هم فکری کرده است- ودرهرحال بایدبه او فرصت داد احتمالا امکان تقویت بخش خصوصی در اینده انگلستان نقش بارزی را باز ی خواهد کرد سوسیالیسم درانگلستان به حد نهائی خود رسیده است تعاونی های غیر دولتی مانندالمان باید نقش سازند ه ای باز یکنند سیاست انگلستان بیشتر در حالت درون ساز است نیاز ی به این کارندارد امریکا نقش بیرون ساز قوی میطلبد دست به چنین اقداماتی میزند- ایران هم برای اثبات ازادی دست به این اقدامات میزند ودوران نشاندادن چندنقشی بخصوص رادیکال برای ایجادتاثیرات در بلوک کمونیست پایان یافته است دیگر کاربردی ندارد باید دید تجربیات جدید چه پیامی سازنده دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحم الرحیم-نظریات شخصی است- اولین سخنرانی اقای بوریس جانسون- بسیار شگفتی ساز شد- برخلاف سنت انگلستان بود – درتنگلستان سنت بران است که میگیوند انچه از دست مان بر می اید انجام میدهیم واقای بوریس جانسون پیامبر گونه فرمودند درهمه چیز حرف او جهانی راخواهیم زد- فرمودند درقبل-چوب لای چرخ خواسته ای شما میگذاشتند جالا باهم متحد درعمل ونظر شویم- ایشان ت سن دبستان درنیویروک بزرگ شده است ودبیرستان مقدماتی را دربروکسل بلژیک بوده است وزن ایشان هندی است که خودر داماد هندی هامیداند دودمکراسی راقبول دارد انگلستان وهند که باید مشترکا باهم کار کنند-در دانشگاهاکسفورد درس خوانده است دانشجوی ممتاز دراقتصاد وسیاست بوده است- بعد واردحرفه روزنامه نگاری شده است تاسردبیری پیش رفته است ودرباره اقتصاد وسیاست –المان –ایتالیا بلژِک وانگلستان بصورتعمد مقاله مینوشته است نقاط مثبت ونقاط ضعفرا مشخص میکرده است- ایشان ازخانم ترزا می بسیارتشکر کرده است کهارث برجسته ای گذاشته است ولی بدبین است وخود ایشان خوشبین استمعتقد است مدتها است که بهدمکراسی و وکالت مردم کردن درانگلستان به اسارت وبه زندان رفته است وازادی بیان هم خفه شده است- البته انگلیسی ها خودرا تافته جدا بافته میدانند ونمیتوانندباجمع همکاری کند مگر عقاید انهارا بپذیرنند- اما نظریات ایشان- صفر کردن تعرفه ازهردوکشور تاحدی بنظرمیرسد که ایشان دراین بخش درست فهمیده است- انگلستان بعداز امریکا بالاترین مالیات وتعرفه دارد- ودرصنعت ازالمان وکشورهای دیگر عقب هستند ولی هزینه انها ازکشورهای دیگر اروپائی بیشتراست درنتجه کلای مرغوب المانی گرانتراز کلای انگلیسی مشابه است ولی صنایع انگلستان کالای المانی میخرند ودرنتجه این کالا صادر نمیشود ودرداخل هم حذف میود وازهمه جهت ضرر دارد ایشان یان کرد شمامتوجه نیستید ومن میدانم ما قدرت صنعتی بالائی داریم وپول هم داریم لذا میتوانیمک کالاهای خودر درجهت بی همتاشدن تکامل بدهیم واز طرفی مثلا یارانه هم بدهیم چون وحدت اررپا یارانه دادن غلط است ونتها ذکالاهای برجسته خودرا صادر کینم حتی درداخل هم مصرف کنیم نوه اقای چرچیلکه یک کارشناس برجسته است فرمودندایاشن از کودکی جاه طلبی زیادی داشته است میخواسته شاه جهان شود ولی ریسک بالا میکند ومن کمی مظطرب هستم- بلاترین حقوق بدهد بالترین درمان پزشکی ایجادکند وغیره وبسیار مشکوک هستنداز طرفی صلح طلب است درحایکه غرب ماندامریکا فرانسه وانگلستان جنگ طلب هستند ومسلما قدرت نظامی افت قابل ملاحظه میکند- میخواهدانگلستان محبوب جهان کند دقیا مرام معمارانقلاب رحمت الله وحضرت رهبر معزز واقای اسپیرو اگنی امریکائی ومقداری از اقای ترامپ ترکیب کرده است که حتی به حیوانات درانگلستان رسیدگی بهتری میشود وحال بیادید درعرض سه ماه چه میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انسان ها از جهتی سه نوع هستند- یامیخواهند دیگران واقعا علمی بیدار کنند- ویا انکه انهارافریب دهند ویا بیطرف هستند-و-یا - اگاهی رافقط برای خود میخواهند- انهائیکه مردم را فریب میدهند- بقول قران مجید – چشم باطن وگوش باطن وبیان را از انها میگیرنند ونمی گذارند – چشم باطن وگوش باطن وبیان را داشته باشند- من امروز وارد سایت منافقین شدم که وسطهای مطالب انان بود شایدامروز سالگرد جنگ مرصاد باشد- انزمان عراق قراردا صلح پذیرفته بود ولی هنوز رسمی نشده بود وازتاریخ صلح نزدیک بود اولا جنگیدن زنان بامردان از هخامنشیان بگفه سردار یونانی گزنفنون که مدتی اسیر کورش بود وبخاطر خدماتی که کرد اوراازاد وبایک راهنما به سمت رفت گرچه یونانیان سعی کردن بگویند ایشان فرار کرد وبخوبی نقشه ایران میدانست که چنین چیزی محال است واوربیان میکند درطول راه چون تاحدی شبیه ایرانیان بوده است .راهنمای ایرانی داشته از خطر کشته شدن مصون بوده است ومداوم میگوید همه جا زنان یا کمان دربر داشتند ویا کنار انها بوده است وتیرانداز بسیارماهری بود و وزن مرد انها باهم میجنگند واز شهر خود دفاع میکنند واسلام جنگیدن زنان را واجب نکرد مگر سخن به ان نیاز داشته باشند ولی میتواندمستحب باشد باشرط – انها اینرا نوبر نیاوردند- وبعد میفماید ما بیست وهفت- تانک داشتیم وشش تا مسلسل ضدهوا دشته داشتیم 628 ماشین داشتیم وغیره این میزان میخواستند تهران بگیرنند؟؟ یاحتی کرمانشاه رابگیرند که عراق باان قدرنتواست بکند ودرحالیکه نیروی های زیادی ازاد- بودند. وفکر هواپیما وهلی کوپتر وتوبهای دور زن وغیرنبودند ومیدانستند که ایران سنگرهای محکمی میسازد که جنگ رابه تاخیر می اندازد وانها چننی فرصتی نداشتند که ما ه درجبهه باشند چون بزودی صلح میشد ومیبابیست برق اسا پیش بروند تا قبلازاجرا صلحتهران را گرفته باشند وحداقلمدارک انها دیپلم بود ولی انچنان قهرمانسازی برای ایدلوژی ورهبر-ان کرده بودندکه عقل بکارنیانداختند- ازبیان ات قبلی انها مشخص میشود که دربیسیم گفتهبودندکه هواپیماهای عراقی میایند وکی بمب شیمیائی میزنید—اقای مارکس میگوید زمانی که سرمایه داری بهاوج خود رسید وبخاطر صنعت روزبه روز کارگران کمتری میخواهد وبدنبال سودبیشتر هستندلذا سرمایه خودرابرای سود کمتر بکار نمیاندازند وازن بهرکشی ربا میکند واین کارگران بیکار اماده کمونیست میشوند واکثریت هستند این اتفاقات دراین نیافتاده بود که ایشان با جهش وجراحی که نفت تمام شود ودیگرهیچ کار نمیشود کرد- مگر اورپا نفت داشت؟؟ ویا اقای مارکس نفت را شرط قرارداده بود مبارزه با استعمار واستبداد که تنها روش کمونیستی نیست ایران به نظر حقیر بهترین روش را نشان داده است- امروزه باز اقایان خودرا بخواب خرگوشی زدند که مثل دکترین اقای بولتن بهترین روش است- امروز شخصی امریکائی فرمودند اقای ترامپ برنامه خودرا با روش غیر انسانی پیش میبرد- اسلام عزیز دقیقا انرتبین کرده است درحال سقوط است ولی خوداش درک نمیکند بقول یک فیلسوف امریکائی میفرماید اسانسوردرحال پائین امدن است وفرد خیال میکند که فرد خیال میکند که داردبالا میرود—اما نکته دیگر- همه بزرگان فرمودند- دنیا جای تاریکی است لذت ورنج باهم امیخته شده است- ولذت اش بسیاراندک است- حتی برای کسانی بدنبال لذت هستند هرچه افراط کنند لذت ان کمتر میشود وهرچه بتعادل برسند لذت ان بیشتر است ویک دلیل خودکشی ثروتمندان وهنر مندان درغرب به همین علت است- اتچه باعث دوام همرا باشادی دراین دنیا معنویت است- حضرت حبیب بن مظاهر به امام حسین علیه السلام میفرماید-من میخواهم هزارباربه دنیا بیایم درا ه تو شهیدشوم- دیگری میفرماید من مخواهم به دینا باییم- از خوبی شماتعریف کنمودر روضه خوانیب شما شرکت کنم ومداوم اشگ بریزم هیچ لذت دنیائی چنین کاری را نمیتواند بکند- لذ ا سعی نکنید چشم وگوش باطن وزبان تحلیل گر از افرادخودبگیرید وشامل ایه شوید- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای ترامپ بدرستی میگوید که ما به هرکس کمک کردیم به ما نارو زد- ضربالمثل معروف بشکند این دست که نمک ندارد-؟؟ ایه دردرسوره بقره است کسانی دین منرا مسخره میکند من هم انهارامسخره میکنم مدتها دراین فکربودم-که خداوند منان چگونه مسخره میکند؟؟ جمله اقای ترامپ بدرستی انرا تفسیر کرد—قبلا درانگلستان سیاست مداران ماند بازیگران تاتئر شکسپیر بودند- وسرنوشت انها همان سه زن جادوگر هاملت پیشگوئی کرده بود درست از اب درمی امد- البته حدیث داریم چه خوب وچه بد همه با تلخی از این دنیا میروند واین قدرت الهی است ولی عده ای جاودانه میشوند وعد ه ای به زباله دان تاریخ میپیوندند ولی امروزه تصور میشود بازیگران بازی های کامپیتوری هستند = گیم پلی= که بسیار باقبل تفاوت ماهوئی دارند- من به حدیت معتقد هستم یک طلبه شیعه لبنانی احادیث اخرالزمان جمع کرده است بنام یوم الخلاص – روز رهائی من بار ها نرا خواندم وبیانکردم ودوستان من رابنام انکتاب معرفی میکردند- مینویسد درخلیج فارس کفار کشتی های زیادی میارند ولی ماند- انها به اجازه مسلمین است ایران انقدر مارهای پرنده باد هان اتشین یعنیموشک به اسمان میفرستند- که بعضی میگویند خورشید زودغروب کرد وبعضی میگویند کسوف رخ داد- غرب قدرت جنگیدن با ایران راندارد وشرق حمله میکند وایرن ظرف چند دقیقه بیست درصدارتش انرا نابود میکند و ما بقیه را به طناب میبندد ودرشهرها میچرخاند بصره مخالف شیعه میشود- از ایران افرادی که دهنه اسب رابدست گرفتند درشب ارام از رودخانه میگذرند درحالیکه افاد کنار رودخانه عراق متوجه نمیشوند وصبح شاهدهستندکه درمحاصره سواران ایرانی هستند وتسلیم میشند – ایشان تفسیر کرده است انها باتانک می ایند چون راننده تانک سواربرتانک نیست کنار تانک است وافسارتانک درکنار است- احتمال دار پیلی است کهانروزها وجود داشت که به زیراب میرود ایشان انزمان نمی دانست که تانکی است- که بزیراب میرود که امروزه ما انراداریم وبسیار احادیث دیگر - ویک نکته مهم قرانی وحدیثی این است تازمانی که کفر راعقلانه میرود خواست الهی است- که مانند مورچه گان زمینی هستن- زمانی کفر به نهایت برسد- کنترول ازانها برداشته میشود وچون مرچگان بالدار میشوند که پرندگان انهاراشکار میکنند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99