سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-امریکا باید تنباکوی برازجان را تحریم کند وبخصوص کسانی که در مراسم عروسی میکشند ورزشکارانی که ازان استفاده میکندسفربه خارج تحریم شود- تنباکویمشهور به لر کش هم تثیرات داخل ایران ومنطقه وحتی بینالمللی دارد واز چهارچوب امریکائی هم تبعیت نمیکند انهم باید تحریم شود- بابی ها اخیرا ضدانگلستان وامریکا شدند- باید تحریم شوند- رفتن به قم از سفر به خارج بایدتحریم شودزیرا ظن متوسط دارد وامارکی میسازد که اقای ترامپنژادپرستی از از انجیل جان یا میتیو از جمله استخراج کرده است


ارسال شده در توسط علی

 

6

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند نکته- کانال وصال حق که مال اقایان وهابی است- که دراواخر بحث من رسیدم که دست شیطان از پشت میبندد- میفرماید تمام زنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در قیامت همان زنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند وتمام اصحاب درقیامت همان اصحاب رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستنداگر کسی تصور کند که خداوندمنان بخاط علاقه به حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهارهنوز اصحاب رسول میشناسد ویعنی از خطاهای انها میگذرد وتبعیض قائل میشود به خطا رفته است همگی انها در ان زمان وحدت داشتند درموارد جزئی مختاربودن وهمگی حتی اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان استنباط را رد نکردند زیر همه حکم انان بر اساس احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط یکی رانام برد انهم طئاف نسا بود وکسانی غیراز این فکر کنند انهائی هستند که میخواهند دردین انشعاب درست کنند- گویا اقایان هیچگونه استنباط غیر حدیثی ندارند بخصوص در مسئله حج- از بیانات ایشان بر می اید دوباره حج انجام شده است یکی در زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویکی در زمان اقای ابوبکرکه ایشان امیرحج بوده است وحضرت امیر علی علیه السلام- مامور حج؟؟ که دومی اگر قبل از زمان رسول اکرم صلواته علیه الله علیه واله والسلم بوده است- محال است زیراقوانین حج بیان نشده است ودرضمن انهارا قریش راه نمیداد واگربعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است چنین مطلبی من ندیدم حال ایشان بیان میکند که جناب اقای ابوبکر سوره برائت یاتوبه راخواندن- یک کانال است اخیرا من انرا کشف کردم- بنام –م-ت-الف مسلم- تی وی – متعلق به مذهب احمدیه پا کستان است- جنابی در گرد همائی عظیمی که بیشتر جوان وبودن در پاکستان صحبت میکرد باز من درنیمه راه رسیدم وبعداز مدتی انرا رها کردم- ایشان فرمودند مذهب احمدیه با امریکاعجین شده است وقابل دیگرتفکیک نیست- کانا ل تلویزونیما امروزه علاوه برزانان اردو انگلیسی به زبان المانی منتشر میشود ودرحال گسترش برای اروپا وافریقا هستیم ولی رادیو انها به چندزبان مطلب پخش میکند ایشان فرمودند تنهاسیاست مداری که بهما کمک کردجناب اقای علی بوتو بود ولی خاندان انهابه انگلیسی – فوروارد –فور –نان- برای هیچکس پیشرفتی ایجاد نکردند- کشتار دراوهایوفردی که اسلحه داشت اسلحه بسیارقوی داشت وجای خوبی کمین کرده بود پلیس ده ساعت نتواست وارد معرکه شود درمرز مکزیک ال پاسو جریان کشتار رخ داده است که فرانسه درخواست دعا برای کشته شدگان کرده است- اخیر این نهضت درامریکا درحال شکل گرفتن است که اخلاق مسیحت وارد قانون اساسی امریکا وسکولار کنند- درافغانستان طالبان اول اساتیدانها امریکائی – عربستان وپاکستان بود وبعدمقداری روس ها بودندوبعد اروپائی بخصوص انگلیسی ها- سرانجام از انها بخوبی تاکیتک جنگیدن وحقه باز ی یاد گرفتند وبه سمت اسلام امدند ومردم افغانستان همهمین طور وتاحدی امریکا هم به همین نحو جلو دارد میرود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند نکته- کانال وصال حق که مال اقایان وهابی است- که دراواخر بحث من رسیدم که دست شیطان از پشت میبندد- میفرماید تمام زنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم در قیامت همان زنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستند وتمام اصحاب درقیامت همان اصحاب رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هستنداگر کسی تصور کند که خداوندمنان بخاط علاقه به حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انهارهنوز اصحاب رسول میشناسد ویعنی از خطاهای انها میگذرد وتبعیض قائل میشود به خطا رفته است همگی انها در ان زمان وحدت داشتند درموارد جزئی مختاربودن وهمگی حتی اهل بیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان استنباط را رد نکردند زیر همه حکم انان بر اساس احادیث رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فقط یکی رانام برد انهم طئاف نسا بود وکسانی غیراز این فکر کنند انهائی هستند که میخواهند دردین انشعاب درست کنند- گویا اقایان هیچگونه استنباط غیر حدیثی ندارند بخصوص در مسئله حج- از بیانات ایشان بر می اید دوباره حج انجام شده است یکی در زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ویکی در زمان اقای ابوبکرکه ایشان امیرحج بوده است وحضرت امیر علی علیه السلام- مامور حج؟؟ که دومی اگر قبل از زمان رسول اکرم صلواته علیه الله علیه واله والسلم بوده است- محال است زیراقوانین حج بیان نشده است ودرضمن انهارا قریش راه نمیداد واگربعداز رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بوده است چنین مطلبی من ندیدم حال ایشان بیان میکند که جناب اقای ابوبکر سوره برائت یاتوبه راخواندن- یک کانال است اخیرا من انرا کشف کردم- بنام –م-ت-الف مسلم- تی وی – متعلق به مذهب احمدیه پا کستان است- جنابی در گرد همائی عظیمی که بیشتر جوان وبودن در پاکستان صحبت میکرد باز من درنیمه راه رسیدم وبعداز مدتی انرا رها کردم- ایشان فرمودند مذهب احمدیه با امریکاعجین شده است وقابل دیگرتفکیک نیست- کانا ل تلویزونیما امروزه علاوه برزانان اردو انگلیسی به زبان المانی منتشر میشود ودرحال گسترش برای اروپا وافریقا هستیم ولی رادیو انها به چندزبان مطلب پخش میکند ایشان فرمودند تنهاسیاست مداری که بهما کمک کردجناب اقای علی بوتو بود ولی خاندان انهابه انگلیسی – فوروارد –فور –نان- برای هیچکس پیشرفتی ایجاد نکردند- کشتار دراوهایوفردی که اسلحه داشت اسلحه بسیارقوی داشت وجای خوبی کمین کرده بود پلیس ده ساعت نتواست وارد معرکه شود درمرز مکزیک ال پاسو جریان کشتار رخ داده است که فرانسه درخواست دعا برای کشته شدگان کرده است- اخیر این نهضت درامریکا درحال شکل گرفتن است که اخلاق مسیحت وارد قانون اساسی امریکا وسکولار کنند- درافغانستان طالبان اول اساتیدانها امریکائی – عربستان وپاکستان بود وبعدمقداری روس ها بودندوبعد اروپائی بخصوص انگلیسی ها- سرانجام از انها بخوبی تاکیتک جنگیدن وحقه باز ی یاد گرفتند وبه سمت اسلام امدند ومردم افغانستان همهمین طور وتاحدی امریکا هم به همین نحو جلو دارد میرود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- من در لندن بودم یک دانشجوی ایرانی دانشگاه لندنمن را به یک خیابان برد وبه یک مغازه میوه فروشی – یک میله سرتاسری جلوی مغازه بود که داخل ان حلقه هائی بود کخ به نخی از ان اویزان بود وته ان نخ یک گیره بود هرکس کیفی چیزی جا میگذاشت به ان گیره وصل میکردند وصاحب کیف بر میگشت وکیفر را میبرد وصاحب مغازه داخل کیف راتماشا نمیکرد وپیش صاحب مغازه رفتیم وایشان سئوال کرد ایا تاحال کسی فریب نداده است ایشان خیلی متعجب شد وگفت خیر- روکرد به من وگفت این یعنی تمدن- منمطلبی نگفتم گرچه بظاهر بسیارمودب بودیک مطلبی بگویدکه خشم الهی ایجاد شود- درخیابانها درمترو که زنومرد بهم چسبیده بودند هیچ اتفاقی نمیافتاد- ومذهبی بودن بسیارمحترم بود زیرا سیاست انها ضدکمونیست بود- حال امروز اقای بوریس جانسون فرمودند کهمن برای منترول خیابان ها بیست هزارپلیس استخدام میکنم اخبارزیادی درباره داخل مترو خیابان ها مطرح میشود یک پسر چهاده ساله که فرض براین است که شهرستان به لندن امده است دریک سوئیت یکنفر زندگانی میکند باچاقو یک دختر چهارده ساله به داخل سوئیت برده است- واول گفته باهم برقصیم ودوم گفته برای من اشپزی  کن وسوم گفته است به من درس یادبدهد وبعدگفته است هرچه پول داری به من بده وبرو واگربپلیس خبر دادی دفعه بعد درروی تو سه تا چاقومیزنم کاملا مصنوعی است- دلیل این بیست هزارنفرترسی ااست که تصور میکنند اینده انگلستان مانند فرانسه است- علت این ترس کجا است- در روانشناسی یک زنگوله هوش است که این زنگوله تعریف میکرد که پنچ درصد جامعه نابغه است اول گفتندهر یکصدهزار نفر درسطح هوش فوق العاده هستند یعنی درمجوع بیست وپنچ درصد درامریکا تست شد هر سیصدهزار نفردرایتالیا درهم درهمین حدود درجهان سوم هریک میلیون نفر- - علت واقعی ساختن هواپیمای کنکورد که وانمود میکردند برای توریست ساخته میشود بهاین علت بود که امریکا وروسیه هواپیمای بزرگ جابجائی ارتش دارند که امتیازبسیارزیادی دارد برای زیر دریائی نود وپنج هزار برجسته استخدام کردند که انها زجری سنگین میکشیدند درمالعات ویادگیر .عمل وهروقت کسی ازانها میبرید بیرون میکردند که عده ای از انها اعتصاب کرده بودن ومن نمیفهمدیم انها چی میگویند وفقط میفهمیدم که میگویند سرما را کلاه گذاشتند واستاددانشگاه لندن انرا برایمن سرکلاس تفسیر کرد این کنکورد اول گفتن سالی یک میلیارد پوند بعد فاش شد ماهی یک میلیارد پوند وبعدفاش شد هرده روز یکمیلیارد پوند که نمایندگان مجلس گفتند اگر این گاورا بکشیم همه ازان برخورد میشوند خانم استاد دانشگاه فرمودند متخصصینی که درباره رمز کردن ورمز کشف کردن کار میکنند بیشاز دکتری هاهستند که درعلوم پزشکی تحقیق میکنند درنتجه ماند روسیه انگلستان وفرانسه غیره دربسیاری موارد عقب می افتند زیرا ان هوشهای برجسته بسیار کم است همین هواپیمای کنکورد یک مشکل درموتور داشت نتواستند انرارفع کنند وکنکوردازمیدان خارج شد درنتجه تاحدی المان وژاپون وکره جنوبی وامروزه چین جلوبیفتند وغرب مجبور است انهارابخرد امروزه کارشناسن امریکا گفتندهرچقدر کالاهای چینی گران شود بازمردم امریکا میخرند لذا این باز ی هادرست کردند زیرا امنیت بیشترین تاثیر دارد ولی نمیتوانند مسئله رابه این سادگی حل کنند وبایدبنحوی مردم را مشغول کنند اگرشما روزنامه یاهو با ده سال پیش مقایسه کنید که بندرت عکس سکسی درسرمقاله داشت واز روابط جنسی ها افراد صحبت میکرد وا زقتل وجنجالهای سیاسی وافرادی که یک شنبه میلیاردردرکارافرییی درخانه شدن وسیاست های جهان سوم ونبردانها باامریکاتنها میخواهد چندلحظه مشغولیاتدرست کند وفرد از روند معمولی خارج سازد اما طالبان اولین استادان جنگی ها امریکائیها –عربستان - پاکستان   وبعد روسیه انگلستان وکشورهای اروپائی معلوم است مداوم به غرب حیله میزنند حدیث معروف پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هرکس برای کسی چاه بکند خداوندمنان اول اورا درچاه میاندازد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به سوره قارعه با الهام از کتب های گرانسنگ تفسیر قران کریم-جز سی به نگارست استادمعزز حضرت ایت الله جناب اقای محسن قرائتی رحمت الله علیه- وتفسیر گرانسنگ نمونه-قارعه به معنای ان است که دوچیز بهم بخورد وصدای بلند ودلخراشی ازان بیرون بیاید امروزه مواد منفجره یکی از نمونه است یا تصادف ماشینها ویا از دیوار صوتی هواپیمارد  شود وارتفاع هم  کم باشد- به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرماید شما نمیتوانید انرا تصور کنید درحالیکه صاحب علم اولین واخرین است ویکنمونه ان زلزله است چون مردم بعضی ها قیامت را نسیه نمیدانند نقد انراهم درمقیاس کمتر برای بشر درهمین دنیا رخ میدهد حسن اش این است افکار پوچ تارعنکبوتی ازذهن برداشته میشود بشر میخواهد فریب نخورد بدنبال علت مادی میگردد باید عمل الهی بقدری سنگین باشد که اور گیچ ومنگ کند تا پی به ذات الهی ببرد- خداوندمنان میفرماید انروز اعمال سنجیده میشوند یا سنگین هستند ویا سبک هستند اعمال سنگین براساس عقل و- وحی است این اعمال ولو ذره خیرا باشد ارزشمند است چه دردنیا وجه دراخرت عیش یعنی زندگانی رضایت بخش رافراهم میکند وهم برای خود کمال میاورد رفاه میوارد وارامش میرود وهم برای دیگران- اما اعمال سبک از سبک مغزی است ایااعمال تمام حسن ها را اتش میزند-چه برای خودوچه برای دیگران اعمال سنگین انسان به سمت بهشت روانه میسازد ولی اعمال سشبک انسان درهاویه سقوط میدهد وچون مادر انسان را دربر میگرد- چون در دنیا تصور میکرد این اعمال نجات بخش وارامش دهند او وپناه دهند او است درست مانند نقش مادر - وتنها راه نجات اول درک عمیق شهادتین است وسپس شناخت اعمال است وبعد تقوا است ومسلم است هرکس این سه اصل معرفتی را درک نکرده باشد ترازو برای او معنا ندارد- از امام باقر علیه السلام روایت شده است که هرکس ظاهراش بهتراز باطن باشد –میزان عملش درقیامت سبک است وپس هرکش باطنش بهتراز ظاهراش باشد ویا مساوی باشد انکس عمل اش سنگین است دلیل این است فرد راستگو سرانجام نجات پیدا میکند-  هرکس دراین دنیا متواند درک کند که از زندگانی خود رضایت وارامش وشادی وعیش بهشتی گونه دارد یاندارد-بارالها! اتش دوزخت سخت سوزان است ومارا تاب تحمل نیست انرا با اب مرحمت وکرامت بر ماخاموش بگردان


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اقای جان رابرت بولتون- بخش دوم- ایشان درایالتمریلند ومرکز ان بالتیمور است بدنیا امد از اسم مادر وپدر باید تبار   اسپانیائی وپرتقالی باشد که به امریکای لاتین مربوط است- نژاد امریکای لاتینی اختلاف زیادی با نژاد های اروپای غربی دارد کل شق اروپای غربی المان بود واینها کلشق تراز انها هستند- بخصوص نژادهای اسیای جنوب شرقی کهتحت کنترول اسپانیا وپرتقال وهلندبودن انها هم تاحدی کله شق هستند اقوام لاتینی واسیای جنوب شرقی در از مریلند به سمت تکزاس میقم شدند ودانشگاه ای خودراانجا مستقر کردندکه بیشتر استادان انها ازاسیای جنوب شرقی بودبخصوص اندونزی وفیلپنی- تنها رشته حقوق بود تاحدی با امریکا اروپای غربی هماهنگی داشت واسان بود ورشتهای علوم انسانی بسیار مشکل بود در فوق لیسانس ودکتری که میابیست بافقه دینی هماهنگ شود وانها درنظام اموزشی .فستیوال ها بسیاربا اروپای غربی اختلافات مهمی داشتندودرحقیقت سیستم تربیت خروس جنگی بود که ما درتهران دربیرستان ها تحقیق کنیم که کعلم خوب کیست اختلافات زیاد است دلیلان فرهنگ منطقه است حال حضرت علی علیه السلام میفرماید جسم تو دنیا صغیر است وروح تو دنیای کبیر است که بهم پیچیده شده است علم میخواهد که انراباز کند انهم دراختیارمعصومین علیهم السلام هستند لذا شناخت انسان بسیار پیچیده است غربی ها پس از تحقیاتعلوم انسانی بهیکحدی کهفرد کار کرد مدرک میدهند وانها به سختی مدرک میدهند وهردو درشناخت انسان مانندخر درمرداب هستند لذا ایشان دردانشجوئی طرفدار شخصی بنام گلد واتر شد که یک ناسیونالیست افراطی احمق بود وبسیار کم از افراداز جنوب امریکا انتخاب میشدند ولی بهمرور زمان دارد بیشتر میشود که مطابق حدیث هم است .دانشگاهی مانند مریلند ویل یونیروستی  جزو این گروه هستند- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای جان رابرت بولتون کیست- ایشان درسال 1948میلادی بدنیا امده است و وکیل دادگستری بوده است وخودرا مفسر سیاسی میدانست ومشاور حزب جمهوری خواهان وفرد حکومتی ومشاور امنیت ملی امریکا در27 مین دوره در سازمان ملل متحد بوده است ودر زمان جرج بوش یک سمتی درامریکا است که زمانی مجلس سنا تعطیل است به جای ان فردی از طرف ریس جمهوری انتخاب میشود که بجای سنا با ریس جمهور تعامل کند از همین جا بخوبی مشخص میشود یک پچاپلوس وبادمجان قاب چین بیشتر نیستزیرا درغرب فرد دارای استراتژِی وچالش خاص است با رای اکثرت اگر مخالفت کرد کنار گذاشته میشود کسی مداوم انتخاب شود تا بالترین سمت معلوم است رای ندارد جز انکه بارای ریسجمهور واکثریت مداوم هماهنگ باشد زمانی که دمکراتها درسنا غالب شدن ورای به اخراج ایشان ارسمتاش در سازمان ملل متحد دادند وایشان هم زودتر استعفا داد در امریکا موسسات های مختلف علمی و

 وسیاسی وجودارد که بسیارانها خصوصی هستند ویعضی بیطرف هستند وبعضی هم وابسته به احزاب امریکا هستند- روزنامه هم بدین نحو هستند- وایشان به موسه تحلیل سیاسی امریکائی های پیش گام که باید وابسته به حزب جمهوری خواه باشد بعنوان معاون ومفسر سیاسی رسانه فاکس نیوز که طرفدار حزب جمهوری خواه است شد-ودر سال 2012 بعنوان مشاور اقای میت رومنی در سیاست خارجی ایشان شد که میخواست کاندید ریس جمهوری شود- کامل نشان میدهد موردتوجه مافیای حزب جمهوری است- وایشان در موسسات بسیار فراوان محافظه کاران جدید امریکا شرکت دربالاترین مقام بوده است- که نشان میدهد موردتوجه افکارهای بسیار متناقض ومتضاد بوده است کههمیشه میخواستهاست جل وپلاس خودرا حفظ کند وبرموج سوار شود وهیج طرح وبرنامه ندارد- وریس برنامه طرح امریکای جدید بوده است وحال مشخص میشود که این طرح باید بدست اقای ترامپ کامل شود- مقدمه این طرح فتح عراق بوده است- نکته ای من بیان کنم فتح عراق –هیچ نیاز ی به انکه بمبهای شیمیائی وغیره نداشت اولا صدام جنایات زیادی کرده بود که وابستهبودن انها بهامریکا مشخص شده بود وابرو ی امریکائی ها درست مانند نیکسون درداخل امریکا رفته بود وباید کاری میکردند ودرضمن کویت فتح شده ب.ود وعراق درایران منفور شده بود اقای بوش بعنوان حقوق وبشر میتوانس وارد عراق شودوخواست اکثریت مردم عراق چنین بود ول برنامه بعد درعراق نشان داد هدف انها پیاده کردن طرح جدید .تقسیم عراق وکشورهای منطقه است وجنگ بین شیعه وسنی  را اداختند والقاعده وطالبان قدرت بخشیدن وهدف اصلی تقسیم ایران وضعیف کردن ایران بود وبعد طرح هوک که به ریاست اقای بولتون وبا طرح ریزی ایشان بوجود امد معنای هوک – پرنده ای که پرندگان را برای غذای خود شکار میکنند ودرسیاست معنای ان این است که حل مشکل فقط باقدرت نظامی امکان پذیر است باید حکوت فعلی انها تغیر کند که شمال کشورهای عراق- سوریه- لیبی- ونزوئلا کوبا یمن- کره شمالی وایران بود- که درطرحی بنام قرن جدید امریکاقرارداشت- وبرای هرکدام ازانها علتی تراشیدن برای ایران مثل هستهای مطرح کردن وحزب جمهوری خواه استراتژی خودرا امریکای ناسیونالسیت محافظه کار تعریف کرد که بعدا به نو کانسرواتیبسیم یعنی محافظه کران جدید نامیده شدند وطبیعی است که با این کشورها وارد چالش متخاصم سیاسی خواهند شد وعلت انها خارج شدن از مدار هژمونی امریکا وداری استراتژِ مخالفومت2ضاد با امریکا بودند که چهره تک قطبی امریکا رابه چالش وریش خند میگرفتند- با مسخره شدن چجریان نو کانسرواتسیم اقای جان بولتون نمام گذاری جدید کرد بنام افراد طرفدار امریکا همان خودی وغیر خودی حضرت رهبر معزز ومکر ام اسلامی جهانی ایران- ادامه داردذ


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99