سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کفر نه تنها عقاید او باطل است بلکه افکاراوهم دربیشتر مواد باطل است وقت خودرا درامرهای باطل بدردنخور میگذارند شخصیتی که تصور مکیند درزمن حضرت علی علیه السلام بوده است یک جمله طلائی دارد که شیعه شدهاست وطرفدار حضرت علی علیه السلام شده است میفرماید انها دارند مانندبچه هاخاک بازی میکنند وحضرت علی علیه السلام مانندفر شتگان صحبت میکند- این غرب مداوم برچسب های بچه گانه به مخالفین خود میزند- درحالیکه خوداش خطرناکترین است مثلا گفته است روسها درسوریه که پهبادتروریست اورده که مرکزان درایرن است یعنی پهبادامریکائی ضد تروریست وصاحباخانه نواز است نقطه ای که دراین هدایت میکند باید تشخیصث داد کهبه موقع مورد اصابت واقع شود بعد میگوید- روسها اموجی که پانصدبرابر امواج امریکا است؟؟ پس شکاخنک هستید وتنبل وبی مصرف بااینهمه قدرت مالی ونیروی انسانی عظیم از شوروی عقب تر هستید!! از ایران امواجی خاص میفرستند که جی-پی اس- کلمه اختصاری تشخیص مکان هواپیمای های نظامی وغیر نظامی را جام میکند معلم میشود کلمه جام مثلا میگویند ماشین جام کرد این لغت انگلیسی است که تلفظ ان مانندکه جمع است یعنی متوقف وبستن وبعدیک جی پی –اس قلابی سوار میکند واین اتفاق برای هواپیماهای مسافربری هم رخ داده است که هواپیماهای مسافربری کهوارد فرودگاه بن گورین میشوندویاخارج میشوند اتفاق افتاده است که بهنظر حقیر کار روح خبیث بن گورین ات که میخاهد هشداردهذد روش خودرا عوض کنید بعدمیگوید البته به راحتی سیستم هواپیماهای جنگی که درقطرهستند واز داخل مرز میخواهند اطلاعات بدست اورند بک اپ میشوددرکامپیوتر قبلا سی پی – پو-مغز متفکر کامپوتر یک برنانه داشت کهامروزه نرم افزار میگیند اصلا کامپیوتر سخت افزار ان برای نرم افزار است بدون نرم افزار کامپیوترکاری نمیتواند بکند- حال سی پی یو انسان کجا است ونرم افزاران چیست- واگرهواپیما اشتباه رفت به چه دلیل بوده است حتی بیان میکند بعضی ازانها گم شدن؟؟ ضد ونقیض بیان میکند بعد میگوید هم درنروژ نزدیک مرض روسیه وهم درفنلاند نزدیک مرض روسیه پایگاه های نظامی روسیه امواج زیادی انتشار میدهند خوب بدهند؟؟ زمای فردی میگفت که تصور میکنم اطلاعات اش مال ارتش امریکا بود دکه روسها درمرز فنلاند دروبین دارد کهتا صدکلیمتر بخوبی افرادمیتوانند شناسی کنند وخرس های انجا رصد کنند وبه این نتجه رسیدند کهافرادانجا اولا روسی راخوب میدانند ودوم مال کشورهای مختلف هستند که بتواند روزی وارزد کشور روسیه شوند واقعال مردم دارندبه یکسری باز ی های وقت تلف کردن وبیخود وصرف مالی زیاد همان خاک بازی شروع شده است که میخاهندذ منافع مالی وهژمونی فرهنگ خودرا تحمیل کنند بشر دوست دارد که فرهنگ خودرا جهانی کند فقط بیادذفرهنگ الهی را جهانشمول کندوبس


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99