سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جنگ وعواقب ان-سخت ترین شکنجه ها در جنگ است-   درجنگ شهری – فرد مبارز همه چیز را میداند وخودرا اماده میکندودراوائل مسلما کاری کرده است برخلاف قوانین بوده است ولی دراواخر بسیارمسخره ومضحک شده بود- درقباز انقلاب یک جوانی را میگیرند که شبیعه کسی بوده است دران محل اعلامیه پخش میکرده است ایشان راتوی خیابان میگردانند بعضی کسبه میکویند این نیست وبعضی میگویند خوداش است درحالیکه نه مذهبی بوده ان ونه انقلابی درزندان عادل اباد جای اش دربند بسیارتنگ ومدوام م.ورد شکنجه قرار میگیرد وخلاصه خانواده یک پارتی پیدا میکند وشهربانی متوجه میشود کار اونیست- ایشان بفکر انتقام می افت ازیک فرد کمونیست میپرسد کلت داری ایشان جریان راجویا میشودوبه او میگوید- بفلان خانه برو واین رمز رابگو بتو یک کلت میدهد ایشان کلت را میگیرد وبهجلوی کلانتری که اورا دستگیر میاید- فریاد میزند وفحش میهد هل مبارز میطلبد وبه سمت کلانتری تیراندازی میکند چون ناشی بوده است وانهاهم مهارت لازم را دارند- کشته میشود- سخت ترین شکنجه فردی را درمقابل انسان شکنجه کنند واو مقاومت کند وانساناز اینکه اومقاومت میکند خوشحال است ولی تاثیرات نامطلوب میگذارد کهبرای جناب استادمعزز ومجاهد دکترعلی شریعتی رحمت الله علیه رخ داد وبشدت ایشان پژمرده شد از اینکه مردم رابه مبارزه تشویق ودعوت کرده بود پشیمان شد وبعدا هم شنیدم که دکتر معالج او درانگلستان گفتهبودسکوت درپیش بگیر ومشروب بخور- درحدیث داریم اگر یک طرف جنایت کرد و- وحشیگری کرد- طرف مقابل نباید بکند وگرنه هردو اهل جهنم خواهند بود طرف دیگر باانسانیت مبارزه کرد البته حیله اصلا واجب است خداوندمنان حساب وحشیرا خواهد رسید-  هنوز چند روزی نبود که درجبهه بودم- درواحد توپخانه پانزده خرداد لشکر الفجر که این توپخانه زیرنظر مهنش شهید   ظل النوارکه جزومشاورین قرار گاه بود سابقه طولانی در جنگ داشت ایشان بهقرار گاه رفت یک فرمانده جوان وبسیارزیبارو وبسیاردلربا وخندان بر ای دیدن ایشان امد تثصور میکنم فرمانده گردان تن من لرزید زمان شاه ملعون استوار باسابقه میشد فرمانده گردان همه میگفتندبینیاداین ارتش برباد است-درارتش درمرکز دانشکده زرهی یک استاد جوان سروان بود بسیار باستاد ودر علوم نظامی درخشان وبعد درانقلاب فرماند لشگر زرهی خوزستان شد وخوب جنگید ایشان اهل مازندران- بود روشی که به ما موزش میدادند خیلی اشکا یا چیدیمان ابراز جنگی نکته به نکته بودکه درهرموردی را  باید لحاظ کرد وگاهی علت انرا میگفتندوبعضی موارد یا علت انرا نمیگفتند ویا علت انرابلد نبودن- فرض کنید این نکته من در خاطرات سربازان امریکائی ئر جنگ ویتنام خواندن وعراق دقیقا انرا عمل میکرد که متعلق به تاکیتک ویتنام بود- ویتنام دربسیاری موارد هم طراز امریکابود بلکه درجاهائی خلاقیت بیشتری داشت مثلا هردو به ماهواره دراختیار داشتند واز دوربین های مخفی سود میجستند امریکا از رباط استفاده میکرد و ویتنام از نفر دراستتار از امریکا جلوتربود با گیاهان مختلف خشک شده ورنگ امیزی شده وگیاهان مصنوعی واز همه مهمتر فرد درمحل اسستار بیست روز با بیست مشت برنج خام زندگانی میکرد امیرکا منطقه میخواست مورد باز بینی قرارد هد چند روز با تمام تجیهزات میکوبید از هوا گرفته    واسلحهای روزمینی باشدت میکبوئید وبعدنیرو میرفت ودقیقا یک تقسیم بندی نفرات وسه گلوله زماندارمثلا به هیچده قسمت تقسیم شده بود پرتاب میشد همین کار هم عراق میکرد ما نشسته بودیم- بیسم زنگ زد چیزی معاون گفت ان جوان سوار موتور سیکلت شد رفت عراق کاملا علمی کار میکرد فکر عقب نشینی کرده بود تمام شرایط ذرست کرده بود ودزمانی درخط جلو بلودساختمان بسیار بزرک باطاق زیاددرعقب ساخته بود که غالبا دودو نبش بودن ازدولشگر حمایت میشدند درجبهه هرچه بگویند ولو دروغ باشد حکمت دارد وباید همان راباید به من گفتنداین ساختمان دانگشاه تهران ساخته است وبرای دانشجویانخوداش صدمتر بایک لشگر عراق روبروبود که یک تپه ورودخانه فاصله داشت- درحدود پانصدمتر باقله بلند کوهی عراق بران مسلط بود افا ساختمان مداوم برا ی مانوربیرون میرفتند ومن فهمیدم اینها افرادسپاه هستند خوب گزار شهائی به عراق رسیده بود ومدوام زیرحمله موشکی بوداز راه دور چون هم هواپیما رصد میکرد وهم هلی کوپتر وهم واحدها ی نظامی ایشان درحقیقت این بود یک موشک جدیدفرانسوی زده بودند خیلی نزدیک خورده بود بعلت شن زیادی که بخاطر رمل بودن داشت وعراقی چندین ماشین شن ر روی ان رخته بودند وسپاه هم مداوم روی ان شن میریخت وفقط دونفر داخل بودن یک دفعه باز بیسم زدند مندیدم چهره تغیر کردند وافراد قیافه ترسناکی به من نشان میدهد اتفاقا کاری درست است بعد بهمن گفتندلب جاده بایستید ومن گفتم چه اتفاقا افتاده است از قرارمعلوم ایشان بیادمتخصص موشک باشد یک چهاردویاری نوار شکشیثده است وشروع بهکندوکاو کرده است که موشک بعدی امده است امبولانس امدوجلوی سنگر ما ایستاد اخرین دیدار داشته باشیم بقئری چهره ارامش داشت که بهمن ارامش داد وان لحظه منمتوجه شدم ناخوداگاه درگیربودم گرچه شهیداول درچنین حالتی تاثیرزیادی نمیگذاردمخصوصا فرداگاه بادشد وسن کم باشد تکرارهی خاص که شرح خواهم داد کم کم مسئله ساز میشود-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است در دوره ما قبلاز انقلاب هرکس زندان میرفت وسالم بر میگشت صاحب یک افتخار با ارزش میشد امروزه هرکس تحریم میشود وسالم میماند صاحب افتخار است- شیطانین از خداوندمنان وپیامبران اعظام رحمت الله علیهم اجمعین وامامان صلواته الله علیهم اجمعین- و-ولایت فقیه صلواته علیه اجمعین ومومنین ومومنات رحمت الله علیهم اجمعین میترسند که نورل کاذب انهارا خاموش کنند ومردم را بیدارسازنند- حضرت ایوب علیه السلام هرچه معجزه کرد ودلیل اورد وحکمت اموخت هیچ کس قبول نکرد واحتمال ازار ایشان زیاد است ایان به خارج شهر رفت وکنار چشمه ای چادری زد وبعبادت پرداخت مداوم رنجور میشود وبدنش کرم میزند که خون میخوردند وکرم ها که می افتادند ایشان دوباره انها سرجای شان میگذاشت غذای ایشان را خانم اش تهیه میکرد وبه نزد ایشان میاورد ولباس ایشان تا انکه پول تمام ورا تمیز کرد وغیره- وایشان گیس خورد فروخت وغذائی تهیه کرد نزد ایشان اورد وشروع به پرخاش کرد که شما عرضه اینداری وچیزی بلد نیستی وهنری نداری ومن خسته شدمودیگر کاری برای شما نمیکنم- ایشان فرمودند اگر سالم شدم سه چوب به شما میزنم .ایشان رفت شاید دربازار کاری خودپیدا کرد حضرت ایوب رحمت الله علیه شکر گذاری میکرد ایندفعه نالانشد خداوندمنان فرمودند داخل چشمه بشود وخودرا شستشو بده وایشان دوباره جوان شد این نشان میدهد که همانطوردرایت کرسی امده است ودرکل قران همه چیز دست خداوندمنان است میزان علم وقدرت وعمر ورزق همگی میزان دردست خداوندمنان اسن خوباگر ایشان میدانست دران چشمه خودرا شستشو میکرد ان قوم هرروز دونفر جاسوس به نزدیکی ان حضرت میفرستاتند که از احوال ایشان گزارش بدهند وانها برگشتند وجریان را گفتند وعقل انها جمع شدن ورای زدند وگفتند این امر بار سحر امکان پذیر نیست وایشان براستی پیامبر خداوند منان است واین خبر دربازارپیچید وخانم ایشان سریع به نزد ایشان امد وعذر خواهی کرد حضرت ایوب علیه السلام جریان رابه خداوند منان گفت وگفت حال من چه باید کنم خداوندمنان فرمودند با سه چوب جارو بر پشت خانم ات بزن مردم امدند باسلام وصلوات ایشان بهمنزل بردن وهمه نیاز های ایشان رابخوبی براورده ساختند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حملات اخیر اسرائیل به سوریه امر خاصی نیست بلکه طبیعی است- امرزوه ادلب اخرین پایگاه نیروهای اسرائیل وامریکا وعربستان وترکیه که باانهمه رجز خوانی وحمیات درحال فلج شدن است وبرای همه انها دال برشکست است امروز اقای بتنا نیاهو گفته است سقوط اسرائیل بمنزله افتادن خاور میانه در دامن اسلام رادیکال است باز یک روزنامه اسرائیلی گفته است امروز بسیاربحرانی است ولحاظ ان بسیار حساس است سلبیرتی های ومبتکرین بایدوارد گود شونددرداخل اسرائیل بیان میکنند وبین فلسطینی ها درحال نزدیک شدن بهم هستند ومیابیست امریکا واسرائیل سریع عمل کنند واقی محمود عباس گفته است من استعفا میدهم وراه صواب را طی خواهم کرد واسرئیل درحال پاکسازی شهر قدس از غیر یهودیان است امروزه ما درکنار اسرائیل هستیم نه اسرائیل درکنار ما فانتوم سی-پن وموشک های جدید اسرائیل ضربه محدود میزند ولی نیروی زمینی ضربه اساسی را میزندبه نظر حقیر جنگ طلبان دراینده اسرائیلی نقشی نخواهند داشت واسرائیل به سمت صلح خواهد رفت درحدیت هیمن است که نیروی های ایرانی درجولان پاسداری میکنند وشخصتی بنان اقای محسن رضائی رهبر انان است وبااسرائیلی هم روابطی خواهند داشت وبنظر حقیر ههمین جریان تحقق پیدا خواهد کرد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقایان در غرب به این نتجه رسیدند که میبایست – پروژه روش درک سیاسی بنیادین ایران تهیه کنند- حال سئوال این است با کدام روش - به این سئوال پاسخ نمیدهند ونمیتوانند پاسخ بدهند ولو هزاران دکتر درغرب گرفته باشند- بزگترین اشتباه علمی وسیاسی ما این بود که باارتباط باغرب مسائل علمی ما حل میشود- وفکر نمیکردند سیاست بردانشگاه انها چنبره زده است- دانشگاه هاروارد چهل مغازهای اطراف خودرا موردتوجه اقتصادی قرارداد برای درک این چهل مغازه یک ریاضیاتن احتمالی ساخت که بقول معروف هسته ان خاص بود- نمیشود ان تحقیقات برای هیچ کشوری بکاربرد این بزرگترین اشتباه ما بود هرل کشور مستقل بیاد خوداش نظامخودراتعریف کند که از تحقیقات گسترده بدست امده است مذهب در مشروطیت کوبیدند وگفتن احاکاممذهبی برای دادگستری وکشوریداری مدرن نیست همانطور گفتندلباس های مذهبی مدرن نیست ازدرون ان جبهه ملی غرب گرا کمونیست روسی وچینی سکولار های رنگارنگ منافین احزاب معلوم حال درامد وان عدالتی در داد گشتری نوشته شد افساراش دردستشاه وساواک بود وکل ایران شاه میگردانند که مطابق اربابان   خارجی بود- اتفاقا غرب از این جهت از ایران متیرسد که فرومول های موفق ایرانی مطرح شود- هیچ کشور باتقلید بجائی نرسیده است ونخواهد رسید- وبه همین دلیل است کهاقایان میفرمیاند که حال ما برای گرم کردن دم ازادی بزنیم با کمال وقاحت میگویندایران درهمه ابعاد خراب کرده است؟ مثلا 60000 دانشچو درسال به یک میلیون ونیم رسیده است خراب کرده است- برق را توسعه زیاد داده است خراب کرده است والا مشاالله همهچیزدر قبل اباد بوده است-؟؟ ایشام میفرماید که ما به دیسکورس نیاز داریمودیس کورس عمدا میگوید گفتمان در حقیق این معنای این اصطلاح به معنای سلسله سخنرانی علمی درباره یک موضوع است که چنین افرادی درغرب درباره ایران نداریم- لاف میزنند شلوغ بازی درمیاورند حرف یکمن یک غاز میزنندبعناونایران شناس انهم درشرایط امروزی خودرا مطرح میکنند برای معادله ریاضی احتمالی اقتصادی دریک موردخاص چهل سال یکدانشمندهاروارد کار کرده است همه چیز شوخی وجوک ولطیفه میکنندوشعارمیدهند که مملکت بدست مابدهید وما گلستان میکنیم همانحرفی است اسرائیلی ها بهاعراب فلسطین گفتند وخود حال برایخود در- گل گیر کردند- اندکی صیر کنید مجبور میشوند خانه های کلنکی را تغیر بدهند امیداست کمی دقت باشید حرف یا مفت نزنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خبرگذاری پرس تیوی از پکن- اظهار میکند که اشوب های هنک کنگ را سیا اداره میکند وتکنیک نافرمانی ها جمعی که تشویق میکند مانند تکنیک های نافرمانی است که درایران شاهد بودیم- چین میگوید شیطاینی که درقالب رادیکال بود میخواهنداشفته بازار ایجاد کنند اتفاقااین عمل باز قدرت پیداکردن چین میشود زیرا خودمختاری به معنای ضربه زدن به چین نخواهدبئد وچین به ایران وروسیه نزدیک میشود- الجزیره- بارانهای موسمی هنداز فردا شروع میشو.د وطوفان های سهمگین بارعدوبرق قوی وبادهای شدید از فردا مرکز اروپا تحت الشعاع قرار میدهد-مداوم اف بی ای پلیس امریکا بدنبال هکر هست سه جوان سیاه پوست در فستیوال کالیفرنیا بقتل رسیدند- پوند انگلستان درمقابل دلار امریکا سقوط کرد که این سقوط بیشاز سقوط سال 1917 میباشد- شرکت هووائی علی الرغمتحریم سود 23% درصد داشته است- فرماندار بالتیمور که سیاه پوست فرموده است کهاگر بهنحوی دیگر گفتهبود من حرف ایشان راقبول میکردم ولی این صحبت غلط است ایشان فکر کرده است که من طرفداردمکراتها هستم من بی طرف هستم وحرف حق میزنم در افکار سنجی در ایالت اوهایو- دمکراتها54% هستند واقای ترامپ 45% است وبخوبی نشان میدهد که این ایالت نژآد پرست هستند- برای اولین بار پز شکان امریکائی بیمارستان امریکا درنیجریه فرمودند وضع جضرت ایت الله زاکزاکی بحرانی است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—چند نکته- فیلمی دربی بی سی درانگلستان من دیدم که یک محقق انگیسی از کشور مراکش تهیه کرده بود بخشی از ان را قبلابیان کردم- بخش دیگر این است که مردم مراکش بیشتر برای تحصیل به فرانسه میروند هم فرانسه بورس میدهد وهم دولت بورس میدهد وهم کسانی مقداری وضع مالی انهاخوب است به فرانسه میروند بیشترافارد بخصوص خانم ها تالیسانس بیشنر نیمی مانند اعراب میخواهند زود تشکیل خانواده بدهند- یک خانی به فرانسه میرود ومثلا زیست شناسی میخواند وغالبا تحصیل کرده هادراموزش وپرورش هستند- این کته که بیان میکنم درفیلم نیست یک دانشجوی مراکشی که درفرانسه درس میخوانده ومن را درتابستان درهاید پارک منرادید که برای تفریح به انگلستان امده بود- واز نفوذ اسرائیل برای مراکش میگفت در سطح اموزش وپرورش وپزشکی وعیره کمک میکرذد وبورس میداد ودرضمن ضد کمونیست وانقلابیون تعلیم میدهند ویهودیان مراکش تشویق میکردن که به اسرائیل بروندوبعضی از انها بازگشتند- علمای مراکش این گفته روایت شده از جناب خلیفه دوم که باید مطیع خلیفه بود ولو اشتباه بکند کسی نبایدمعترض شود واگر خطا عمدی بود مردم به بهشت میروند وخلیفه به جهنممیرود درحالیکه از خلیفه دوم که نقل شده است به نظر حقیر زمان حضرت هاشم رحمت الله علیه جد بزرگوارپیامبر منادی صلح خردوانسانیت وکمال صلواته الله علیه واله والسلم- که به یمن رفتند وبا افراد کاروان ابریشم صحبت کردند که یک قافله ازیمن به عربستان بیاید وبه شام برود ونگهبانی ان با اعراب باشد وانها قبول کردند مقداری جنس بدهد ومقداری طلا بدهند- این بار پارچه داده بودند جنابخلیفه انراتقسیم به افراد کرد وافرادهم هرچقدر میشد یک لباس مردان درست میکردند جناب خلیفه برای نماز امد وقد ایشان بسیاربلند بوددیدندکه لباس تمامبدن ایشانرا پوشیده است یکی عربی بلند شدکه پارچه که به مردم دادی نصفان است که خود پوشیدی ایشان خداوند راسپاس گفت که مردم اگاه هستند وترسی ندارند وفرمودند بخشی از ان پارچه پسرم عبدالله است که نیازنداشت وانرابه من دتاد ومن انرادادم دوختند واین لباس شد وفرمودند هرجا من کج شدم منرا خبر کنید وعربی گفت اگر کج شدی من باشمشیر کج تورا راست میکنم ایشان هشتادبار از علی علیه السلم دباره حکمی من اشکال کردندسئوال کرد وخیلی جاها نظر اصحاب راقبول کرد- حال درمراکش هرکس ایرادی برپادشاه حسن پنجم میگرفت وحدیثی از کتب اهل سنت میاورد که دربیشتر کتب اهل سنت ذکر شده است علمای دربارهای میفرمودنداین حدیث درست نیست وشیعیان داخل کتب سنی کردند وایشان هم تائید میکرد- درحدیث داریم در روز قیاممت بالاترین عذاب بوی بد علمای خاطی بعمد هستند حتی درجهنم ازهمه عذاب ها سختتر است- لذا مردم جرئت نمیکردند که بحث حدیثی کنند ازفرانسه ودانشمندان فراسنه کد میاوردند یک خانیم ازفرانسه لیسانس زیست شناسی میگیرد درروزنامه مدرسه چهار کد ازفرانسه میاورد ایشان دوسال شکنجه سخت کردند و دهزارنفر درمراکش زیر شکنجه مردند که هشت هزار انها معلم بودند ونع انگلستان ونه فرانسه ونه غرب کوچگترین اعتراضی نکردند بخشی از مراشک منطقهای است بنام پولساریو مراکشض معدنهای فسفر وگوگرد زیادارد بخصوص دران محل مردم انمحل متوجه شدنمعدان انها استخراج میشود وحیف ومیل میشد وچیزی به انه نمیرسد شروع به مبارزه کردن والجزایر اوائل کمک میکرد وانها معدن را استخراج میکردند واز طریق الجزایر میفروختند وبعلت شایدذ دستور فرانسه کمک شایانی نمیکردند- تا اینکه مراکش قیمترا بالا برد وبیشتر خرید مال امریکا بود امریکا به جبهه پولساریو کمک زیادی کرد که معادن بیشتری استخراج کند این امریکا دقیقا ماند شیطان هرچاخلا ایجاشود بامهات انجا حضور پیدا میکند وسرانجام کارابنفع خودتمام میکند دوست ودشمن هم نمیفهمد وصسرانجام مراکش به سمت امریکا  کشیده شد درفرانسه صنف معلمان مراکش سازمانی قوی داشتند مبارزات شد عده ای ازجمله این خانم ازاد کردند وبه اشان گفتند فقط به دبیرستان میروی ودرکتابخانه مطالعه میکنی وباکسی صحبت نمیکنی – افرا شکنجه میشود درمدت طولانی سیستم عروقی انهاتغیر میکند زیرابدن برای  حفظ بدن بعضی غدد بیشترتولید میکند که بعدا مضر است وبرگردان ان کاری سخت است که بیشتراین مهارت راول امریکادارد وسپس روسیه تاهشتاددرصد میتواندوضعیت بدنی وروی به حالت اول دارد یک امریکائی متخص برجسته این کاربود دواطلب شده که بهمراکش برودوبعضی رامعالجه کنداز جمله این خانم فیلم دوتارانشان میدهد ولی صداندارد ومشاهده میشدخانم میخندند ودوجمله رابیان میکند که کارشمادرست بودولی روش شما غلط بود شما دقیقا این کلام که تقیه میکردی گه ایشان میگوید مخفی کاری میکردی به چهار که دوتا دانش اموز ودودبیر مخفیان میگفتی کافی بود – حال سئوال این است که درسفارتخانه عده ای هستندمطبوعات ورسانه وهر عاملی که ضد یک کشورباشد را رصد میکندوبه کشور خود اطلاع میدهند ومسلما سفارت مراکش در انگلستان متوجه شده است ولی حکومت مراکش کوچگترین عکسالعملی نشان نداد- دیروز به سایت الجزیره باز کردم وسط بحث بودااز قرارمعلوم رهبران القاعده بحرین اخراج کرده بودند وسپس از انها خواستند به منامه بیایند وعده ای را در تظاهرات ترور کنند بنظر میرسد فقط سه نفر بودند اینها درست ماننداسرائیل رهبران تظاهارت ودوسه نفر دیگر بقتل میرسندومجروح میکنند یک خبرنگا امریکائی درغزه درکنار یک تیم اسرائیل درحال مشاهده یک تعدا د بسیاراندک که تظاهرات میکردند بوده است وعکس میگیرد وافسر اسرائیل میگوید عکس گرفتن ممنوع است ایشان میگوید من خبرنگار هستم ودوربین نمیدهد وان افسر دوربین را میشکند وعکسرا خارج میکند وبعد ریس تظاهران میگوید این مقدار کافی است سر کارخودبروید وفرد سر ساعت مقرر بیاید وان افسر دستور میدهدبه سرباز خوداش پای ان رهبر رابزند ازایشتان سوئال میکندشما تظاهرا مسالمت امیز را قبول ندارید؟؟ میگوید اگرنزنم فردا افرادی بیشتر می ایند همین کار منامه میکد درست مانندجماق دران درتظاهرات انقلاب ویاتیراندازی هوائی- این سه به منامه میاد وشروع به ترور میکنند – وبعدمتوجه میشوند خلیفه بحرین هیچ ایمانی به اسلام ندارد وگوش بفرمان اسرائیل است وشاید درک کرده بودندکه افرادقبلی چنین میکردند خودشان ترور شدند ومیگونید به یکخبرنگار بحرینی که بدنبال کشور ترور ه است که چه کسی مسبب است دراورپا بیان میکنند وگویاافراد دیگیرهمن ترور میکردند واین ها ازانها فیلم گرفتند وباز میفرماید ما هروقت می امدیم دریک هتل بهما جا میدادد وبعدما متوجه شدیم عد های از افرادامنیتی درکنارما هستند ومسلح هستندکه مازانها مخفیانه عکس گرفتیم وانه بالباس شخصی ترور میکردند ولوله نفترا منفجر میکردند وانها منتسب به ایران میکردند دونفرازانها فرامیکنند اول با الجزایر وپس به اروپا ومیگفتند که اگربخواهند مارااذیت کنند ما فیلم هارا اشکار میکنیم نفر سوم دیگرترو رنمیکرده است وگارد مثلایک شاهزاده بوده است عربستان میخواسته ان شاهزاه ترور کند ولی ایشان زودتر متوجه میشود ان فرد عربستان راترور میکند عربستان انفردرا بیگناه میدادند وایشان به عربستان میرود اول پنساله وسپس حکم اعدام اوصادر میشود وبا اصرار خلیفه بحرین ازاد میشود وخلیف ایشان را دوست صمیمی خودمیداند ومیگوید ماهرگز تورا تنها نمیگذاشتیم- اما چر این جنایات رخ میدهد- امریکائی سراحکومت اسلامی متقاعدمیکنند که اخرتی وجودندارد- زیارما بهنحو علمی درک کنیم برزخی نیست البته یک استاد امریکائی دوربینی ساخته بود که با فرانکاس بسیاربالا مادون قرمر کار مکیند موفق شد اشباحی ببیند وگفت این دستگاه ابتدائی است وکامل شود کاملا برزخ را میشود دید= ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب اقای فرید زکریا-گرچه شناختی درست از ایران ندارد ودرچهارچوپ پوسیده غربی درمورد مذهب اسلام ایران فکر میکند ولی تجزیه تحلیل ها ی خوبی نسبت به غرب دارد-یک تحلیلی درباره اقای بوریس جانسون دارد ایشان بیان میکند هفتادسال اخیر – امریکا با اسم صلح وانسان دوستی وحقوق بشر دنیارااز طریق قانون جنگل اداره کرده است وشریک واقعی اوهم انگلستان بوده است واشاره میکند به کتاب جنگل رابرت کالاگان که این مطلب را بخوبی شرح داده است-- اما به افسیر من انگلستان همراه ضعیفی است گرچه تواستهاست پنچاه درصد درامد خودرا در تکنولوژی بسیار پیشرفته هزینه کند ولی انکشورهائی درتحت کنترول خود دارد نیازی به این تکنولوژی ها ندارندارند تانولوژی های پائین تر راهم ازانها دریغ کردند تنها اروپا است میتوانداز این تکنولوژی استفاده کند البته قبلا چین استفاده میکرد که امروز خوداش یک شاخ شده است و روسیه هم صاحب تکنوِلوژِی برجسته است که اصطلاحا های تک گفته میشود ایشان میفماید از جمله کشورهای ثروتمند ابوظبی است که این های تک بدردان نمیخورلد جز دراسلحه- وعجیب است که المانبدون داشتن مملکت هایب مستعمره شاخی برای انگلستان بود اینهم درحقیقت خواست الهی است- امروزه درامریکا وانگلستان ازادی بدترین پارلمان هابوجودامرده است که حتی امروزه درجهت خرابی کشورهای خودعمل میکند- حال اروپا درصدصدرفتن به سمت صلح واقعی وعدم تحمیل وجیره بندی  گام میزند انگلستان دچار مشکل میکند ه تصمیمات باید درمجلس اروپاسرنوشت اش روشن شود وبوقل شخص دیگر دونیم سال فکر کردندکه راحل پیداکند ونتوانستند اگر انگلستان از اروپا جدا شود وامریکا های تک راندهد رقیب انها چین وروسیه است درحقیقت دولت اقای جانسون برای حل این مسئله تشکیل شده است هنوز بیرون رفتن از اروپا به شکلی است مشخص نشدهاست از طرفی بعضی این های تک ها دراسکاتلند ووایرلند است مقداربسیار کم درولز است لذا انها حاضر نیستداز اروپا جداشوند وبخش انگلیسی وولز از لحاظ های تک نیاز زیادندارنذد لذا اقی جانسون همفکری باامریکا وهمکاری باهم برای حل این مسئله است که خودامریکا گیراست واگر به همین سبک پیشبرود هردو مضمحل میشوند وبایدفکر اساسی کنند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99