سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- دعای شعبانیه—بخش دوم-دعا- برای دومنظور است- اول خواستی که نمتواند به اسانی به ان دست پیدا کند دوم- امانتی را ضایع کرده است- درمقامی وپستی کوتاهی کرده است- توجه ای به کسی .یااشیائی نکرده است- تفکر ومراقبت سازند های نکرده است باسرعت برای دل خود رانندکی کرده است ودختر زیبا وباهوش خودرا فلج کرده است در تمام ادبیات جهان این موضوع با اب وتاب بسیارزیاد مطرح است- یک قلب مریض داشته است- خوب است درنوجوانی این مسائل مطرح شود بخصوص در رابطه باخداوندمنان باشد- حال متوجه شده است که درلبه پرتگاه است ماه شعبان ماه خداوندمنان است- ما ه رحمت الهی وجلب رضایت الهی بسیاراسان تر است خداوندمنان زیادنشاط درانماه پخش میکند- لذا امام جاودان ومعصوم رحمت الله علیه واله والسلم میخواهد فیض کامل یا بهتری نصیب افراد بیدارشده واماده شده بدهد واین فرد حاضر شده است از ان حالت دنیازدگی دست بردارد وبسوی خداوندمنان بشتابد ولی دردعا –فراربسوی خداوند منان است مانند کسی که از زندان فرار میکند ویا ازدست دشمنان فرار میکند- خداوندمنان امانتی بدست انسان داده است بایداز ان بخوبی محافظت کند-شرط اول فروتن بودن است واقرار به ضعف وناتوانی – وتمایلات گناه الود- وباور شرایط های منحط- رهبر معزز عارف واگاه ومجاهد وذوب در اسلام والله رحمت الله علیه فرازهائی ازایشان- بهترین دعا ان است که ازسرمعرفتی عاشقانه وبه خداوند منان-وبصیرتی عارفانه به نیاز های انسان انشا ودرست شده باشد واین را فقط در مکتب پیامبر خدا-صلواته الله علیه واله والسلم واهل بیت طاهرین- او- که ادعیه ی علم پیامبرصلواته اللهعلیه واله والسلم و وارث حکمت ومعرفت اویند- میتوان جست--- دراول دعا درورد الهی ب پیامبر اکرم صلواته الله علیه والسلم وخاندان پرعظمت ایشان است که واسطه این فیض العظمی شدند معلمی دراسلام حتی درجهان ازیک کاریزما وجاذبیت معنوی زیادی برخورداراست ودراحادیث فراوان درباره معلم دادسخن گفته شده است- بطوریکیه کسی حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم یاد گرفت تا به ده نفریاددهد به خانه نمیرفت تنها شغلی است که خداوندمنان شخصا انرا رهبری ومدیریت ومواظبت میکند وسر پادشاهانرا درمقابل انها پایئن می اورد وفرشتگان مامور میکند هروز بشکلی با ایشان ملاقات کنند وبه انه دست بزنند ومطالب شادی اور بگویند وکار انهارااسان کنند- وهمه کس میتوانند اگر معلم حرفه ای نباشند ولی میتواند معلم اماتور باشند- بخصوص احادیث اهلبیت صلواته الله علیم اجمعین به سمع وگوش دیگران برسانند-ادامه-"": این مناجات- نمونه کاملی  از تضرع و وصف حا ل برگزیده ترین بندگان صالح خداوند- با معبود وحبوب- خود وذات مقدس ربوبی است وهم درس معارف است- دعا وسیله ی مومن وملجامضطر ورابطهای انسان ضعیف وجاهل با منبع فیاض علم وقدرت است-و- بشر بی رابطه ی روحی با خدا وبدون عرض نیاز به غنی بالذات درعرضه ی زندگی سرگشته ودرمانده وهدر رفته است- که اول از خودبیگانه شدن وسپس از خود نفرت پیدا کردند وبعد هستی انقدر ضعیف وحقیر وبی عرضه وناتوان است که نمیتوانداورا نگهدارد واشباع کند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب اقای – وی- او-ا امریکا شما که انتقاد میکنید- ایا خود شماها بهترین خبرنگاران دنیا هستید یا امریکا ازروی نچاری شمار اورده است سواد این کاررا   دارید یا یک الگوی شیطانی بدست شمادادند ازان کور کورانه پیروی میکنید- دراسلام براساس گفته استادمعزز حضرتا دکتر ایت الله جناب اقای مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند منافع جمع بیش از منافع فرد است لذا فرد بخاطر جمع شهیدمیشود پس منافع جهانی مهمتراز منافع یک کشور است این امرا امریکابرعکس درک میکند وشما سربازان بیمزد ومواجب امریکاهستید- خداوند منان از خانه کعبه از جهت خوداش درحداکثر زهد دستور ساخت داد وبرای مستصعفترین افراد بیشترین سود راداد کمی هم انصاف داشته باشید-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- ندا از راه دور باخداوندمنان صحبت کردن است دعا از فاصله کم باخداوندمنان صحبت کردن است و مناجات باخداوندمنان درگوشی صحبت کردن است حضرت موسی علیه السلام از خداوند منان سئوال کرد کدام از این سه را انتخاب کنم خداوندمنان فرمودند من نزد کسی هستم که بامن ارتباط میگیرد اما دعای شعبانیه که درحقیقت مناجات شعبانیه است اول فرد ندا میکند وبعد دعا میکند وسپس مناجات میکند زیرا این یک امر روحی است وبقول ظریفی دعا انسان از حالت مبتدی پلکان به پلکان بالا میبرد-مناجات هم بحث عرفانی دارد که اصل مناجات است انسان رابه خداوندمنان میرساند وهم بحث اخلاقی دارد وهم بحث فلسفی دارد با الهام از حضرت حجت اسلام رحمت الله وبیانات در بار رهبر معزز   و مجدد اسلام حضرت ایت الله العظمی خامنهای عزیر رحمتالله علیه- در زمان امام سجادعلیه السلام که مومنین هم ضربه خورده وزخم خورده بودند واز درون از دشمنان خود ترس داشتند وهم دشمنان برانها مسلط بودند وقت فراغت زیادی هم داشتند درنتجه دعا های امام ربوبی شان الهی با دعا این افراد هدایت کد وتاحدی هم درزمان امام جواد علیه السلام یک چنین حالتی پیدا شد وانزمان هم ازراه دعا امام علیه السلام دست بخود سازی مومنین زد ومیبایست فراغتی را درجهت ارتباط باخداوند منان فراهم کرد واسیر نفسانیات ومشغله دنیائی و وسوسه دشمنان انسان را از دعا غافل نکند طبیعی است که خداوند منان پیجیده ترین هستی است انسان درنوع ارتباط ونوع تعامل باخداوندمنان دچار سردر گمی شود وچه تمایلات وچه رفتار وچه درخواستهائی برای نزدیک شدن به خداوند منان باید داشته باشد- یکی از راهنمائی های ارزشمند در دعاها هستند که که طریق گفتمان با پادشاه هستی- بنده ناچیزدرمیابد- این دعا ها درسطح تفسیرقران  وبیانات احادیث ائمه اطهار علیم السلام اجمعین بسیار شگرف وتحسین انگیز است وکامل در مبتدی کمالاتی که بسیار کمیاب است وبسختی میتوان بدست اورد به بهترین روش بیان شده است وهماهنگی قابل تعمق وتوجه با قران واحکام الهی دارد وهرکس با درجات تجربه شهودی ودرجه درک علمی میتواندازان توشه بردارد- تا امروز هیچ نقد انتقادی بران نشده استگزچه علمای بنام بهره ها یخودرا ولو اندکی ازان بیان کردد ویک گنچینه معرفتی به انسان میدهد-خداوند منان درجایگاه خود ثابت است این بنده است ه مداوم به سمت خداوندمنان کوچ میکند وهمین اصل عبد مداوم باید خداوندمنان رامورد خطاب قرار دهد وبه سه اصل محتاج هستیم- جلب توجه وجلب عنایت الهی – واصل پاسخ الهی – واصل پذیرش الهی- ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کارشناسان معتقد هستند که اقای ترا مپ درجریان کشتارهای اخیر بخصوص ال پاسو درمرز مکزیک قبلاز ورود تفرقه افکنی کند وانجارا پر تنش کند که در گروه دولت خود جزو عقاب ها باشد امریکا ومکزیک وگواتمالا سه کشوری هستند که خریدن اسلحه ازاد است لذا مرز مکزیک به یک جنگ تمام عیارتبدیل میشود واین انرسفید پوستان جنوب را خوشحال میکند گرچه بسیاراحمقانه درشهر دی تان گفته است که مردم زیادنترسیدند وجار جنجال ها زیرسرکسی است که میخواهد ریس جمهور شود توپ را به زمین مخالفین بفرستد- درمورد ایران هم میخواهد راه دیپلماتیک بندد- وراه نظامی پر رنگ کند ودرلبنان اخیرابه حزب الله وسوریه ونیروی های دیگر هشدارداده است که مرز بخصوص درقلمروجمبلاط مغشوش نکنید- واخیرا برای انتخاب بعدی قول داده است که حقوق زنان کارکن را ارتقا دهد گرچه کارشناسان معتقدهستند که رای انچنانی انهانخواهند داشت- بعضی کارشناسان معتقدهستند که سیاسیت اقای ترامپدرخیلج فارس به نفع ایران است که اقای ظریف فرمودند-ما برای ارتقا فنون هسته ای خود به سمت کشور های دیگر میرویم وبعضی کارشناسان برای انکه ایران از خط قرمز عبور نکند تحریم اقای دکتر ظریف رحمت الله علیه بی معنا است- زیرا ایشان نماینده جمهوری اسلامی باغرب است وکامل کردن تحریمات نشانه گفتمان نیست نشانه ژست چنگی گرفتن است- کارشناسان دولت اقای اوباما بدقت ئدیپلماسی اقای ترامپ زیرنظر دارندوتحلیل میکنند ومعایب انرا مشخص میکنند- وایشان میخواهد کشورهای منطقه طرفدار غرب راهرچه میتواند به هم نزدیک کند که سدی درمقابل انتقام ایران باشند اخیر یمن دوتاموشک به عدن زدیکی دقیقا برروی کلانتری امد ویک هم دراردوگاهی که درحال اماده شدن برای رژه بود بالافاصله امارات به ایندونقطه شلیک کرد کهبگویند کار امارات بوده است میبایست به مجلس عدن میزدند ولی نماینده امارات رتهرن قرارداد حفظ امنیت خلیج فارس رابرای کشتی رانی را امضا رد وکارشناسن میگویند این جنبه قوی تراز حمله موشکی به عدن میباشد- درحالی که امریکا نادر است که دیپلماتهای سوریه وکره شمالی را تحریم کند گرچه تحریم حضرت دکتر ظریف رحمت الله جنبه مالی دارد ومیتوند سمبلیک باشد که اقای دکتر ظریف- از تاکتیکهای دیگر منصرف شود که باعث ترس شود که در داخل ایران چهره ترسیده را نشان دهد-وتحریم های جدید وترس جدیدی هم برای کشورهائی که با ایران همکاری دارند ازترس تحریم بوجوداورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- فلسفه حج- درباره فلسفه حج بحثهای زیادی مطرح است وبرادران اهل سنت هم دربعضی موارد بحث های جالبی دارند وبه نظر حقیر دربعضی موارد اشتباه میکنند—حج دوقسمت است از ابتدا تا عرفات ازمبدا تا انتها یک روش مثبت  را نشان میدهد که بعدا بحث خواهم که عرفات به منزله محشر است- بعد قسمت دوم است که وارد دنیا میشود نه وارد برزخ شود به سرزمین منی اروزهای میرسد که توحید وشیطان باهم هستند این مرحله گذشت وارد دنیا ملکوتی میشوند اگر طواف مرحله با طواف مرحله دوم مقایسه کنیم تغیرات مهمی دیده میش.ود که انسانها به یک طمانیه وارامش وبدون عجله وهمکاری باهم ویک گردش بسیارمنظم تر ونورانیت دیده میشود- انسان چند نکته دارد اول نیت وفکر- دوم حرکت وسوم سکون- تمام موجودات بخصوص صاحب شعور بالا این سه اصل رادارا هستند همه بجز انسان وجن این سه مرحله خداوندمنان مدیریت کرده است وحال انسان باید این سه اصل خود مدیریت کند براساس خواست الهی ازحضرت علی علیه السلام وبزرگان ما حتی علمای اهل تسنن مهمترین کارا ذکرمیگویند فرشتگان درعرش نورانی میچرخند واز بیانات الهی کهاز درون یک نورانیت خاصی صادر میشود میشنود ودرهمان لحظه ذکر میگویند وحج باید چنین باشد چه خوب بود که کعبه بسیارنورانی باشد وازبلند گو دعا ها بیان شود- از عرفات به سمت مشعر الحرام باید دعا کند وسنگریزه برای شیطان فراهم کند هرانسان دردنیا بایدچنین کند درمنی دنیا است گرچه در حرکت صفا ومروه اجازه دعای هم بیشتر معنوی وجمعی   میتواندانجام دهد ولی در منی محل دعا است دو اصل مهم یکی قربانی کردن ودوم به دیگران اجر عظیم داردفرد مسئول کاروان ما درمن  میفرمودند من چائی میریزیم برای فلانی دست بدست شود تاهمه اجر بزرگی بدست اورند وحتی در فلاکش چائی میریختند که دربیرون چادربه هرکس بالیوان بدهند بجز وهابیت افرادرا بادبزنید وغیره خیلی جالب است مسجد درمنی اسم اش مسجد تخیف است یعنی کار کم ولی پرارزش کافی است که حضرت امام الراحل رحمت الله فرمودند- وبعد ایشان به دنیا واقعی برمیگیردد ومیبایست مطابق دستورالهی بخوبی عمل کند درروایت است کههرروز محشر پنجاه سال است- مواقف متعددی است یعنی ایستگاه های خاص که برادران سنی  انر به پل تعبیر میکنند برای هر نقطه ضعف مثلا میگویند شما هزارسال اینجا بایستید وتواب باشید وذکربگوید انچنان گریه ای میکنند که رودخانه ازانها جاری میشود گهای تاسیصدهزار سال مجازات انها این است وبعد اجازه پیدا میکنند کهاز صراط بگذرند ویا بعضی معتقدهستنداولاز صراط میگذرند وسپس  درمحشر میمانند حضرت علی علیه السلام سختی حج را همبرای ازمایش وبهانه ای بدست شیطانکه چراخداوند جای زیبا وفلان وفلان برای شما اماده نکرده است ودیگر شما ابدیده شوید تاع این دنیا پرخطر بخوبی بتوانید تحمل گکنید بخصوص کهنفس انسانی بدنبال تکبر وغرور وجاه طلبی وخودنمائی .برتری طلبی است وچون در این سیر سلوک پاک میشود درک دقیقی از اخلاق اسلامی والهی را پیدا میکند وانزمان خداوندمنان به اونزدیک میشود وان حلاوترا میچشد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز سری به سایت منافقین زدم- امام صادق علیه السلام فرمودند هرکس بخصوص اهل علم انصاف را رعایت کند درتمام ابعاد من بهشت را برای او تضمین میکنم- دروسط جلسه سخنرانی انها رسیدم سخنرانی تمام شد طبق معمول ذ روضه شهید میخواندند وهیچگاه اسمی از سید شهدا امام حسین علیه السلام برده نمیشود- جلسه خانواده شهدا تشکیل شد قیافه خانواده شهدا هیچ نوری درانها نبود- واقع باعث تاسف است که افرادی تحصیل کرده باشند ولو درشته های تجربی – خودرا کوجکتراز اقای مسعودرجوی در درک-فهم بدانند حال بحثهای مبارزه نظامی امری دیگر است وهنوز خودرا بسیارکوچکتر ازدرک وفهم اقای رجوی بدانند یا مزدور هستند ویا احمق هستند واز تحصیلات خود هیچ چیز نفهمیدند—مندر دانشگاه شیرازبودم سالهای اخر داشتم به سمت دانشگا ه پزشگی قدم میزدم یک دانشجوی سال اول که چندماهیبود قبول شده بود ازتهران بودنزدمن امد وگفت من از شمادرخواست یک مشااوره دارم من تصورمیکنم دبیرستان البرز تهران بود من توسط یک همکلاسی به یک گروه قرائت متون کمونیستی ومارکسیستی دعوت شدم وهمه انها دانش اموزان هستند ودختر وپسر درخانه ای که پدرایشان نظامی  است تشکیل میشود این بعدا کشف شد شگرد ساواک بود که تعادی از دستگیر شدگان کمونیستی را ازد کرده بود که تشکیل این گروه بدهد وبعدمیگفت من کاری دارم دوهفته نمیایم شمادروس را باهم مطالعه کنید ساواک حمله میکرد وهمه انهارا میکشت بعدا کشف شد این طرح امریکائی – اسرائیلی داده بودند کهخ دوهزارنفر که کشته شوند دیگر کسی جرئت اینکار ا نخواهد داشت- من به ایشان گفتم بهترین کتاب برای شناخت کمونیست حضرت دکتر ایت الله مطهری ان عظمت رحمت الله علیه نوشتند دیگرانهمنوشتند مانندحضرت ایت الله عظمت مصباح علیه السلام رحمت الله ولی سنگین است ومقداری هم کتاب فلسفه رئالیسم اثر جاودان علامه الدهر حضرت ایت الله مرحوم سیدمحمد حسین طباطبائی ان عظمت رحما الله فقط شما بخش رد ماتیریالست بخوان اما از کتب حضرت ایت الله مطهری علیه السلام 27 تا جملات عقلانی محض که هیچ ربطی به وحی نداشته باشد انتخاب کن وبه بیست وهفت نفر از معلمان ودیگرافارد که درک عمیق دارند وبه دانشکده علوم انسانی تهران برو وبه انها نشان بده که عقلانی است یانیست انها به جلسه ببر اگر انهارابعنوان مطالب عقلانی وقابل استفاده قبول کردن همان جا بمان ولی اگرقبول نکردن بازگردد- گشدت یک روز من نزدیک دانشکده پزشکی بودم دیدم پشت سرمن تاکسی مداوم بوق میزند سرم را برگرداندم دیدم ایشان بهمن اشاره میکند بایست وداشت پول تاکسی را اماده میکرد ونزد من امد ودست منرابزور خواست ببوسد وگفت انهاگفتند مانمیدانیم درست است یانیست برفرض که درست باشد کمونیست روسیه قبول میکند ویا نمی کندولذا ما به این مطالب- نیازی نداریم وما بایدمطالبی شوروی تائید کرده است بخوانیم وقبول کنیم . ومن خداحافظی کردم ودیگر نمیتوانم مابقیه ماجرا بگویم شعار پراکگنی که جلب توجه کند کاری اسان است جناب اقای خطیب میفر ماید مازابابک خرم دین که ایشان میستاید- کاوه اهنگر ستارخان وباقرخان ودکتر مصدق ومثلا بعضی افراد جبهه ملی نهضت ازادی وحضرت علی علیه السلام جر برای فریب کسی چنین دسته گلی به اب نمیدهد ونفردیگری فرمودند من بعداز ازادی از اقای مسعود رجوی سئوالی کردم ایشان فرمودند فلانی را چه کردند- که اشک من درامد واقعا عظمتی بودند؟؟ بدترین حالت فرد ان است که خودراگول بزند امروزه دیگر اسراری مهمی باقی نمانده است هنر انسان دریان است خوداگاهی وخودباوری وخودشناسئی کند وئر خطا ها توبه کند خودرا همیشه اسوه نداد این همان مرضی است شیطان داشت انصاف داشته باشد- امید استایناخر عمری کاری کارستان کند دندانهرچه اسم اش را بخواهد بگذار وبکند این هنر است- هشام بن حکم یک از شاگردان مشهور حضرت امام صادق علیه السلام بودند درفلسفه وعلوم عقلانی وعلم کلام بی نظیر بودند امام علیه السلام بااصحاب داشتندبه سمت حوزه میرفتند وناگهان امام صادق علیه السلام ایستادند ومثل انکه پر داروند وخندیدن اصحاب فرمودند چه شده است فرمودند هشام دارد می اید زیرادرتمام چالش های سنگین با افراد مختلف پیروزمیشد ایشان وارد شهری شدن یکی از شیعیان به ایشان فرمود فردی پیر وشیخ است وشیعیان در امر خانم عایشه محکوم میکند وایشان بصورت ناشناس به جلسه رفت ایشان دعوی خودرا مطرح کرد واز افرادپرسید هرکس نظری داردبگوید ایشان دست بلند کرد وگفت فقط یک نظردارم ایشان جوابی دارد باز ایشان دست بلند گفت یک اشکال دارم همانطور پیش رفت ان شیخ بها هشام گفت نزد من بیا وکنار من بنشین وحرف خودرابزن که من درجواب ماندم وتو پیروز شدی ورر کردبحضار وگفت از امروز ایشان شیخ است ومن شاگردهستم این عظمت انسان است وگرنه خودرافریب دادن هنری نیست وفرشتگان همین بحثها بافرد خواهند کرد واگر جواب متطقی ندهد گرزی اتشین وان چنانی برانهافرود خواهدامد-

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بحث برجام متاسفانه بخوبی سیاست دقیق انرا درک نمیکنند- بسیار کاری درست بود- دراول بعثت خداوندمنان به ابولهب فرصت سنگ زنی داد- جزو مردان طراز اول بنی هاشم وقریش وبسیار مقتدر بود- وقتیکه حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شروع به تبلغ کردند ومردم جمع میشدند وگش میکردند جناب می امد وپرخاش میکرد مگر نمیبینید حضرت محمد صلواته الله علیه واله ولسلم به بت های شما ومذاهبب شما بد میگوید شما ساکت هستید ودستورداد حضرتاش صلواته اله علیه واله والسلم سنگ بزنند این نفوذ وقدرت راداشتکه انها مجبور شوند سنگ بزنند ولی زمانی سوره تبت یدا امد به نزد اورفتند وگفتند جوابش رابده وخندید و جوابی نداد وما بقی هم همین طور ت پاسخ سحر کردن درست کردند وباز قران پاسخ داد وجوابی نداشتند برخلاف قوانینی که درست کرده بودند که بین قریش جنگ درگیرنشوند دوباره- مبارزه داخلی شروع شد ودرنتجه اختلاف ظاهر شد که هیچ کس تصور نمیکرد وقریش ترور شخصیت شد وتمام قوانین را که خوداش بتصویب رسانده بو د وجزو سنت مدرن محسوب میشد نقض کرد- در روزپانزده خرداد سال42 من در دبیرستان نماز ی امتحان نهائی میدادم ناگهان صدای عظیم الله اکبر در خیابان میامد تنها من به سمت پنچره رفتم دیدم استادمخروطات من اقای ابواالحرار رحمت الله علیه یک چماق بزرگ رادرست گرفته خشمگین چماق مداوم به روی زمین میزند ومردم اطراف حضرت شاه چراغ علیه السلام درپشت سر او فریادالله اکبر سردادبودند ومثل سیل حرکت میکردند انه مغازه های مشروب فروشی وکی از انها متعلق به یکفرد یهودی بود ومقداری مغازه های بهایت را خراب کردند وفردای ان روز همه بانارحتی که شیراز مهد تمدن است این وحشی گری یعنی چی است حتما فردا زنان ودختران بی حجاب مارامثله میکنند- تمام خرایی که انجام دادند بیاددولت پول انها ازانها بگیرد وازانهاعذرخواهی کندد وریس انها مجازات کگندکه ایشان مدتی در زندان بود – ولی پانزده سال بعد جریان عوض شده این باربهائیت اشتباه بزرگی کرد ویک سرهنگ بهائی درمحله سعدیه ب به افراد زیردست دستورداد درمحلی که مردمداشتند عزداری امام حسین علیه السلام میکردند از بالی پشت بام پشت بام ساختمان بغلی تیراندازای شد

- بهائیون بشدت ترسیده بودند وتعدادزیادی به شهرستانها وتهران فرارکرده بودند ومردم میگفتند که بهئیون باید انرا تقبیح کنند وهرکس که تقبیح میکرد به اوکمک میکرد وهرکس نمیکرد بشدت بااو برخورد میکردند تا تشکیلات بهئی دستور تقبیح راصادر کرد وفرمودند دیگر اتش بس است- حضرت ایت الله مجاهدعزیر جناب اقای طالقانی رحمت الله علیه فرمودند کهاگر ما یک میلیارد دلار هزینه میکردیم که شاه علاقه ای به این مردم ندارد وگش بزنگ امریکا است ارزش داشت ولی با جنایتی کرد خیلی بهترا زافکارما این کاررا کرد – وخوداش گور خوداش را کند—درتاریخ معاصر غرب تاانجا که من یاد داردم-کلا سیاست مداران واشراف تاثیر گذار یک سری اصولی را رعایت میکنند گرچه کمی سخت است ولی اعتبار میاورد وهمیشه مدتها مردم به این خاندان ها بعمین علت توجه میکردند ولی بعلت جنایات انها وعدم توجه به مردم اعتبارانها کم شدولی این سری اصولرا قبول دارند بعنوان مثال خانم تاجر زمانی که بقدرت رسید فرمودند من خدمت ملکه میرسم واصول سنت های انگلستان رعایت میکنم ولی من یکی وملکه هم یکی- اینبرای مردم بسیار سخت امد ویکی روزنامه های جنجالی عکسی بزگ از ایشان که درباس شنا دوتیکه درحاکیه دست دختر کوچک که سنکم داشت وایشان هم برهنه بود انداخت- اقای اف-جان کندی – ریس جمهور سابق- ایشان باخانمی بنام ژاکلین ازدواج کرد- اینخانم از اشراف نبود از خاندان سیاست مدران نبود ازدواج به گفته ااقی کندی که ایشان بسیار باهوش است وزبان فرانسه خوب میداد که میتواند درسفر به فرانسه امتیاز بیاورد وبسیار مطیع است وحرف مادر شوهر بخوبی اجرا میکند خانواده مخالف بودند بعنوان مثال عکس های ایشان در دبیرستان ومثلا دانشگاه همه اش با مین ژوپ ولی ایشان بعداز ازدواج با دامن بالای زانو میپوشید وهیچ گاه درباره سیاست صحبتی نکرد- بعداز مرگ کندی ایشان با یک میلیادر یونانی اقای اناسیسکه تعدادزیادی نفتکش داشتکه ایران هم اجاره میکرد وشرکت هواپمائی مشهور المپیک یونان الامشا الله که ارزانترین هواپیما بود ایشان با ان جناب که جای پدربزگ ایشان تازدواج کرد وتمام سنت هار کنار گذاشت وبالباس شنا درحال عشق باز یدر کلبه ساخلی با اقای اناسیس است وروزنامه نوشتند که خاندان کندی دیگر چنین اشتباه ای نکند- وضربه شدید بع خاندان کندی ها زد-حال اقای ترامپدر طول تاریخ غرب چنین فردی نیامده است پرس توی ایران یک سری کلیپ از مجریان سیاسی امریکا پخش کرده است یک فتوشاب از اقای ترامپ نشان میدهد که این فتو شاپ مداوم اقای ترامپ با انگشت خودبه مغز اش اشاره میکند ومیگوید من میدانم که مغزام این جا است ایشان درست است که باکار الکترال بقدرست رسید ولی چهل واندی رای اورد هرروز از رای ایشان کم میشود- یک احمقی بنام ااقی کلینتون بلوم فیلد از مهرهای مافیا امریکا گرچه از دانشگاه هاروارد فارغ اتحصیل شده است بسیاربیسواد است کهتاحدی دانشگا ه هارواردمقصر است ایشان میگوید که سنت جدید در ریاست جمهوری امریکاپیدیددار شده است که سیاست زیر زمینی چالش میکند نه روی زمینی وباید گفت هچگون دیسپلین ونظمی هم نداردوهر دلیلی میتواند برای کارخودساخته وپرداخته شود که خودایشان میفرمایدیعنی هرج ومرج- تنها هرج ومرج گفته ایشان نیست درحال جا افتادن این اصطلاح است- چندین سال قبل یک خبر گفته شد وده ده قیقه بعد انرا تکذیب کردن من اصل خبر فراموش کردم فرض کنید گفته باشد خلیج خوکها بهتر کنترول میشود درظرف این ده دقیقه الام کردند میلیادرهای دلار بورس ضرر کرد وبورس را بستند وبعداز چندین ساعت بعد باز کردند حال خلیج فارس لذا اقای ترامپ از حسن نیت ایرانیان نباید سواستفاده کندبا بیان چین که از محصولات کشاورزی امریکا خرید نمیکند ضربه به بورس محصولات کشاورزی زده شده است وانها قیممت را پائین اوردند- یک تئوری حضرت ایت الله مجاهد مرحوم حائری شیرازی رحمت الله علیه داشت که بنام ظرو ف مرتبطه که مسلمان بایدچنی بشاندذ   این ظروف باهم به یک تعادل میرسند انظرفی که بالتر است ظرف پا ئین ترا به سمت بالامی اورد وانقلاب هم چنین میکند سرسختی که اقا ی ترامپ در اسرائیل بخرج داد- سازمان پنتاگون سازما ستادی ارتش امریکتا هشداردا اولین خطر محسوس کودتای مصر است که براساس همان ظروف مرتبطه حد اقل هلال سبز پشتیبانی میکند نتجه گرفته شده است که خانم پلیسی ریس حزب دمکر ات به هیمن جهت از چهار خانم دمکرامسلمان پشتبانی بر ضد اقایترامپ کرده است .عربستان سعودی که ایشان نعل به نعل از سیاست اقا ی ترامپ پیروی میکند ودقیقا نژادپرست شده است- طرفداراسرائیل است وغیره از خانم پلیسی شکایت کرده است واقای السیسی هم امروزه ساکت شده است وزیاداز عربستان بحثی به میان نمی اورد واسرائیل هم به مصر کمک میکند وهمتوسط داعش چنگ ودنداننشان میدهد ورزونامه غربی هم گفتند خلیج فارس همیشه دراختیارایران بوده است- بعداز انقلاب ایران- یک جنگ پنهانی درباره رادارها شروع شد که میتواند با پارازیت رادر دیگیر قفل کرد وحتی امروز مانتیورانرا سوزاند امریکادرمنتطقه درضعف بود اقای جور بوش این اقای بلوم فیلد مامور کرد هم برای حفظ امارات وهم خریدن رادارهای متحرک به امریکا کمک کنند- ایشان اخیرا سمت پیدا کرده است منافقین از حالت رخوت دربیاورد وفعال کند واز جملات ایشت مشخص میشود که افرادبخصوصا خانم ها از ازادی بیشتری برخوردا باشند وتاحدی به ارزوهای خود نائل شود که همین اثر اخیرا درعربستان شاهدهستیم ایشام میفر ماید من دردانشگاه هاروارد درباره تاریخ ایران مفصل خواندم تمدن قبلازب اسلام ایران شاهکارمسحور کننده است بی تعارف بگویم امریکا هنوز به این پایه نرسیده است ولی اسلام دراین ایران هنوز دربین برد داری وفئولداریسم است معلومیشود که دانشگاه هاروارد نظریه اقای مارکس ملاک قرارداده است باید درک کند اینرا از سکولار-کاپتالسیم وحشی عنان گسیخته به اسلام تمام عیار الهی رسیده است خوب بود که دانشمندان ما به دانشگاه هاروارد دراین موارد کمک کنند

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99