سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دانشگا ه ها در افریقا- قبل از استقلال تنها پنج درصد دانش اموزان میتوانستند وارد دانشگاه شوند ودولت ها کمک ناچیزی به دانشگاه میکردند وافراد حکومتی هیچگونه اطلاعات تخصصی در باره مشاغل خود نداشتند-  واکثر تحصیل کرده بیکاربودند وفقط مدرک گرائئ یک امر لوکس بود وهیچگونه تحقیقاتی انجام نمیشود وهیچگونه کمکی درهیچ بعدی به حکومت انجام نمیگرفت- ویاس ونا امیدی تمام نسل جوان را دربر گرفته بود تا امروز ریس دانشگاهی خوب است که پول نخواهد اخیرا بودجه دانشگاههای  شانزده کشور افریقائی از چهل میلیون دلار به چهار صد میلیون دلار رسیده است وطرح دانشگاهی دولتی راتبدیل به طرح دانشگاهی خصوصی کردند وتا امروز فقط درغنا چهارده درصد دانشجویان دولت َشهریه انها را پرداخت میکند برای تولید پزشک چهارصد دانشجوی پزشکی فقط پنج میکروسکوب داشتند درده های اخیر امریکا فقط یک دانشجوی غنائی در دانشگاه –ام –ای-اتی را بورسیه کرد عجب شق القمری حیف است فیلمی درباره ان نسازنندولی دانشجویان امروزه قدرت پرداخت شهریه را پیدا کردنداز سال 2005 – طرح های اقتصادی  خوبی دانشگاه مطرح کردند که باعث پیشرفت اقتصادشد ویکی ازدانشگاه ای پیشتاز افریقا متعلق به کشورغنا است واز سال 2013 تعلیمات به حکم ران اول درمسائل کشاورزی شروع شده است وسپس اقتصاد واز شانزده رشته دارد فراتر میرود وبه چهل رشته رسیده است بی انصافی است که غرب خودرا عامل پیشرفت افریقا بداند وعلت توجه به اسلام وکمونیست مشخص میشود وکوبیدن اسلام بخصوص ایران بعنوان یک دین ارتجاعی وسپاه بعنوان لمپن بخوبی مشخص است واین امری بوده است درطول تاریخ ودراینده باشدت بیشتری به جریان خواهد افتاد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پیروزی غیر منتظر خلبان جنگی هند بر خلبان های انگلیسی-که ادعا کردن در رزم اورش دوهفتهای کرم شرمساری برچهره انگلیسی ها زدند- انگلیسی برای تمرین رزمی  با سوخوی قدیمی روی که ساخت هند است این رزمایش را انجام دادن تا تجربیات لازم را دربرخورد با هواپیمای روسی درساحل انگلستان وبالتیک واوکراین بدست اورند- هواپیمای انگلیسی- طوفان( تیفون)اف-جی-ار-4 است- در دوازده رزمایش همه درا هندیان بردند- خصوصیات هواپیمای انگلیسی—نسبت تیراندازی موفق- 8 از10- قدرت مانور9.7 از 10- سرعت صعود65 کیلوفیت(هزار پا) در دقیقه است- ماکیزیم سرعت2.35ماخ- میزان مصرف بنزین شصت وهشت صدم کیلومتربا یک لیتر- قیمت واحد-125 میلیون دلار- احتمال پیروزی در جنگ سگی( دوهواپیما باهم بجنگند)66% است بالاترین سقف پروازی 65 کیلو فیت است- سوخو- اس –یو-30 ام-ک-1-نسبت تیراندازی موفق- 8.5 از ده است- مانور- 7.8 از 10 استسرعت صعود-60 کیلوفیت در دقیقه است- بالترین سقف پروازی56 کیلو فیت است- ماکزیموم سرعت-1.95 ماخ است -میزان مصرف بنزین-پنجاه وهشت کیلومتر برای یک لیتر است – قیمت 47 میلیون دلار است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-انگلیسی ها یک ضرب المثل دارند- میفرمایند- پلی درهای ویرانی است یک احمق تمام عیار میگوید من شانسی رد میشوم وسقوط میکند- دومی بنزین دارد تا زمانی که از پل رد شوددارد که یک پمب بنزین بعد از پل وجود دارد تحقیق قبلا نکرده است – این فرد نیمه احمق است نه  راه میتواند جلو برود ونه میتواندبرگردد- فرد عاقل ان است که میداند میتوان رفت یا نه باوجودان تمهیداتی برای اتفاقات تصادفی همراه دارد- سازمان ملل متحد تا امروز یا اولی بوده است ویا دومی بوده است بخوبی اجازه داده است که قوانین اورا دوربزنند وزمانی جنایان به داوج رسیده است وفشار مردم دنیا زیادشده است یعنی پل درحال ویرانی است بفکر افتاده است وامیداست که دیگران هم عبرت بگیرنند شامل این حدیث نشوند کهدر اخرالزمان مجنونین زیادمیشوند- وخداوندمنان بایدچارها ی بی اندیشد-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—چندی پیش در مراکش دریکروز –پلیس ان کشور- هزار واندی تبهکار را دستگیر کرد- ریاست پلیس فرمودند که امیدوار هست باند دست سرخ ها در میان انها باشد- عجب تصادفی دستگیر کردید؟ امیدوارم دفعه بعد مغز سرخ  راهم دستگیر کنید!!در مصر اخیرا جهادنکاح شهری درست شده است؟؟ یک زن میدزدند ودرمدتی پنجاه نفر به ایاشان تجاوز میکند وسپس ایشان را رها میکنند  کم کم باعث وحشت شده اند من شک ندارم چنین چیزی درمصر بصورت طبیعی رخ نمیداد از شاهکارهای عربستان یعنی امریکا است نباید مردم مصرگول امریکارا  بخورنند ومسائل جنسی را از طریق اسلامی که بهترین ان متعلق به شیه است حل کنند ونسبت به زنان براساس بیان حضرت علی علیه السلام ترس شدیدی از خداوند منان داشته باشند- اخیرا در عربستان علمای وهابی تئوری ها علمی میدهند- یکی از انها فرموده است زمین نمیچرخد- زیرا اگر هواپیمائی دروسط راه عربستان به چین به ایستد هیچگاه به چین نزدیک نمیشود همیشه فاصله حفظ میشود ازروی کدام تحقیقات تجربی اولا این مطلب را ثبات کردید؟؟درثانی هوا هم میچرخد درنتچه هواپیما میچرخد- اگرنیروی هوا کمتر از نیروی هواپیما باشد انگاه هواپیما به چین نزدیک میشود لطفا مانند جناب اقای ملاعمر به دستور اقای بوش تمام احکام خودتان قطعی الصودور نکنید-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سخنرانی اقای اوبامادر دانشگاه امریکن  بسیار انیشتینی- وام –ای-تی واربود بخصوص در گذاره های فلسفه سیاسی معلوم میشو ترکیب هاروارد-وام-ای-تی است وازدیدگاه فلسفی اروپائی از جهان شمول بناپارتی ورایش سوم دور شد این شکست ارشتیکی ومدریتی امریکائی محسوب میشودوفضای امریکارا وارونه لحاظ کردبرخلاف اقای بیناناتیهو ودیگاه ها یش معلوم نشد صلح گرااست یاجنگ گرا- درحال اگرفلسفه را در ام-ای-تی میخواند بهتر از هارواردبود شاید بین تروریست وحق طلب شاید تشخیص بهتری داشت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب سایت سیمای ازادی- متعلق به منافقین- خواست شما این است که ایران به دریوزگی از اسرائیل- اعریکا وغرب وجنابعالی که هم طرار علی علیه السلام- علامه الدهر هستید بشود- تا مشکلات اش مانندشما حل شود؟؟ ودرته هواپیمای غرب  بعنوان پیشخدمت شیک وپیک حوله بدستدرخدمت غرب باشد!! درفرانسه  هم که هستید فضارابرای خود محدود کردید- یک پرفسور انگلیسی به انگلیسی ها فرموده است به هرکشوری خارجی رفتید فرهنگ ومعیار انگلیسی مابی را موقتا کنار بگذارید ومطالبی مردم میگویند عقلانی است تجربه کنید بعدا قضاوت کنید- شما که علامهالدهر هستید به فرانسه درحال سقوط است ونجاتی برای او متصور نیست مگر دوکار بکند یکی اروپارا متحد بانظریات خود کند که امکان پذیر نیست ویا از اروپا خارج شودانهم امکان پذیر نیست- درشرف یک- رنسانس – انسانی- اسلامی است- طرح های مشعشع خود را به انها ارائه دهید- یکنظرهم بابرادران سنی بلوچی-0 ازحضرت علی  علیه السلام سئوال شد شما با این علم بی نظیر اگر خداوندمنان حکمتی به شما بی اموزد که اسرار اش را نگوید شما با علم خود به اسرار ان پی میبرید- حضرت فرمودند اگر اسراراش درعلم من باشد من مانند شما ازان بی اطلاع هستم تاخداوندمنان اسراراش رابه من یاد دهد- جمله درست کردند که چند جمله است که این مطلب درسیاق ادبیالت عرب ان زمان وجودنداشته است بعدا درانگلستان به خاطر چاپ کردن گسترده انواع کتب وخطابه های بزرگان ونمایندگان مجلس دستور داده شد که سی جمله درده جمله گفته شود در دانشگاه درهررشته انراموزش میدهند که درایران ای اموزش وجودنداشت ولی میفرمودند پایان نامه  باید چنین باشد درشیراز تنها یک خانم یهودی که درامریکا رشته ماشین نویسی خوانده بود من جمله این هنر راخوانده بود درزبان انگلیسیوتاحدودی انرا درزبان فارسی بکار میبرد ویک مغازه داشت که ماشین ونویسی با تمام ابعاد بود مثلا رعایت مقرارت گرامری وبکاربردن علائم که  گواهی ماشین نویسی ممتاز میداد ومن مدتی نزد ایشان ماشین نویسی  یادگرفتم مشغله فرصت که انرا به پایان ببرم ولی درپایان نامه تاحدی بسیار موثر واقع شد گرچه هنوز مورد پسند واقع نمیشد- جمله ساختند که حضرت علی علیه السلام فرموده است که من اولا عصمت ندارم وبی جهت میگویند  ومن خودرا برترازدیگران نمیدانم بی جهت میگویند وهرکس بگوید اهل جهنم است ومن مردی عادی هستم وفلانی ها از من برتر هستند وهرکس منرابرتراز انها بداند به خطا رفته است ومن خلافت انهارا تائید میکنم که مطابق شرع مقدس وسنت رسول اکرم صلواتهاللهعلیه وواله والسلم عمل کردندذوانشا الله اهل بهشت هستد خواستندهمهراخلع السلاح کنند دیگرنیمدانند خودراخل السلاح کردند نه دیگران واینامرساخته وپرداخته امویان بخصوص معاویه وعمروبن عاص وابوهریره است کهانهارا مقدس میدانند وبه دیگراحادیث التفاتی ندارند واین نوع احادیث از عبدالله بن سبا نیست از مردم کوچه وبازار است اگر چنین رویه قبول دارند باید گفت شیطان درغالب ابوهریره برای خلفا ساخته است دراین مورد چه جوابی دارنذ


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی دیگر به اقای ملا محمدعمر مشهور به ملا عمر-قبلا روحانیت درافغانستان تقربیا چنین بوده است میتوان گفت به دونوع تعلیم تقسیم میشده است -بر ای شهر وبر ای روستا وکوچ-درباره تحصیلات جناب اقای ملا عمر شخصی موثق فرمودند دوسال بوده است وطبق عرف چهار سال ورشرایطی برای تکمیل پنج سال برای روستا بوده است- که بدین طریق بوده است دوسال زبان عربی وتفسیر قران وتاریخ اسلام- ودو سال علم حدیث شناسی وکتاب شناسی وفقه در حد نیاز جامعه واستنباط ودرضمن بحث رفع مشکلات عمومی مردم روستا- ولی کسی نیاز داشت بماند کهدرضمن با علمای بیشتری اشنا شود وباطلبه ممتاز شهری هم گفتگوی داشته باشد- روستا دونوع است- یکی خالص متعلق به یک ایل است- که رهبری ان با خان است ولی خان دران روستا یک نمانیده دارد  کهدرایلات ایران بنام – کلانتر- مشهور است- درست ماند شیخ درایلات عربستان بوده است از املاک خان دران روستا ویا بخش از ایل حفاظت میکند چون ایل درحرکت بخش به بخش حرکت میکند وهربخشی یک کلانتر دارد وز درامد خان یاپولی خان به کلانتر میدهد که مستضعفین کمک کند مثلاکسی بیمار شد وانفرد شهر را بد نیست کسی همراه اوروانه میکند وبه اوپولی میدهد که مخارج خوداش وبیمار را داشته باشد ویا کلی برنج میخرد وپولش را از افراد میگیرد وکلانتر تابع خان است بهترین کلانترها جزو مشاورین خان میشوند- ولی روستا نوع دوم دیگرمتعلق به ایل خاصی نیست مانند شهر شده است - افراد  همه ایلات وشهر ها میتوانند دران سکنی بورزند که بیشتر درحواشی شهرها ویا مکانهائ که استعدادهای زیاد دارند مخصوصا برای تجارت- ایشان دریک روستا یک ایل بوده است- ونقش ایشان ان بوده است که قران را به کودکان تعلیم دهد وتعاد انگشت شماری هم طلبه دارد وبیشتر محل رفت وامد روستائیان است وحل مشکلات انها است- غالبا افرادی که مایل است معلومات خودرا اضافه کنند روستارا ترک میکنند وبه حوزه های معروف میرونند ودوم انهئیکه باخان تضاد پیدا میکنند وانهاهم روستا راترک میکنند ولی در مجموع هماهنگی زیادی – باخان است حتی درمراجع اعظام- در دانشگاه لندن همه تصور میکردند- من اهل مراکش هستم- روزی غروب یکی اساتید دانشگاه لندن بامن برخورد کرد وگفت میخواهم چیزی درباره مراکش به شما بگویم- من گفتم بفرمائید ایشان گفت رشته است بنام معدن شناسی معدن شناسی است که این رشته را امریکائی باب کردند که باشناخت یک قلمرو حدس میزنند که درکجا چه معادنی وجودارد باچه خصوصیات البته هنوز درحال شکل گیری است وزمانی که ماهواره اماد در دریا این امر زیادموفقیت امیزبود وسپس سعی میکند درخشکی هم موفقیت امیز باشد یک تیم برجسته از یک شرکت-دانشگاهی به مراکش میرود کهدرا کشور دراین زمینه تحقیق کند به ایشان میگویند مااجازه نداریم چنین دستوری بدهیم ولی معادنی که اکتشاف شده است میتوتنید تحقیق کنید؟ انها میگونید ما  ازاین معادن اطلاع داریم منظور  ما جاهای بکر است انها میگونید تنها ملک حسن اجازه دهد به خدمت پادشاه ملک حسن پنج میرونند وایشان اجازه نمیدهد وبعداز اصرار زیاد میفرماید این دستور را  ریس جمهمور شما داده است واین ستاد انگلیسی هم درچنین رشته ای دردانشگاه لندن کار میکرد فرمودند من سخت عصبانی شدم به مراکش رفتم یکماه تقاضای حضور از پادشاه کردم جواب منفی شنیدیم سرانجم به سفیر انگلیس درمراکش متوسل شدم  ملک حسن ده دقیقه به من وقت داد- ومن گفتم شما یک کشورفقیر هستید واین تیم  بسیاربرجسته است وبصورت رایگان ممکن است کشف معادن کند چرا اجازهذ نمیدهید که ازاینمعادن استفاده شود وایشان زنگ زد وگارد امد وگفت ایشان رابه هتل شان راهنمائی کنید حال اگر شما ز علمای سنی مراکش بصورت اغلب سئوال کنید جواب میدهد بعلت یکهزار ایه قران وپنج هزار حدیث اطاعت از سلطان واجب است وگرنه کافرومرتد شده اید بخصوص جناب ملک حسن که عقل کل است؟؟!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99