سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای بی- بی –گروهی از روشنفکران کتابی قدیمی بقول بچه ها از سیاه چاله جمع کرده است که من دروسط بحث رسیدم یک چشم میخندید ویک چشم میگریست- چیزی تازهای نیست ایرانی راهمین طور باراوردند نهاهل مطالعه است نه انگیزه داردولی درهیچ مطلبی کم نمیاورد- تنها چیزی بلد است هنجار غربی را  برق اسا بپذیرد  کوچکترین توجهای به علمای داخلی وخارجی ندارد وزمانی که یکی ازایشان رحلت کند شاهنامه مینویسد- چیزی غریبی هستند که نمونه دردنیا ندارند- سئوال گویا بوده است داعش راچه کسی بوجود اورد چرا- کارشناسان غربی درمورد ملا عمر وبن لادن سه سئوال کلیدی کردند این نوع تحقیقات مسلمانان چه درغرب ابن رشد وچه در شرق ابوعلی سینا بوجود اوردند وقران مبتکر همین سئوال کلیدی است از معصوم است سلام الله علیه که سه سئوال از خودتان بکنید ازکجا امدهاید بهره چه امدید به کجا میروید اگراین سه سئوال را از خودتان بکنیدموردرحمت الهی هستید- من این سه سئوال کارشناسانرامطرح میکنم وسعی میکنیم به پاسخ برسیم سئوال اسانتر اینهمه پول که اقای بن لادن به دلار درافغانستان کرد به چه علت بود_؟؟- زمانی که طالبان مسلط شد- شرایطی گذاشت که بعدا انشالله موذردبحث واقع میشضود ریش فلان دراصطلاح جوان فرانسه مینیاتوری کردن همه دستوراترا گفتند ما قبول کردیم ولی وضع اقتصادما چطور میشود- اقا بن لادن فرمودند هرکس به ما پیوست هرجای افغانستان سریدار شدماهی سیصد دلار حقوق میگیرد- راننده نهصد دلار میکانیک هزاروسیصد دلار بزوید فرشگاه ای ارزان قیمت میزنیم مایحتاج عموم ارزان میشود خدمت عرض کنم بعد اثبات میکنم- دقیقا طرح اسرائیل است درتمام  ابعادولی با خصوصیات اسلامی- خارجیان درباره بن لادن تحقیق کردند ایشان به دوعموی خود ماهی دهزاردلار میداده است وبه بعضی دیگران ماهی دوهزار دلار میداده است وبرای بعضی دیگر هرسه ماه یکباریکوانت پر ویانیمه پر کلاببرد وبرای دیگران هیچ چیزی نمیداده است- پس بن لادن نیست میماند عربستان انجا اثابت میشودبای عربستان جزیک پایگاه- سیاسی- مذهبی وهابی سودی دیگرندارد اینچنین نیست معادن به انهبذل وبخشش شود انها مال ملت افغانستان است پس کی پول میدهدتنها برا ی امریکا وغرب بهت ین نقطه استراتژیک دنیا امروزه افغانستان است- حال چرا باید طالبانی خلق شود  برای انکه اقایان روشنفکر سنی انقلابی با امریکا وجه مشترک کمی داند اطاعت محض نیست وگرنه نیازی به خلق طالبان نبود رضاشاه میخواهند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بادرود وسلام وتهنیت به ارتش اسلامی –مردمی یمن- نظریات شخصی خودرا بیان میکنم- بعلت ضعف ضد هوائی شما-تمرکزدرپایگاه ها ضربه پذیر است- ومیبایست تقربیا جنگ داخل شهری کنید  وفاصله خودرا با دشمنان به حداقل برسانید کمتر از یک کیلومتر ونیم درنتجه دقت هوائی انها بسیار کم میشود ومانند المان نازی که قبلا گشتاپو شهرها موردبازرسی قرارمیداد وحل استقرار نیروهای معین میکرد  وپنیروها واردشهلر میشدندشهررابخوبیب شناسائی کنید ونیروها درخارج شهر بصورت پراکنده وسیع قراربگیرنند ونیروها کم کم واردشهر شوندودرست مانند جنگ شهری حزب بعث درخانه ها کهدرعراق میجنگد با دشمنان ربور شوید واز تله ها یانفجاری ماند بمب درکشوه های میزها وغیره قراردهید وانخانه رابعد از تیراندازی ها ی حساب شده ترک کنید مانند نیروهای شبه جنگی روسها درجنگ جهانی دوم وتحرکات  شمادرمنازل زیادباشد ومداوم تیراندزی کنید تا موقعیت خوب کمین فراهم شود وبروی مراکز بنزنین ومهمات وخودروهادقیقا گرای دقیق بیابید واتش کنید وجاده ای عبوری انها توسط چتربازان  مین گذاری کنید- انشالله موفق خواهید شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن  الرحیم-نظریات شخصی است- کتاب گرانسنگ- اقای سفیر-جناب استادمعزز حضرت اقای دکترمحمد جواد ظریف-رحمت الله علیه –دربخش تحریم ونتایج ان- مینویسند-":چهارم- به نظر بنده هدف اصلی تحریم ها این است که بصورت فزاینده وفرسایشی اعتبار ومشروعیت کشور هدف را در جامعه بین المللی ازبین ببرند وبه تدریج به یک عنصر نا مطلوب تبدیل کنند- -عنصری که ارتباط با ان هزینه دارد(برای فردی که با ایران ارتباط پیدا میکند)- مثلا اگر کشوری با پاکستان- ترکیه- یا اذربایجان  رابطه  داشته باشد لازم نیست- انرا توجیه کند  اما اگر با ایران رابطه داشته باشد—مجبور است که دلیل  رابطه اشرا به کمیته شورای امنیت گزارش- بعنوان مثال ان کشور باید توجیه کند که این رابطه درحوزه های ممنوعه نیست- شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید به تعبیر من گفت دین ما زیاد کارائی ندارد ومشکل افرین است امام غضبناک شدند که هرکس چنین فکر کند اهل حهنم است قران میفرماید کلمه الهی بالاتر از همه است بشرطی که ایمان داشته باشد وبه ان عمل کند یکی از بچه های انقلابی برای من تعریف میکرد درزندان اوین بودیم یک فرد با تحصیلات دانشگاهی وحوزه ای بالا را گرفته بودند وبه زندان اوردند که مقلاتی درباره دکترین اما راحل عظیم الشان رحمت الله  نوشته بوددرجائی ماند مثلا مسجد خوانده بود واز انقلاب پشتیبانی میکرد در زندان یک دکتری ادیان شناسی اوردند با ایشان بحث کردند که تنها نظریه متعلق به امام عظیم الشان رحمت الله علیه نیست غول های دیگرهم نظردارنند .شروع کرد به گفتن وگفت شما اینها را شنیده بودی ادم ساده لوح گفت نشنیده بودم وان فرد گفت اتفاقا نظریات دیگران باشراطی ایران بیشترهماهنگی دارد وشروع کرد به استدلال وبعد پرسید نظر شما چیست باز ایشان گفت ظاهر حق با شما است من عذر میخواهم وان مرد گفت بخاطر ریش سفید ما کاری نکن که مجبور شویم باش ما به نحودیگری صحبت کنیم ورفت البته ایشان میخواسته باه جناب بگوید چرا شماتحقیقات برجسته نکردی وچرا حاضر شدی باان ساواکی گفتمان کنی وپذیری وعذر خواهی کنی دفعه بادقت عمل کن فرهنگ مااز یکعظمتی برخوردار است واز یک پتناسیلی برخورد دار است قرن ها ی دیگرهم به گردان شرق وغرب نمی رسد ولی بالقوه مانده- وما حاضر نیستیم نقاظ ضعف خود را بپذیریم ود ر سدد رفع ان بر اییم وان فرهنک کهکشانی دوباره درعمل احیا کنیم- کمونیست در اسیا وافریقا فرمودند که هدف اولیه ما- نان – مسکن- کار برای همه وسپس بهداشت- رفاه- دانشگاه برای همه ومداوم –برای همه- اضافه کردند واولین کاربراندازی است نه بحث از متافیزیک الهی بود – ونه اخلاق الهی بود همه راجذب کردند درحج سه نماد شیطان که سنگ است بایاد رجم کرد سنگ که قابل رجم کردن نیست پس این سه نماد است شیطان به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت سر فرزندات نبر که درجامعه بدنام میشوی ومن موضوع را همه جا پخش میکنم وایاشن سه سنگ زد وعمل کرد کانادا چند قعطنامه قابل قبول در سازمان ملل میاورد برای تحکیم حکومت اش ولی به سمت یکجامعه نکبت درحال حرکت است به روزنامه های انگلیسی کوبائی مراجعه کنید که به راتب فرهنگ کوبا دربسیاری موارد از امریکا وکانادا بالاتر است وکسی به کانادا ایراد نمیگیرد ولی اگر ما چنین کنیم اولین مدعیان ما خود ایرانیان وسپس  غرب روزنامه ها ورسانه هارا پر میکند- زمانی ان انفجار دریکمسجد درشیراز رخ داد مندر اینترنت بجستجو پرداختم- بجای انکه به انگلیسی بنویسم حادثه اخیردرمسجد- نوشتم حادثه اخیر درشیراز- اولین خبر این بود هواپیمائی که درشیراز از رفتن باز مانده است برخلاف ادعائی که شده موتورسوزانده وشرح علمی داد  ومیبایست محکم فرهنگ عظیمالشانمان  را عملیاتی کنیم وفرهنگ های ارتجاعی راحقایق انها بر ای انها روشن کنیم خواهید دیدکه سرشان فرودمیاید- البته تعادل وگاهی گذشت هم لازم است بشریت دیر میفهمد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اولا باید اعضای پنچگانه  حق وتو- باید بعللی که احکامی را وتو کردند دقیقا برسی شود وبر ای انهائیکه بی جهت وتو  کردند قوانین لازم تصویب شود وانها نمره منفی بگیرنند  ونمانیده انها از بعضی مزایا محروم شونندوهر دولتی که مشکلات میسازد وسازمان ملل متحد میبایست هزینه کند جریمه انرا  باید بدهد ونمره منفی بگیرد- این اصل ثابت شده است که انسان در رقابت ومسابقه پیشرفت میکند ودر تشخیص خیر وشر


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سئوال- جناب ملاعمر پاکستانی است یا افغانی است؟؟ واگر افغانی است پس چرا ایشان را پاکستانی قلمداد کردند؟ علتی که ایشان پاکستانی قلمداد کردند – برا یان است که یک وحدت قومی بیت پشتون های پاکستانی وافغانستانی ایجاد کنند- دوم رهبران  ایل افغانی اقای ملا عمر را از خطر همکاری باغرب  مصون دارند چون انها به یک احتمال ایشان به عربستان وغرب معرفی کرده است که بیشترین احتمال دارد- درشرح ایشان نوشتند که درپاکستان متولد شده است که اصلا درچه قبیله بوده است مشخص نیست وبرای پدراش گفتند یک پشتون زارع فقیر پاکستانی بوده است پشتون های پاکستان وضعیت بسیارخوب نسبی دارند فقیر درانها بسیار کم است زیرا اب وزمین کشاورزی تاحدودی مراتع خوب دارند که بامراتع افغانستان مشکلی ندارند وهمه کشاورزان صاحب زمین واب هستند- قیافه انها  دارای صورت گرد ورنگ خوشرنگ وقدی متوسط  وچاق میباشند  ونوع لباس انها روشن ونوع عمامه انها گرد است وگاهی یک دنباله  کوتاه پهن مانند هندی  اویزان است- گفتند درنوجوانی ایشان به افغانستان رفت وانجا مستقر شدکه تنها نمونه ایشان هستند- اما پشتون افغانستان-  اول همه کوچرو- بودند بقول افغان ها –کوچی- کم کم بعلت تنگ شدن مراتع وزمین ها ساکن شدند وچون بیشترانها مجبور شدند درجا هائی که اب وزمین ومرتع کم بود کم کم به تعداد فقیر انها زیاد شد وعده ای هنوز کوچی بودندکه از پنچاه سال پیش  ساکن شدند بعلت فقر به شهر قندهار فتند- فرهنگ پشتون های افغانستان شدیدا تحت تاثیر مغول ها هستند  مانندانان چادرانها- کلات –است یعنی گرد با دیواره بلند ودر روستا ها ساختمان ها بصورت کلات است ودرصدی با مغولها ازدواج کردد وبانها ترکیب شدند که بیشتربا ازبکها وترکمن ها هستند که احتمال زیادملاعمر پدر پشتون مادر یاازبک یاترکمن است- انها لباس بسیارتیره میپوشند کمی قد انها بلند از پشتون هست وشکل صورت مانندمغول ها است که تیزی گونه بسیار بالا است بصورتسی که چشم درگودی قرار میگیرد وعمامه انها بصورت عمامه ایرانی است بایک دنباله بسیارباریک ودراز ورنگ بسیار سوخته ای دارند تصورقبلی اقای ملاعمرنزدیک  به پشتون پاکستانی بود ولی تصویر اخیر کاملا یک تصور دافغانی است ودرضمن فردی از محلی که ثروت بیشتراست به محلی که فقر بیشتر است کوچ نمیکندپاکستانی ات یا افغانی است؟؟ یک دلیل وفاداری زیاد-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-محمد رضا شاه در بوته ازمایش-در دانشگاه لندن بعضی بچه ها نفت میخواندند- یکروز یکی از اقایان نزد من امد وفرمود که استادمن شمارا طلبیده است- زنگ تفریح بود وایشان دراطاق بودند فتیکه ایاشان در پشت تریبون دیدم تصور کردم ایرانی هستند نمونه ایشان درایران فراوان بود چه از لحاظ قیافه ومو وچشم وصورت وهیکل حتی نحوه خندیدن وحتی ادای زبان انگلیسی هم بسیار شبیه ایرانی  هابود ایشان از متخصصین برجسته نفت بودند- به منفرمودند  من از شما تقاضادارم که یک نامه ناشناس به شاه بنویسید که تئوری های بسیارپیچده نفت را کهمن بعضی از انهارا بسختی درک میکنم نا بجا بکارنبرید وباعث ابروریزی خودتان ومملکتان نشوید- اما قضیه چه بوده است- بقول  اقای ترور لنهام- غرب استاد ":کنتراست ": تضاد:" کاهی کوهی  را کاه میکند وگاهی کاهی کوه میکند براساس منافع اش- امریکا برای انکه حساب شوروی وکمونیست هارا برسد- مثلا درایرانی که اختناق 90% وجود داشت کنفرانس نفت میگذاشت و ومتخصصین جهان دعوت میشدد دوتا  متخصص  بسیار ممتاز جهانی از امریکا میامد که سخت به امریکا میتاختند وتئوری های بسیار پیچیده نفت رابیان میکردند که باهم تضاد داشتند درحالیکه این کار باید ایران وکمونیست ها میکردند- شاه همیشه این بیشرم متخصصین امریکائی رادعوت  به کاخ میکرد که بسیار کار زشتی بود بخصوص فرهنگ عظیم ایرانی بد جلوه میداد البته چوباش هم از طظریق انگلیس وفرانسه میخورد ودرباطن به انها باج میداد پیام اش برای غرب این بود که من فقط نوکر امریکائی ها هستم ودر ظاهر پیام اش این بودت که ما بانظریات امریکائی هم خوانی داریم البته دردنیا دانشمندان بنام تنها متعلق به امریکانیست وگاهی دانشمندان جهانی بالتر از دانشمندان امریکائی هستند ولی ادب اقتضا میکرد به دانشمندان دیگرهم توجه شود این دو دانشمند به کاخ میروند وشاه نظریات انهارامیخواهد انها بیان میکنند حتی بقول علما اجمال انها راهم یادنمیگیرد- زیرا عیاشی اجازه نمیدهد- ایشان به امریکا میرود- حدس من این است که به ایشان رساندن کهخبرنگاران درباره نفت چه میگویند وجواب راهم یاددادند- ولی دوخبرنگار زرنگ که قضیه میداند دوتا سئوال میکنند بر ای اولی تئوری دانشمندی اولی امریکائی میگوید؟؟!! بر ای دومی تئوری دانشمند دومی رامیگوید که هردو نا بجا ونامناسب بودند ولی غرب سکوت میکنند درایران نوشتند شاهنشاه جواب عمیق وریشه به مسائل نفت دادند وهمه را مات ومبهوت کردند- از جناب اقای هویدا سئوال شد نظر شما چیست فرمودند شاهنشاه جواب دقیق به مسائل دادند که نیازی دیگربه جواب من نیست این تیکه کلام جناب ااقی هویدا بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای سیا- با مقاله اقای": ترور لن هام": وچهره ای که هنگام فرار  اقای ملا عمر از قندهار نشان دادید دست خودتان را رو کردید- درست  نقشه ابن وهاب را تکرار کردید-اقای سیا- همه چیز تصادفی درست نمیشود- جناب عالی اسم چند واعظ قبائل کوچ رو رانام ببرید ولو متعلق به دوقبیله بسیار بزرگ متحد- خل وقیزلای باشند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99