سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقش احزاب-نقش احزاب در داخل وهم در خارج اهمیت زیادی دارد- شکست ها وپیروزی انها بسیار برای داخل وخارج مهم است- چنانچه احزاب کارامد نداشته باشد باید انهارا حذف کندویا درحد یک جنبش ونهضت معرفی کند- مسئله مالی حزب بسیارمهم است وامروزه حزب نیازمند بودجه های نجومی است-لذا درانگلستان طرفداران حق عضویت بالائی میدهند- از مالیات سهم دارند شرکت ها پول هنگفت میدهند دولت دربعضی موارد کمک های کلان میکند- بطوریکه حزب صاحب کارخانجات وسهم دربورس و  غیره دارد وبه سه دسته کلی تقسیم میَشود- راست وچب ومستقل واز لحاظ مذهبی هم یامذهبی هم است ویا سکولار است که درمجمع طیف های مختلفی را دربر میگیرد- والبته باز تقسیمات بیشتری دارد- وهرکدام مکتب خاص سیاسی- اقتصادی وغیره دارند-.دولت هارا وادار میکنند که تحقیقات پایه ای را به انهابدهد واز همه کشورهای صاحب تحقیقات هم بگیرد ولو شوروی وچین باشد  ودر علت شکستهای حزب هم تحقیقات کند واز دانشمندان جهان هم تا انجا که ممکن است بگیرد وکشورهای دوست راهم وادار کندکه دراین زمینه ها تحقیقات خود را درباره انگلستان بدهند-در غرب  یک دانشگاه داریم ویک پردیس داریم من هرچه سعی کردم نقش پردیس رادرایران بفهم هرکس چیزی گفت ولی پردیس غرب نیست- چین کمونیست دانشگاه پکن اول چین دانشگاه بصورت غرب است دانشگاه دوم پکن پردیس چین است-دردانشگاه انتخاب افراد یک سیستم خاص دارد واشل حقوقی  هم یک سیستم خاص دارد ومراتب درجه اساتید هم خاص است البته درغرب فرد خارجی هم طبق ضبواط گرفته میشودولی سعی میشود از شش درصد بیشترنباشددر دانشگاه پکن اول چین هیج خارجی حق استاد شدن ندارد- دانشجویان دانشگاه تا حدی میتوانند برای تحقیق در دانشگاه باشند چناچه مایل باشند که تحقیقت بیشتری کنند ودلت هم نیاز داشته باشد انها به پردیس میروند در پردیس مدرک مهم نیست مثلا یک کچ کار برجسته ایرانی میتواند استاد کچ کاری شود – حقوق تو افقی است واز همه مهمتر از نبوغ های جهان دعوت میشود درزمان دردانشگاه لندن هفتصدنفر در پردیس بودندکه کمترین حقوق به یک استادخارجی ساعتی جهل وهفت هزار دلاربود روسها نودهزار داشتند که وسایل ازمایشگاهی خودرا اورده بودند وکتب خود راتدریس میکردند یک سال ونیم فقط اصطلاحات وروش تحقیقت درس می دادند- استادمن به من فرمودند که من ده ساعتبرای شما وقت میگیرم درپردیس جولان کن ومن قبول نکردم- حال احزاب درانگلستان پردیس خودرا دارند که پدرجد پردیس دانشگاه لندن است اخیرا ریس سه حزب برزیل بعنوان اختلاس از شرکت نفتی معظم  برزیل که جزو هیت مدیره بودند به دادگاه جلب شدند ولی مسئله ای نیست علت انها درهیت مدیرهشرکت نفتی حق سهم حزبی بگیرند والبته اخیرا بشدت زیادتر از حد گرفتند  چون مردم حق عضویت نمیدهند وشرکت ها هم نمیدهند گرچه انها نبایداز بیتالمال استفاه کنند چون برای انها حرام است مانندعربستان تولید ماروعقرب میکنند ومردم را گمراه میسازنند ولی بقول حضرت علی علیه االسلام حکومت بد بهتر از نبودن حکومت است- درجلسه دیروز همن سئوال میخواستم از حضرت ایت الله محی الدین حائری شیرازی بکنیم بقدری سرایشان شلوغ بود که مدتهاصبر کردم وناجارشدم به جمع بپوندم ودستم را بالا کنم ودوستان ساکت شدند- واز ایشان پرسیدم ایا میشود ازنفت به احزاب کمک کرد ایاشان مدتی متوقف شد وفرمودند این از اختیارات رهبری است ونه رای برخلاف ایشان نمیدهم چناچه ایشان موفقت کند من هم میپذیرم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—تقدیر یا تقصیر – بخش دوم-شخصی در زمان امام صادق علیه السلام (شیعه بود) برای یک روز نزد یکنفر که الاغ کرایه میداد رفت(فرد حنفی بود) واز ایشان یک الاغ برای یک روز کرایه کرد تا از دهکده ای خاص چیزی بخرد- به دهکده اول رفت گفتند به دهکده دوم برو تا پانزده دهکده رفت وبرگشت ایشان هم پانزده روز طول کشید وایشان باز گشت وفرمود فقط پول یک روز رابگیر صاحب الاغ قبول نکرد وگفت باید به نزد قاضی برویم ومن جناب ابوحنیفه را قبول دارم نزد ایشان رفتند جناب ابوحنیفه فرمودند- روز اول مستاجربودی پولش رابایدبدهی ولی اگر الاغ تلف میشد ضمان نداشتی ولی روزهای دیگر غاصب بودی پولی نباید بدهی؟؟!! ولی اگرالاغ تلف میشد میبایست ضمان بدهی صاحب الاغ سخت ناراحت شد که پانزده روزرا فقط پول یکروز باید بدهد!! ولی جناب اقای شیعه اورا با مبلغی راضی کرد ایشان به حج رفت وجریان را به امام صادق علیه السلام باز گو کرد امام علیه السلام فرمودند به خاطر این حکم ابوحنیفه امسال باران نخواهد بارید!!هرجا کوتاهی کردید اسم اش مقدرات نگذارید- مستعمره شدن کشورهای اسلامی جزو مقدرات نیست-بلکه جزو تقصیر است هر جا بخوبی تکلیف را عمل واجرا کردیم درانجا کمبود ها جزو تقدیرات است وگرنه تقصیر است- حاکم شدن انگلستان بر کشورهای اسلامی تقدیر نیست تقصیر است-لذا قران معلم میخواهد- هرکسی در راه علم باشد ورحلت کندشهیدمرده  است شما در راه علم قران یاد گرفتن باشید تا رحلت کنید( ازمکاشفات است)-ششصد طبیب اهل دنیا که شیعه شدند ایشان به نزدانها امد وگویا ایشان سئوال کردنبودند حال شما چگونه است؟؟ گفتند شمادر شهرخود ودرکنار برادران ایمانی خودهستید واحساس غرب نمیکنید ولی مادر کشورخود احساس غرب میکینم- زیرا بین برادران ایمانی خودنیستیم سعی کنید زبان عربی یادبگیریدکه من بازبان دشمن خود صحبت نکنم- به حکمرانهای برزیل توصیه میکنم بیشتر زبان عربی غریبه رایادبگیریدتا زبان اشنای انگلیسی را- در عصر جاهلیت عرب درعربستان شش بت مهم بود بعلاوه خدای منان بعضی درنزدیکی بعثت مداوم روی نظمی به این شش بت سر میزدند که دراطراف عربستان پراکنده بود- شما حداقل به سه بت رسیده اید بدون خداوندمنان دکترین اقتصاد حزب اقتصاد انقباضی است ولی دوره اول اقتصاد انبساطی را اجرا میکند؟؟- در ضمن به جناب ارتش این حقیر عرض میکند انچنان میدانید- در جنگ یک مهارت های جنگی داریم که از ادوات  نظامی بخوبی استفاده شد ویک هنر های جنگی داریم که میبایست حداقل هزار کلمه عربی وبین سیصد تا پانصد جمله عربی خاص ومسائل دیگر را تعلیم میدادید  همراه باکلت دارای خفه کند وضعیت غواصان کربلای چهار بکلی تغیر میکرد ودیگر از طناب استفاده کنید از چراغ های یکسوی- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سخنرانی حضرت ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه درمقبره منور مرحوم حضرت ایت الله العظمی نورالدین الحسینی والهاشمی رحمت الله علیه درقران- اصطلاح مصبیت درقران به دو معنا امده است- ک جا به معنای تقدیر الهی است که ازل تعین شده است ودرکتاب نوشته شده است-درجای دیگر این مصبیت دست اورد گناهان انسان است-لذا قران معلم الهی میخواهد تادقیقا اهل هرکدام رامشخص کند- .این معلمرا خداوند منان باید مشخص کند( وخداوند منان تعلیم دهد)-( بعضی تعلیمات درقران مشخص میشود کار الهی است)- علم کتاب-تزکیه-وغیره معلم الهی لازم دارد- اهل سنت گفتند کتاب الهی را میخواهیم ولی معلم الهی را نمیخواهیم- ولی (تدبیر) الهی این اهل سنت را بهکتاب الهی با معلم الهی باز میگرداند انها میگویند- قران خوداموز است میخوانیم- یاد میگریم از ایه قصاص یادمیگیرند- که خلبان اردنی چون ما را اتش زد ماهم اورا اتش میزنیم؟؟ هرچه شیعه است میکشند واز انها دوری میگزینند- ولی به اسرائیل تاانجا که میتوانندنزدیک میشوند درحالیکه قران نسبت به یهود قران هشدار داده است- اهل سنت  داعش رامیبیند- میگوید بدون اهل بیت رحمت الله علیهم اجمعین مسئله داعش را حل میکینم- چکار میکند بعضی با داعش متحد میشوند وبعضی باداعش مخالفت میکنند وبعضی هم سکوت اختیار میکنند خواستند بدون اهل بیت صلواته الله علیه واله واللم مسئله داعش راحل کنند- و خداوند منان انهارا دور میزند وبسیاری از اهل سنت ازاین امر که بدون اهل بیت صلواته الله علیه واله والسلم  قران رابفهمندباز گشتند- حال درکنفرانسی  اهل سنت حرف های مارا نزدیک شدند- یزیدبن معاویه( فتنه کبیر) لعین- خواست مسئله عاشور را حل کند –وبرا ی انکه بگوید کارمن درست بوده است- ایه مصبیت تقدیری را خواند- گفت این بلائی بود که خود شما سرخود اوردید- اسارت شماهم کاربراردرتان بود میخواست مسئله عاشورا  را ماست مالی کند وحضرت زینب سلام الله علیها فرمودند هرایه ای اهلی دارد این ایه مال اهل مانیست—انسان نباید تقصیر خودرا لاپوشی وتوجیه کند—خشکسالی تقدیر است یا تقصیر است مسلما تقصیر است- سیل هم تقصیر است- نودونه درصد تقصیر است-تقدیر نیست-از جناب اقای شاه ابادی رحمت الله علیه بیان  میکنم اگر ایشان راشناختید- یک حمد ویک سوره بر ای ایشان بخوانید- ایشان دردرس خودمتوجه شد درجائی در کلاس میخی است به یکی از طلبه ها فرمودند شمامتوجه این میخ شده بودید- ایشان گفت بلی فرمودند چران را نکندید- جناب طلبه فرمود اگرتقدیرباشد عبای کسی به ان گیر کند پس میشود واگرتقدیرنباشد عبای کسی به ان گیر نمیکند- حضرت اقای شاه ابادی که امام رحمت الله را اچار کشی کرده است وامام رحمت الله علیه را سرپا کرده است فرمود بااین میخ موحدشده ای بله این مطلب درست است بشرطی که خداوندمنان دستوردهد این میخ دراین مکان گذاشته شود- خداوندمنان به امام حسن علیه السلام فرمودند درفلان زمان صلح کن- این تقدیر بود- بسیاری گفتند تقصیر بود-خداوندمنان به امام حسین علیه السلام فرمودند درفلان زمان به کربلا برو این تقدیر بود همه گفتند تقصیر بود- منصور دوانقی علیه لعنت دائمه امام صادق علیه السلام به کاخ خود دعوت کرد درحالیکه ماه رمضان بود امام علیه السلام براساس تقدیر الهی رفت ان معلون گفت  امروز را من عیدفطر اعلام کردم ایا شما غذا میخوری دستور این بودذ که اگرنخوری گردن امام علیه السلام وتهنیت رامیزد امام فرمودند من غذا میخورم گفتندتقصیربود درحالیکه نبود تقدیربود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل-نظریات شخصی است-برخورد اسلام ایران  با امریکاگرچه به ظاهر یک برخورد روبنائی است ولی درحقیقت یک برخوردزیربنائی است- وفرق اش با برخورد کمونیست باغرب سرمایه داری دراین استچناچه غرب روبنای خوداش را اصلاح کند کاری به زیربنائی غرب ندارد مگردربحث های اکادمیکی ونقشه غرب این است که درحالیکه مسائل روبنانی رامطرح میکند تغیر زیربنائی رادر ایران بوجود اورد- حتی بدیهیات را وارونه معرفی میکند دفاع وجهاد دفاعی یک امربدیهی است انرایک جهادخشن تروریستی معرفی میکند ودر احکام الهی میخواهد تغیرات بوجوداورد-مانندحجاب سنگسار وغیره ایدولوژی غرب است که مانند کمونیست تاریخ مصرف اش تمام شده است وبایدبرای بقا اصلاحات ریشه ای انجام دهد واسلام دقیقا این قدرت را دارد که کارائی خودرا رهرزمان به صددرصد برساند وزیربنای اش قابل تغیرنیست- وانهم اصولی است وبه همین جهت اسلام دربطن خود اصول گرا است وباواقعیت هاتحول پذیر است- درنتجه سقوطی برای او بصورت اورگانیگ مطرح نیست وبصورت میکانیکی یعنی تحمیل از خارج شده است وراه براو سد گشته استکه میبایست راه خودرا باز کند-چپ خیلی علاقمنداست که بیان کند سیاست اسلام ایران وغرب باهم درحال سقوط هستند این تاکتیکی بود که شوروی مداوم بکار میبرد یکنوع جنگ روانی است وچپ باشرایط گذشته یک اثبات تاریخی شده است که تاریخ مصرف اش تمام شده است- وبا دنیای ازاد وغرب وجهان اسلام دارد به تعادل وتعامل میرسد-اقایان چپ هرجا که معادلات انها باضعف روبرو میشود میفمایند مسائل گذشته را لحاظ نکنیم ومطلق نتایج را ملاک قرار دهیم تابتوانند اسمان وریسمانی برای ادله خود بیابند- وچنین چیزی هرگز درواقعیت رخ نمیدهد نتایج براساس مقدمات خوداش است-انها به ملاقات ایران وامریکادرسال 2014در عمان اشاره میکند که مقدمه ملاقات سال 2014 درعمان شد به تحلیل انها هردو سقوط را ادراک کردند لذا برای جلوگیری از ان یک موافقت ترک مخاصمه را مهر تائید بزنند فرض کنیم چنین باشد خلا ایجاد شده رلا چه کسی میخواهد پر کند مسلما چپ نمیتواند نقشی داشته باشد بنابرگفته اقایان ریس جمهر امریکا به برابری ایران وامریکا اشاره کرده است ایا این دلیل بر سقوط ایران است یا استحکام پیدا کردن ایران درخود ومنطقه است!!منطقه مواج شده است بنفع کیست؟؟ ایا بنفع غرب است یا ایران است- درحقیقت خون برشمشیر پیروزشد امریکا که با عامل قدرت وارد شد وعوامل اش مانند داعش یک جریان کور قدرت بودنددر مقابل صلح ودفاع از صلح وحقیقت ومردمان وکشور مجبور به عقب نشینی شد وحتی بر علیه داعش اقداماتی کرد واز لحاظ حمایت نیز انها تهدید کرد- جمله اقای جان کری رعمان که فرمودند ما باقدرت قهریه از سلطان حمایت میکنیم- مفهوم ان این بود که ایران میخواهدیک جهاد تهاجمی را درسر میپروراند- وبرای انکه حضورخودرا درمنطقه مسجل کند بایدچنین طرفندی رابزند وتوطئهای را مطرح کند- اینامر دال بران نیست کهایران میخواهد به هرقیمت برمنطقه مسلط شود وماننداسرائیل گردد اقای کری چنین وانمود میکند تا اهرم جهانی را بدست اورد و وجود خودرا ودرمنطقه مشروعیت بخشد وجه مظلومانه ویک حمایت با افتخار برای خود دست وپا کند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ریس جمهور شدن درامریکا سوادی زیادی نمیخواهد تکنیک میخواهد- تکنیک این است که مردم راوادار کند درمسائل گذشته وحال بیشتذ موشکافی واز ابعادمختلفی به مسائل نگاه کنند وراه حل بدهند ومداوم ریس جمهوری کاندیدشده باخیره نگاه کردن انهاراتشویق کند مافی الضمیرخودرابیشتر بکاوند وهمین طوربادیگرکاندیدها وخبرنگاران وراه حالاکثریت را بصورت هیجانی وانقلابی مطرح کند وتبلیغات بسیارموثر داشته باشد وزدوبندهای حساس وکارساز هم چاشنی کند ومداوم از افکار انقلابی خوداز دبیرستان تاحال بصورت بسته بندی خوشگل ارائه دهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اخباری از غنا- جاده سازی امن غنا در افریقا تاول شده است وازطرف سازمان ملل متحد تنها کشور افریقائی است کهدعوت شده است تا درمشارکت راهکارهای مدیریتی برای ساخت جاده های امن شرکت کند- واز طرف چند کمیته تخصصی افریقا  مانند-ای-سی-ادرمیان بیست وسه کشور افریقائی مقام نخست اورده است- بقول یک دانشجوی دختر غنای – دویست اول شدن همیشه درد سر ساز است—ای – سی-ا که مرکز اش درادیس ابابا است درمجله اخیراش مطلب را درج کرده است مدیریت ساختار جاده امن برپنچ رکن استوار است-مدیریت توانمند امنیت-تحرک- ماشین ها- استفاده کنند گان وپاسخ ها بعداز تصادف ها)در چهل درصدکشورها قوانین جاده امن بیش از سی درصد خصوصیات که همانگ با داده های فرمت ها وبکاربردن استاندارهای بین المللی طبق گزارشات ندارند-خبر دوم- پلیس به اهالی بلوک ها هشدار داد بنابر گزارش پلیس عده ای پلیس قلابی بالباس پلیسی وماشین های پاترول پلیسی ناگهان بامهارت جلوی یک ماشین میپیچند تاتصادف شود وبلا فاصله درخواست غرامت میکنند که بوسیله وسائل الکترونیکی پول غرامت وجریمه را پرداخت کنند وافراد ساده لوح گول میخورند پلیس میگوید پول را پرداخت کنید وبلافاصله به نزدیک ترین کلانتری گزارش دهید- ودرضمن عده ای تلفن میزنندکه برای شما یک بسته امده است  بسته به ادرس شما ارسال شده است فلان مقدارپول بدهید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب دانشگاه غنا-برای دانشجوان متاهل- خوابگاه درست کنید که نسرایند – چهارصدها در نیت ام گم شدم درتنهائی غوطه ورشدم- تعادل ندارم- پیشرفت برای پول وزندگانی بهتر میکنم ولی موفقیتی ندارم-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99