سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ظریات شخصی است بحثی را استادمن حضرت اقای دکتر حداد عادل رحمت الله علیه فرمودند ومن متوجه شدم که اصول گرائی واصلاح طلبی را که در گذشته فهمیدم گویا درست نیست اعتدال درست است که ترکیب اصلاح طلبی واصول گرائی است یعنی هردو درگذشته ناقص بودند؟درحقیقت اصلاح طلبی امده است که نقص اصول گرائی رابرطرف کند خود دچار نقص هم بوده است وهرکدام پنجاه درصد درست بودند- به تعادل وتوازن نرسیده بودند وهم اصلاح شدند وهم اصول گرای ناب شدند- اگر پرسیدند که شما بوعلی سینائی هستی یاسهروردی میگویم ملاصدرائی که فرشتگان را دردهان قلبه سنگ کرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای جان کری درروز افتتاح گفتند-روابط بین دو کشور امریکا- وکوبا-دریک راه با لحظات تاریخی میگذرددرضمن برافراشتن پرچم سرود ملی امریکا نواخته شد- که بعد ازپنچاه سال رخ داد- وبعداز ان اقای جان کری به سخنران پرداخت- ایشان بیان کرد جاده عادی سازی یک جاده طولانی است مشخص میشود کوبا بایدبسیارتغیر کند وامریکائی هرطورخواستند معلق بزنند- ادامه دار ترسی وجودندارد وماهردو ازان سود خواهیم برد-او اضافه کرد- روابط خصمانه به روابط دوستانه بدل شده است- ما دراینده دشمن یا رقیب های مخالف هم نخواهیم ئبود بلکه همسایگان هم خواهیم بود- امیدواریم- دکه امریکا دوره اکابر سیاسی راطی کرده باشد ومعلمین خوبی داشته باشد- دراین برنامه گروه امریکاشامل چند چهره های ممتاز  بود- بخصوص سه ملوان کماندودریائی امریکا که مسئول پایئن اوردن پرچم از سفارت درپنچاه وچهارسال پیش بودند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در کوبا کاردینال مذهب کاتولیک- جناب اقای اورتگا ملاقانی با اقای جان کری داشته است وفرموده است ما استارت یک جاده روشن وصریح که درست وغلط ان بخوبی مشخص شود زده ایم- پس از برافراشته شدن پرچم امریکا درسفارت مربوطه- که یک روابط دوجانبه محترمانهداشته باشد که ماشاهد یکرویداد تاریخی هستیم- وملاقات خوبی بوده است وفرایند  دربرگیرنده عادی کردن روابطی است که غیر قابل باز گشت است- وکلیسا میتواند شرکت وسهم بیشتری رابخصوص با ملاقات اینده درماه سپتامبر(شهریور) که جناب اقای پاپ فرانسیس که از کوبا خواهد داشت- داشته باشد این کاردینال کوبائی از این سهم روحانیت خوددر این امر بسیار تمجید کرد—نگارنده معتقد است که سهم مذهب مسلما بیشتر خواهد شد وبایددقت کرد-اولا گول امریکائی هارا نخورند ودرثانی با نکات مثبت حکومت درگیر نشوند وانرا تمجید کنند وبانکات منفی باظرافت وعقلانی برخورد کنند وما مسلمانان بایداز این فضا بخوبی بهره برای اسلام ببریم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نخست وزیر محترم ژاپون-شما که یکی ازپیشکسوتان ومدافع حقوق بشردر ژاپون هستید ودراین باره سعی فراوان کردید-جنایات سربازان ژاپونی در کره وچین وجاهای دیگر قابل اغماض وسرپوشی نیست ومخالف اندیشه ورای حکیم ودانشمندی که جنبه ربانی دارد جناب حضرت بودا است که ایشان اگر زنده بودسختدر رنج بود واز خداوند منان برائت از این باب میطلبید وپوزش میخواست وبانیان ان سخت سرزنش میکرد حتی مجازا ت میفرمود ومیفرمودند از سونامی که رخ داد عبرت بگیرید – وان عذاب الهی بودر ادیان الهیتا قیامت قاتل حضرت هابیل علیه السلام – احمق ظالم قابیل لعنت میشود واین لعنت برکات وثوابدنیائی واخروی دارد وتمدن را شفافتر وزیباتر وانسانتر وکامل یافته ترمیکند تا زمانی دلجوئی ها باعث ارامش نشود چه بارای درگذشتگان وچه برای باز ماندگان باعث وبال است حتی میبایست درکتب درسی اورده شود تا-تاثیرات مطلوب خودرا بگذارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نزول قیمت پول چین کارشناسان معتقد هستند بسیارهوشمندانه است زیرا زمانی انجام گرفت که قیمت نفت هم پائین امد تا حدودزیای کسری را جبران میکند ودرضمن صادرات چین افزایش می یابد ودرضمن سیاسی است سیاست امریکارا چین محک میزند زیرا امریکابه بهانه ارزان تربودن کالاهای رقیب چین مثلا کره جنوبی از انها بیشتر خرید میکند وماهم بایدمراقب باشیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- عنوان های روزنامه صباح- چرا پ- ک-ک میجنگد وبرای چه کسی میجنگد-ترکیه به گیشه اتئلاف هدایت میشود- پس انکه پل پیروزی توسط حزب حاکم فرو ریخت حزب حاکم به گیشه اتلاف نزدیک میشود- گنجینه های اسپانی هایدر ته دریای اتلانتیک قرار دارد—بعداز انکه اسپانیائی ها به ساحل امریکا رسیدند- به چپاول این قاره پرداختند ولی برخلاف سنت- پییارت عمل کر دن- یک سنتی دراسپانیائی بوده استکه مجسمه ای از شسکلات واسباب بازی وشیرینی تهیه میشوده است که بچه ها با چوب زدن این کادو ها را به زمین میانداختندکه در برنامه های تفریحی اجر میشد است نویسنوده میخواهد بیان دکنند که کوچکترین کمکی به مردم قاره نکردند معلوم میشود امریکا میراث خوار اسپانیائی هستند وخون انها دررگ ایشان جریان دارد- درحالیکهثروت غارت شده رابه اروپا بر میگیردند- دچار قدرت هائی شدندکه راه رسیبدن ان ثروت هارا قطع کردند که از قرن نوزدهم شروع شد ولی انها توانستند مناطق وسیعیزا خلق کنند که دارای فرهنگ اسپانیائی وزبان اسپانیائی است-البته این هم خودیک ثروت است ماهیگیران ترکی قایق مهاجرین که باد ان خالی شده بود نجات دادند-امریکا از ترکیه خواست مستقلا به داعش حمله نکند- پ ک ک- یک امام جماعت را ترور کرد- این گروه در سال 1978 عملیات خودرا شروع کرد که توسط امریکا- اروپا وترکیه شناسائیشد- که قبلا بدنبال مستقل کردن منطقه کرد نشین بود وای امروزه چرخش به خودمختاری منطقه کرد نشین دارد- امریکا وترکیه موافقت کردند که یک منطقه ازاد برای داعش تا مرز ترکیه ایجاد کنند- ولی به گروه حزب وحدت دمکراتیک اجازه ورود به ان منطقه داده نمیشود سخنرانی اقای اردوغان درشهر خوداش- گونیسو_ انهائیکه از ترویسم حمایت میکنند سرانجام با مرگ ناگهانی ودرد ناک سقوط خواهندکرد- وبرای ان جماعت ها پیروز ی وجودندارد- اقای اردوغاندرباره تاکید اهمیت اردوی ضد ترور ترکیه صحبت کرد وگفت حمایت گران تروریسمسرانجام سقوط میکنند- که درشهروطن خودگونیسو در منطقه دریای سیاه صحبت کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درخبری مطرح بود که ترافیک مرد وزن بخصوص دختران  از اروپای شرقی رواج دارد وعومال ترافیک باگرفتن فیلم های سکسی ازدختران اها مجبور به انتقال به المان فرانسه وانگلستان میکنند وبه قیمت بسیار ارزان انها درانجا میفروشند به نظرمیرسد این امراز اروپای شرقی مثلا مجارستان بعید است احتمالا از مغولستان میتوان انتظار داشت-راه حل ان تولید شوهران خوب است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99