سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای انگلستان-اطلاعا تی قبلا شما ازجهان اسلام- شمابدست اوردید مثلا از یک کوچه شهرنجف جمع کردید که طلبه ای درانجا سروصدا میکرده است وقوانین ان کوچه راکشف کردید وراه حل راپیدا کردید ویا اطلاعاتی از سید علی محمد با ب یا یک تجارشیرازی که اکثریت ثروت اش مال کمپانی هند شرقی بوده است ویا بهاالله ودیگر ان تصور نکنید امروزه زیاد کاربرد دارد –دست سازمان های حقوق بشر  غرب را باز بگذارید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برادران سایت کلمه دریک جاده عناد ولج بازی وعدم تعقل افتاده اندکه مایه تعجب  وشرمساری است- ووتجزیه وتحلیل های بدون پشتوانه خرد ورای سلیم سعی میکنند هم خود وهم دیگران به یک جاده بسوی پرتگاه هدایت کنند- ایشان میفرماید کلمه عصمت چون درقران  برای اهل بیت نیامده است پس ما عصمت رابرای اهلبیت وزنان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمیپذریم درحالیکه چنین لغتی برای اعلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم نبایدبیاید همان لیذهب عنکم الرجس   اهل بیت ویطهرکم تطهیرا- زیرا کلمه عصمت دونوع معنای خاصدارد که درقران امده است- معنای اول – یعنی – انسانخود را ازچیزی  بازداشتن وحفظ کردن است ومعنای دوم به چیزی چنگ- در معنای اول فرد خودرا مثلا در راهی از انکه درداخل چاهی بیافتد حفظ کند درحالیکه ایه میفرماید چاهی برای اهلبیت وجوندارد که بخواهد خودرا از ان حفظ کند ما چاه رابرطرف کردیم درست مانند فرشتگان کلمه عصمت  بر ای فرشتگان بی معنا است زیرا انهاعقل محض هستند ووسوسه های شیطانی ندارند خودرا از چیزی خطا وپلید حفظ نمی کنند امام عیله السلام مانندفرشتگان هستند ولی عصمت برای بشر عادی معنادارد واین معنا از جهت غلبه اکثریت بر اقلیت مطرح شده است که فرد خیال میکنددر امام نفس شیطانی درایشان ایجاد میشود وامان علیه السلام خودرا ازان نفس حفظ میکند اگر چنین است پس کلمه حبل باید یک طنابی از اسمان به زمین بیاید وگرنه بایدلغتی دیگر استفاده میشد- یا صوم یعنی سکوت کردن وخاموشی است پس بیادیک لغتی دیگری اختراع میشد وخیلی عجیب است دراین مواردبه حدیث مراجعه نمیشود چون به ضرر اقایان است ومیخواهند باقران مسئله را ماست مالی کنند-اما مسئله دیگر جناب اقای خدمتی فرمودند- که اقای ابوحنیفه امام اعظم اگر یکمیلیون حدیث ندیده است  حتما پانصد هزار حدیث دید است شما یک صدهزار حدیث را اثبات کنید بیادکتابش امروز وجود دشته باشد تا جناب ابن وهاب در ثانی یک میلیون حدیث  از فقط شخص پیامبر اکرم یقینا میزان زیادی ازان جعلی است ما جعلی بودن به اصحاب نسبت نمیدهیم ولی انچه بدست امده بخش زیادی ازان جعلی است اولا چگونه میتوان جعلی را شناخت علمی گسترده میخواهد که درعلم اقایان وجودندارد- درثانی ان پانصدهزار که دیده نشد ایا احتمال نداردکه احادیث درستی درانها باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تست های شناخت ضمیر فرد-من الجمله- خوردن انواع طعم های اب میوه وعکس العمل روانی فرد- حدا قل 95%  است  خوردن تنها پسته( پستاژ) وعکس العمل ان حداقل 85% بازی تنیس حداقل 85% است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم—نظریات شخصی و ظنی وحدسی است-قتل های زنجیره

ای درامریکا- اقتباس از قتل های زنجیره ای ایران است- وازپیش سازمان یافته است فرم لباس ها مقتولین تقریبا یکسان است وداشتن کاپشن با کلاه یکی از نشانه ها است- احتمال میدهم انها جزو خبرچین هائی بودند که چینی ها کنترول میکردند واخباری به چین درزکرده است وچون از بالا نمیتوانند انرا کشف کنند از پایئین بسبک المان نازی عمل میکنند واین امر هم درایران نمونه داشت یک شبکه بسیارقوی از طلاب قم اسامی طلبه هامی مورد اعتماد به یک سازمان مخفی به تهران میداد کسی از داخل سازمان به ساواک تلفنی جریان بطورکلی گفته بود وجزئیاترا بیان نکرده بود- ساواک دراه قم به تهرن پست های بازرسی جدید بوجوداورد که انهارا کشف کند- تکنیک کاراین بود اخر یک مجله اسامی ان افراد باتمام جزیات نوشته میشد ودیک کیسه خالی مجله گذاشته میشد درحالیکه مامور ساواک دراخر ماشین نشسته شده بودطلبه خارج میشد وبشدت ایشان بازرسی میکردند ومحل خانه های که درتهران میرفت سئوال میکردند- وگاهی  جناب طلبه نزدیک های پست بازرسی ان مجله رابه فردی میداد که مثلا مقاله ای رابخواند ویا فرد طلب ان مجله میداد ومجله ان فرد را میگرفت وباخودبه پست بازرسی میبردوبعضی طلبه ها را تصادفی به ساواک میبردند وتطمیع وتهدید میکردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بیان میشودکه مذاکراتمخفی ایران وامریکا که سرانجام به مذاکرات بازمنجر شد- که جریان های گفتمان هارا ایجاد کرد-یک تحول رادیکال مشخص  وبرجسته؟؟سیاسی رادرمنطقه درپیش گرفت—درکدام جهت؟ نه درجهت صلح بلکه درجهت فشاربیشتر کارت داعش را وارد صحنه کرد این کارد کمبود داشت تا بازی ورق سیاسی کامل شود ودراینده کارت دیگری هم اگرنیاز داشته باشد ایجاد میکند-غربیان سیاست رامانند بازی ورق میدانند که کسی در بازی باورق برنده است که کارت ها مورد نیاز خود را داشته باشد-در حدیث است دجال باخری میاید که هرموی ان یک ساز میزند یعنی یک کارت است فقط مومن که انهم دراول شیفته موزیک به معنای سحر انگیزبودن مطالب است وامری رویائی وخیالی است میشود خداوندمنان خاری درپای اومیکند که اور ا ازدنبال کردن ان خر وامیدارد وبا  دراوردن ان خار اثر ان موزیک هم میرود این تاکتیک را اولین بارجناب معاویه لعین بکاربرددرمنطقه دقت کنیدمثلا درمصر حکومت به ظاهر مذهبی ولی باگرایش سکولار خفقان اوررا امریکا ایجاد کرد –حسنی مبارک- اخوان المسلمین- مذهبی روشنفکرانه بقول یک ا انقلابی فرهیخته لبیرال انقلابی مذهبی طرفدار امریکا- در الازهر بخشی ازن رادیکال لیبرالیسم دمکرات طرفدار غرب ایجاد کرد لیبرالیسم علمی ساکت ایجاد کردمهره حسنی مبارک کنار رفت بازجر مورسی امد باز کارت غرب با زجر کنار رفت اقای سیسی امد هنوز سرکار است بخشی از مردم سکولار دمکرات طرفدار غرب- درمسحیت انواع اقسام ساخته است از کسانی بیشتر ضد امریکاهستند تجربه نشان داده است باید بیشتر ترسید- دریهودیان مصر هم چنین همه انها یکمیزان خطرناک هستند ولی درجهات مختلف هستند دام هائی هستندتا افراد ساده لوح رابدام بی اندازند چه کسی باشد که از دام انها نجات پیدا کند فقط لطف الهی میخواهد زمان که به ظاهر مریکا تغیر منش وسیاست میدهد خاطرجمع است که تله ها بخوبی کار میکنند اگر اهل تفکر بود که وارد اوکراین نمیشد  سیاست خودرا نسبت به بحرین حداقل تعدیل میکرد تغیر تاکتیک به معنای تغیررادیکالی نیست برای کمتر ضربه خوردن است هیچ جای اصل توازن قدرت وتوازنمنافع را رعایت نکرده است مگرانکه مجبور شود در تمام تمدن ها مانند تمدن ایران افرادی دیوانه –احمق- کمی باهوش مانند داریوش شاه مورد توجه انها است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تقدیر- یا تقصیر- بخش سوم- درحدیث است کسی که از چهارچیز خود داری کند  به او هیچ مصبیتی نمیرسد- اول عجله کردن-درقضاوت-معامله- درجواب وسئوال- درانتخاب- در شهادت دادن- عجله کردید گناهان هم پشت سر هست- 2-عناد ولجاجت- عناد ولجاجت نداشته باشید هرکه عذر خواهی کرد اوموفق تر است- سوم عجب- من اشتباه نمیکنم-چهرم سو ف-  امروز وفردا کردن- وقت گرانبها است هرکاری راباید از راه اش وارد شد تا نتجه گرفت- باید پا نفس خود  گذاشت- باید معروفیات را احیا کرد- منکرات را انجام نداد- اگر اسلام را درست بفهیم- به بن بست نمیرسیم ونخواهیم رسید درقبل هم نرسیدیم—محبت اهل بیت مکرم را محکم بگیرید که کمبود های شمارا جبران کند- بادست پربرو.ید-در دعای جامعه است ارواح شما ارواح ما است احساد شما اجساد ما است قبرهای شما قبرهای ما است- اروپا کجا اینهارا میفهمد-که دل مومن جایگاه الهی است- هر کس برادر مومن را زیارت کند مانند کسی است که خداوندمنان وچهارده معصوم علیه السلامرا درعرش زیارت کرده است دستور مصاحفه برادران باهم وخواهران باهم را دادند- درک این مسائل از بدیهیات است


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-تحلیل وارونه یک رویا-جناب اقای روان بخش درست درجای یک نیروی امنیتی است- که همیشه میبایستدودو قطب مختلف رابازی کند- بسیارخند رو ودرجای خوداش خشمگین باشد تا طرف همیشه درشک باشد وخوداش را ببازد درست عظمت علامه حلی در بحث هایش چنین بوده است بخصوص با علمای سنی ضد شیعه- ولی عجیب در ضمنی که خود را پیچیده نشان میدهد کهاطالعات زیادی ازعلوم وفنون جاسوسی را میداند درمقابل خانم ها کم میاورد مسائل راخوب جا نمیاندازد واز کوره درمیرود شطرنج بازی را تااخرخوب بلد نیست درحالیکه با این دوخانم بسیار زیاد باید مهربان باشد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99