سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-طرح " اقای کری  مرد ارام سیاست امریکا! بخش سوم:ا- پی- ای- یک سری ایده ها که میشود با ان کار کرد نمایش میدهد وچناچه اگر اسرائیل عوامل ویا اقلامی را که بخواهدبیشترروشن شود ویا طرف های دیگر چناچه نیاز مندان باشند که عامل توسعه  پیدا کند ویا تکامل نهائی پیدا کند  بطورکلی امکان پذیر است- مادمیکه اقای کری درصحنه سیاست با منشی که از قدرت برای بجریان انداختن  صلح به اندازهای استفاه کندکه مورد قبول هرد وطرف باشد  ویا امکان پذیر برای طرفین باشد- اقای ابیش این توجه را دادند که هردو طرف بطور بسیار عمده دور از هم باقی خواهند ماند- اقای میلر با این نظر که اقای الثانی اگربخواهد از طرف کلیه اعراب لیگ صحبت کند ومجادله نماید ویا نظریات شخص خوداش را تفسیر نماید ودر بحث شرکت کندموافق بودند که گفتمان خیلی از شفاف شدن دورخواهد بود- چه کسی میداند علت کندی اظهار بیانیه ها که در واشنکتن و وتغیراتی که باعث تغیرات طرح ویا سازختار ان توسط اعراب لیگ بطور کی شده است شده چه بوده است؟ وچه دلیلی  وجود داشت که صدای اقای کری نشانهای از خوشحالی وپیروزی بود- ایشان بیان کرد که اسرائیلی ها میخواهند یک تفسیر بسیاروسیع متفاوت تر رادر باره تعین اندازه زمین را بدهند  وتوجه را درباره چرخش سریع وناگهانی اسرائیلی ه به سمت موافقت طرفینی انجام دهند همه چیز به سمت خوشحالی وشادی وپیروزی همگانی پیش خواهد رفت واماده نوشیندن مشروب سلا متی برای همه شوند بسیار مفید وسازنده است -اقای میلر گفت بسیار نزدیک ایجاد یک احساس دوری وناخوش ایند  و.بدون موافقت بین دو طرف درباره مرزها وامنیت بین طرفین وجود دارد که ما ماه ها است روی ان گفتگو میکنیم ایشان کسی است که به شش وزیر امورخارجه دولتهای خاور میانه را مشاوره میدهد-  اقای ابیش اضافه کردند – ": من فکر نمی کنم که شک وتردید نسبت به موافقت کلی طرفیندرباره طرحی که داده شده است بیشتر از بیست سال پیش باشد  وایشان اضافه کردند هردوملتهای طرفین خواهم موافقت هستند وتصور نمیکنم که ایمانشان نسبت به ان کمتر شده باشد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای جان کری مرد ارام سیاست امریکا- بخش دوم- بسیاری مطالب هنوز مانده است- که میبایست برای ان تصمیم گرفت منجمله اندازه زمین- وبه همان اندازه مهم هم  تعین مرزها ومسئله امنیت باز گشت مهاجرین- وسرنوشت  بیت القدس که هردو ادعای پایتخت بودنش را دارا هستند- ریس شعبه مرکز تحقیقات بروکینیگ در دوحه سلمان شیخ فرمودند "| به اعتقاد من هنوز عامل بسیار مهمی که موفقیت را نزدیک کند انچنانکه  بیشترتوصیف میشود توصیف قلب سلیم نیست- وهمه چیز بستگی به ان دارد موضع اسرائیل ما دقیقا درعمل ببینیم که یک نوع جنبش ویا به سمت عاملهای مهم تعین کنده وکلیدی حرکت میکنند- انچه  اعراب لیگ بیان کردند مقدمتا توسط رهبر هیت اسرائیلی- خانم تزیپی لیوینی در اثنای صحبت کردن با اقای کری درروز سه شنبه در واشنگتن انرا تحسین کردند- بعنوان - خبر بسیار خوب-درحالیکه فرد دیگر هیت  بسیار نسبت به ان خونسرد بود- ورهبر هیت فلسطینی اقای صائب اراکات اهمیت مطلب را پائین اورد  وگفت این چیزی جدید نیست- گرچه اقای حسین ابیش- بعنوان یک مقام عالی رتبه در سازمان –": تسک فورس-ان- فلسطین": گفت بیانیه پاسخ اسرائیلی": که یک بیانیه دراز مدت وثابت انها درباره صلح با اعراب است که همیشه از یک دیکته همیبشگی پیروی میکند که معنای ان این است یا بپذرید ویا  طرح دیگری را ندهید؟؟!!-ادامه داراد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—اقای جان کری مرد ارام سیاست امریکا!- اقای جان کری بسیار محتاطانه وزیر کانهبسمت گفتمان تازه درخاور میانه حرکت کرده است اما عدم اعتماد عمیقی بین طرفین است- این معنی را میدهد اطمینان به موفقیت بسیار دور است- گرفتن امیتاز از اعراب لیگ در روز دوشنبه که بر اساس مبادله زمین شود میتواند در روی میز باشد که این معامله بین اسرائیل وفلسطین انجام میگردد که یک علامتی است که نشان میدهد که کفتگوی دو طرفه میتواند بطور جدی ادامه پیدا کند-( این بارچندم است که این برنامه دارد تکرار میشود؟؟!!)-امادر روی جاده پراز اشغال-عجب -که دهه ها پر از اشتباهات وامیدهائی که خاکسترشده است اقای کری نیازمند ان است که با منش بسیار حساب شده به سمت گفتمان صریح وروشن راه حل دو حکومتی اسرائیل- فلسطین که درکنارهم زندگان گنند بیان کند- حتی برای این راه حل هم به اندازی کافی خون ریخته نشده است؟؟!!- از زمانی ایشاندر اول فوریه پست را بعهده گرفت این دیپلماتعالی مقام جدید دریک مرداب سیاه اب- فلسطین- اسرائیل فر رفته است- مبارک است؟؟!!- که گفتمان در سال 2010 مضمحل شد وشادباش جدیدی اتخاذ شد که استراتژی ارامش باهوشمندی وزیرکی احیا کند- افراد رابه پشت میز  جمع کردن یک موضوع است وانها رادرشت میز نگه داشتن موضوعی دیگری است شخص باید ایدهائی را دست چین کند که بتواند افراد را درپشت میز نگه دارد- گفته اقای –ارون داود میلر معاون ریس  مرکزبرنامه های  خاور میانه ویلسون—اقای میلر فرمودند به نظر میرسد که اقای کری تمام سعی را درجهت ساختن یک مجتمع است که شامل اقدامات تقویت اقتصادی کرانه باختری فلسطین- واعراب لیگ را هل دهد که وارد صحنه شوند وتوجه خاصی به امنیت اسرائیل کنند که اطمینان اور باشد- بنابر این هوشمندی زیادی میخواهد تا این مجتمع ساخته شود ودرساخت ان سئوالی وجود ندارد- اما یک ضرب المثل وجود دارد که مگ.ید کسی که بدنبال یافتن  خط از مبدا به ا انتها میخواهدبیابد زمانی است  که به راتسگوئی وحقیقت رسیده است – اشکال ندارد هنوز ایشان جیره دروغ گفتنشان تمام نشده است؟؟- دوشنبه – نمایندگان اعراب لیگ با اقای کری ملاقات داشتند بسیار دور بودکه چشمان ستایش انگیز را خودرا برای زنده کردن نشان دهند –اغاز وابتکار داشتن وپیش قدم شدن یک دهه جدید بریا صلح کردن نشان دهند- بر اساس طرح 2002 عربستان سعودی که بیست ودونماینده سعی بلیغ کردن که رابطه ازدست رفته با اسرائیل دوباره احیا کنند که درعوض اسرائیل از کلیه سرزمینهائی که تا چهار جون درسال 1967 بدست اورده است عقب نشینی کند ودولت فلسطین بوجود بیاید-اما بعد از جلسه نخست وزیر قطر جناب اقای شیخ حمد جاسم الثانی که رهبریت رابعهده داشت اعلام کردند که اعراب لیگ امری تصویب کردند بر اساس نیاز مورد توافق طرفین بایدزمینهای تقسیم شده انعکاسی از تغیرات رشد جمعتی نژادها وگره ها باشد- که جناب اقای کری انرا تب یک گفت ویک حرکا شگفت انگیز وسوپریز دانست وبان کرد": یک قدم بسیاربزگ به جلو بود": اقای کری فرمودند اگر فلسطینی ها واسرائیلی ها به نتایج نهائی برسند وبیست ودو کشورعرب و57 کشور مسلمان همه انها موافقت کنند نمره اول خواهد شد وبیشکشامل پایان یافتن بحران درگیر یگردد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تضاد معنای- هدایتهای علمی قران بوسیله موضوعات خاص - بحث درباره نجوم است که میابیست یک شخص متخصص ان  انرا ترجمه میکرد- این اشکال درنجوم ممکن شخصی دانشمندبه قران بگیرد که همه جا صادق نیست زیرا مبنای  مشاهده ا ی دارد ومنبای علمی وقانونی ندارد که قانون انر بیان کرده باشد ونویسنده میخواهد این اشکال را رد کند وبحث ماه وخورشید را مورد مطالعه قرار داده است در این موضع خواص خورشید وماه را بیان میکند- 1- خورشید تاریکی هارا ازبین میبرد وشرایط رابرای کار کردن فراهم میکند وشب با تاریکی خوداش ارامش میاورد وماه اشکال مختلف دارد که مورد سئوال واقع شده بود که اشاره شده است که شما زمان دراز مدت رادرک کنید وخورشید زمان بیست وچهار ساعت را به کمک ماه درک کنید ودر مجموع امار سالهاراداشته باشید وبتوانید تقویم درست کنید بخصوص ساعات عبادت وحج را تشخیص دهید ویک بحث علمی تر کمی پیچیده تر وانکه هردوی انها در دومسیر جداگانهای که بدقت محاسبه شدند رفت وامد میکنند وظاهر میشوند( مترجم – خیلی جالب است که خصوصیات دیگر رابیان نمیکند مانند انکه انرژی خوشیدی باعث رشد انسان وموجودات میشود ویا ماه ایجادکننده جزر ومد هست کهانهم بهجای خود بسیار باارزش است زیرا درک نمیکردندوتصور میکردند پیامبر اکرم صلوالته الله علیه از خوداش بافته است) واین خصوصیات قابل رویت ومشاهده بوده است وبشر روی ان تاحدودی کار کرده بوده است وحال سئوال این است که این مشاهدات درتمام موارد پاسخ گوهست؟ واز فورمول واحدی سرچشمه گرفته است وباطن ان علمی است زیرا بسیار از مشاهدات باطن علمی ان چیزی دیگر است-مشکلاتی در بیان این متد هست- برای رویت ماه که باچشم تنهامیخواهد دیده شود ماه بعداز غروب افتاب باشد وبرای بعضی مردم شرایط رابرای این موضوع بدین وضع بیان میکند که که نور ماه ولو بسیار اندک وکم باشد بخوبی قابل رویت باشد وتا طلوع مجدد افتاب هم قابل رویت باشد- متاسفانهاین روش بستگی دارد به جائی کهفرد دروی زمین قرار دارد وفرد ممکن است دریک موقعیت غلط قراربگیرد که باعث بوجود اور دن اختلاف بادرجه دقیق ماه باشد وباعث خواهد شد- یک بحث علمی را بوجود اورد که چگونه باید غروب خورشید وماه را اندازه گیری کرد ویا چگونهمیران ثابت انکسار بصورت یک فومول قابل استفاده برای عموم نه انظاریبیدر کتاب سالانه علمی نجوم ذکر میشود)چناچه در میران دقیق انکسار کم وزیادی نسبت به انچه حدس میزند بر اساس یک سری قوانین است مشثلامحاسبات دریانوردی برای تشخیص فاصله ها باشد ممکن است که غروب خورشی مطابق اندازه گیری  درصفحه مسطح نباشد- عامل مهم دیگر که میبایست درتشخیص هلال ماه بریا رویت بکار رود بعنوان مثال عمر ما از مان لحظه رویت(زمان وصل) شروع میشود – معیار عمر شناسی توسط افراد زیادی موردمطالع واقع شده است که از طریق اطلاعات بدست امده توسط مشاهدات تصادفی است که معمولا بیان میشود که فورمول عمومی ان عبارت از مشاهده ماه جوانتر بیش از بیست ساعت است وبندرت مشاهدات ماه به بیست وچهار ساعت میرسد که معمول نیست ولی مشاهد دقیق زمانی که احتمالا نیاز دارد30 ساعت است واین مشکلدر مشاهده دقیق از هلال ماه به علتهای مختلفی بستگی دارد که دربین لحظه وصل تاغروب افتاب میباشدموضع واقعی ماه زمانی است که هلال درافق باشد که وضوح کامل تری دارد  برای مثال زمان وصل باید صبح بسیار زودباشد هرچه زودتر بهتر- که هلال ماه را بخوبی ببیند که اتفاق زیادی درهمان روز باشد اما اگر زماندر شرایط غروب باشد احتمال زیاداست دکه هلال مال روز بعد باشد متد باچشم غیر مسلح برای تشخیص روز وعمر ماه ممکن است درجائی زیادمناسب نباشد ونیازمند جابه جای بعضی چیز ها است که قوانین قرانی را مغشوش نکند که اجازه بدهید بعدا روی ان بحث شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به خیمه شب بازی احزاب در لبنان- لبنان در طول تاریخ یک ملت بسیار شجاعی بوده است که دو ابرقدرت زمان –ایران ویونان را از سرزمین خوداش بیرون کرد وهمیشه از لحاظ تمدن وهم موقیت بر جشته ژئوپلوتیک دارای ارزشی فوق العاده بوده است ولی متاسفانه سقوط عظیمی را بعد از ورود استعمار پیدا کرد که هنوز اثار ان کم وبیش هست که انتظار میرفت بتواند ان سلابت وقدرت فکر را دوباره احیا کند- اول احزاب حق بلوکه کردن وگرو وگرو کشیدن ندارند حتی درمسابقات ورزشی فردی بخواهد نفرمقابل بلوکه کند خطا میگیرند هر حزبی باید طرح  خود را بدهد ومردم حق انتخاب دارند مانندخواستگاری رفتن است در ثانی نبوغ وحقیقت هر حزبی درعمل روشن میشود اسم پر طمطراق گذاشتن ئبر علیه همان عنوان عمل کردند بخوبی  مشخص خواهد شد- درثانی ماهیت عربستان مشخص است عربستان یعنی غرب انسان نبایدگول پول انها را بخورد کسی به پول خارجی نیاز دارد وان نیاز از طریق فقط غرب تامین میشود برای حفظ دنیا واخرتش از تاسیس حزب باید بگذرد-   وانسانی که خد راگول میزند بیشک مردم راهم گول خواهد زد جناب عربستان سه درخواست از حزب الله داشته است-اول انکه پس از بازنشتگی جنرال-": جین  کواگی": دوباره بسر پست بگردد باباندش ودوم ریس شهربانی سرلشگر ": اشرف ریفی:" حتما هم ایشان با باندش است وسوم احتمال داردکمیته انتخابات است وانچه مسلم است کشیدین نیرویهای حزب الله  از سوریه است-  حزب برای انکه جوابی روشن درتاریخ داشته باشد فرموده است حال که مسئله دادوستداست وشما بااین شرایط کابینه شما تکمیل میشود ودست ما درکابینه خالی است پس ده تا ازوزیران سابق ما به پست خودبر گردند- جناب اقای ژ|نرال میشل عون متوجه جوک ومسخره بودنش شده است وایشان هم سفری به عربستان داشته وهم فرانسه وهمه این موضوع جدی تلقی کردند یعنی حکومت یک بقالی باچند شریک؟؟!! وایشان اضافه کرده است که من ریس حزب الله را دست دنیانداختم ولی گفتم شما هرچه میگویند بپذیرید یعنی ان ده نفر هم سر پست نروند تا بن بست لبنان باز شود- سه حزب از این نظر پشتیبانی کردند حزب رفیق حریری وحزب جنبش برای اینده به ریاست اقای": ها دی هوبیش": که الان نماینده مجلس هستندو حرب جنبش وطن پرستان ازاده وحزب الله ان سه حرب کوجکترین کمکی به سردار وحکیم عظیم الشان حضرت ایت الله العظمی موسی صدر نکردند بلکه برعکس مداوم انواع مشکلات رابه گردن ایشان انداختند وسرانجام لبنان را وادار کردند که اسرائیل به رسمیت بشناسند وبا اسرائیل روابط حسنه داشته باشند به شرطی اسرائی از سرزمیسن لبنان خارج شود ونشد وکک اقایان نگزید تا حرب رابه تنهایئ وبکمک بعضی انقلابیون دیگر توانستند مقداری از سرزمین اسرائیل رابگیرنند ودقت داشته باشیم اینکار  را سوریه نکرد وعلتی اسرائیل دردنیا دارد منزوی میشود همین جنگ ها است واقایان دقیقا انرابرعکس تعبیر میکنند بله اگر لبنان حمله میکرد که بعضیخاک اسرائیا رابگیرد ول بر حق است ممکن بود مسائلی بسازد واین احزاب هم کوچکترین کمکی به حزب الله در گرفتن سر زمین های لبنان نکردند وحال ادعا میکند این کار حزب الله درست بود چون جنگی درکار نیست وگرنه دوبار کوک ناساز میکنند والان دم از منزوی شدن وبدبخت شدن میزنند  عملکرد فرانسه وانگلستان تا امروز در منطقه عربی بخوبی روشن است مصدق بازی همیشه یک نتجه ثابت دارد مسئله دوم واقعا ریس حزبی بگوید که اقای بشار اسد ذی حق نیست وفقط تعدادی بعثی با اوهمکاری میکنند وغرب مایل است که سوریه پیشرفت کند ودرجهان ازاد بدرخشد ایشان بخوبی میداند که در سوریه مسلمان –مسیحی – یهودی –بی خدا یکسان دارند چوب میخورند وهم دارند پایداری میکنند ودرضمن بایدبدانند که سوریه جبهه مقدم است واگر شکست بخورد غرب دوباره بر لبنان وارد خواهد شد وفرد انسان کامل برای او مظلومیت شخص خوداش که تنها مطرح نیست مظلومیت جهان بشریت بر کول اواست واقها بن بست لبنان فقط حرب الله ایجاد کرده است این تاکتیک های شیادان غرب وعوامل ایشان هست برفرض سوریه همان قرارداد با اسرائیل امضا کند ایا سرزمین ها ی اوبر میگردد؟؟ هرگز تنها از طریق جنگ است که باز گشت خواهد کرد لذا این بازی هارا کنار بگذارید وحقایق انطور که هست ببینید وباحزب الله همنوا وهم اهنگ شوید انشالله وگول دیگران نخورید باز انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای بشار اسد ریس جمهور محترم ومحبوب سوریه موافقت باقانونی کردن خصوصی کردن امنیت کمپانی ها را اعلام کردند- که درجریان مصاحبه بای ک روزنامه المانی دردمشق بیان گردید ریس جمهور سوریه حکم قانونی شدن خصوصی کردن امنیت شرکت هارا صادر کردند واین امر را به پلیس اطلاع دادند- ریس جمهمور محترم سوریه حکم ":اجازه دادن بریا شرکت های خصوصی که برای حفاظت وحمایت وظائف نگهبانی---- برای اطمینان یافتن از سلامت افراد وساختمانها وکالاها وحمل ونقل پول وجواهران واشیا قیمتی از نگهبان های خصوصی استفاه کنند- مدت اعتبار یک ساله است که جزو وظائف وزرات کشور میباشد وفقط برای کمپانی های سوری میباشد که سرمایه انها بیشاز 250000هزار دلار باشد- وزرات کشورانواع اسلحه که میتواند ازان استفاده کنند وانواع کلت ها ی ریولورتا تفنگهای بزرگ ودیکر ادوات را مشخص کردند- حکم کاملا تصریح میکند که شرکت ها میتوانندبین 300 تا 800 نفررا استخدام کنند یک مقام امنیتی به خبر گذاری (ا-اف-پی) گفت که افراد گارد بیادلباس فرم داشته باشند تا زمانی که این قانون اجرا میشود میتوانند دفتر برای استخدام وخرید اسلحه دستی داشته باشند- گاردهای امنیتی مسئول خواهدبود که ازشخصیتهای کمپانی وتجار وزمانی که پول جا بجا میشودهستند وبه خیرگذاری اضافه کد که گمنام خواهند بود-در طول جنگ بامخالفان ملت سوریه سوریه بصورت عمیقی درجنایات- ادم ربائی .دزدی مواجهه شده است وپلیس از بسیاری از وظائف دیگر خود باز مانده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—گزارش مسافرت جناب اردوغان به غزه ملغی شد—قاهره خبرگذاری رسمی مصر ": ماان": مقامات مصری مسافرت نخست وزیر ترکیه راکه یک برنامه ای ازپیش طرح ریز ی شده بودرا لغو کردند- یوم -7-(یا- سون دی)- از منابع دیپلماتیک گزارش داد که جنای طیب اردوغان مسافرت ایشان بانوار غزف ملغی شده است بدنبال(تغیر) فر مانده نظامی ریس جمهور اسلامیست مصر محمد مرسی ودیگر سلسله تغیراتی در دولت رخ داده است- سفر اقای اردوغان  بخاطره حمایت از اخوان المسلین لغو شد- یوم -7- یک مقام عالی رتبه- جنبش حماس گفت سفر اقای اردوغان که قرار بود در اثنای ماه جولای از سواحل سرزمینی بازدید کند- امامنشی مطبوعاتی رهبرترکیه تا کید کرد که زمان مسافرت هنوز مشخص نشده است- خدا رحم کرده است که اقای اردوغان به این سفر نرفت تا موردلعنت شهدای کشتی - لیبرتی(ازادی) شود!- نخست وزیر ترکیه دیروز فرمودند سفر ایشان به غزه بر این قصد وهدف بوده است که بافشار اوردن بر اسرائیل؟؟!! بتواند بلوکه کردن اسرائیلی را پایان دهند بخصوص بر ای ساحل باریک ان که از سال 2006 شروع شده است- جناب اقای اردوغان شما قاچ زین بجسبید وسواری وپرش پیشکشتان!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99