سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اسرائیل بقول خود شمااگر کسی بیانات کافی نکند طرف هوا برمیدارد واگر راه حلا ل مسئله راحل نکند بالاجبار راهحرام را میرود وبقول شما بعضی هافشار روی انها نباشد هر راه خلاف میرونند اولا مسئله فعل حرامی است که روز شما دارید تکرار میکنید واز یک میلیون بمب اتمی هم نمیترسید وبقول خودشما نارچار هستید راه خلاف بروید وهمه راهم بکیش خود میپندارید پس مداوم باید شلاق تعذیر وارشاد باشد شایدشکا کمی تخفیف بهدهید اینکه فرمودید برای امریکا تنها درخاورمیانه اسرائیل مانده است درست است وانهم سه چهارم رفته است وهرکسی که عاقل باشد راه غیر ممکنرا نمیرود وباز ور اسلحه نمیتوان را غیر ممکنرا باز کرد بفکر راه مناسب بشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اسرائیل نمیداند که شلاق ما کجا است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سئوال- اگرکشوری با مسجد وگوشت حلال وحجاب یک کشور مسلمان میشود وکشوری دیگر با فحشاو لذت بی حد- مافیا وکابو بازی

امریکائی میشود –خدا وکیلی کدامش بهتر است!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقالهای از خانم نسرین سالم – بخش دوم -در زمان اقای حسنی مبارک شعار مسلمانان بطور عمده عبارت از بر ضد امریکا وبر ضداسرائیل بود- واین هفته سفیر امریکادر قاهره خانم ":انه پاترسون" باردیگر تائید کرد که امریکا ازاقای مرسی حمایت خواهد کرد ودر امتداداش از اخوان المسلمین هم حمایت خواهدکرد.- وناگهان امریکا حمایت خود رااز اسلام گراها برای ان که  حق داشته باشند که دیگران  را دشمن خود بدانند برداشت- پس چه کسانی میبایست داد وفریادبکنند وشمشیرهای زنگزده وفرسوده خود را بلند کنند؟؟  ایا دشمن دیگری بود –انها همچنین اقلیت های مصر را- قبطی ها- لیبرال ها- کمونیست ها- ناصری ها- فقرا- گرسنگان- اشوب گران-عرابه رانهای سیب زمینی- بچه های خیابانی- اوباشان وطرفداران حسنی مبارک ودیگران انچنان که یک شبه یک باند ارکست ناجوران را بوجود اوردند دشمن خود قلمداد کردند- اما عوامل دیگری نبودند جزعوامل حکومت که با زبان خالص زور صحبت میکردند وراه ظلم کردن را اغاز کردند وهرگز حکومت سعی نمیکرد که قدرت خودرا پنهان کند- اما برعکس( به جریان اعتراض میدانی  وسایت مرسی فرست یر.کام-نگاه کنید) متوجه عدم اعتبارو بی ارزش موفقیتهای حکومت تا امروز میشوید . ولی با وجودانکه هنوز جریان صلح انگیز هست ایشان بحران واشوب را درمغز ها وخانه ها اورد که دیگر کسی را نمیتوانست گول بزند- زمان برای پایان دادن به این بی معنائی وپوچی رسید اگر اسلام حلال مسئله بودودلیل انقلاب ژانویه محسوب میشود( گرچه چنین نیست)پس چرا تغیرات زودتر از سال2011 اتفاق نیافتاد واگر ان زمان عکس العمل مخالفین بسیار وطن پرستی افراطی بود پس چرا امروز  انرا یک سری اعمال ضد حرکت اسلامی ومخرب نامیده میشود؟ واگر مااصطلاح انکه مارا دشمن خود میدانند بگویم برای ماخوب است ما در شکست ملت تشریک مساعی کردیم- شعارحقیقی حکومت این است که اگر ماحکومت نکینم ما همهچیز را میسوزانیم وساقط میکنیم وان زمان مخالفین شاهد سوختن امیدهستند که انرا دوباره از درون خاکستر بیرون بیاورند ولی هنوز ما ناامید نشده ایم- گرچه داخل دود هستیم ولی یک اشعه از نور به داخل میتابد- کلمه تمرد(شورش) بعنوان یک فعل تداعی ویاداوری نام نمرود میکند پادشاهی که دستور ساختن برج بابل راداد تا  که ایستاده  باشدبرای ا ن که سمبلی برای نشان قدرت مردم باشد نفرت مردم از ریاست جمهوری وحزب او از فضای بالای جو نیامده است ویک شبه هم اتفاق نیافتاده است بسیاری کسانی باخوشحالی تمام به ایشان رای دادند- توسط اعمال غیر قابل قبول  اخوان الالمسلمین ازمالیخولیائی بیرون امدند- بخاطر ان قانون اساسی  که درحال  بدست امدند بود را ربودند وفعالان سیاسی را به زندانهای غیر منطقی اندختند وادمکشانیکه معترضین را کشته بودند تبرئه کردند وسمبل واسوه انقلاب راجناب خالدسعید را کشتند- واخرین  ملاقات با بینان گذارمشهور به شاهزاده القمه ال اسلامیه کسی مسئول یکی از بدترین حملات تروریستی در لوکسور درسال 1997 بوده است بعنوان مسئول لوکسور انتخاب شده است ونشان میدهد عمق گسستگی وبحران  بر ای ایجاد همبستگی وایجادقدرت ارتباط چقدر زیاد است گرچه بسیاری از اسلامیست هامعتقد هستند که روش حکومت هماهنگی ودرجهت اهداف انتظارات مردم نیست- ولی اظهار میکنند که باید بنام خداوندمنان انهارا بخشیدولی در اخر چه کسی مسئول بهم ریختن یک پارچگی ما شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تضاد معنائی- قمار بازی – قمار کردن به اینعلت حرام وقدغن شده است که یک روش بدست اوردن پول که منطقی ومحترمانه نیست بخصوص از افراد معمولی که از هزینه های ضروری خودشان انرا پرداخت کنند که نمیدانند که قمارچقدردارای مسائل عجیب وغریب وغیر قابل شناخت داردکه بر دوش فرد سنگینی میکند که به علیه او است- در ایات قرانی که قبلا متذکر شدهایم   قمار در گروه مشروبات قرار داشت یک دلیل ان میبایست وحتما بخاطر اعتیاد ان است- مشروبات صدمه به مغز میزند ولی قمار مغز رامدوام مشغول خود میکندکه در اینده برنده شود ویا میزان باز ندگی خودرا جبران کند- وهمیشه امیدواراصت که دفعه بعد شانس بهتری بیاورد-اغلب مردم تصور میکنند که کمی جنبش وحرکن .سراسیمه بودن برا تفریح کردن خیلی مناسب است- ولی نمی توانند درک کنند که برای بسیاری از افراد کهاین امر باعث عادت انها میشود ودر نتجه باعث ضرره وغم ها خواهد شد- دولت به ترویج وترقی قمار بازی میپردازد زیرا که میزان زیادی مالیات سود اور بدست میاورد.- ولی سودواقعی از طریق تجارت بزرگ  بدست میاید- حال بعنوان نمونه اعانه ملی (لاتاریکه برگه های بلیط بخت ازمائیدر انواع واقسام تهیه میشود) بخوبی به ما تفهیم میکند که برنده اصلی کیست وچه زیانی به جامعه وارد میکند- برندگان اصلی ان همان صاحبان لاتاری هستند وکسانی که دران سهیم هستند ودولت میباشد- استدلال دولت این است که بخشی درامده حاصل صرف کارهای مفید میشود وکارهای مفید یعنی  بوجود اوردن طرح هائیکه غالب فقط ثروت مندان میتوانند ازان استفاده کنند- مانند هزینه کردن درکارهای هنری وباشگاه های ورزشی وحفظ میراث فرهنگی ومانند ان از طرف دیگر اگر بخوبی تجزیه وتحلیل کنیم کسانی که دراین امر شرکت میکنند ومابخوبی درک کردیم درصد بسیار بالائی از انها با مشکل زندگانی خودرا میچرخانند ومیزان قابل ملا حظهای از درامد خانواده را به خرید لاتاری میپردازند به این امید که دفعهد بعد شانس بهتری را داشته باشند وزندگانی را ازفقر بیون بکشد که خودرا فقیر درک میکردند فشار خارج شدن از واقعیت برای تعدادزیادی بسیار زیاد است بخصوص که تصور ثروت نگفتنی هرروزهدرجلوی انها رژه میرود وفقط از این وضع یک بلیط لاتاری میتواند انها را خارج کند-انسان ساده لوح بیچاره نمیتواند درک کند که شانس برنده شدن در لاتاری ملی کمتر از احتمال تصادف شانسی در جاده است که بتواند میلیون پوندبرنده شود وچنین است- که دولت درنتجه از یک راه باریک وکوتاه باایجاد ایدهای رویائی پول را از فقرا بدست میاورد که به ثروتمندان میدهد ودرحقیقت یک مالیات دواطلبانه فقرا به دولت است ضررهای دیگری تمام کننده زیان کلی است وخارج از مسائل مالی است که سهمی از بودجه خانواده که معیشت انها درمرز است ویا نزدیک به مرز است تاثیران نا مطلوب درخانواده میگذارد هم از لاحظ مادی وهم از لحاظ معنوی وروانی براساس یافته های اماری که بعضی روزنامه ها گزارش دادهاند کهقمار تمام سطح سنی را دربر میگیرد وحتی بچه های دهسال باکارت فرق نشانداردبازی قمار میکنند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم- درخبر رادیوئی ورشکستگی روزنامه واشنگتن پست راشنیدم- خواستم یک تحلیل بدهم که دلیل این شکست چیست است-  چهدر رسانه امریکا وچه در فیلم سازی امریکا طلسمی وجود دارد یک سر درگمی عجیبی وعلت ان این است که میخواهند واقعیت امریکا پنهان کنند ویک تصور فریب دهند که یلی ناشیانه است وهیچ اساسی ندارد حتی تکنیک این کارا جز تعدادمعدودی انهم در موارد بسیار محدود است وخیلی زود جامعه انرا درک میکند ولی سرگرم کنند است ومابقیه بسیارناشی هستند وغالبا از متخصیصین به دلائل گوناگون استفاده نمیکند چند مثال بیاورم در یک مجله فرعی یک مجله بزرگ لوس انجلس یک دکتری هنرنوشته بودکهمن دردانشگاه لوس انجلس هم وغم درباره هالیوود بود ومطالعات زیادی کرده بودم ودر اوائل دانشگاه سری به هالیود زده بودم وتمام اطلاعات لازم هالیوود برایی من میفرستاد وانهارامرتب کردم وخواستم در این روزنامه چاپ کنم ولیباخودم گفتم که یکسی به هالیوود که نزدیکی ما است بزنم  وباکمال تعجب متوجه شدم حقایق درسصت برعکس است بجز ضواهر ودر هالیوود وضع بسیاروخیم بود که همه بدبین بودند تعداداندکی خوشبین بودند وازمن میخواستند که راه چاره پیدا کنم وما یک غول پنبهای درستکنیم این به نفع هالیوود این به ضر هالوود بود ومقداری شرح داده است یک شخصیت تلویزونی فرمودند دربیت سازی پوشال پر کنی نکیند  در یک روز درمجلات امریکائی وقتیکه جناب ریس جمهور محبوب سابق تحلیل میدهند مردم امریکا بایدبخوبی ایشان را بشناسند ولی حوادث بعد تمام ان بافته ها رشته میشود وایشان کمتراز سی درصد محبویت دارد انتخاب میشود با درصدی بالا وان جامعه مات ومبهوت میشود وبعدا روزنامه ها دست همدیگر باز میکنند دیگر چی میماند بیشتر مقالات واشنکتن پست درست همان پوشال صفحه پر کن درحالیکه تعدادکتابخانه که مجلات بخرنند دراروپا وامریکا قابل بحث نیست اگر مفیدبود تیراژ فوقالعاده بالا پیدا خواهد کرد سطح روزنامه ژاپن به راتب از این لحاط بلاتر است درحالیکه از لحاظ کیفیت هنوز به جای والائی نرسیده است یک روز من درانگلستان به یک مرکز معظم فروش مطبوعات رفتم بیش از هفتصد مجله علمی  که نه دوتی بودند ونه دانشگاهی بودند خصوصی بودن به چهر زبان میفروخت ومنواردبحث شدم ایشان فرمودند هیجکس نمیتوانئد حتی مجلات علمی خصوصی انگلیسی رابفروشد وصنف تصمیمی میگردچگونه تقسیم کند ایشان مجلات سفال انگلستان بهترین انها یازده است ولی من چهارتا میاورم من کمی مکث کردم وگفتم  اطلاعات نشان میدهد که بیشتر باشد گفت بله بیشتر هست ولی مابقیه همه تجارتی شدند واز تبلغات پول درمی اورنند وافت محسوس کردند یک مقاله که واقعیت نفت ایران بیان کند درسر تاسر روزنامهئهای امریکائی نیست که قبلا دررورنامهای انگلیسی وامریکائی پیدا میشد ومجله تایم انگلستان  بیش از انکه شاه را محکوم کند انگلستان رامحکوم کرده بود وحالا را با دادن ضرر ادامه پیدا میکند انرا ازما بهتران میدانند!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله سردبیرروزنامه کشمیر تا- بسیار خلاصه شده است تیول دودمان-کنترول احزاب سیاسی بوسیله دودمان خاص وگروه مسلکی خاص خالق تهدید جدی برای دمکراسی است- اعتراف که توسط اقای مصطفی کمال انجام گرفت که مدلل میکرد فقط تعدادمحدودی از دودمان عبدالله میتواننددر راس حزب کنفرانس ملی را  باشندومسائلی را بخوبی اشکار کرد که بدون رنگ وتزئینات بودکه طبیعت غیر دمکراتیک حزب توسط افرادفامیلی ایشان کنترول میشود بعنوان تیول دودمانی ایشان در امده است- اضافه شدن منشی عمومی ( که غالبا قائم مقام حزبی است) برای حزب علت ان بازگشت به مسائل و وظائف مدیریتی است که بوسیله کمسیون انتخاب هند برای حزب تصویب کردن-که احزاب سیاسی بتوانند انتخابات سازمانی داشته باشند- بارهاایشان زیر بارنرفته است وبه همین علت این حزب به مدت هشت سال هیچگونه انتخابات نداشته است. وحزب بعلت تهدیداتی که تصویب ان ملغی میشود- وان فشار باعث شدکه  ریس حزب-ک-م- تصمیم بر گرفتن انتخابات رسمی بشود- غیر دمکراتیک بودن ان انتخابات روشن است زیر ا غیر ازاقای عبدالله کسی نمیتواند به جز خوداش ودودمانش به سمت ریاست ان نائل شود در حقیقت تنها- حزب –ک-م- نیست که قوانین مصوب ومعمول انتخابات راندارد برای ان که هیت اجرائی را انتخاب کند باحزن واندوه وتاسف اغلب احزاب هند وجامو وکشمیر فاقد دمکراسی درونی هستند وتوسط دودمان که یا یک نفر ویا دسته ای است کنترول میشوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99