سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-خانم صنم ماروی خواننده پاکستانی که دردهلی  برنامه کنسرت داشت- تاسف وحزن خودرا به خاطر انکه پنج سرباز هندی درمنطقه مرزی پونج کشته شدند( گفته میشود کمین خوردن) فرمودند من بعنوان یک مادر من درد وغم اولیا انها رابخوبی درک میکنم وتصمیم گرفتن به پاکستان بر گردند وکنسرت خودر ا دیروز عصر ملغی کردندگفتند – بخاطر ان حادثه غم افزاچون قادر نیستند که اواز  ازته قلب بخوانند  وفرمودند ":‌این یک حادثه بزگ تراژدیک بود ومن بخاطر ان متاسف هستم من یک مادر هستم بنابر این من غم ودرد مادران ایکه که فرزندان انها کشته شدند  رادرک میکنم- وبههمین علت من قادر نیستم ازصمیم قلب دراین موقعیت بخوانم ایشان محل کارشان لاهور است واشعار عارفانه وصوفیانه میخوانند- ما هنرمندهستیم ومن از هردودولت هند وپاکستان تقا دارم مارا حسابی جداگانه از سیاست خودشان بدانند- من 15-16 بار به هند امده ام ولی اکنون خیلی دلشکسته هستم وما حقیقتابریا این مسافرت خیلی کار کرده بودیم ومن فکر نمیکنم که به این زودی ها به اینجا بیایم- ایشان فرمودند- توسط دوشرکت این بر نامه سازمان داده شد وبر نامه توسط ایشان بطور زنده اجرا میشد ولی سازمان دهندگان تصمیم به لغو ان گرفتند بخاطر پنج سرباز هندی که درخط تماس جامو –کشمیر توسط حمله  اوران پاکستانی کشته شدنددر روز سه شنبه- انها گفتند ما کنسرت رابه عقب انداختیم تا زمانی که بسیار اماده بریا اجرای یک برنامه هنری وفرهنگی باشد- ما میدانیم که ملت ما ازاین حادثه عصبانی هستند- این تعطیلی خود بخود بوجود میامد- زمانی برای چشن گرفتن نیست- ارامش وامنیت دغدغه ما بود پس ماتصمیم گرفتیم که انرا اجرا نکنیم جناب اقای گوپتا یکی از روسای شرکت ها فرمودند این اولین بارنیست که یک هنرمند پاکستنانی بودن اجرا هند را ترک میکند- دونوازنده پاکستانی که داز طرف مدرسه ملی تائتر در ژاونیه دعوت شده بودند بعلت درگیری بین دوکشور برنامه انها هم اجرا نشد- مقاله جالبی دراین مورد کشمیر تایمز نوشته است ولی قبلا از این هنرمند عیزی میخواهم همین تاسف رابرای بیگناهان پاکستان وکشمیر همبیان شود دو کشور این منطقه تماس رامحلی برای  جلب توجه مردمان خودشان انتخاب کردند وهردو از طریق نامردی کمین میزنند تصور من بران است که پاکستان پاسخ کشتار جنگ اخیر کشمیر داده است تاجلب هردو یخش بشود ودرکشمیر هم ارتش هندکمین میزند وسپس مردم کشمیر تقاضای تظاهرات ارام میکنند ان روز راحکومت نظامی اعلم میکند ومردم بیرون میایدند وزدوخودرد وجیعی انجام میشود امید

اسن خداوندمنان به طرفین عقلی بدهند انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب سمیر فریدجع جع درسال1952 در دهکده بارکاه لبنان متولد شد وسپس مقیم شهر مارب است که امروزه در شهربشار قرار دارد ورشته تحصیلی ایشان پزشک میباشد ومدتی بعنوان یک سیاست مدار مستقل کرد وسپس بدنبال یک اسپانسر گشت تا انگلیسی ها چون یک مسیحی مارونی بود به سمت نیروهای مسلح لبنان انتخاب کردند که همچنان دراین سمت است وامرزوزه سخنگو وایدولوگ گروه افراطی چهارده مارس است- اخیرا که وضعیت شورشیان طرفدار گروه چهارده مارس بخصوص در سوریه به شکست سختی خورده اندکه مهمترین این نیروها درشهر قیصیر بود واین شکست گرذوه چهارده مارچ وانگلستان به گردن حزب الله انداختند؟؟!! وایشان مداوم دارد دود پراکنی- بر علیه حزب الله میکند درحایکه بعضی از رهبران مسیحی مارونی به خطای خود اعتراف کردند- اخیر ایشان فرمودند شکست قیصیر واحتمال شکست حلب کار حزب الله است ونقشه های مخفی دارد؟؟ که ماورای مسائل لبنان است ومیخواهد لبنان را به اسرات بگیرد ویا دراورد؟؟ کدام عاقلی هست که بگوید اگر النصرت  فاتح میشد لبنان رابه اسارت نمیگیرفتمگرر انکه انهم یک حزب انگلیسی باشد که احتمالش کم نیست! وروزنامه های مستقل لبنان نوشتند که ایشان هشدار داده است که حرب الله بدنبال یک نتایج مثبت برای لبنان نیست وتمام نتایج ان برای لبنان منفی خو.اهد بود؟؟ معلوم میشود تنها نتایج مثبت متعلق به گروه چهارده مارچ هستند که دستشان بخون بیگناهان تامرفق الوده است وجالب انکه دلیل بسیار روشن ایشان بیانات انگلستان میباشد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- گفتمانی با برادران مسلمان در ایتالیا- از زمانی که القاعده بوجود امد مشخص شدکه برنامه جهانی سکولاریسیم غرب ومسیحیت منحط وصیهونیست است که میخواهد مسلمان سلیم نفس ودانشمند را انسانهای بی تمدن و وحشی قلمداد کند وان تمدن پرعظمت مسلمان در دنیا بخصوص در ایتالیا خراب کند گرچه من  بر این اعتقاد هستم گروه شانزده نفری سومالی- مراکشی در ایتالیا کار این گروه هست ولی مسلمانان نبایدچهر ه پر تلو تلو درخشانی که نورانیت ان نزدیک است چشمان رابی فروغ کند دوباره بازی ادم کشی چون روگر یک ودو وجنگجویان ادمکش صلیبی راه بیفتد اخیر ادانشمند بنام جناب ":کلادیو هلزنر": در اقوام شناسی ایتالیا تحقیقات بنمامی کرده است مینویسد پس از کشتار روگر دوم مسلمانم از سادرنی در جیزیره سیسیل به ایتالیا مهاجرت کردند واغلب انهارا دانشمند مینامیدند ومساجدی  که ساختند شاهکار معماری است ودتجارت وکشاورزی کارهای عظیمی کردند ولی متاسفانه امروزه سمبل بیسوادی هستند وسپس توسط جنگاوران صلیبی از دم تیغ گذشتند وتما شهرهای مسلمان نشین را بنام شهر خدای ( کاتولیکی؟؟) نامیدند که دجز کلیسا هیچگونه اثاری از ادیان دیگر بناید باشد؟؟ که ایشان بانظریه سخت مخالف است درحالکیه قانون اساسی ایتالیا یک قانون اساسی بسیار مترقی است ولی تحت دنفوذ واتیکان که دقیقا دواستاندارد عمل میکند از یک طرف ادعای احترام به همه ادیان ندارد واز طرفی اینگونه اندیشه ها ی مبتذل را پنهانی تشویق میکند اخیرا بانک واتیکان مشخص شده است پول شوئی میکرده است واسحله های  قاچاق را قانونی میکرده است میفروخته است وعدهای از رهبران واتیکان خواستند این بانک تعطیل شود ولی پاپ جدید فرموده است با نگاه مقدس به بانگ نگاه خواهد کرد وباهمان نگاهدمقدس بایدبه مسلمان نگاه کرد ودرضمن مسلمان بایدافکار پوچ ومبتذل که ربطی به اسلام ندارد را کنار بگذارند وخیلی زود به اسلام ناب که دراینران متجلی ذاست مجهز شوند وگرنه بامشکلا زیادی در ایتالیا ربرو خواهند شد یک علت انکه شمال ایتالیا زودتر ازهمه به رنسانس وانقلا ب صنعتی واکادیمیکی رسید بعلت وجود مسلمانان در شمال بود وامیداست مسلمانان درهمه چاد نماد علم ودانش وسیلم النفس بودن باشند وعجیب است بودائیان به راحتی معبد دارند والبته مسلمانان بایداز حقوق واقعی خود چشم پوشی نکنند وبا فعالیت زیادی انرا از طریق عقل وقانون بدست اورنند  عدهای خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند واز ان امام همام پرسیدند که از نظر خداوند عاقل کیست ایشان فرمودند شما عاقل کی میدانید پاسخ دادند وامام همام هم فرمودند خداوند منان همیم عقیده داراد درمسائل کلی عقلانی فرقی بین انسان وخداوند نیست وباز تشکر ازدولت ایتالیا که بخواست مسلمانان صلیب هائی که درخیابان مجسمه ویاعکس لخت حضرت مسیح علیه السلم بر روی ان نصب کردند بخاطر انکه مسلمانان انها را موهن وتوهین ه پایمبرعظیم الشان بشریت میدانستند بر چیدند تشکر میکنم وامید است درهمه جای اروپا چنین شود واین ار نشان عقل است ایا کسی دوست دارد عکس لخت ایشان در خیابان ها نصب کنند؟؟ ومسلمانان هم بایدبدانند که چناچه خرافاتی که در دین وارد شده است پاکسازی نکند دراینده ضربه سختی خواهند خورد انشالله یک تولد جدیدی در اسلام در اروپا رخ دهد انشا الله


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- معمای پازل احزاب ایتالیا-جادوگر  افسانه ای- ایتالیا اقای سلیور برولوسکنی که حتی تمام احزاب چپ با اواتئلاف میکردند تا اهمیت ذاتی ورهبری حزب بالا بیاید وسالها سمبل پیرفت محیر العقول ایتالیا محسوب میشد رهبر حزب دمکرات ایتالیا وامروزه با محکوم شدن ایشان حزب بزرگ چب میانه که زلف کاکلی  احزاب بزرگ چب بود وبا حزب دموکرات اتئلاف کرده بود پنچشنبه کنگره خودرا برای جدا شدن حزب اش از حزب دمکرات تشکیل داد وبدنبال یک جوان گرائی رفت که حداقل از کارت رهبری حداکثر استفاده رابکند واین شخص اقای ":ماتو رنزی شهردار کاریزماتیک شهر فلورانس- 38 سال است – ولی جدالی سخت درگیر شد که احزاب سنتی وقدرتمند ایتالیا-  با انتخاب ریس  صنف بازرگان  ایتالیااقای ":گاگلیلمو اپیفانی:" که از طرف حزب دمکرات بعنوان ریس جمهور انتخاب شده است-  بنابه  گفته  اقای کاندیدحزب دمکرات:" نیاز امروز ایتالیا احساس مسئولیت وپیدا کردن راه حل های امروزی  است":گرچه همه معتقد هستند را معتدل بهترین است- حزب دمکرات میتواند متعدلین رابه بحران بی اندازد- ولی حزب دمکرات نمیتواند درمقابل قدرت شورشیان دوامی زیاد بیاورد واز همین جا است که حزب چپ میابیست طرح خود رابرای اینده ترسیم کند اینده ای که همچنان جریان امروز دران جاری است- گرچه میگویند ایتالیا به چند قدمی خروج از بحران ورکود رسیده است ولی هنوز  انچنان خوشبینانه نیست ولذا اقای رنزی  پیشنهادداد که گنگره فقط رای گیری برای نخست وزیر باشد-شکاف در حزب دمکرات بسیارعمیق است دوکاندیدهای ریست جمهوری این حزب از طرف شورشیان رد شده اند واین امر باعث شدکه منشی سابق حزب اقای ": پیرلوچی برسانی:" استعفا دهد  طرف دارا ن حزب گفته اند که سبک سابق که به ترتیب درجات حزبی افراد برای کاندید شدن انتخاب میشد بایدملغی شود که منظور کاندید شدن اقای نخس وزیر :"لتا": است  که  بر ای این سمت ادعائی ندارد وتلاشی نمیکند طرفداران اقای رنزی ویا شخص دیگری باشد معتقد هستندکه انتخاب ایشان یک انتخاب دوفاکتو یعنی موقتی واز روی ناچاری است.- اقای  اپیفانی گفت که هیت امنا حزب تصمیم گرفتن که گنگره حزبی بین بیست وبیست ویک سپتامبر تشکیل دهند که نتجه انکه میبایست از طریق قوانین جدیدی که گنگره تصمیم میگیرد عمل شد- ولی اقای رنزی که به نظ رمیرسد درراس کاندیدهامیباشد محبویت اش درمیان خواسته های مردم بشدت کاسته شده است وباعث پیروزی اقای نخست وزیر لتا شد که از طرف ریس  جمهور اقای": جیاورجیو-ناپولیتانو:" بعنوان نخست وزیر جناحین راست وچپ انتخاب شد –ولی بعد از دوماه در رای گیری قاطعانه  ماه فوریه به بن بست رسید- بعد ازان طرفداران ایشان هیچگونه غرور حزبی درایشان ندیدند- وایشان رامتهم کردند که تابع نظریات دولت که درجریان بود هست ودارای تابعیت مطلق است وحزب دمکرات درحال جذب حزب راست میانه (حزب مردم ازاده) که متعلق به برولوسکونی بود .او تا امروز اولین نفری استکه هفته قبل که سازمان وتشکیلات رسانه ای امپراطوری ایشان بنام :" مدیا ست": بطور قطع بعه کلاه برداری ودروغ گوئی متهم شد- ایشان انتظار دارد که بطور حتم یکسال دیگر درخانه تحت نظرباشد ومحاکمه ایشان درجریان است- رشد افسانه ای که نمایندگان حزب دمکرات توصیف میکنند- بشدت ایجاد نفرت وعدم باور واقع شده است حتی درمیان اعضای احزاب متحد با انها  وجریان تعقیب محاکمه کردن بعناو جنایت کارمسلم درجریان است واین هم یک لایه از عدم ثبات واستحکام که برای امنای اجرائی شکننده داست- پنجشنبه اقای رنزی گفت اینها دریشه های جنایت اقای نخستوزیر لتا استکه موردمحاکمه واقع نشده است واین کار خود دولت است که حقایق رابیان کند تاخودرانجات دهد وچناچه دراین امر اهتمام نورزد بدنبال شریک جرم درخارج پارلمان نگردد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تضادمعنائی – الکل-در غرب بسیاری معتقد هستند مشروبات درحد خاص اش مضر نیست واولین بار  برای  مشروب نوشیده ورانندگی کردن قوانینی ساخته شد زیرا زیانهائی را بوجود اورد و-اخیر ابسیارجاها در حین کار کردن مشروب راقدغن کردند- بسیاری مشروبات راعامل سرخوشی وراحت واسان وروان شدن واز غم وغصه رافراموش کرد میدانند وسکرراهم به همین معنا یعنی مکیف( کیف دهنده) میدانند درحالیکه قران مشروبات درتحت اصطلاح –خمر- ونام برده است- که درمرحله اول ابری است برای عقل واحساسات وهوشیاری ومرحله بعد تخریب عقل واحساسات وهوشیاری است وامرامتعد هم روانی وهم فیز یکی اجاد میکند سکر که مستی ترجمه شده است مربوط به همین دومرحله  است واعتیاداور است لذا قران یک شبه دستور تحریم نداد ومیتوان حدس زد علاوه براعتیاد چون مسئله تجارت هم دخیل بوده است-  قران اول شراب راب قمار وسپس با بت  وتیرهای شیطان دریک ردیف قرار داد یعنی یک امر که موجب نارضایتی خداوند منان است ومانند بت پوچ است وهم کشنده است واز سمت یک دشمن بسیار خطرناک حمایت وهدایت میشود-دوری از ان رستگاری میاورد- حال یک نگاه تحقیقاتی به الکل میاندازیم- الکل بیش از انکه تصور میشود مسئله ساز است که جامعه مشکلات انرا میپذیرد وامروزه درغرب از سن ها بسیار پائین شروع شده است بر اساس مقلاتی که از طریق تحقیقات دولتی چاپ شده است بدهشت عمومی در سال1993 20% بین نه سال تا پانزده سال برای اولین بار مشروب صرف کرده اند که 89% از سن هشت سالگی ویازده % در سن پانزده سالگی و12% بین یازده تا پانزده سالگی دارای صرف مرتب بوده اند- مطابق اطلاعت سازمان تشخیص مسیر تغیرات جامعه(اچ-ام-اس-او1994) نزدیک به یک سوم مردان انگلیسی  بال تر از حداستاندارد مشروب صرف کرده اند(که در زنان این میزان به یازده درصدمیرسد) علاوه بر ان امرزوه مشروب خواری میتواند یک جرم واقع شود بعنوان مثال صرف مشروب درحین رانندگی که دادگاه ها باتعداد زیادی مجرم اتفاق افتاده است که بعلت تحت  تاثیر مشروبات الکلی بوده است که درمیان  جرم های بزهکاری است مانند بچه زدن ویا دیگر جرم های بزهکاری ویا ایجاد ازار روحی ویاجسمی که همراه ناراحتی قابل توجه-تیر بهتر از این نمیشود- سازمان بهداشت دولتی بعلاوه سازمان بازرسی امنیت اجرائی- بعلاوه بخش بهداشت وبعلاوه بخش استخدام مجبور شدند که سیاست-": مسئله مشکل ساز مشروب خواری در سار کار:" منتشر کنند-  سازمان خدمات عمومی بهداشت منابع بسیار کمیاب ونادر  برایجلوگیری از این مرض ویا بدتر نشدن ان بکابرده است-هر کریسمس یک اردوی مبازراتی مخالف مشروب درضمن رانندگی بوجود میاید-مداوم  نمایندگان  دولت  در باره بهداشت ملی درباره عادت به نوشیدن مشروب وتاسف از اتفاقاتی میافتد میکند وکار ی بیشتر انجام نمیدهد –عجب؟؟!! اینهم به سرنوشت اسلحه درامریکا ومواد مخدر وفحشا وخیلی اقلام دیگر پیوسته است- اسلام دیدگاه دیگری دارد اسلام به اخاق ومعنویت وسامت انان وروح  به همان اندازه که برای سلامت جسم قائل است ارزش گذاری میکند که یک موجود کاملا مطلوب وجود داشته باشد وبادقت ووسواس هر چیزی که حالت طبیعی انسان را چهداز لحاظ کار کردن- قوه تفکر وحواس های گوناگون که بوسیله انها تخفیف رخ دهد- شرم اور وموجب مسئولیت است چه ابری باشد که درجلوی فکر کردن ما رابگیرد که به او صدمه بزند( که شامل مشروب ومواد مخدر هشدار دار باشد ) ودرحال مداوم ارزیابی  عکس العمل های مختلف مردم درباره چنان محرک هائی هست وهرگز تسلیم انچه مورد پذیرش بعضیها واقع میشود قضاوت خودرا ترک نمیکند بسیاری از مردم تصور میکنند که انهاخود درباره کنترول ان میتوانند موفق باشند ولی سرانجام یک لیوان –چهل لیوان خواهد شد- اسلام صریحا وقطعا–هرعنصری که روشنائی وشفافیت وپاکیزه گی مغز را از بین ببرد بخصوص در میزان کیفی بسیاربالاحرام کرده است- بنا بر این اسلام جمعا داروی های مخدر ومشوربات را حرام کرده است نتها  انکه تشکیلات سازنده انرا نابود کند بلکه خوردن انرا نیز حرام کرده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تضادمعنائی – جهاد- بخش سوم- جهاد درقران به معنای کوشش سخت بر ای خداوند ویا دراه خداوند که راه درست است ویا حق است- ویا جهاد برای بیشترین میزان از اخلاق –معنویت وسیاست--- رابدست اورد هرکس مجاهدت کند برای خوداش کرده است وخداوندمنان غنی ومستقل است هرکس مجاهدت کند بر ای ما- ما مسلما در راه خودمان  اورا هدایت میکنیم وخداوندمنان بهترین خیرکنندکان وخوبی است واین راه  قرب به خداوند منان است که هدف عارف مومن است- فینا همین مطلب رامیرساند که جهاد خاص برای راه خاص وبخوبی از ایات جهاد که درمسائل غیر جنگ  امده است نشا ن میدهدکه جنبه عقلانی وعاطفی خاصی را موردتوجه قرارداده است که انسان رابه شناخت خاص وهدف خاص را درانسان بوجود اورد که با مشکلاتی هم روبرومیشود که اراده مضاعف است اتفاق درغرب به همین نتجه رسیدند که علت انکه جهان سوم به جائی نمیرسد تصور میکنند رسیدن به اهداف حتی علمی راساده اندیشی میکنند در قرون گذشته خانواده ها متوسط انگلسی به نصف هزینه کردن  درامد خود فر زندان خودرا به درجات بالاتری میرسانندکه امروزه این امر امکان ندارد وحتی نبوغ سالاهای بسیار زیادتری رابایدبا برنامه حساب شده کمی سخت طی کند تا به نتجه بر سد ومداوم مانند پتک به داخلی ها وخارجی ها این امر ا گوش زد میکنند واسلام همین امر میخواهادتفهیم کند که وضع شما با ادیان سابق زمین تا اسمان فرقدارد به کوشش زیادی نیازمند است ودانشمندان اسلامی اولین هدف درجهاد را یادگیر ی علمی  وتعلیم دادن به دیگرانی که تفهیم ان کاری اسان نیست میدانند وکار مهاجرین وکار انصار را جهاد معرفی میکند ومعنای فائق شدن بر کفار لزوما بوسیله جنگ نیست-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش سوم – تضاد معنائی- نتجه ای که عاید میشود کلمات قرانی باداول به معنای اصطلاحی علمی ان توجه کرد واین به این معنی است که اول بایادان معنا در زمینهوچهار چوب قران دقیقا مشخص کرد وسپس به احادیث مراجعه کرد ومعن انرا باز دقیق کرد ودرعلم هم همین طور است بعنوان مثال بخواهیم فاصله خورشید تاز مین را اندازه گیر کنیم وبرای هچند صدکلیومتر که به خورشیدنزدیک میشویم تاثیرات ران مشخص کنیم مداوم علم به دقت میرسد وشاید روزی برسد که هرمتر که به خورشید نزدیک میشویم فرمول خاص خود داشته باشدولو بسیار اندک این فرمول با جوانب ان فرق داشت  باشد که دراین بحث تا حدودی مشخص میشود- لذا یک ایه ویا چند حدیث ان دقت لازم رابوجود نمیاوردبعنوان مثال-ایه 72 سوریه توبه که در کتب قران ان انگیسی ایه66 است- می فرماید- ای پیامبر- کوشش سخت کن( جاهد) بر علیه کفار ومنافقین ودرشتی وسخت گیر--- جناب مولانا محمد علی درکتابش به نام اسلام میفرماید هیجگونه روایت تارخی که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم با منافقیت جنگ سختی کرده باشد وجود ندارد وحتی عبدالله ابن ابی السلول که یهودی سرخت وریس منافقین بود بدست پیامبر اکرم صلواته وعلیه واله والسلم شلاق هم نخورد ومسلما پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به این ایه دقیقا عمل کرده است از انجا میتوان فهمید که خودعبدالله گفته است این پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امان منرابرید وطاقت منرا تمام کرد این فرد چگونه مردی است وهرکس بود به زانو درمیامد  ائمه اطهار همین طور بودند همه دشمان خودشان رابیچاره میکردند- امام موسی بن جعفر علیه السلام  به هاروالرشید میگفتند که ایشان در زندان مار مسخره میکند وطاقت ماتمام شده است وهارونالرشی علیه العنت میگفت چندماهدیگر خوداش راتسلیم خواهد کرد وسرانجام خوداش هم طاقت تمام شد واین روش را قران جهادنام گذاشته است ووجناب مولانا بحث جالبی دارد که روش منافقن هم همینطور بوده است وحتی درجنگ بر علیه کفار ودیگر منافین هم شرکت میکردند وانها همیخواسنتند ارام ارام تاثیر شیطانی خودرا بگذارند- پس نمیتوان تنها جنگ را جهاد نامیدولی مشخص است اعراب به جنگ اهمیت زیادمیدادند وبیشترجنگهای انها شیطانی بوده است وارزش زیادی برا جنگها قائل بودند خود مسلمانان به جنگ های مقدس بیش از اقسام دیگر جهاد اهمیت دادند وانرا درهسته کلمه جهاد قرادادند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99