سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-حزب الله بیش از یک نیروی مقاومت است- بخش سوم- ماهان –ایاجنگ دیگری بین حزب الله-اسرائیل تاثیری در برموقعیت سیاسیدر لبنان میگذارد- ماهر- ما باید مسائل زیاد پیچیده سیاسی بحران را بطور خردمندانه مدیریت کنیم زیراسیاست شیطانی در بخش موفق شده است که بحران را به سمت جنگ فرقه ها بچرخاند ماباید ما اقدامات خودمان را متحرک کنیم در مقابل اسطوره فرقه ای ومقاومت اسلامی رامعرفی کنیم بعنوان استراتژیک بعنوان امری با ارزش وقابل دسترس برای امت مسلمانان در کل جهان-بسیار پیچیده بودن استراتژی نظامی حزب الله وسیاستی که به حد بسیار پیبشرفته که در حد قابل قبول وقرد فائق امدن رسیده است میتواند در اینده بر مسلمانان وجهان تاثیر گذار باشد- ماهان- نظر شما در حوادث که در نهرالبارد که مهاجرین فلسطینی درانجا هستند بین ماه می-سپتامبر درسال 2007 رخ داد چیست وچه کسی پشت این مقابله بود- ماهر ماتاکید داریم که جنگ بنام بخش نظامی  فتح ال اسلام رخ داد انها نمیخواستند در این سطح مخرب اتفاق بی افتد- باید متذکر شد حضرت سید حسن نصر الله دامت برکاته فرمودند که کمپ یک خط قرمز است بعنوان یک راه برای حفظ افراد فلسطینی میباشد امریکائی هاخود را موظف میدانستند که انرا نابود سازند- هدف اصلی انها این بود که یک پاسخی به سخنرانی سید بزرگوار بدهند وهم چنین به اهداف خود هم برسند که بطور عمد هدف انها جا بجائی فلسطینی هم بود در نتجه ان هرکس وارد این کمپ میشد انها واقعا قصد داشتند هزینه جنگ با اسرائیل را بپردازند اما سیاست بسیار سطحی ویک دکترین بدون صبر وتحمل اناناز طرفی ودر طرفی دیگر هم احتمالا توطئه هااز طرف دیگران وهمراه با بسیاری عوامل جریان را به سمت یک جنگ فرقه ای کشاند –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خبر انتشار راجع  به کودتای امریکائی – انگلیسی توسط رسانه های ایران منتشر شده است ولی منابع ان درسایتهای مربوطه متاسفانه توسط ایران سانسور شده است وفقط چند سطری باقی مانده است که بسیار جالب- است- اتاشه خبر گذاری سفارت انگلستان      پیامی برای –  ورزات امور خارجه امریکا بخش سرپرستی  اتاشه خبر گذاری در دنیا میفرستد که جناب دکتر مصدق یک فناتیک یعنی مذهبی عقب افتاده متعصب نشر وانتشار دهید زیرا ایشان مداوم سم های مناسب برای بی بی سی میفرستد؟؟!! ودست بی بی سی اینجا رومیشود  ودرپیام  به سازمان در امریکا  میخواهدکه  این پیام را به مقاله نویسان روزنگار امریکا بدهند ومیگوید سم خوبی تهیه کنید وایشان  مقداری بلوف ودروغ هم برای کمک  انها مینویسد که بخشی از انهم درباره ایران بوده است- جناب اقای درو پیر سون که رهبر روزنامه نگاران امریکا بوده است وبسیار هم محبوب بوده است؟؟!! ودر ضمن رهبری رزونامه نگاران واشنگتن پست را بعهده داشته است یک سری کاملا دروغ درباره جناب اقای فاستمی دست راست اقای دکتر مصدق ( فاستمی همان فاطمی است که به اضافه یک اس-سین اسم رمز میشود) مینویسد ایشان چند اختلاس مهم کررده است وهیت منصفه تهدید به تغیر ویامرگ نموده است؟؟!! واقایان استوارت السوپ وبرادرش ژوزف که هردوسردبیر روزنامه نیویورک هرالد بودند اعلام اخطار به امریکاکردند که اگر یک موضع محکم درمقابل اقلیت کوچگ مصدقی ها گرفته نشود ممکن است مصدق هوس ایجاد مشکلات برای امریکا کند که درکتاب سیا وریشه روابط مدرن؟؟!! ایران وامریکا که توسط اقای اروند ابراهمیان نوشته شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب پاپ مقام": د پرنسیب دو سید":را به حضرات عبدالله ها بدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تضاد معنائی-هدایت های علمی قران بوسیله موضوعات- خاص- بخش دوم متد علوم تجربی بر پایه شرایط فیزیکی است زمانی که زمین وماه وخورشید سوار یک هواپیمای عمود رو هستند ولی لزوما دریک خط نیستند وماه بین زمین وخورشید قرار دارد به این شرایط میگویم شرایط متصل به هم هستنددر اصطلاح نجوم متصل به هم تعریف شده است از شرایطی که که هردو نسبت به زمین یک ارتفاع را دارا هستند- در تحت تاثیر این شرایط علامت مشخصی است که نور ماه قابل رویت است وانچه بیشتر در این لحظه خصوصیتی از ماه رخ میدهد که میتوان به دقت اندازه گیری کرد مستقل بودن موقعیت مکانی ماه است- در حقیقت  موقعیت ماه بسیار دقیق است که این امکان را به مامیدهد از این متصل بودن ما تقویم ماه رابدست اوریم وحتی برای صدها سال اینده را محاسبه کنیم- تاثیرات وعلت های متد علمی- در مرحله اول فرد میابیست بپذیرد این حقیقت را که شرایطی راکه هویت نور ماه را  تشخیص میدهد تعریف کند به همان اندازه متد علمی تضمین وجود هلال ماه را میکند بدون توجه به اینکه ایا که ماه را با چشم غیر مسلح میبنید ویاغیر ازان-در زمان متصل ماه بطور کاملدر سایه  از طرف رویت از زمین قرار ندارد گرچه میزان نورافشانی بسیار کم است که برای ما بطر کامل قابل دین نیست- حرکت به سمت شرق ماه وسپس تغیراتی که رخ میدهددر شکل صفحه نورانی که درنتجه تغیرات در اثز تغیرات ژئو متری ماه است یا توجه به موقعیت  خورشید وزمین میباشد- که به انها – ":فازهای ماه":  گفته میشود ودر ماه جدید در اسلام اغاز فوری شروع اول هلال است که( فاز اول است)-که درهمان موقع ماه در موقعیت متصل باخورشید است اگرچه ما هلال ماه رابا چشم غیر ممتصل نتوانیم ببینیم- ولی مطمنا هلال در اسمان ( فاز اوله) وجود دارد از این رو صحبت علمی این است که ماتوجه داریم که هلال ماه وجودارد بعنوان وجود فیزیکی ماه واتنها چیزی که ما نیاز داریم دکه بدانیم دقیقا زمان که ان هلال ظاهر میشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-چه کسی شیطان است – بخش سوم-یک فلسطینی فرمودند الان توپ در میدان  اسرائیل است اقای کری پیشنهاد داد برای از سریگیری مذاکرات از اقای نتانیاهو خواست به یکی از خواسته ها پاسخ مثبت دهد- پایه ها درمورد ازادی زندانیان فلسطینی های زندانی شده قبل از قرار داد اسلو بوده است- خردسالان- مریضان- سالامندان بدون انکه نام کسی برده شود و اسرائیل مرزهای سال 1967 را بپذیرد بعنوان انکه به انجا عقب نشینی کند ویا از ساختمان سازی خود داری کند یک مسئول فلسطینی گفت که اسرائیل قبلا قبول کرده بود یک  اطاق کوچک از وزرا بریا یک دوره جلسات ترتیب دهد تا طرح پاسخ به طرح اقای کری را بدهند اگر اسرائیل قبول کرد مذاکرات ادامه پیدا میکند – دو شرط بسیارمهم باند محمود عباس است که درخواست بیت المقدس ودومی باز گشت مهاجرین  بود که اسرائیل اندو را رد کرده است که این دو شرط  هیچگونه مسئله برای تهدید بریا امنیت دولت یهودی نخواهد بود وبا در نظر گرفتن عبرت تاریخی وتکرار تاریخ چناچه الفتح از دور مذاکرات خارج شود شورش ارتقا میابد وترور شروع میشود!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- انالیز اخباردر باره اخوا ن المسلمین ورای ها در باره انان در مصر- قاهره- 16 اگوست- ژیان هوا- مسئله اینده سیاسی اخواندرسراسر مصر پخش شده وهمه را هم درگیر خوداش کرده است بخصوص زمان که انها  میانجی گری و وساطت را رد کردند واصرار بر ان داشتن که ریس جمهور  اقای محمد مرسی معزول را دوباره به قدرت برسانند تا زمانی که نیروی های امنیتی پایان اعتصاب واعتراض نشسته را در روز چهارشنبه مهلت داده بودند- پراکندگی عملیات برعلیه معترضین که اعتصاب نشسته کرده بودند در قاهره وجیزه  و وابسته بودن برخورد ها در اطراف کشور به این موضوع حداقل 578 نفر کشته و42هه نفر مجروح باعث ان شد که ریس جمور موقت اعلام وضعیت اضطراری بر ا ی حکومت نظامی برای یک ماه علام کند بعد از دو روزحملات بر ای به چالش گرفتن ایده وحکم حکومت وحمله به ایستگاه های پلیس وهم چنین حمله به کلیسای قبطیاندر سراسر کشور را گرفت- و با تائید  وقول دادن که در روز جمعه با نام گذاری جمعه خشم اعتراض گسترده ای را انجام دهند- ایا اخوان اینده سیاسی را ازدست داده است- جناب اقای جمال ظهران پرفسور علوم سیاسی دانشگاه پورت سعید به خبر نگار ژیان هوا گفت که در دراز مدت اخوان اینده سیاسی نخواهند داشت چناچه بخواهند راه درگیری ومخالفت را  نه تنها با قدرت های حکومتی بلکه مردم اقدام کنند-  پرفسورفرمودند-با توجه که روسیه اخیرا این جنبش را بهمثابه یک گروه تروریستی نامیده است که باا سلحه و حمله کردن به مراکز مهم حکومتی با تخریب وبی ابروی کردن شخصتهای معتبر اینده را انجام دادند- به هرحال اقای محمد منصور ریس بخش علوم اینده در دانشگاه اسیوط پیش بینی کردکه- انها به این زودی تسلیم نخواهند شد_ در روز پنچشنبه سخنگوی اخوان اقای احمد عارف گفت  جبهه ملی بریا حفظ قانون اساسی وضد متحدان ارتش که عمدا از نیروی های اسلامی هستند تشکیل خواهد شد وخطاب به مردم مصر بریا شرکت انبوه مردم بر  ای مخالفت با خون ریزی واعتراض در جمعه حضور پیدا کنند- اگرچه بسیاری از طرفداران اقای مرسی  با قول دادن سخت پاسخ شایسته به کشتاری که انجام گرفته خواهند داد ودر محل گرد همائی اخوان ها اقای عارف تاید مجدد کرد که تظاهرات ما صلح انگیز در روز جمعه میباشد واضافه کرد که طرفداران ما تحریک به طغیان نخواهند کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- روزنامه المانی- ژاپن یک علامت های غلط با ملاقات سران در قبرستان شماره چهارده جهان برای سربازان جنگ جهانی دوم مرتکب-ن شد- برلین- اگوست 16-ژیان هوا- ژاپن علامت های گمراه کنده وغلط به دنیا با ملاقات با احترام   وافتخار از بارگاه جنایت کاران جنگی با قصد پایان دادن به تاسف و غم وحزن خود از قربانیان جنگ ژاپون که یک روزنامه نگار المانی درباره ان تفسیر کرده است روزنامه فرانکفورت الگیماین که یک مجله محافظه کار است گفته است که نخبگان سیاسی  یک جزیره میبایست بدانند که هرکاری را نمیتوانند بکنند- که منظور مورد خطاب قرار دادن اعضای کابینه ژاپن هستند که از بارگاه یاسوکونی در روز پنچشنبه بازدید داشته اند یک تراژدی بود- ریس دولت ژاپن این پیام را به دنیا داد که فقط بفکر حفظ خود وجلب مشتریان بومی خود است- ایا میداند دارد چه کار میکند؟؟ روزنامه نگار گفته وسئوال کرده است- ژاپن هنوز محتاج دوستانی در مابقیه دینا است که اقای ابه دارد انهامنزجر میکند-بارگاه یاسوکونی در توکیوچهاردهمین از نوع –ا-مدفن جنایت کاران جنگی-جنگ جهانی دوم است-مراسم روز پنچ شنبه یک شاخص مهم از تسلیم ژاپن درجنگ بوده است نخست وزیر اقای شینزو ابه سوگند سختی خوردند که درصلح جهانی شرکت داشته باشند اما اشاره ای با استعمار وتجاوزبه اسیا در زمان جنگ نکردند؟؟!! وسوگندی برای انکه درجنگی استعمار گونه شرکت نمیکنند نکردند – سه نفر از وزیران ونود نفر از نمایندگان مجلس در ان روز از بارگاه بازدید داشتند- مترجم-  ان سربازان متعلق به دورهای بوده است که از دیکتاتوری در ژاپن حمایت میکردند ودر اسیا بر خلاف خواست مردمان ان سرزمین مستقر شده بودند ودست به جنایت های هولناک زدند وتوسط انقلاب مردمی مضمحل شدند ومیابیست برای مردم ژاپن و دیگر طاغوتیان درس عبرت باشند گره را بیشتر کور نکنید وسعی کنید با پشت میز با تدبیر ومنصفانه فکر کردن مسئله را حل کنید انشا الله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99