سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله  الرحمن الرحیم-نقدی بر سایت کلمه-جنابی را اوردندکه ظاهرا تمام مارج علمی را درشیعه دیده است؟؟ویک دفعه توسط اقای ابن وهاب به بصیرت رسیده است- که ایشان درست میگوید- ودرقران هفتاد ایه که نشان عدم عصمت است پیدا کرده است-من فهمیدم اصلا مطالعات علمی وفقهی شیعه ندارد- اینان مانن اقای رجوی ملعون ادبیات سیاسی بلد هستند نه انکه سیاست مدار باشندوفکر میکند فقه وتفسیرقران ادبیاتی است- ومن حتی به این اندیشه رسیدمکه ایشان یک اسرائیلی تعلیم داده است زیرا ایان فرمودند حضرتیونس بخاطر تنبلی خداوندمنان مجازات کرد واین اندیشه یهود است هیچگونه تفاسیر دقیق شیعهواصول عقلانی شیعه درفقه واعتقادات ایشان بیان نکرد اصلا نمیداند مطلب چیست جناب اقای ابوحنیفه گرگ روزگار است ولی یکی از پیروان ایشان بعداز مدتی طرفدار امام صادق میشود وابوحنیفه دلیا اش را میپرسد وایان میغرماید از بحث ها شما من به این متجه رسیدم ولی نمیدانم چرا شمانرسیدید وایان میفرماید دراین موردباکسی صحبت نکن ممکن است برای شماخطری باشد- دلیلاش روشن است  ایشان بدرستی فرموده است-حدیثی درست است که اصحاب یا شخصا از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شنیده باشند ویا یک صحابه از شخص رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نیده باشد وبایدبهتئاتر رسیده باشد یعنی خطوص نقلحدیث مختلف باشد به این معنا الف به ب گفته باشد به هم به جیم باشد این یک خط است وخطدیگر میم به سین گفته باشد وسین به شین گفته باشد خطوط مختلف وهیچگونه تضادی درانها باشد ولو مطلب یکی باشد ولغات فرق کند قابل قبول نیست وبعداصحاب به همین نحو به تابعین درجه اول وسگس به همین نحوبه تابعین درجه دوم بدهند وبه همین نحو به مابرسد ودو شرط اضافی دارد یکی مطابق قران باشد وباقران تضادنداشته باشد ویکی هم عقلانی باشد باعقل مخالف نداشته باشد ایشان ادعا کرده است هفده حدیث بیشتر این شرایط راندارد- سئوال فرض کنیم تا تابعین رست بوده است ولی بعدا گرگانی پیدا شدند وانهارا تغیر دادند- تکلیف ما امروز چیست؟؟ دین فقط تا زمانی درست بوده است واز ان طرف ایاشن میفرمودند دین اسلامتا اخرالزمان تنهادین الهی است ایا ایشان یک جوعقل نداشت که بفهمد جواب درنزدائمه اطهار علیهم است!! ولی ان مرید فهمید درثانی ایشان میگوید عقل درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باعقل امروزه زمین تا اسمان فرق میکند بیادمطالب عقل زمان رای داد از امام صادق علیه السلام روایت شده است بعضی ایات که نسب به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دادند این نیست که  نقصی در حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم باشد حکمت اش دراین است که به در میگوید ولی منظوراش است  دیوارتو گوش کن- لذا زمانی که قران میفرماید پیامبر صلواته الله علیه واله والسلم اگر قران رتغیر دهد ویا نگوید رگ قلب ایشان را میزنم برای ان است که دیگران ماست هارا کیسه کنند نه انکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلمهمچنان که برادران اهل سنت بر اساس اسرائیلات خطا ها واشتباهات وحتی گناهان به ساحت منزه ایشان نسبت دادندمیتواند درست باشد وجالب انکه از اسوه بودن ایشان کم نمیشود ایا این تاکیتک خداوند منان باشرحی کهداده شده بودبه جا نبود؟؟ که افراد بیشماریکه طبق یک تحقیقات درجوانان انگلیسی هشتادوپنچ درصدتا سن  سی وپنج سالگی سربه هواهستند واحساس مسئولیت نمیکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیل ونقد مقاله خبرنگار جهانی اقای-پئپ-اسکوبار-بسیاری از کارشناسان طرح پنتاگون را طرح بمب شو- نامیدند- زمانی که جامعه روشن میشود وانتظارات رادیکال دارد-دوراه برای سد کردن-دارد- فریب-دو اشوب وکشتار- پنتاگون اولی را پیاده میکند نشد دومی را مطرح میسازد-که حال نوبت یمن بمب شو است-عملیات طوفان قاطعیت-سبک طرح پنتاگونی کاخ سعودکه باتقدس  یابی یک بمب شوی یمنی را ایفا میکند-که میتوان انرا دریک پارگراف جمع بندی کرد—ثروتمندترینکشور عرب-محل میدانهای وسیع نفتی که توسط امارات پشتیبانی میشود که پول بی حساب کوش کر کننده دارند وهم چنین اقدامات غیر قانونی غرب ثروتمند بدون حق- بمب/جنگ/عملیات پر تحرک-برعلیه  فقیر ترینکشور عرب بنام دمکراسی انجام میشود- این دروغ را نه تاریخ میبخشد نه دین-{درعربستان بزرگترین جمعیت کارگران ساده یمنی ها بودند- انهارا ودیگران را بشدت استعمار میکردند ولی بخارجیان چندین برابر کشورشان پول میدادند وانها میگفتند خدارا خوش نمی اید-امروزه چوب اش را میخورند-} واین بی نطقی وجنایت تازه اغاز شده است-خانم سیاست خارجی اروپا-که قصد ازار واذیت کسی را ندارد": کان نولی فدریکاموقرینی":که بنظر میرسیدکه یکهشدار ارام وضعیف میدهد؟؟اوخاطر نشان کردبمباران بیمارستانها وهدف های دقیق وحساب شده خانه های شخصی-مراگز اموزشی وزیر ساخت های اساسی قابل تحمل نیست": غرب با وهابیت وبخصوص عربستان مماشات زیادی میکندچون جزو دوستان درجه اول است-من اخیرا به یک سایت مسیحی عربی راانتخاب کردم که جناب کشیش مداوم میفرمودندکار مسلمانان که انتقاد زیادی به مسیحیت میکنند بجائی رسیده استکه افراد خبره انهابه حکومت های خود میگویند- بدادما برسید جوانانبه تردید افتاده اند وچد بار باخنده از ته دل جمله تردید را تکرار کرد وخانمی که به عروسک مانندبودکه اگر حضرت مریم سلام الله علیها ایشان را رویت میکرد وحشت میکرد- از حالت جدی خارج شد وخنده برلب اش امد وچند بار تردید را تکرارکردسپس کلیپی ازیک اقائی درسوئدکه میفرمود حکمرانان به دادباما برسیدجوانان نردید پیدا کردند البته خوشحالی اقای کشیش بی مورد است انها مسیحی نخواهند شدولی مدتها گیچ خواند بودکهاز علائم اخر الزمان است تنها کسانیکه به امام دوازدهم صلواته الله علیه والسلم معتقد باشد استوار باقی میماند-من متوجه شدم که انها بایدوهابی باشند جامعه نه سیاست مدار کم کم نسبت به وهابیت مشکوک وسئوالات اساسی برانها مطرح شده است جواب انها رادادن مشکل افرین شده است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای اوباما- کنگره امریکا- سنا ی امریکا- شماها به فرهنگ جاهلی مافیا- اسرائیل- شیطان دل بستید- واز فرهنگ مردمی-مذهبی عاقلانه دور شدید- دنیا رابر اخرت ترجیح دادید- حال به فرهنگ مردمی –مذهبی- عاقلانه باز گردیدودر انظارمردم وخبرنگاران ودانشگاه سه لیوان گرانقیمت بلورین را که روی ان اسم یکی از سه تانوشته شده است وزیرا ان کلمه نه است بزمین بزنید تا اثرات مخرب فرهنگ جاهلی کم رنگ شود- وبا شرکتهای مذهبی – عرفی عاقلانه کار کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سایت کلمه-جنابی بیان کردد- دوازده تا ازانجمن علمای سنی از کشورههای مختلف مثلا مراکش –عراق تا نپال حمله به یمن شیعی باهمکاری سازمان ملل وامریکا وغرب که انها هم مهر تائید دادند یک ایران مسلمان وروس کمونیست؟؟موافق یمنی های حوثی هستند- حوثی ها معتقد به شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها وامامت علی علیه السلام هستندپس مورد رضایت نسبی حضرت فاطمه سلام الله علیها هستند وان گروه جنابعالی مورد غضب هم خداوندمنان وحضرت فاطمه سلام الله علیها هستند وبسیار بیسواد وجناب کار هستند جوانان مراکشی نزد علمای خودشان رفته بودند که این پادشاه حسن مراکشی دارد جنایت میکند گفته بودد  ولی امر مسلمین است اگر همه مارا سوار کشتی کند وسط دریا غرق شویم اشکال دارد وانهائی مخالفت میکنند به هرطریقی میتوان کشت  کانال تلویزونی –بی-بی سی فلیمی از جنایت وادم کشی پادشاه سابق نشان داد که بسیار وحشتناک بوده است وتعدادعظیم بودبهخاطر چندرغاز اقایان ساکت بودند وعذر خواهی هم از مردم نکردند طلبکارهم هستند مابقه هممین طور- جناب پادشاه سابق عربستان بیست وپنج زن عقدی داشت درحالیکه چهارتا بیشتر نمی تواند  داشته باشد تکنیک اقا این بود که دختر یک قبائل مسلمان بعنوان کنیز؟؟ که دراسلام این امر حرام است که زن ازاد را کنیز خطاب کنی ومعامله کنیزی کنید ولی به محض انکه فرزند پیدا میشود کنیز ام ولد میشود وازاد میشود وعقدی میشود بادی از چهارتا بیشتر نشضود  تا کنیز است تاحدودی حکم متعه رادارد ولی بهمحض انکه ام ولد شد به نظرحقیر که علم اندک دارم باید ان ام ولد ب بشرطی که چهار زن دارد طلاق دهد وسپس ایشان راازدواج موقت کند این امر ساده رادرک نمیکنندچه برسد به سیستم های اقتصادامریکا اگر ازسازمانهای بزرگ اقتصادی مانند فولاد نودونهدرصد از سود مالیات نگیردور شکسته است الان هم ورشکسته است وبه همین دلیل- ذوب اهن امریکا نمیتواند تحول و.پیشرفت .باز سازی اساسی کند وعقب افتاده است ایا این سرمایه داری است یا سوسیالیسم- حکومت غرب مسیحی نیست مسیحیت که بمب اتمی بر سر مر دم بپاخواست نمیز  د- باران مایه شیمیائی مضر بر سر مردم نمیریزد- حضرت علی علیه السلامدر زمان احتضار به امام حسن علیه السلام فرمودند پس از من باخوارج کاری نداشته باشید ولی حساب معاویه رابرسید یعنی خوارج بهتر از معاویه بودند- اما روسیه پنچ میلیون کمونیست رسمی داشت وبیست میلیون طرفدار ثبت شده داشت ومابقیه مذهبی بودندالان کمونیست حزب حاکم ندارد  ونمیتوان روسیه راکمونیست دانست ولی کره شمالی تا زمانی باما بر اساس عقلانی عمل میکند میتوان وحدت داشت ولی بامسلمانی بر اساس عقل وحی ناب عمل نمی کند نمیتوان وحد داشت وچناچه حربی وجنگی شد باید با اوجنگید تا ادم شود واین امررا اقایان درک نمیکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از روزنامه العربیه_":ایران معامله وبازی سیاسیدر جهت بن بست نخواهد کرد-هنوز یک طرح قابل پشتبانی است":موضو عاتزیادی مطرح است-موشک های بالا ستیک- ادعای بدون اثبات در گیر بودندرحمایت از تروریسم-که میتواند بکار اسرائیل باشد وبسیله انان در دستور واقع شده است وتوسط گنگره امریکا پشتیبانی میشود-عاملی منفی که باعث لغو وطردمذاکراتماه جون شدبنا بر گفته مشاور دفاعی اقای معین رئوف –خبر نگار- اسرائیل همیشه بشدت مخالف هرنوع مذاکره ومعامله درباره مسائل هسته ای  با ایران بوده است- در همان زمان اسرائیل قرارداد منع تولیدزیاد  را امضا نکرد- تصور میشود که انباری از هشتاد کلاهک اتمی را دارا است-وسیاست عربستان بر  ان بود که راهی برای نابودی بمب اتمی (سابوتاژ)در مذاکرات بدست بیاید-خبرنگار- اسرائیل ادعا کرده است کهتعداد زیادی از بمب اتمی رادراختیار دارد-چرا کانون توجه خودرا به اقدامات ایراندوخته است؟-رئوف- اسرائیل میخواهد تنها قدرت قاهره درخاور میانه باشد که بتواند فلسطینی های خارج از غزه وکناره باختری بهداخل ان سرزمینها براند وبر تمام منطقه مسلط باشد- اگردیگری درمنطقهدارای قدرت اتمی باشد- انگاه رقابت بوجود می اید این امر مورد درخواست انان نیست-تحلیل گرسیاسی ایران اقای سیدمحمد مرندی درباره مذاکرات هسته ای ایران گفتند جناب اقای ظریف به محض وروددر فرودگاه تهران فرمودند که- تحریمات دراینده فورا وکاملا برطرف میشود درحالیکه امریکا از طریق گزاره –برگ خود کهدر سایت بخش دولتی به چاپ رسیده است ومنتشر شده است وهم چنان مقامات رسمی امریکا گفته اند کهتحریمات بخش بخش برچیده خواهد شد که هر کدام زمان خاص خوداش را دارد- وچندین فاز بندی دارد وبخش از تحریمات وابسته بهحمایت از ترویسم است یا انچه که امریکائی ها اشوب ساز ی درحقوق بشر نامیده انددر جای خود میماند-خبر نگار-اقدام اسرائیل چه خواهد بودبخصوصاقدام  اقای نخست وزیر نتانیاهوایاقصد داردکه پاسخ مناسب به موفقیت در مذاکرات باایران بدهد؟-رئوف-هرگز پاسخ محترمانه ای نخواهد داد- من تصور میکنم که مورد شامل همکاری خوب/ یا همکاری بد باشد- انچه امریکائی انجام دادندظرف دهسال یا پانزده سال گذشته- همیشه یک سیاست بدهمکاری کردن داشتند- وانها همیشه مخالف هرنوع موافقتی که مطرح میشد بودند-  .این هم نقش واقعی اسرائیل هم بود وهمچنین نقش کنگره امریکاهم بود-همانطور که میدانیم انها گفتند که این موافقت زمانی که ریس جمهور اینده بیایدکلا تغیرات کلی واساسی خواهد شد این یک مثال ساده پشتبانی از یک طرح است –چناچه شمارا متقاعد کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک مرکز بزرگ اسلامی دربمبی است که یک کانال ماه واره ای بنام ": پیس تی وی: هم دارد جلسات بزرگ وعظ هم دارا است وسئوال وجواب هم دارد- دختر خانمی فرمودند من نزدیک رهبر مذهب مسیحیت رفتم-وگفتم این چه مطلبی نادرستی است که حضرت مسیح علیه السلام را خداوندمنان وزاده حضرت مریم علیها لسلام میدانید ایشان فرمودند- که خداوند منانرا محدود نفرمائید؟؟!! حال شما پاسخ  برای ایشان رابدهید- ایاشن فرمودند که خداوندمنان سکس ندارد- پس اول هرکس را برفرض خدائی کند بر اساس حکمتی است در انبیا گذشته حضرت ابراهیم علیه است شیخ النبی بوده اند چرا ایشان را روح خدائی نداد بقول قدیمی شرب الیهود که نیست یا شهر شام که نیست کارخداوندمنان حساب وکتاب دارد  ایشان اضافه کردند چرا تنها حضرت جبرائیل علیه السلام روح خدائی داد به مابقیه فرشتگان هم میداد خداوندمنان از هرمخلوق تعدادزیادی ساخته است بایداضافه کرد  اولین مخلوق الهی چهاره معصوم هستندکه  بالاترین درجات رادارند که به بندگی مطلق خود نسبت به خداوند منان افتخار میکنند وسپس دوفرشته لوح وقلم است که برتر از حضرت جبرائیل علیه السلام هستند دربین فرشتگان عرشی حضرت اسرافیل علیه السلام بر ترین است ویا مساوی است ایاشن درکتب مسیحیت مبرز هستند فرمودند درجا  جای انجیل امده است کهچون پدر نمیخواهد منهم نمیخواهم یاپسر نمیخواهد یعنی من عبد الهی هستم درثانی خداوندمنان حضرت مریم سلام الله علیها بر ای خود انتخاب کرد وحضرت مسیح علیه السلام مانند حضرت مریمی علیه السلام برای خودانتخاب یاخلق میکرد- درثالث به فرزندان بنی اسرائیل گفتند فرزندان خداوندمنان پس همه انها بیادروح خدائی داشته باشند نه تنها یک مسیح علیه السلام این یک لقب ادبیاتی بوده است مسیحیت بدروغ انرا عینی کردندر دین هندو شیوا خدا است فرزندانی دارد که ایشان نام برد  که انها هم روح خدائی دارند پس باید قبول کرد  جز شعار دلیل دیگری نیست بودا گفتند روح خدائی داشته است  مکن است بعضی ها فردا بگویند گاندی هم روح خدائی داشت قابل اثبات نیست ریس انها جناب دکتر حسین ذاکری است فردی ایشان فرمودند درانگلستان میگویند یا مسلمان است یاانگلیسی است مانند دودریا اب شور وشیرین دارد  قابل ترکیب شدن نیست وراجع خدائی خدائی حضرت مسیح علیه السلام سئوال کرد ایشان فرمودند قدیمی ترین کتب مذهبی مال هندو ها است درکتاب های متعدد هندونان مبردند وبا ذکر صفحه کهخداوندمنان نه پدر دارد ونه مادر دارد نه فرزند دارد ونه شبیه موجود ی است واز کتب مسیحیت از انواع اقسام این مطلب را بیان کردند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به سیاست عربستان درباره یمن- اقای  عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن فرموده اند- که عربستان درمنطقه هیچگونه جاه طلبی ندارد؟؟!! اگر میداشت چکار دیگری میکرد؟؟ تمام زیرساخت ها ومراکز غیر جنگی را مورد حمله بیشرمانه قرارداده  است کهدلیل منطقی ونظامی وشرعی ندارد واز اقلام جنایات جنگی است واضافه کردن طوفان قاطعیت قانون  ومشروعیت جهادرا دریمن باز میگرداند- مگر جهاد اجازه میدهد به یک کشور مسلمان حمله ورشد مسائل داخلی یمن چه ربطی به عربستان دارد- اضافه میکند که عربستان میخواهد القاعده از شبه جزیره عربستان اخراج کند دروغ به این بزرگی کسی را گمراه نمیکند ویمنی ها بخوبی میداند چگونه باید القاعده رااز یمن خارج کنند- وباز اضافه میکند عربستان وکمک موثر امریکادر جنگی برعلیه گروه ترور است که این گروه ترور علاوه بر القاعده خود حوثی ها را دربرمیگیرد زیرا شهرهای انان زیر کوبش قرار داده است ایا یک امت برای احقاق حق خود گروه ترور هستند؟؟ نبرد هوائی برعلیه حوثی هاشامل اهداف بسیاری میشودگروه های شیعه جهادی   وارتش طرفدار ریس جمهور صالح در موقعیت ضعیفی هستند ایشان را مردم باتظاهرات میلیونی غیر قانونی شدن ومیبایست حکومت را ترک کنند که کردند ودیگری حقی ندارند دفاع از انان بر خلاف حکم الهی است مانند جناب عثمان که خلع شدند ومعاویه علیه لعنت میخواست دخالت کند وهم چنین خوارج که شما دقیقا همان منش سیاسی رادارا هستید!! اقای الحبیر گفت که عربستان دریک جنگ نیابتی بر علیه ایارن نیست واینهم یکدروغ بزرگی است شما ایران دشمن درجه اول خود میدانید وعلنا بیان میکنید ودرضمن درمدت زیادی شما اثبات کردید بودن اجازه امریکا اب نمیخورید ایشان ایران رامتهم کرد که ارتش یمن را مسلح میکند- وباز گفتند  عربستان همیشه سعی کرده است که یک رابطه بهتر باایران را بوجود اورد ولی ایران جواب مساعد نداده است –عربستان تاکتیک منحوس صدام که یک تاکتیک غربی است را اجرا کرده است درظاهر  روی خوش نشان میدهد ولی درباطن بدنبال جنگ افروزی است تا به جنگ منجر شود بتواند با قدرت نظامی به اهداف خودبرسد-اقای الحبیر به خبرنگاران گفتند من هیچگاه روش خصمانه باتهران نداشتیم- ولی ایران همچنان سکوت  ونه گفتمان سیاسی را درباره یمنرا ادامه میدهد- که انرا برای یمنی ها ذخیره کرده است اینهم یک دروغ است ولی یمن نیازمند قیم نیست ویک کشور مستقل غیر وابسته است- او همچنین گفت جریان سیاسی ممکن است بتواندموقیت یمن را بهبود واستحکام بخشد – پس اسین حملات بر ای استحکام بیشتر سیاست عربستان دریمن است؟؟


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0