سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی علمی است فقه بنام احکام عملیه- که بقول حضرت استاد ایت الله زبرجد رحمت الله علیه کوه ای از مشکلات حل میکند- چه برسد در زمان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم امروزه تمدن است دربسیار موارد گذشت میشود ویا راه حل  های مشکل میذیرنند- این احکام عملیه  جای نص نیست وجای اجتهاد نیست- درجائی بکار میرود که علم غیب نیازدارد برادران حنفی فرمودند که این احکام باطل است زیرا جای نص نمیتواند بنشیند پس کارائی ندارد فرض کنید دوتا استکان داریم یک میدانیم غصبی است که بایدبه صاحب اش بدهیم ودیگری غصبی نیست ومال کسی است وامده است استکان خودرا بر دارد- وهردو یکسان هستند- شارع مقدس در این مواردمیفرماید هرکدام صددرصد غصبی هستند وصدر صد غیر غصبی هستند لذا چون صد در صد امد هرد حکم غصبی دارند ونمیتوان یک راانتخاب کرد ولی بعلتی بدون قصد یکی ر ا شکست ویا  صاحل لیوان غصبی امد یکی انتخاب کر د- دراینجا باز  یک هم صد درصد غصبی است وصدر صد غیر غصبی است ولی شارع شریعت بر ای حل مسئله میفرماید پنجاه درصد غصبی است وپنچاه درصد غیرل غصبی است چون شک درمقابل یقین صدردصد نیست بعنوان لیوان خود بر میدارد ویا انکه مالک غصی بود لیوانی را انتخاب کرد پس لیوان دیگر غضبی نخواهد شد مواردزیاد است ومن تعجب میکنم که بر ادران حنفی مسلم به این مشکلات بر خورد میکنند انهارا چگونه حل میکنند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جناب اقای ابوحنیفه امام اعظم- ایشان سنت وحدیث را منبع  علوم اسلامی بخصوص فقه میداند نقل وقول کردن که ایشان فقط هفده حدیث معتبر میدانسته است که نشان وسواس شدید در کشف حدیث است ایا باهفده حدیث بلکه بگویئم هزار حدیث این تعدادمنبع علم میشود؟!! تورات قیاس غلط کرد وفرمودند مناز اتش هستم که به مراتب بیشتر دارد از این هزار حدیث چندتا  ان راجع به فقه است- ایشان فرموده است برای انکه فقه صحیح باشد بایدمنبع ان صحیح باشد اگر مسئله ای درقران وحدیث وسنت نبود لاجرم از اجماع وقیاس یعنی رای استفاده کرد دقیقا این نظر معاویه علیه العنت است وابن تیمیه ومحمدبن وهاب اینان حنبلی نیستند اینان حنفی هستند یعنی اجتهاد رای کردند- حنفی به جای عقل که همان درقران وهم ودرحدیث است ولی قیاس  این چنین نیست عقل بقول علما بر قیاس حکومت میکند نه قیاس بر عقل یعی شرط قبولی قیاس مستلزم قبول عقل است نه بلعکس درضمن عقل تنها معیار او قیاس  نیست معیارهای دیگری  هم دارددر ضمن  ایشان بر ای تفسیر قران وانتخاب حدیث وقبول اجماع سختگیری میکند ولی درقیاس راحت انر میذیرد درحالیکه قیاس ممکن است درجادی درست باشد ودرجائی غلط باشدشیطان یک قیاس غلط کرد وگفت من از اتش هستم وحضرت ادم علیه السلام از خاک پس من همیشه بر  تر هستم نفرمودعلم من بیشتر است تقوی من بیشتر است ایثار من بیشتر است اگر این چنین بود حق با اوبود ولی چنین چیزی نبود بلکه بلعکس بوداگرقیاس به این راحتی وسهولت پذیرفته است کسی به جای چهاررکعت نماز ظهر دورکعت بخواندبایدنصف اجر انرا بدست اورد ایشان میبابیست بر ای گوجه فرنگی .خیار بعلت مصر ف زیاد زکات معین کند ومحاسبه قیاسی انر مشخص سازد-در عبادات سلیقه وحکمت الهی فقط باید حاکم باشد نه حکمت بشرس وسلیقه بشری


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-گفتمانی بابرادران علمای اهل تسنن-خداوندمنان  اعوذ بالله نکند فراموش کرده بوده است که همسران پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- ام المومنین هستند وجزو اهلبیت هستند ومعصوم هستند که فرمودند اگر کارخوب کنند اجرمضاعف دارند واگر کاربد کنند مجازات مضاعف دارند!!؟؟ ایا ام المومنین عایشه لشگر کشی بر ای کشتن امام معصوم وجزو اهلبیت که میبایست  ایشان حجت خدا برخود بداند تا اهل بهشت باشد ایا ان زمان امام برحق کسی دیگری بود ایشان نه تنها امام زمان خودرا قبول نکرد بلکه برای کشتن ایشان اقدام کرد- وهرکس توسط امام زمانش ویاران اش کشته شود اهل جهنم خواهد بود- این پاداشی بود که اماالمومنین به یاران خود داد سفسطه کردن را نجات نیست فریب جامعه است ومجازات علمای سوء مضاعف خواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله  الرحمن الرحیم-جناب اقای نوری زاده-شما که ماشا لله عربی تان خوب است ومطلعات اسلامی هم که کم نظیر است-غرب شناسی شماهم که میبایست –بسیارعالی باشد- امادرباره مسلک الزایمری بهائیت چند نکته بیان کنم- اول شایعه قریب به یقین است است اینگلیسی ها یک اصل مادر دیدگاهی دارند- که مطلق مذهب باعث نابودی انگلستان میشود- تبعات ولوازم این اصل بسیارعظیم وپر پیمان است- ومن تعدادزیادی- حقایق بیان میکنم که شما به اینمطلب ایمان بیاورید-ولی از مسلک های ساختگی مذهبی بخوبی سو استفاده میکنند همانطورکه از بسیاری از ارزشها سو استفاده میکنند- اخیرا جریانی که کینا رخ داد شک های زیادی را ایجاد کرد انها به زبان سواحلی صحبت میکردند وامریکا اخطارداده بودکه سازمان های اطلاعتیشکه حمله قریبالزمانی در شهر نزدیک دانشگاه رخ خواهدداد- بحث اش بماند-شما فرمودیدکه چرا اجازه تحصیل به بهائیا ن یا اجازه تبلیغ دینشان را نمیدهد—داستان مسجد ضرارهم حتما شنیدید- مروان بن حکم وپدراش حکم بعات مسخره کردن پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تبعیدبه دهکده ای کردند وبه اهلی انان گفتند حق صحبت کردن با انهاندارید- امام صادق علیه السلام میفرمایدچنین افراطی شدیدن ترین عذاب جهنم را دارند- هرکسی بدعتی را بیاورد- وقبلاز دستگیری- توبه نکرده باشد وخودرا مخفیانه به صاحب نرساند وتوبه درجلوی صاحب شریعت نکند ومردمی که اغوا کرده است روش نکند هرکسی اورایافت میتواند بی درنگ بکشد- فردی که مخالف اسلام بودطرح را ریخت نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است بسیارمنطقی از اسلام تعریف کرد پس اسلام رابخوبی فهیمده بود وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بسیارخشنود شدند وهم چنین اصحاب باز گشت در راه به باغ کسی که سخت طرفدار اسلام ومحب رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم اورا کشت وباغش راتخریب کرد مثلا اتش زدوفر ار کرد وحی نازل شد وجریان بیان کرد که گول حرف های چرب وچیلی نخورید اعمال را بنگرید نیرویئ رفت وان فرد را دستگیر کجرد وبعنوان مفسد فی الارض کشتند ونمونه انهادرتاریخ مانند معاویع علیه والعنت ویزید علیه العنت وهارون الرشیدعلیهالعنت زیا داست که هرکس فقط بخواهد چنین افرادی یک لحظه دراین جهانزنده باشند اهل جهنم هستند البته سیاست پیچیده است ومصلحت های خاص خوداش رادارد-بعضی دلسوزی ها انسان به قعر جهنم میبرد- انگلستان وامریکا تلاش سنگنی میکنند ومخارج نجوم ی درباره ژآپن انجام میدهد که اثبات کنند ژاپونی مذهبی نیستند- سکولار تشریف دارند- حتمامتوجه پچیدیگی سیاست شده اید- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظم توافقی –بعضی از دانشمندان-سکولار- هستی این جهانی رااز دیدگاه ماتیریالستی مورد توجه قرار دادند اعلام بن بست دیدگاه ماتریالیستی این جهانی از طریق نظم مادی شدند- به این معنا که این جهان ازطریق یک سناریو واحدهوشمند درست شده است واز یک نظم یک پارچه جهانی تبعیت میکند که این نظم از خارج ماده به ماده القا شده است- فرض کنیم بخشی از جهان به هوشمندی برسد- گرگ که یک نظم است بوجود اورد وبخشی دیگر  به هوشمندی برسد- اهور ا بوجود اورد چالش بین نظم گرگ و نظم اهو وتضاد درهمزیستی که باید دریک نظم بالاتری بدست باید در ماده رخ نمیدهد- چون این دونظم همدیگر رادرک نمی کنند وقدرت رسیدن به یک توافق بالاتر را ندارند مثلا اهو شیری درست که به مناسب گرگ  باشد ویا روی نظمی اهو خودرا بعناون غذا به دسمت گرگ برود ومانند ان این دونظم همیشه باهم چالش دارند .اگر روزی به یک نظم بالاتر رسیدند علت خارج از ماده بوده است وچون جهان یک سناریو واحد نظمی دارند علت ان خارج از ماده است


ارسال شده در توسط علی

بهجوسم الله الرحمن الرحیم-در مقاله جناب استادمعزز حضرت حجت اسلام قرائتی  رحمت الله علیه در کیهان فرهنگی- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-درمکه فرمودند من همه را درمکه میبخشم الا – سه نفر گفتند کیست که رحمت للعالمین هم شامل حال این سه نفر نمیشود؟ این هاچه جنایتی کرده اند- حضرت گفت من راهجو کردند( یعنی کاریکاتور منر ا کشیدند) هجو  به فارسی چه میشود؟ یعنی منرا دست انداختند- به نظر حقیرکسی هجو میکند ودرهجو سعی میکند شخصیت فرد وارونه از ان چه هست نشان دهد اوج خشم است وبقول شیرازی ها درد به دل رسیده است ومردم نادان همیشه فکر میکنند حق با ایشان است بخصوص طرف مقابل انسان شریف وبا اخلاق باشد- ایشان بیان میکنند--- وقتی دانمارک اولین کاریکاتور را کشید وپیغمبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را  هجو کرد- من رفتم دانمارک رفتم منزل امام انجا پرسیدم- عکس العمل چه بود - : گفت سالی چهارنفر بیشتر مسلمان نمی شدند از بعد توهین به پیغمبر بیش از از صدنفر مسلمان شدند- یعنی یعنی وارادو به کیدا.-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خوش امد انتقادی- عنوان تحلیلی است از یک ترانه ای که بنام": دختران را خداوندمنان ساخته است:" این ترانه در تکزاس ساخته شده است کهترکیبی از سبک اهنگ سازی  تکزاسی ومدرن است- ترانه ازنوع ترانه های شاد تفریحی است؟؟ که از نوع ترانه های شیرین وداغ بر ای فیلم ها ساخته میشود ودر فیلیمی هم درکلمبیا درتنسی استفاده شده است واز نوع ترانه زنانهاست میخواهیدشخصیت زنان که درجهان شناخته شده است وتاثیر گذار است رابیان کند که عمده نقش انها دلبری است که یک جوان خجالتی را تشنه به چشمه میبرد وبر میگرداند؟؟!! وارایاشن یک جوان مجنون روانی میسازداین ترانه یک ابیاتی که مداوم تکرار میشود-انها کسانی هستند که دامن زیبا میپوشند- جوانان را اغوا میکنند کسانی پسران میخواهند دوره بدن انها دستانشان حلقه بزنند پس خداونند انهارا خلق کرد- حال اقایان دختران ساخت سکولار را معرفی کنند شما اخریت تجربیاتان جزایر بر هنگان بود که میفرمودید شفای روان است  ولی خیلی زود بساطاش برچیده شد- حال که کمی مذهب وارد تکزاس شده است کادر سیاسی دست وپاچه شده است کارشناسان این ترانه بدترین ترانه شعر رومانتیک وغزلی نام داده اند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99