سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-حدیثی به این مضمون- که پادشاه ورهبرکفر- یک خشت در دست دارد که سعی درحفظ ان میکند ناگهان حادثه ای برای او پیش می اید وخشت به زمین میخورد ودیگر قابل برگشت به خشت قبلی نیست- ولی مومن یک جام بلور دردست دارد چناچه بشکند قابل احیا است – مطلبی دقیقی را به سبک رمزگونه وکد وسمبلیک که امروزه بسیارمعمول است وهمیشه درادبیات جهانی هم مطرح بوده است را بیان میکند—که رهبر جامعه کفر یک ایدولوژی وسیاست تاریکی رادارد که انسانها را بقول اعراب خاک یعنی پست وحقیر وبیچاره میکند-ش خصی خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام رسید وگفت مخالفت  جدید  شما برعلیه هارون الرشید علت اش چیست؟؟ فرمودند درجاده ای گام میزند که زیراش تیغه های تیز غضب الهی است که روزی اشکار میشود وراه نجاتی نخواهد داشت وجامعه را به فلاکت وبیچارگی  خواهد کشاند یعنی روی مین حرکت میکند- جامعه دربحرانی که یاعلت اش داخلی است ویاخارجی است بهورطه ورشکستگی وبیچاره گی  که رسید ان زمان مردم متوجه منحط بودن ایدولوژی میشوند واز ان عدول کرده وباز میگردند وانرا رها میسازنند وبقول عالمی ان ایدولوژی بر اساس لعاب دهان کهدر حدیث داریم لعاب دهان شیطان است مردم را فریب داده وبهم متصل کرده است ولی مومنین در دست انان جامی از بلور ویاشیشه است چناچه بر اساس اغوای شیطانی انر ابه زمین بزنند وهنوز تیکه ها ی نورانی ان شیشیه را داشته باشند میتوانند دوباره ان خرده  شیشه هارا احیا کنند وان جام را دوباره بسازنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شناخت- شاخت مکتب علمی میخواهد ومیابیست قوی ترین مکتب علمی را انتخاب کرد- وسپس بدنبال تک ستاره های جهانی گشت ولو مکتب انها ظعیف ویا غلط باشد مانند مکتب شناختی درعلوم انسانی شوروی سابق- ولی باید به این تک ستاره هاتوجه کرد وباید دانست که شناخت شوخی نیست- وعلم را سر سری نمیتوان گرفت- از همه مهمتر باید دیدی وسیع وعمیق پیدا کرد وسطحی نگری بسیار خطرناک است-در زمان امام صادق علیه السلام خدمت ایشان امدند وگفتند فلانی مرد وعلت ان این است که ابله گرفته بود وبرای مداوا ایشان مداوم غسل میدادند امام فرمودند علت مردنش همین بود که اب برای مرض ابله انرا شدت میدهد گفتند حرارات زیادی بدن اش داشت فرمودند اگر از ما سئوال میکردند بسیاری به این زودی نمیمردند- کتابی است بنام": تشیع در تسنن:" کتاب دست نوشته استادمعزز وباعظمت حضرت ایت الله محمد رضا مدرسی یزدی رحمت الله علیه است که یکی از شاگردان ایشان حضرت حجت اسلام جناب اقای حمید رضا ترابی رحمت الله با ویراستاری واضافه کردن پا ورقی انرا منتشر کرده است مقدمه کتاب بحثی دارد درباره علم-0 که من میخواستم قبلا مقاله ای بنویسم چرا چهان سوم دانشمندان ان میخواهند درغرب تحصیل کنند ودرغرب بمانند ودرانجا لذت میبرنند وبه جایگاهی میرسند به اصطلاح پرتاب به بیرن است ولی ژاپن پرتاب به درون است حتی مکزیک پرتاب به درون است وان مقدمه مطلب را روشن میکند من در انگلستان فهمیدم که انقلاب مشروطیت بسیار پیچده بوده است ودرمقابل روحانیت دست قوی روسیه وانگلستان که بقول استادانگشت انها درهمه جای ایران بوضوح دیده میشود منرا از ساده نگری بیرون اورد- نکته ای رابیان کنم تا امروز روشنفکران واقعی بیش از چهارده درصد درمردم نفوذ نداشتند وروشنفکران کاذب بیش از هشتاد درصد- وجهان در دست انان است- وسفاهت وکودنی وغرض ورزی ومنافع طلبی شیطانی وشهرت طلبی وغیره عامل وانگیزه انان است وگاهی انسان از وسعت هوش انان فریب میخورد درحالیکه بخشی از هوش انان پرورش یافته است وسرانجام انان جهنم است- این کتاب همچنان که از اسم اش پیدا است اثبات تشیع از طریق احادیت صحیح تسنن است- بخوبی روشن میشود که ازمعاویه درباره ائمه اطاهار علیهم السلام حدیث است ویادرجلساتی که خلیفه دوم وابن عمر در نزد رسول الله اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حضور داشتند حضذت صلواته الله علیه واله والسلم درباره جانشینان خود بیان مفصل بیان کردند- یهودیان به مسیحیان گفتند کتاب انجیل مطالبی دارد که برخلاف تورات است ولذا ما انجیل راقبول نداریم ومسیحیان هم فرمودند وماهم از این ببعد تورات را قبول نداریم واین مطلب دراسلام سایه انداخت ولی چونپایگه تشیع فوق العاده قوی بود دست به تحریف زدند وباین مطلب دلسوزان امت هستیم وتشخیص ما بسیارقوی است ما انچه بنفع امت هست بیان میکنیم- یکی از این افراد ابن تیمیه است- که ایاشن توسط پیروان اول علامه شدند وسپس امام شدند ومسلم است امام عام هستند نه امام خاص قریشی ولی پیروان به دلیل که بیان خواهد شد چون امام خاص قریشی ان زمان وجود نداشته است تنزل وتخفیف به امام عام دادند که از جمله اقای ابن کثیر است واینرا در علم فقه اجتهاد به رای میگویند که ازنظر تشیع باطل است ودرواقع اجتهاددرمقابل نص است یعنی اجتهاد درمقابل وحی است- ایشان برای اثبات نظر خود فرمودند امام خاص قریشی درست است وزمانی که امام خاص قریشی حضور داشته باشد وحضرت اش را به امامت قبول نکنند اهل جهنم هستند ولی درهر زمان این امام نیست پراکنده است یک زمان است ویک زمان نیست واسم انها مشخص نیست وپدران انها هم مشخص نیست واعجاز هم قبول نداشت واین سئوال را کتاب مطرح میکند این روش باطل نیست وبه اصطلاح لغو نیست یعنی بیهوده وغیر علمی وعقلانی است وایا خداوندمنان چنین حکمی را میکند درحالیکه به کثرت درباره خصوصیات ائمه اطهار علیهم السلام حدیث داریم که برخلاف مطلب جناب ابن تیمیه است واین خبر واحد است که ضدعقلانی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- افسانه واسطوره- افسانه به معنا یک دروغ شاخدار است- اسطوره همان افسانه است که امکان وجودی ندارد- مانند انکه انسان خدا شود ویاحیوانات به درجه خدائی برسند—تشخیص افسانه ها مشکل استولی تشخیص اسطور ها اسان است- اعراب بخصوص د ر عربستان کمترین افسانه واسطوره راداشتند- که اسطور ه انها ":بت":- وافسانه انها ": جن:" است درباره جن غربی ها کاری زیادی کردند واثبات انها اسان است گرچه بعضی ملل انهارا جزو افسانه میدانند من جمله روسیه درحالیکه درباره جنی که صحبت میکنند  واقعیت دارد- چرا- بیان میفرمایند درجنگ مشخص که زمان ومکان مشخص است- قوم های نیمه وحشی زیادیوارد مرز روسیه شدند ونیروی روسی راشکست سخت دادند وان اقوام هم مشخص است درپشت کوهی دفاع میکردند بفکر فرار و.دند ناگهان سه مرد زیباروی با زره کا مل امدند وبه قلب دشمن زدند وانها درمحاصره انها قرار گرفتند هرچه گرز به سر وبدن انها میزدند کوچکترین اثری در زره انها میگذاشت معلوم میشود زره انها درانزمان بسیار نازک بوده است وسرانجام انها افراد را درو میکردند مدت زیاد جنگیدند بدون انکه خسته افراد دشمن از نزدیک شدن انها وحشت داشتند وفرار میکردند سرانجام روسها قوت قلبی پیدا کردند وحمله ور شدند وپیروز شدند هرگاه این سه نفر درمقابل اقوام نیمه وحشی ظاهر میشدند سرانجام برنده میشدند وهرگاه ظاهر نمیشدند شکست میخوردند – نمیشود این امر ردوغ باشد چون تعداد زیادی بدفعات دیدند وهمه یکسان تعریف کردند- دلیلی ندارد چنین افسانه را بسازنند- اگر پیروز ی مال خودشان بود وبه هیچ وجه به جن ارتباطی نداشت- ودر جائی افسانه سازی شده است- اقایان وهابی اخیر ا جریان خانه حضرت زهرا علیها السلام افسانه میدانند وعلت انر غیرت اصحاب میدانند کدام غیرت؟ در زمان یزید ملعون بیشتر فحشا ورقصان در جهان عرب از دختران اعراب بودند چه بسا ازدختران اصحاب شراب ساز ی وبسیاری از منکرات – بخوبی رواج داشت- یکی از رقفصان رقص شکم مصری در لندن دختر  عالم مصری بود- در کتاب خواندم راوی میفرماید من در روز سال سوم سالگرد عزای حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد مدینه شدم  وکسی هم به انها کاری نداشت- وسالها عزاداری کردند- بعداز شهادت امام حسین علیه السلام ارام ارام عزادری امام حسین علیه السلام رواج پیدا کر د وائمه اطهار علیه السلام اجمعین تاکید موکد بر عزداری امام حسین علیه السلام داشتند ولی مردم گوش نمیکردند عزاداری حضرت فاطمه سلام الله علیها را انجام میدانند بقدری ازبی بی دوعالم خواب دیده شد که عزاداری امام حسین علیه السلام را انجام دهید وامام حسن علیه السلام رافرامش نکیند وبحثی از خود نکردند-کم کم این عزداری حضرت فاطمه علیها سلام خصوصی وشخصی شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99