سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نتایج هسته ای- باتشکر فراوان از گروه هسته ای که زحمات بی حدکشیدند وبه نتایجی هم که رسیدند کارانها دراصل نبود بلکه امداد غیبی بود- انها وسیله الهی شدند- با ازخدا بی خبران کارهمیشه مشکل وطاقت فرسا است وپیشرفتها  تنها بعلت دراه الهی بودن وسالک الی الله بودند بدست میاید- وانهم بقولی از عرفا گاهی درصعود است وگاهی درنزول است ولی درکل درجاذبه مغناطیسی الهی قرار میگیرد وباید هر منزل را امتحان دهد تا درب برای منزل بعد باز شود ویابقول امام راحل  عظیم الشان رحمت الله علیه سالک دروجهی صعود میکند ودروجهی سقوط میکندکه هردو امتحان است اگر قبول شد قرب پیدا میکند وبه پیروز ی نهائی میرسد ماند امام حسین علیه السلام ودیگرمعصومین رحمت الله علیهم السلام- ازامام کاظم علیه السلام  استنباط میشود سالک دراین راه به سمت مغناطیس الهی جذب میشود وخود مغناطیسی میشود که دیگران را جذب میکند درگذشته افرادئ مغناطیس میشدند ولی جامعه بدنبال شهوات وشهرت ودنیا بودند ولو از طریق گناه و دوری از حق ومعنویت بدست بی اورند انها مداوم درجهت تارکی که نشانه ان شهوت وغضب وخشونت هست میروند وسرانجام مانند انسانهای جذامی حتی دوستان انها از انها فراری میشوند وبقل امام سجادعلیه السلام- قدرت وامکانات انها مداوم کاهش پیدا میکند تا عذاب برانها واردمیشود واین عذاب بیشتر ان رنج های درونی وانواع ذلت ها درحین حتی قدرت است-  ولی سالکان الهی مداوم به سمت رافت ومهربانی وخاموش کردن خشونت ها وجنگ ها هستند درحالیکه استواربه سمت عزت وقدرت واعتبار وعظمت وسرافرازی گام میزنند وخوشبختانه دراخر الزمان جهان یک تحول بزرگ پیدا میکند واندکی انصاف پیدا میکنند وبه سمت اهلبیت الهی صلواته الله علیه واله والسلم گام خواهند زد -


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- حقیقتا من از این سایت کلمه وتوحید جنابان بخصوصاقایدکتر عبدالرحیم ملاز ده درشگفت هستم جز منافق بودن چیزی دیگری نمیتوانم تصور کنم فردی از مشهدتمامس گرفته باجناب اقای دکتر ملا زاده- اولا دروغ گفته است که خداوند منان علمی وزبان گویائی داه است باهرکس صحبت میکنم وهابی میشود وسیصدنفررمشهد رامن وهابی کردم ومن در مشهد اخیرا تحقیق کردم وفهمیدم تبلیغات خود اقایان است البته منکر نمیشودکه  افرای بشوند- بهائی میشوند- ایاش مقداری از علم خودرا اشکار کرد که جناب اقای دکتر ملا زاده ایشان تحسین کرد – که منجمله این است علمای شیعه بدورغ گفتن حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلام علی علیه السلامدر مکهدر شب یوم المبیت درجای خودخواباند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم موحدکامل است به بشرنیاز ندارد این عمل خوداش شرک است- بعدازانکه خداوندمنان به شیطان گفت بروکمک به انسانها کن نگفت که هرچه میخواهی انسانهارا منحرف کند؟؟خداوندمنان چنین حرفی نمیز د کهبعداز رجم کردن بگوید هرکس ی راخواستی منحرف کند ولی نمیتوان خوبان را منحرف کنی؟؟ کهصریح ایه است وحکمت بسیار والا وبالائی دارد وایشان تصدیق میکرد ومانندان- اا جنابان سایت کلمه درسالم-چندنفر دیدن کهحضرت مسیح علیه السلام در سن یک روزه درگهواره مانند مرد چهل ساله صحبت کرده است چندنفر فهمیدند که حضرت مریم صواتالله علیها- باکره است ولی مردم قول همان تعداد افراد معدود قبول کردند امروزه همین طور استدر اسلام دوشاهد عادل ویا سهنفر عادل کهدوتا انها از بانوان عادله باشند کفایت میکند چدنفر حضرت مهدی علیه السلام درغیب ضغری دیدند از صدنفر تجاوز میکند وهربا که حضرت را مشاهده کردند همراه ان اعچاز هم بوده است مانند داستان شلغمانی- یرای حضرت علی علیه السلام تعدادبیشمار حدیث درباره عظمت علی علیه السلام هست قبول نمیفرمائید ومسلم است تعداد صدنفر ویابیشتر ناچیز خواهد بود سعی کنید از خر شیطان پائین بیاید به یک سری افراد که اگرمعجزه هم نشان ندهید معجزه میتراشند میدان ندهید کمی دقت کنید مسائل بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ایا حاضر هستید که سناتور امریکا باشید روزی مردی نقاب داربا تفنگ پشت سر شما ظاهر شود؟-ایا حاضر هستید درامری قهرمان شوید وسپس چشمان شما بخاطر حادثی اشکبارا ن شود-یک تاتئر به شما مجانی دهند وپس از مدتی دومیلون دلار خرج روی دست شما بگذارد-یک شرکت با 90000 کار گربدهند وپس فردا بگویندحقوق ها باید ز یاد شود-موبایلی که عکس بهتر میگیرد رابیشتر میپسند ید- یا سرعت انتقال وحافظه ومئموری بیشتری دارد- اگر فرزند دختر بیاورید فردای ان روز دستگیر شوید- با واحد نظامی که پیروز شده ولی تعدادزیادی دران خودکشی کرده اند-ایا معتقد هستید-جنگ اول بهتراز صلح اخر هست یا ماراتن مرگ تدریجی که یک اخر میبازد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقام حضرت علی علیه  السلام- یک استادفیزیک در دانشگاه لندن وجود داشت که شهرت داشت معاون-جناب انیشتین بوده است درساخت بمب اتمی وهیدرژنی مسئول ساخت راکتور بوده است- انیشتین به امریکائی گفته بود ایشان رانگهدارید ولیلقت ریاست جمهوری امریکا وریاست دانشگاه هاروارد دارد امریکائی خیلی سعی کردن ولی انگلیسی ها مخالف کردند وایاشن پدر بمب اتمی وهیدرژنی انگلستان بود وراکتورهای اتمی انگلستان را ساخت این فرد دردانشگاه لندن سر کلاس گفته بود که هشتاد رهبری طرح های استراتژیک رابعهده دارمولی بچهد میگفتند اساتید گفتند صدرا دارد پدر موشک توربین جت وغیره درتمام رشتهای فیزکی وشیمی ومهندسی ه وریاضایت مسلط بود وصاحب رای وجوایز زیادی برده بود روسها گفته بودند ایاشن مقاله کم دارد وانگلیسی ها گفته بودند غول شما فقط سیزدهمقاله دارد که تنها سه تا ان قابل ملاحظه است-درغرب یک رشتهای وجوددارد درتمام رشته ها مثلا اتم یک تصور خیالی از شواهد کشف میکند یعنی اتمی که خداوندمنان میداند وخوداین مطلب روش خاصی دارد چناچه کشف شود میتواند این تخیل را بکند مقاله مال امریکا بود ایاشن دادن بود به بخش خلاصهای  تهیه شود- کلاس هیج کس خارجی دران نبود-من تصادفی سرکلاس ایشان رفتم- فقط گفته بوددرک معنای این مقاله کنیدیعنی تحت الفظی چه میگوید-از کلاس  پرسیده چه کسی فهمید چه میخواهد بگوید هیچکس دست بلند کرد دانشگاه لندن دانشجویان درکنکور بایدمعدل بیست در دربیرستان داشته باشند ودکنکور معدل بیست بیاورنند کمترین شانسی براکمترا زمعدل هیجده نیم نیست خیلی کم به نوزده نیم میرسد- یک شانس گذاشتند که دردانشگاه دیگر اگر دوسال معدل بیست بیاورند یککنکور میدهند عده ای را قبول میکنند- شاگردی دست بلند که بهکمک پدراش کهدکتر ی اتمی داشت ودرمرکز اتمی کار میکردنه تنها معنی فهمیده است بلکه مطلب رافهمیده است ایشان به انجوان چند دقیقه خیره وسسپ فرمود من 140 باران راخوانده ام بعضی مطالبانرا درک نمیکنم- اگرصدسال بامن تز بگذارنی من یا ایراد میگیر م ویا میگویم بخشی را نمیدانم بایدبرای من روشن کنی من باتمام مشغله ای کهدارم ساعت نه شب به ازمایشگاه دانشگاه لندن میایم شوفرهای تاکسی قبلا ماشین را دولت میداد ومخارج تعمیر وقطعات با خودانها بود وکیفیت انها پائین بودوزندگانی سختی داشتند ومن با گروه می ایم تا قطعات را کیفیت بهتری بدهم وهنوز به مرز ایده ال نرسیده است وظیفه شما است از حالا وارد عمل شوید ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای سایت کلمه  فارسی- شما که حقیقت را یا نمیدانید ویا طفره میروید- اوباش تعریف دارد- تعریف اسلامی هم دارد کسی که بدعت ایجاد میکند وجعل حدیث میکند بالاترین درجه اوباش است-فرض کنیم کسی ضد میلیادر دلار درایران دزدی کند جرم اوبه مراتب کمتر از کسی است جضرت فاطمه سلام الله علیها را ناراحت وغضناک کرده است بخصوص که بدعت هم اورده باشد ومسیر حق را عوض کند هرنوع عبادت وخدمت کند  چون به حق نمیرسد او اوهام دارد که به حق میرسد-فرمدید شیعیان معتقدهستند که هرکس جنایت کند مسئول او جناب عمر است- اصل مطلب از امام صادق علیه السلام است که اولا این امر دربین  مسلمانان است درثانی هرکس بگوید من هم مانند جناب اقای عمر رای خودم رادارم واجتهاد؟؟ غیرمنطقی خوداش را دشته باشد تقلید از خلیفه دوم کرده اسیت پس گناه اش به گردن جناب اقای عمر است ودر حدیثی امام معصوم علیه السلام فرمودند اگرجناب اقای عمر ازدواج موقت را باطل اعلام نمیکرد هیچ مسلمانی به زنا مبتلا نمیشد-در ثانی کشتار درسوریه وعراق عاملاش وهابی فحشا است که نوکر فحشای سیاسی غرب واسرائیل است- ایا عربستان اجازه میدهد ما در کشوراش دانشگاهای وهابی ساز را باخاک یکسان کنیم اگر اجازه نمیدهدبه چه حق درکشور های دیگر چنین اقادامان شنیعی انجام میدهد کهجز ابروریزی برای اسلام ومسلمانان نتیجه دیگری ندارد ایا تقلید از جناب اقای معاویه نیست که جناب عمر اورابه حکومت رساند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-در غرب به این نتجه رسیدندکه کار مهم دانشگاه تخصص پروری نیست- بلکه انسان منطقی باشد ومنطقی پذیر باشددر اولویت است- یک دانشجوی فوق لیسانسدانشگاه لندن را اخراج کردند با وجود انکه بهترین دانشجو بود- دلیل اش چند جا بحثهای غیر منطقی کرده بود وگفته بودند بعد از هشت سال دیگر بیا- من این مطلب را ازیک دانشجوی ایرانی شنیده بودم که باورش برای من سخت بود-خانم استاد انرا تائید کرد وفرمودند کاری درست است ما از قبل این افراد ضررهای زیادی خورده ایم-یک هتل در میدان پیکادلی است که شهرت جهانی دارد برای انکه سه روز درانجا باشند حداقل ششماه از قبل باید رزروکنند این هتل شهرت اش بخاطر ان است یک سازمان عظیم مخفی که درباره معضل بین زنان ومردان کار میکندیک شعبه دراین هتل دارد هرکس که وارد این هتل میشود از لحاظ عقلانی مورد تحقیق مخفی وعلنی واقع میشود وچناچه بخواهد زن وشوهر ازلحاظ درست فکردن مورد ازمایش قرار میدهند وبیشتر برای ان کسانی است که مرد ویا زن جفت خودرا یا ازدست داده اند ویا طلاق گرفتند ودیگر رغبتی برای ازدواج مجدد ندارند- ویا جوانانی از زن ومرد دوست دتر ویا پسری داشتند ومداوم عوض کردند به گیچی رسیدند وبه یک دوست دائی ویا ازدواج نرسیدند ویا زوج هائی که مداوم با هم اختلاف  فاحش دارند افرادی که سه روز دراین هتل باشند حق تقدم دارند ودیگران به نوبت از خارج پذیرفته میشوند نحو کار به این صورت است یک تور یک روزه ویادوروزه ویاسه روزه ترتیب داده میشود که تساوی مرد وزن استدر یک ماشین بر ای یک مسافرت حرکت میکنند خانم ها ثابت هستند واقایان هردوساعت تغیر میکنند تا چرخه کامل شود دریانمدت دوساعت هرسئوالی از هم دیگر بکنند- باید طرفین جواب بدهند وظبط وثبت بشود- یک غول روانشاسی مرد وزن ودرضمن غول جغرافیا شناس وگاهی به جای جغرافیا مثلا شهرشناس است از اغاز شروع صحبت میکند که شمادر طبیعت هیچ چیز صافی نمی بینید ولی هر کجی  حکمتی داردودرمجوع زیبا است ومسائل دیگر وهر سئوال که راهنما میشود افراد باید باهم صحبت کنند ونظر بدهند این جزوات رابه کارشناسان میدهند وهرجفت رادعوت میکنند وبه مرد میگویند کجا منطقی بودی –تو اینطور فکر میکردی ودلیلاش این است وکجا غیر منطقی بودی وتو اینطورفکردی ودلیا اش این است ودرست اش کدام است تا چرخه کاملشود وکسانی زوج را انتخاب میکنند اگرمنطقی باشد ششماه درتحت کنترول خواهند وسپس اطلاعات خودر به دولت- به ارگانهای مربوطه –دانشگاه ها ورسانه ها وغیره میدهند ومن تصور میکنم بخش روانشناسی میتواند چنین کاری در ازمایشگاه انجام دهد- ومسائلی که بیشترعممویت دارد-مورد کنکاش ودقت ونقد ونشان دادن راه حلقراردهد وکتبی دراین موارد به چاب برساند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جناب اقای مهدی شبانی درغرب فیلمی از میخانه درایران سابق ساخته است که محل ساخت ان درمیخانه های  کشور ترکیه است- که این سنت فراموش شده؟؟!! را زنده کند- هرگز در ایران میخانه بعنوان یک سنت قابل قبول پذیرفته نشد بلکه کسانی که زیاد به میخانه میرفتند حتی مطرود خانواده خود میشدند غالبا درمراحل اول کسانی که برای لحظاتی که سرخوش شوند میرفتند وسپس کسانی که ضعیف النفس بودند برای رها کردن وسپر انداختن درمقابل مشکلات به میخانه میرونند ودرغرب هم چنین است-تاثیر مشوبات تاثیرات مخرب است وانسان را از حقایق دور میکند ودریک عالم خیالی  غیر واقعی قرار میدهد که میخواهد همچیز را فراموش کند وراحت شود وکاری کارستان انجام نمیدهد واز جامعه فعال  ومبارز جدا میشود وسپس یک بدبینی شدیدی پیدا میکند- سنت های بسیارخوبی ماداریم –ماند حافظ خوانی شاهنامه خوانی جلسات قران خوانی ودعا خوانی وروضه ها منور وبحث های خانوادگی وفامیلی های موثر وغیره وبنظر میرسد درغرب ایرانیان دچار مشکل های روانی شدند ومیخواهند انهارا با میخانه تسکین دهند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99