سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران سایت کلمه-اصطلاح سوسمار خور یک اصطلاح است کهدال بر کسانی میکند بدنبال شهوات شیطانی هستند وجزو حزب الشیطان هستنددرحال که قران انها را سفیه میداند خودرا باهوش ونخبه میدانندکه را ه درست راکشف کرده اند وخودرا فوق امت وفوق قانون وملت ها میدانند که قانون همان است که انها میتراشند ولو برضدوحی باشد-هرکس که میخواهدباشد قبلا ازاسلام چه بعد از اسلام باشد


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- مسئله عدم کارائی دانشگاه ها در مسائل روزمره ونیاز انسان ها همیشه یک مسئله روز بوده است- دلیل ان بهنظر حقیر این است که درغرب پس از رنسانس مداوم به سکولاریسم بدبین بودند ومگفتند مسائل را نمیتوانند حل کنند دعا وخداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام مسائل راحل میکنند حرفهای انها اوهام است درنتجه یک چالش سنگینی بین مردم ودانشگاه بود که حتی دانشگاه لندن را اتش زدند واستاد ان راترور کردند لذا انهاس عی کردند که کاربردی عمل کنند وتنها جائی علوم کاربردی داشت مسلمانان بودند ودرغرب اندلس  وان علوم را از نو تجربه کردند وعمل کردند تا انکه به روش برسند مسلمانان گلادیتورهای دوشمشیربودند-هم روش تحقیق راتوسعه میداند وهم مطالب علمی کاربردی جدیدی کشف میکردند کهامروزه این لقب تعداداندکی ازدانشمندان غرب دارا هستند وهمیشه در دروس دانشگاهی شاخص هستند والگو هستند درجهان سوم این علوم بیشتر یک علوم شیک وکوس با اندیشه های غیرمنتظره وبیانات سحرامیز وسلمبه قلمبه بیشتر رویائی وکاربردی که درجهان غرب هست بیان میشود وبه ماجازه انکه از صفر شروع کنیم ومرحل انها قدم به قدم درجهت حل مسائل کشوری عمل کنیم ندادند وماهم همت اش رانداشتیم وسرمایه گذاری –نکردیم لذا ان انتظار واقعی رانمیشود از دانشگاه هاخواست تا کمک به جاده ای که مسلمانان درقدیم وغرب امروزه رفته است برویم- با یک نظر اجمالی به اسلام هیچ مطلب ودستوری نیست مگرانکه مفید برای زندگانی وکاربردی است انچه قابل سود دهی بای بشرین نباشد ولومطلبی عمیق باشد گفته نشده است منجمله درعرفان دستور داده شده است نه درذات خداوندمنان فکر کنید ونه دربینهایت بودن صفات الهی به میزانی که از مخلوقاتی که قابل درک وتجربه است بدست اورید که انهم شگفت امیز است اول از همه درخود از عدم تازمان حال وسپس اینده خوداش وسپس دیگران وموجودات از عدم تا نهایت انها دردنیادرحالی که معصوم غرق درشناخت ذات الهی است ذاتی که بقول ایت الله کمپانی که خداوند منان رابه شگفتی میداندازد ولی شگفتی بالاتری بر ای خداوندمنان وجودندارد ودر اسارت این شگفتی هم نیست که مطلبی رادرک نکنددر مرز محاط ومحیط است ولی چیزی معصوم علیه السلام دراین باره انها گفتند وحتی اسرارهائی که خداوند منان درباره مخلوقات انسی وجنیکه خارج حد درک است بیان نکردند


ارسال شده در توسط علی

می خواستیم بین دو رشته امتحان دهیم. برای این کار حتماً باید درسبسم الله الرحمن الرحیم -عنوان مقاله برش هائی از ز ندگانی دکتر مجید شهریاری بر گرفته از سایت:"my voice-parsiblog ترمودینامیک را پاس می کردیم. همراه مجید از یکی از دوستان خواستیم که درسترمودینامیک را به ما درس دهد. قبول کرد و سه روز به ما درس داد. بعد ازامتحان، نمره مجید چهار نمره بیشتر از آن دوستی بود که به ما درس داد. اوبه شوخی به مجید گفت اینها را من به تو یاد دادم! چطور بیشتر شدی؟! /دوستدوران دانشجویی شهید

دکتر خودش تعریف کرد که معلم دوره دبستانمان، برای بچه های کلاس چهارممسئله ای طرح کرد که نتوانستند حل کنند. معلم به آنها گفت اگر نتوانید اینمسئله را حل کنید، از کلاس پایین یک نفر را می آورم تا حل کند. بچه ها حلنکردند و معلم من را برد تا مسئله آنها را حل کنم. خیلی ریزاندام بودم و برعکس من، آن پسری که قرار بود مسئله را حل کند، هیکل درشتی داشت. معلم منرا روی دوشش گذاشت تا دستم به تخته برسد و بتوانم مسئله را حل کنم. در حالیکه مسئله را حل می کردم به این فکر می کردم بعد از کلاس با آن پسر درشتهیکل چه کنم؟ /شاگرد شهید

دکتر می گفت معلم های دوره دبیرستان که پدرم را می دیدند به پدرم میگفتند این خیلی درسش خوبه. ان شاالله استاد میشه. پدر هم جواب می داد کهمجید! عمراً استاد دانشگاه بشه! اینقدر شیطونه که نمیشه./شاگرد شهید

سه شنبه ها همراه دکتر شهریاری و دیگر دوستان می رفتیم فوتبال. یک روزهندوانه ای گرفته بود تا بعد از بازی بخوریم. دم اذان، هوا تاریک شد؛فوتبال را تمام کردیم. همگی دویدیم سر هندوانه و شروع کردیم به خوردن. دکترشهریاری با همان لباس ورزشی در چمن شروع کرده بود به نماز خواندن؛ بعد آمدسراغ هندوانه!/دوست شهید

یک روز سر کلاس دکتر صالحی(رئیس فعلی سازمان انرژی هسته ای) نشستهبودیم. ایشان مسئله ای را را طرح کردندو گفتندکه هیچ کس تا کنون در دنیانتوانسته این مسئله را حل کند. همه هاج و واج مانده بودیم که این چه مسئلهای است؟ جلسه  ی بعد،مجید با کمال ناباوری، حل آن مسئله را از کیفش درآورد وبه استاد داد. دکتر صالحی هم جا خورد./هم کلاسی شهید   

به زندگی شخصی دانشجوها به شدت اهمیت می داد. دوستی داشتم که موقعازدواج، به مشکل مالی برخورد. استاد کمکش کرد تا زندگی اش را شروع کند. گفته بود هروقت داشتی، برگردان. آن بنده خدا هم ماهیانه مبلغی را برمیگرداند. همیشه نگران شغل و آینده دانشجوها بود. اگر می دید دانشجویی سالقبل فارغ التحصیل شده، ولی هنوز شغل ندارد، برایش شغلی پیدا می کرد یا درپروژه های خود، از او استفاده می کرد. این نگرانی همیشه در ذهنش بود. دانشجوهایی که با دکتر پروژه داشتند، می گفتند امکان نداشت دکتر سر ماهفراموش کند حق الزحمه ما را بدهد. حواسش بود اگر یکی از بچه ها متأهل است ودرآمدی ندارد، به او کمک کند./شاگرد شهید

 

سالن عروسی ما سلف سرویس دانشگاه بود. وقتی که سر کلاس درس این را برایبچه ها تعریف می کنم، می بینم که بچه ها اصلاً در مخیله شان نمی گنجد. وقتیکه ازدواج کردیم به خوابگاه دانشجویی رفتیم. دکتر گفت می خواهی خانهبگیرم؟ گفتم نه؛ خوابگاه خوب است. با لباس عروس از پله های خوابگاه بالارفتم. یک سوئیت کوچک متأهلی داشتیم. آقای دکتر صالحی استاد ما بود. ایشانبا خانمشان، آقای دکتر غفرانی هم با خانمشان، مهمان ما بودند. یک سفره کوچکانداختیم. دو تا پتو و دو تا پشتی داشتیم. با افتخار از این دو استادبزرگوار در همان خانه کوچک خوابگاهی پذیرایی کردیم. بعد هم دوتایی نشستیمراجع به مسائل هسته ای صحبت کردیم./ همسر شهید

 

 

 

[ پنج شنبه 94/1/13 ] [ 10:0 صبح ] [ سیروس ] [ بدون ??? ]

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  مقاله ای درباره اقای داوید کامرون –نخست وزیر انگلستان- با الهام از اقای ":بریان مک دونالد": ایرلندی که روسی شناس است- دنیای امروز یک دنیای دلهره برای ان است که کشور ضربه اقتصادی وسیاسی نخورند وبدنبال الگو هستند- ولی درغرب این الگوها را  که خارجی باشند بخصوص ازشرق باشند معرفی نمیکنند- دو الگو موجود است یکی رهبری مقام پر عظمت ایران اسلامی ودیگری شخص اقای پوتین میباشد- جناب اقای شکسپیریک نویسنده جنائی نیست- روح شاعرانه دارد مشهورترین چهره وبازیگر جناب هاملت است در داستان یک طرح توطئه را مطرح میکند که ناصح روح پدر اقای هاملت است که بعضی  محققین بدون اوردن دلیل مستحکم معتقد هستند که خودجناب اقای شکسپیر است وخوداش هم این نقش را باز ی وایفا میکرده است- عجب تاریخی؟؟!! وامروزه اگر شرکتی که داستانهای داقای شکسپیر باز ی میکند هیچگاه برای نقش این روح به جنابان نخواهد داد- وهنرپیشگان دراین موارد از پیش کسوتان ضعیفتر شدند؟؟!! این ترانه که – من درحال جستجوی او دراینجا هستم ودرانجا هستم درباره ان جنابان صدق میکند-انگلستان درحال یک پیچ تاریخی است واین غنچه به یک کاسبرگی نیاز داردکه به اندام جریان درست تاریخی پیوند بخورد مانند مربی یک تیم مشهور که به او الهام دهد این ترس ذکر شده خود را درامریکا وغرب به وضوح نشان نمیدهد ولی از بیاناتی کهدرامریکاکانون پیدا کرد مانن روز هشدار  ویا ماه کمونیست واصول گرائی اسلامی در راه است نشان میدهد-که عقاید جنابان را چرخش دهنده وبسیار شگفت انگیز بیان کردند که مایه تعجب است؟؟!!-زمانی که اقای کامرون به نزد ملکه رفتند تا کابینه را ترمیم کنند با وجود انکه من از بسیاری مطالب نا اگاه وغافل بودم من انا درک کردم که نقش ان (جنابان)در هسته سیاست انگلستان نقش بازی میکند- شاید به نظر برسد بعضی مطالب دیوانه بار وشگفت انگیز است ولی منتظر بحثهای طولانی پیچیده برای راهگشائیبین دو سلطان احزاب امریکا دراینده باشید که ظرف غذا در اثر داغی خودرا منفجر وشکسته میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- عربستان دقیقا همان چنان که رهبر فرازانه رحمت الله علیه فرمودند از سنت منحط یهود که امروزه صیهونیست ها انرا نمایندگی میکنند درمنطقه عمل میکند یهودیان منحط درمقابل پیامبران اعظام رحمت الله علیهم اجمعین یک گروه خشن  افراطی بادین منحط یک جنگ شورشی نژادی را ایجاد کردند ودست به کشتار پیامبران اعظام رحمت الله علیهم اجمعین زدند وبقول اقای  عبدالناصر یهودیان را غرب به فلسطین فرستاده است تا کانل سوئز را اسرائیل کند ودرمنطقه مسلط شود وحال همان تاکتیک است حوثی هائی شعارهای ازادی دادند که مخالف دکترین امریکا وعربستان است  وحدت سر دادند که باز مخالف رای انها است وازادیدرارتباط باجهان است انهم چنین است ونابودی موادمخدر است که امروز سخنگویان منصور هادی میفرمایند که ایران دریمن بدنبال ازادی نیست بلکه میخواهد سلطان موادمخدر دریمن شود؟؟ ولی همانطور که کارشناسان امریکائی گفتند ازدرون این جنگ یک ملت متحد بیرون خواهد امد که حتی کمونیست هم باانها متحد خواهندشد این عربستان است که بسوی تجزیه خواهد رفت امام جمعه یکی از شهرهای بزرگ هند که یک فرد عربستانی بود خطاب به حکومت عربستان فرمودند که شدت وسختی قلب که خاص یهود بود تا زمانی که به رحمت ورحیمیت تبدیل نشود استغفار هم نتجه ای ندارد حتی باید گفت عبادات قبول نیست- شخصی نزد پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم امد وحسنین صلوالته الله علیهم- روی دو زانو حضرت صلواته الله علیه واله والسلم بود حضرت مداوم ان دوعظمت را میبوسید- فرد عرب گفت بهخدا قسم من دختران خودرا هرگز نبوسیدم حضرت فرمودند تو سنگدل هستی وان مرد از نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رفت حضرت رو کردن به اصحاب فرمودند این مرد رادیدید  بوی بهشت را از هزارفرسنگ نخواهد  استشمام کرد واهل جهنم است یکی از رهبران الیت ونخبه سکولار انگلستان به من میگفت- که این دنیازیاد بر ای بشریت ارزشی ندارد- مگر فقط انسان به بشریت خدمت کند ورنجی را از انها کم کند ومن پول فراهم میکنم گاهای استکان وگاهی کیف بچه ها وگاهی دارو درمیان افریقائی پخش میکنم حال یک جمعیتی دارم که پول جمع میکنند هردفعه یکی به افریقا میرود وکمک میکند واین امر مایه ارامش وشادی ما است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جنگ فرقه ای دریمن – مقالهتوسط خبر گذاری امریکائی درباره یمن منتشر شده است که حاوی نکات مهم است- سیاست عربستان همانگ باسیاست امریکا درجهت منافع امریکاواسرائیل است قبلا جنوب با روسیه بود وشما با امریکا لذا عربستان بر علیه جنو ب بود وبا شمال همکاری میکرد وحال جنوب با امریکا واسرائیل است وشمال بر ضد امریکا واسرائیل است- وعربستان باجنوب است بر ضد شمال- در یمن اقاعاده وطالبان وجنوب بر علیه حکومت صالح ومنصور هادی بودند وامریکا ازانها پشتیبانی میکرد وانهارا میکوبید- حال نه جناب اقای صالح ونه منصورهادی ونه القاعده وطالبان ودعش تغیرعقیده دادند ولی القاعده وطالبان وداعش متحد مهم وارتش واقعی صالح ومنصور هادی شده است وامریکا اخیرابا چتر برای انها اسلحه ومخابرات پیشرفته فر ستاده است واین نشان میدهد که حضرت فاطمه سلام الله علیها شیر  راحفظ میکنند که سرشیرانرا بخورند وسپس انرا سربکشند ویابقول علی علیه السلام برای منافع خود اقدام میکردند نه مردم حقیقی یمن- واین نشانه بی ایمانی وگوش بهندایب شیطان دادن است هدف عربستان میخواهد یک تور هوائی بر سراسر یمن ایجاد کند که مردم بخصوص مرکز شهر که بخواست سازمان ملل محل امن باشدبکوبد همه جا رابکوبد که مر دم فراری شوند وحکومت فلج شود ونتواند بامردم کمک کند تا مایل بهباز گشت منصورهادی شوند این یعنی برادری اسلامی؟؟ درعدن از جوانان سیزده سال به بالا القاعده اسلحه داده است که به پشت بام بروند وخانه های طرفدار انصار الله هدف قر اردهند وهیج کس جرئت مخالفت ندارد زیر کشته میشود وطرفدران انصار الله هم متقابلا چنین کردند بر ای یک حکومت بزرگترین مسئله جذب سرمایه ای سیاسی است که از داخل وخارج بدست اورد که عربستاندر اینده انها ارا ازدست میدهند وفقط به وسیله غربیان میتواندنفس بکشد واخیرا امنیت ملی وچالش باایران بر سر منافع دریمن که باظاهرسازی احمقانه جنگ دوبلوک سرقدرت مطرح میکند سعی میکند به اندیشه های شیطانی خود جامع بپوشاند حضرت علی علیه السلام فرمودند ظالم مانند دنبه است بهاندازه کافی که جمع شد ناگهان خداوندمنان زیر  انها اتش میکند وبرق اسا ذوب خواند شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- خانمی در  شهر عدن دریمن میفرماید- وضعیت سخت است- خداوند از این وصع راضی نیست- این مطلب را به حاکمان جبار طرف دار غرب وعلمای صوفی زاهد عارف؟؟ بفر مائید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99