سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم-با درود فراوان- از ارتش های دلاور عراق وسوریه- به نظر میرسد از سنگر ها ی تبدیل کمتر استفاده شده است-  که یکی از تاکیتک های اقای رومل بوده است- سنگرهای  تبدیل مسافتی از  سنگر های اصلی دور است وروی نقاط همان گرا  را دارد در زمانحمله شب قبل به سنگرهای تبدیل بروید-  سنگر های تبدیل شب درست شودوروی ان بایا پوشیده باشد امانند سنگر های تبدیل عراق در  فاو- روبروی سنگر های سنگر  تیکه های صخره قرار دهید که از شکاف انها تیراندازی  شود-  اگر سنگر های تبدیل ندارید  روی زمین  چنین عمل کنید مانن دانگلیسی ها در جنگ ال اعمین -انشا الله موفق  خواهید شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای  -سیا-منتشر کند که اقای ابوبکر بغدادی ماه سه روز درتهران است- وکمپین مخفی دارد ویا زن وپول ویا شکنجه که سنت شرق است برای ملاقات کنندکان- اجرا میکند- وهدف شرق اسلامی به بردگی گرفتن مردم خود وغرب است- وما شما میخواهید با تاکتیک اصلاحات قدم به قدم روش برانداختن برده داری غرب درشرق عمل کنید وساختمان بسازید که فرهنگ خیابان برادوی دارد- وازادی زمانی است ویسکی امریکائی به ازادی فروش شود- صبح بخیر اقای –سیا-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به ازبکستان- این مطلب را از این جهت مینویسم- که غربی خیلی دوست دارند شرق البته کشورهائی مانند ایران ومصر وترکیه تا حدودی استثنا هستند –کودن بصورت شاعرانه ومحترمانه درحال غنچه هستد- سیصد وچهار صد سال عقب هستند وهنوز یکنوع صوفی گری ساده لوحانه واحمقانه وملوک الطوایفی وقوانین قیبله ای قرون وسطا ی دارند وبه محض انکه مثلا ازبکستان به سمت غرب رود باهوش میشود وزمانی که از غرب ایراد بگیرد خود خواه نیمه وحشی مستبد وغیره نام میدهند البته تا حدی این چنین خودرا سیاست مدران نشان میدهند ومردم را چه کمونیست ها وچه غرب گرایان این چنین بار میاورند ومعلوم نیست سیاست انها سنتی است- کمونیستی است- مدرن است  اسلامی است چی است وخود مانندبوقلمون رنگ عوض میکنند- این رهبران اتخاب حزب کمونیست بودند ومعلوم نیست بر چه اساسی ومعیار انتخاب شدند اصلا درکمونیست علوم انسانی درحد ضعیف بود ودرازبکستان اصلا محلی از اعراب ندارد واز لحاض مهارت های انسانی در رده114 است که معلوم نیست چرا حزب کمونیست شوروی در ازبکستان پیشرفت زیادی ایجاد نکرده است دانشگاه بسیار کم داشتند وموسسات علمی داشتندکه امروزه بنام دانشگاه گفته میشود بعنوان مثال درغرب رشته اقتصاد بسیار رشته ای سخت است وانتخاب افراد از پزشکی سختر است درحالیکه اقای کریم اف با مهندسی میکانیک از یک مرکز فنی بعد از دوسال فوق الیسانس اقتصاد میگرد وبه برنامه نویسی کلان  اقتصاد ازبکستان میرسد- ودرشوروی به اینها نخبه گفته میشد وریس جمهور ازبکستان میشود- یکنمونه عرض کنم- شخصی بنام اقای  شکر الله میرزا سید اف- از بزرگان حزب کمونیست ازبکستان که جناب اقای کریم اف را به قدرت رساند  وسمت نخست وزیری را دارا شد- اقایان الیت های کمونیست- فرایند ذوب شدن را مطرح کردن که همان معنای سیاست گذار ویا انتقال است  ونشان میدهد نظر اقایان درهرسیاستی  باید ذوب شد- گرچه شرایط هنوز کمونیستی بود وشوروی در تحت نظر کمونیست  ها بود- وبعد از استقلال احزابی بدون انکه هنوز قوانین حزبی  مدون شده باشد بوجود امد- ولی اقای کریم اف بدوان که حزبی باشد درانتخابات برنده شد- که احزاب مخالف وگرو ه های بین المللی انتخابات را نپذیرفتند وگفتند تقلب شده است- که رقیب ایشان اقای محمد صالح از حزب-ارک  لیبرتی پارتی بود- ایشان اجازه داد دوحزب مخالف یکی بنام اتحاد( بریک) ودیگری  بنام حزب رنسانس اسلامی به رهبری هردو انها ااقی شکرالله میرزاسید اوف تاسیس شود واین نشان یک فردی تادیروز رهبر کمونیستی بوده است حال رهبر حزب اسلامی داست- دروان  ذوب خیلی زود سپری شد-  حزب اتحاد مورد توجه اقای کریم اوف قرار گرفت- وبنام جنبش محبوب  تبلیغ شد- وچون قانون ب رای رسمیت پیدا کردن یک حزب به شصت هزار رای نیاز داشت واقی کریم  اوف میدانست چنین رای  را  حزب اتحاد نمیاورد اجازه دارد احزاب با بیست وپنچ هزار رای به رسمیت شناخته شوند که مورداعتراض مخالفین قرار گرفت واین نشان میدهد چقدر انگیزه سیاسی درجامعه ضعیف است وسپس ایشان تاسیس هر حزب مخالف را قدغن کرد- وجامعه انرا میپذیرد- بعد از مدتی بین اقای شکرالله وکریم اوف شکراب میشود وایشان از استبداد اقای کریم اوف انتقاد میکند ودر نامه سر گشاده قبلاز استعفا مینویسد حرکت بسوی دمکراسی  وسیاست  باز به استبداد رسیده است- وبدنبال جبهه ملی از احزاب مخالف بر میاید جبهه نیروهای دمکراتیک که موفقیتی بدنبال ندارد- وسپس حزب عدالت-درسال1944- با این عنوان- اصلاحات اقتصاد  ازاد- پلورایسیم سیاسی- وسکولارسیم رابوجود میاورد ودر سال 1944- اتهام اختلاس وفساد به ایشان زده میشود ومجبور به پرداخت یک میلیون دلار میگردد- وسپس در ماشین ایشان بمب کار میگزارند-وپسر ایشان حسن را درخیابان توسط اوباش های ناشناس کتک میزنند وهمچنین ایشان میربایند واقای شکراللهدرسال 12012 در تاشکند درسن هفتاد وسه سالگی فوت میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-  این مطب که عربستان از نام ایران هراس دارد-درست است امپراطوری امریکا هم هراس دارد البته ایران امتیازهای زیادی دارد که درمنطقه درخشان باشد ومهم باشد ولی مهمترین  فاکتور وعامل که درمنطقه  مانند ان نیست تمدن اسلامی ایران است که نامی درخشان درتاریخ به یادگار گذاشته است وامروزه بدنبال احیا  کننده ان نام است با امیتاز ات جدید ازجمله قدرت قابل ملاحظه است- وخلیفه های شیطانی درمنطقه همیشه از ما میترسیدند وازمادرشگفت بودند- بخصوص عربستان بنابر احادیث معتبر ما به سمت نور میرویم وعربستان به سمت تاریکی تا نوری کم کم درانها بوجود اید- ما به ریاست جهان  مظلوم غیر متعهدها نایل شدیم- وما معادلات وجریان سیاسی جهان درتغیرات فاحشی که رخ داده است نقش اساسی داریم- که مطابق میل غرب استعمار گر نیست- و کاری هم از دست اش برنخواهد امد- ایجاد شرایط صفر بر ای ما درحقیقت ایجاد شرایط صفر بر بانی های ان خواهد بود ولی ما اثبات کردیم درشرایط صفر پیشرفت قابل ملاحظه  کردیم-ما کاری نکردیم که از نظر عقلا بازنده باشیم بلکه نظر مثبت انان  راجلب کردیم- امریکا بازی سیاسی منطقی  را درک نمیکرد ما این بازی سیاسی منطقی  رابه انها یاد دادیم وتحمیل کردیم ودرنتچه ما باید مرشد وامام جهان باشیم- کسی واقعیت جهان را درک نکند وبرخلاف ان اقدام کند دیوانه است وسرانجام خودرا نابود میکند  واین تذکاری  برای عربستان است کهنزدیک دوقرن هیچگونه حرکتی درهیچ بعدی را که به نفع جامعه اش  باشد انجام نداده است وبا اقدامات خصمانه واستکباری هیچ کس اورا مورد قابل اعتماد نمی شناسد اگر جای ما- کره شمالی بود مداوم موشک های مدرن به سمت ابهای عربستان ارسال میکرد- یک خلافت شیطانی بنام اسلام که سازندهان انگلستان واسرائیل است امروزه به فرمان هم اربابان به سمت وهابی تکفیری اتش افروز درحال تغیر است- ایران اسلامی بیشا ازنکه بفکر اقتصاد باشد بفکر عزت خود است ودرحقیق عزت خودر برای نشان دادن عزت اسلامی است -انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقاله  خانم کارن ارمسترانگ- باعنوان-درک غلط از متافیزیک- یاغلط متافیزیکالی—سئوال- ایا ما باید به ایمان خود به یقین برسیم-؟؟ ایمان غیر عقلانی وغیر قابل فهم برا ی عامه مردم- درمسیحیت امروز  بعنوان یک حقیقت تاریخی؟؟ که باعث تحریف وتغیر فکر سلیم ما از حقایق واقعی مذهب میشود- ما به مردم مذهبی معتقدین مینامیم- اگرچه انان یک سری اصول دکترینی پذیرفته اند که منشا فعالیت های اصولی انان میشود- وقبلا از انکه تعهد مذهبی پیدا کنند – که مذهب وارد زندگانی انان شود وزندگانی مذهبی داشته باشند- بسیاری افراد  این احساس را دارندکه بر ای موفقیت واحساس رضایت مندی خود جبر مذهبی را درباره اداعا های متافیزیکی کلسیا را بپذیرنند که قابل اثبات عقلانی نیست- زیرا درافقی بالاتراز شناخت درک وحس مادی وتجربی است- (دقیقا کلیسا  از مجموعه کتب مذهبی مانند تورات وانجیل شناخت خداوند منان وانبیا وحقایق مذهبی را بدیهی کرده است ونیازمند استدلال نیست"| لذا فقط در اثبات توحید یک کتاب بیشتر نیست- سنگ غلطان- اگر اثابت توحید شده است بیشتر توسط دانشمندن تجربی  مسیحی بوده است ومقداری کم هم فیلسوفان مطالی گفته شده ست ویکنوع اشراق درمسئائ علمی رخ داده است- که بعضی انرا از جناب حق تعالی میدانند- امام راحل علیه السلام- معتقد بود که خانم پروین اعتصامی مرحله ای از عرفان را طی کرده است دلیل ایشان انچه مطرح شده است شرط داشتن عرفان اول یک دلسوزی  بر ای بشریت است – ودوم ایشان درتحقیق خوداش متوجه شده است به بعضی نکات عرفانی رسیده است)جناب اقای لسلی- در گفتمان درباره خانم کارن ارمسترانگ درمقاله دین زیر سایه اسطورها- درروزنامه اطلاعات دوشنبه بیست وپنچ مرداد میفرماید- انها یعنی مسیحیون قائل به تفسیر تحت الفظی کتاب مقدس بودند- اما این تعبیر را نمیتوان به راحتی به اسلام انتقال داد- چرا که که مسیحی ها خود  برا ین عقیده اند- که کتاب مقدس- به ویژه- انجیل-محصول بشر است نه یک کتاب اسمانی- بنابراین نگاهبه کتاب مقدس کمی متفاوت است با نگاه مسلمان به قران- مسلمان چاره ای ندارند جز اینکه  قران را جدی بگیرند- اما در مسیحیت تفاسیر متعدد ممکن است-چرا کهاصل کتاب خود مسئله ساز است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- معنویت منافقین- امام راحل علیه السلام به منافقین فرمودند مقداری درباره معنویت صحبت کنید- زیرا ما تعداد مان کم است واینده هم راه سختی داریم- مخالفین ما زیاد هستند- ما تنها با ایمان ومعنویت میتوانیم پیروز شویم- اقایان فر مودند که به اندازه کافی معنویت اسلامی درمردم است اساس معنویت امروزی اقتصاد- نبرد طبقاتی- مبارزه با امپریالیسم است- دراسلام فرد باید به یقین بر سد نه به شعار ودر برزخ استدلال میطلبند نه شعار ولو درباره توحید باشد بگوید-مردم میگفتند یک خدا هست ماهم میگفتیم یک خدا است- گرز میخورد- شعار درمرحله اول خیلی جذب میکند ودرعمل ضعف اش که مشخص شد شعاربعدی افراد را جذب میکند وبقول امام صادق علیه السلام با تعبیر من باشعار می اید باشعار میرود شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید وگفت امام به دادمن بر س که کافر شدم  امام علیه فرمودند چطور ایشان گفت من درتوحید شک کردم- امام فرمودندفلانی چنین چیزی گفت تو جواب اش رانداشتی وفکر کردید درست میگوید وامروز گفتی نزد امام بروم وپاسخ دقیق را یادبگیرم- ایشان گفت والله که چنین است-امام علیه السلام فرمودندچون خداوندمنان  تورادوست داشت این برنامه جور شد که شما یکدرجه ایمانت قوی تر شودواردخانه شو تامن شرح دهم- انسان بایدشکاک ومطالعه کند ومباحثه کند تا به یقین بر سد وهرگاه تشخیص داد مطلب یقینی نبوده است دوباره سعی خودرا شروع کند ولوبه بنتجه نرسد بمیرد-عالم مرده است-همین است میگویند شعار باید تبدیل به شعور شود- اقایان منافقین اولااین طرافداران درعراق زجر زیاد کشیدند تا این پایگاه اشرف را ساختند وفقط بر ای خواب به خوابگاه میرفتند بچه سوسول نبودند- دوم یک برنامه داشتد که فرد میبایست ئذجمع هرطور که فکر میکند بیان کند حتی مسئله سکسی باشد- سیاسی باشد  سپس افراد ایشان راتصحیح میکردند در موردی سرزنش میکردند که هنوز بفکر خانواده- زن وهمسر وتحت تاثیر بعضی مقالات هستی – یا افکار گذشته هستی- وافکار درست تزریق میکردند- انسان اثبات شده است به انچه معلومات دارد زیاد بها میدهد وبه انچه معلومات ندارد اصلا بها نمیدهد رسیدن به شناخت دقق کاری سخت است با احساسات فرد ارتباط دارد- درجنگ جهانی دوم المان ها اسرای که میگرفتند اولا ژنرالها- جدا میکردند –افسران جدا میکردند سربازان براساس سن جدا میکردند بعد روزنامه ای چاب میکردند به زبانهای اسرا مطالب خودرا به ظاهر با استدلال چاپ میکردند وحتی از مجلات دشمنان خود وبی طرفان ان بخشی که به نفع انان ترجمه میکردند وبا اصل روزنامه به زندانیان میدادنند پس از مدتی اول ازهمه روس ها به تعداد نازیسم شدن دوپس حتی مامبین انگلیسی وفرانوسوی نازیسم شدند وفقط افراد مطلع میگفتند این بخش از روزنامه است دربخش دیگر باید این مطلب نوشته شده باشد- من از قول جناب اقای مسعود رجوی میگویم ایشان درجنک مرصاد بقول اقایان فروغ جاویدان- که میزان فروغ اش مشخص شد گفته بوده است شما همین که نزدیک کرمانشاه میشوید- دولتی هافرار کرده اند زیرا ما مداوم به کرمانشاه پیام میدهیم که ارتش ازادی بخش امد به پیشواز بیایئد  مردم ازاد میشوند وبه پیشواز میایند وهمین طور تهران این چنین خواهد شد خانم مریم رجوی فرمانده بودند تا نیمه راه من شرح نمیدهم کاری درست مانند داعش کردند روی مغول را سفید کردند وبعد باز گشتند وارتش رجوی وسط راه ایستاد تا مردم بیایند- یک دفعه متوجه گروه اندکی چند متری انان رسیده اند ودرحال کردن سنگر هستند- کار هائی انها بر ای تفتیش عقاید کردند پاپ ها نکردند دراسلام فرد باید درجستجوی علم باشد ومناظره کند  تا به یقین برسد ودرمورد گناه حق ندارئ بیان کند ویابعضی مسائل خصوصی وفقط درموردایمان میابیست سعی کامل کند که طوفانها نتواند اورا بلرزه دراورد وازتمام فتنه ها جان سالم بدربرد- انها جنگ را شروع کردند ودوره تخصصی ابزرار جنگی نداشتند مثلا  کجا رادرباید کجا مستقر شود واطلاعات  انر اباید چگونه باید خواند وسپس چکار باید کرد بلد نبودند- تا زمانی دستور بزگشت ندادند ایستادگی کردند وسپس بدستور باز گشت- باز گشتند- اقای مسعود رجوی  همراه خانم مریم رجوی دریک کنفرانس عمومی  درپایگاه اشرف فرمودند  من ومریم از صدنفر ساعات بازجوئی کردیم وبه خانم رجوی فرمودند درست است یانیست فرمودند درست به این نتجه رسیدیم که خلاص ان این است که دنیا درشما ورود کرده بود شما میابیست سریع خودرا به دروازه کرمانشاه میرسانید وما علامت داده بودیم که علامت ما چهار خمپاره است انوقت میدید ایشان حکومت شیشه ای درماقبل سنگی مثل شما چگونه خرد میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—طرح معرفتی-دامن دوست به صدخون دل افتاد به دست- به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد طرح معرفتی اسلام به صورت کلی در سوره حمد- فاتحه- بخوبی بیان شده است- وبطور علنی وضمنی میتوان در دین مسیحیت ویهودیت انرا جستجو کرد- وادیانی که این طرح راندارند شبه دین هستند- که نمیتواتنند نقش دین را بخوبی  ایفا کنند- این طرح چه از لحاظ عقلانی وچه از لحاظ وحیانی دارای پایه های بسیار مستحکم است که قابل خدشه نیست- ومانفیست  دین از درون  ان بیرون می اید و وحی تمام ارکان انراپر وپیمان میکند- که باز عقل قدرت خدشه  کردن نخواهد داشت هرجا قانون  وحقوق لازم باشد انرا بیان کرده است وحدود ازادی را درهر بعدی بیان کرد ه که میبایست جهت عقلانی را تعقیب کنند- مسیحیت نجران درمباهله شکست خورد-  ویهودیت هم حاظر به مباهله نشد راه زورمداری وتوطئه راپیش گرفت که نشان ضعف انها درابعادعقلانی وحیانی بود- تا امرزو هیچ کس نتوانسته است به طرح وقوانین اسلامی خدشه واقعی ایجا دکند-مگر فرقه ای از اسلام که از مدار حق خارج شده است که ربطی به مذهب حقه ندارد-درلائیک وسکولاریسم طرح های معرفتی ان قرار وثباتی ندارد ومداوم دربعدی  کاهش رخ میدهد ودربعدی اضافه میشود ودربعدی ثابت میماند درحالیکه قران مجید با اشاره به اسمان که از یک بنیاد ثابتی که درچهارچوب ان اسمان به قرار وثبات میرسد اشاره میکند که انسان بایداین بنیاد را داشته باشد که این بنیاد توسط دین معرفی میشود وگرنه انسان خودرا به بازی گرفته است که سرانجام به بیهودگی فکر وتفکر وعملکرد خودمیرسد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99