سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به سیر تحولات یمن- امریکا- بطور مختصر  همان جریان ایران با امریکا است- ناسیونالیسم منفی که در زمان مشروطیت درایران بوجود امد که طرفدار غرب بود کم کم رنگ باخت به ناسیونالیزم مثبت بر ضد غرب بخصوص برعلیه امریکا وانگلستان تبدیل شد- ودارای خط قرمز شد که درمقابل خط قرمز امریکا ایستادگی تمام عیار  انجام گرفت- رابطه یمن با امریکا از سال-1947 شروع شد که یمن درتحت حکومت امامت اداره میشد- وامریکا  اولین کشوری بود که جمهوری عربی یمن را برسمیت شناخت- ودر سال1962 برا ی اولین بار اژانس کمک های بینالمللی توسعه- امریکا نمانیدگان خودرا به یمن فرستاد که انها تقبل کردند که شاهراه موچا- تعز صنعارا بسازنند- وسپس کندی از خیره خوداش  پروژه اب را درتعز همراه چند پروژه کوچک را دریمن ایجاد کرد-در سال 1967 بیداری سیاسی دریمن به خاطر جریان نبرد  اسرائیل- عرب بیدار شد ویمن به سمت مصر تمایل پیدا کرد ولی  امریکاهم چنان رابطه خودرا با یمن حفظ کرد- ودر سال 1972 وزیر امور خارجه امریکا اقای ویلیام – پی- روگرز از صنعا دیدن کرد- وکمک جدیدی را برای یمن تقبل کرد- ودر سال 1967 امریکاجمهوری  دمکراتیک مردمی  یمن را به رسمیت شناخت- ودرجه سیاسی سفارت خود را دریمن ارتقا داد-ولی روابط دو کشور بسیار  پرتنش بود- نظر حقیر این است که کمک های امریکا گزنیشی ومطابق میا امریکا انجام میشد وپوشش کامل نداشت واز معترضیت قبائلی بودنکه به رهبری علی عبدالله صالح هدایت میشدند وامریکا برای کنترول بحران دریمن جنگده –اف-5 داده بود- وکمک هائی اقای جرج بوش داده بود- وعربستان سعودس همراه با مریکا دریک برنامه گسترده امنیتی دریمن همکاری میکرد- با انتخاب علی عبدالله صالح بعنوان ریس جمهور درسال 1990 به امریکا رفت وامریکا قول کمک چهل دومیلیون دلاری را داد از سال 1973 ت 1990 امریکاکمکم هائی درمسائل کشاورزی- اموزش وپرورش –بهداشت- اب رسانی ودادن بورس های زیاد تحصیلی چه درکشورهایمنطقه وامریکا داد وگروه صلح با پنجاه داوطلب به یمن گسیل داد-باحمله عراق به کویت حرکت نمایندگان یمن درمجمع شورای امنیت که صدام حمایت میکردند باعث نزول روابط ا مریکا شد وکمک های نظامی لغوشد- وکمک های انسانی هم داده شد وکمک ها به سه میلیون دلار تنزل کرد-دوباره باتجدید سیاست علی عبدالله صالح کمک ها به جریان افتاد-ولی دراین زمان قبائل هم باخود وهم بادولت وارد تخاصم شدند- وتظاهرات بسیار گسترده علیه علی عبدالله صالح فرام اوردند که با کمک نیروی نظامی با ان برخورد شد- وبرنامه بودجه – سال2007 تصویب شد-و اقای جمال البداوئی- از زندان ازاد شد-با جریان حاداثه یازدهم سپتامبرسیاه درامریکا-دولت یمن همکاری خوداش رابا امریکا زیاد کرد-القاعده که محکوم با انجام واقعه یازدهم سپتامبر بود ودریمن گروه بسیار کوچکی داشت توسط امریکا ویمن مورد تحقیر وضربات واقع شد- وجناب اقای علی صالح به گروه کوچگی از نیرو های ویژه وسازمان سیا برای همکاری برای یافتن کادرهای القاعده که خود را دریمن مخفی کرده بودند=با وجود انکهالقاعده رحال پیدا کردن محبوبیت درمیان یمنی ها بود اجازه داد-واجازه داد که پهباد های امریکائی حملات موشکی خود را انجام دهند- ودر نوامبر سال2002 شش تروریست معروفدریک ماشین درشرق یمن کشته شدند که من الجمله- قائدسلیم سینان الحریثی که رهبر القاعدهدریمن بود- وطراح اصلی به برنامه شعبده بازی امریکائی بوده است-که بعدا محمد حمدی ال احدی جای گزین شد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-عمل کرد منافقین-منافقین اول  شروع کردن افراد خاصی که بیشتر از سپاه وکمیته بود ترور کردن- کم کم انرا گسترش به روحانیت وکارمندان دولت کرد که گفتند هرکامند دولت اگربخواهد به ایشان کلت وتعلیمات داده میشود وغالبا مدتی کی تاکسی شخص داشتند تافرد بقول معروف سوژه رد یابی کنند که بچه انقلابی  همین کار بر ای شناخت ساواکی یک فرداش مشخص بود میکردند- بعداز مدتی  بسیج بدنبال شناخت منافقین سابق بود واز طریق دانش اموزان ودانشجویان سابق انهارا ردیابی میکرد که بعضی از دانش اموزان  یا دانشجویان پس از مدت کوتاهی از منافقین جدا شده بودند- یک اب لیمو فروشی بود اول خیابان سعدی که میگفتند منافقین گپفتند  فرزندان ان جناب انن ها دربسیج کار شان هم همین است وان مغازه را به اتش کشیدند شدت عمل بقدری بود در جهرم منافقین نمیتوانستند حتی درخانه تیمی باشند وبه همگی انها به تهران نقل مکان کرده بودند- یک مغازه بود نزدیکی مسجد ومولا وایشان درانقلاب خیلی پ.ل خرج کرده بود ونوار واعلامیه امام راحل علیه السلام را پخش میکرد ایشان عکس امام راحل راداشت وعکس رجوی یک ضرب در قرمزدر روی ان زیرانهم یکجمله تصور میکنم از امام شخص دیگری برعلیه اقای مسعود رجوی نوشته بود منافقین که احساس شکست میکردند اعلامیه چاپ میکردندکه درحقیقت هشدا به ملت ایران که ما چقدر کشتیم وچقدر میزنیم وچه قدرت داریم خودرا از امام دور کنید وفلان- ایشان این اعلامیه تکثیر میکرد داخل پاکت به مردم میداد-چند بار تهدید شد سرانجام ازتران گروهی  امند وایشان راترور کرد .کم کم ترور همگانی شد- من تمام مدت صدای عراق ومنافقین میشنیدم ودرجبهه صدای ایشان را میشنیدم روزی اقای  مسعود رجوی فرمودند ملت ایران از شهر به شهرستان بروید ما شهرستان رامیرزنیم واگر به روستا بروید روستا میزنیم واگر روستا نقطه کور باشد دونفر مسلسل چی حساب شمارامیرسد وهمینجا صدا قطع شد یعنی خودتات تشخیص دهید چه بایدبکنید- خداوندمنان درقران میفرمیاد هرکس  مومنین مسخره کند یعنی منرا مسخره کرده است واورا مسخره میکنم که به تعبیر من فقط عقلا  میفهمند- حضرت ایت الله علامه دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه درباره منافقین فرموده است که انها معتقد هستند هم حرف خداوندمنان وهم حرف خلق هردو یکسان بر ای ما یک ارزش دارد مامیتوانیم حرف خداوندمنان راقبول کنیم یاحرف خلق را ولو حرف خلق متضاد با حرف خداوند منان باشد لذا اینها مشرک هستند بعد از مدتی اقایان ایات واحادیث اسلامی مانند بعد از مدتی بعضی اصول کمونیستی وسوسیا لیستی مانندحزب بعث  به ان اضافه کردند  ودراین موقه به انها التقاطی گفته شد وپس از مدتی باز مانندحزب بعث ایات قران وبعضی احادیت وکلمات حضرت علی علیه السلام درنهج البلاغه رامحتوای انرا خالی کردن وتعبیری کمونیستی به ان دادند دراین زمان منافق شدند همخلق را ازدست دادند وهم خداوندمنان را ازدست دادند ولی اقایان فرمودند که روحانی درنجف صحت ایدولوژی انهارا تائید کرده است؟؟ فقط عقلا میفهمیدند که خود را مسخره  میکنند مردم میگفتند چون درحال شکست هستند  چنین ادعای بی خود میکنند زیاد جرئت اقدام راندارند تا انکه مرصاد رخ داد تمام کارشناسان بر جسته غرب به گفته ان زمان بی بی سی همه متفق قول بودند که ارتش ایران روز به روز اب دیه شده است ولو امکانات بسیار کم است شکست در الفجرنه ب رای همه نظامیان اشکار کردکه توان علمی نظامی ما در شرایط سخت به صفر رسیده است ما درا شرایط عادی باید بجنگنیم که پیاده نظام عراق جلو است- ولی استعداد نظامی منافقین درمقابل من صفر درمقابل صد بود- این حمله نشان داد که اقای مسعود رجوی بلوف نمیزند اقدام میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  زمانی که من در لندن بودم- در فرانسه نه اسمی از اقای شاپور بختیار بود که بچه ها نزد ایشان رفته بودن که درباره خاندان پهلوی صحبت کند- ایشان فرموده بود که من باز نشسته سیاسی هستم- این نشانه اول- بیشتر صحبت از مرحوم عزیز دکتر شریعتی بود- ودربحث ها اکادمیکی  از نابغه وحشتناک- دکترحقیقی میکربشناس اسوه ادبیات وفرهنگ ایران وفرانسه درسال چهارم پزشکی کشف شد توسط خانمی که او یک نابغه فرانسوی بود دانشجوی دانجشوی ادبیات و اسوه اشپری مدل لباس و گل دوزی مانندان از یک شرکت معظم درفرانسه که به مقام استادی رسیده بود- بعد اسوه غذای ایرانی باسبک فرانسوی درفرانسه شد-  بهترین گروه سیاسی از لحاظ کار شاخه حزب توده در پاریس که با حزب کمونیست طرفدار شوروی وبه قول بچه حزب توده فرانسه بود همکاری میکرد که ان حزب شاخه ایران داشت واطلاعاتی از انها پخش میشد من جمله احتمالا بعداز اعتصاب معلمین وگران شدن نفت واعتصاب اصفهان پول نجومی ایران دربانک های فرانسه دا شت که به ایران عودت وباز گشت کرده بود- درپاریس اسمی از اقای بنی صدرنبود تنها  بهاندازه سر سوزنی اقای قطب زاده مطرح بود درانگلستان ایرانیان مذهبی اقای دکتر زیبا کلام کارعلنی میکرد واعلامیه دردانشگاه خودا ش را پخش میکرد که بچه ها ی انقلابی انهاراجمع اوری کرده بودند نفر دوم بنده حقیر بودم ولی از نوابغ دکتر علی بازرگان مطرح بود وفرد دیگری با من تماس گرفت چگونه شد که اقای بنی صدر یکدفعه سبز شد؟؟ اقای بختیار به ایران زمانی که شاه میبایست خارج شود وادعا کرد تنها من بودم که میتوانستم شاه بیرون کنم ؟؟ ادعای جمهوری نکرد؟؟ وفرمودند من نخست وزیر هستم؟؟   چیزی نگذشت ایشان میبایست حداقل سران ارتش را پاک سازی کند درارتش فرمانده میگفت من به حرف بزرگان ارتش عمل میکنم وهمهاش هم خراب میشود ویقه مارا میگیرند؟؟- من شخصا درتلویزیون دیدم ایشان دریک اطلاق محقر با یک میز قدیمی کوچک وچند صندلی معمولی ما همان جا فهمیدم که حقه باز است ادای امام راحل علیه السلام در میاورد با یک لباس بسیار معمولی ظاهر شد رحالیکه سران ارتش من الجمله ریس گاردان جاویدان حضور داشت- فرمودند من ده دقیقه پیش به اعلی حضرت شا هنشاه درقاهره زنگ زدم جویایه احوال ایشان شدم بحمدالله حال ایشان خوب است وسلام شمارا به ایشان رساندم اعلی حضرت فرمودند که شما متیوانید از کاخ ها استفاده کنید من این دستور به ریس گارد دادم من ئگفتم من دستور دادم که کاخ ها پلمپ شود وهیج کس حق ندارد از انها استفاده کند اولا این کاخ ما مردم ایران است درثانی اعلی حضرت شاهشاه چه معنا میدهد؟؟ این هم یک نشانه  شاه زمانی میخواست از این خارج شود یک میلیارد دلار باخوداش از بان ک مرکزی برد برای انکه ریس بانک مرکزی  زیر  سئوال نرود چون مشخص میشد اولا سند ساز ی کردند وقتیکه بازرسان انرا تائید کردند که موجود ی فلان مقدار است اسناد را پا ک کردند- در امریکا خبرنگاران از ایشان سئوال کردند که میگویند یک میلیارد دلار باخود اوردید ایشان گفت این مطلب را اقای خمینی گفته است وهیجگونه سندی را نشان نداده است اصلا ایشان تادهزار دلار بیشتر نمیتواندبشمارد ونمیداند یک میلیارد دلار چه میزان است احتمالا روحانوین طرفدار ایشان انرا دزدی اند- روحانیون همه شان دزد هستند- بارها از اقا شاپور بختیار سئوال دهمه اش ایشان سکوت کرد وفقط یک دفعه فرمودند من یک رای دارم وایشان رای دیگری دارد اینهم یکنشان بخوبی روشن است نقشه این است مدتی اقای شاپور بختایر اندکی اقدامات کند وسپس بگوید من خسته شدم وبهترین افرادخاندان پهلوی هستند که ایرانبخوبی میشناسند  وارتش ونیروهی انتظامی وغیره وساواک  به ایشان ارادت دارند ومن پست حکومت به این بزرگوران که ایشان به مراتب بهتر اقای نوری زاده بلد تمجید وپیاز داغش  راز یادکند بود وحکومت را به خاندان پهلوی واگذارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است بحث  ولایت فقیه ایا مطلقه است ویانیست- واگرهست این مطلقه به چه معنا است- پیامبران واولیا الله صلواته الله علیهم اجمعین برای هدایت جن وانس امدند واین هدایت تا قیام قیامت پابر جا است درعصر غیبت هم پابر جا است ولازمه مدیریت اش قدرت وتوان مطلقه میخواهد- اما ولایت مطلقه پیامبران واولیا علیهم السلام اجمعین- دوخصصیه خاص دارد- یک متکی به علم الغیب است مثلا معصوم میفرماید فلان کس وفرزندااش تازمانی که مومن هستند وکالت داشته باشند ویامی فرمایند به عده ای شماهم گرد فرزند من باشید- ویا خداوند منان استثنا به انان مراتبی عنایت میکند که فلان کاررا انجام دهند این دوخصلت در ولایت مطلقه فقیه نیست-امام پس از رحلت ان عظمت ها وکیل انان باقی میمانند ویامنعزل میشوند یک امرفقهی نیست بلکه یک امرعقلانی است امام معصوم هم بر اساس عقل فرموده است ربطی به شرعیات نداردوَاَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِحَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیکُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِعَلَیهِمْ(1)
(و امّا رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. سئوال اصحاب این بوده است که بطورکلی حوادث که رخ میدهد بر ای مومن چه کسی جوابگو است- هم شرعیات دربر میگیرد که دران زمان حق تقدم داشتند که کدام حذیث درست است وکدام فتوا درست است زیرا در زمان حضور  امام علیه السلام عمده سئوالات درهمین باره بود ومسائل غیر شرعی هردو چه قدیم وچه جدید بر ای مومن میتواند رخ دهد وامام علیه السلام دریک جمله فرمودند افراد اهل خبره وجواب غیر ازاین هم ندارد- در ثانی هرسئوالی جوابش در منابع اسلامی هست اگرنبود امام علیه السلام راه حل نشان میداد حال ممکن است که نیاز به استنباط داشته باشد پس بالاترین رده اهل خبره خودبخود مسئولیت دارند که قضاوت درهمه چیز رانجام بدهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- برمقاله اقای محمد حیدری-نظریات شخصی است- ایشان مینویسد-تلاش چند ده ساله نظریه پردازان جمهموری اسلامی برای تبدیل نظریه ولایت فقیه به طرحی معرفتی-تلاشی بی سرانجام بوده است؟؟ اولا  ایشان مشخص نمیکند که منظور  از معرفت چیست در طول بحث تمام مسئله مهم ایشان این است که که احکام واخلاق وعبادات وانچه دراسلام است متوند فدای بدست اوردن قدرت باشد که حکومت اسلامی را حفظ کندوفقط قدرت رنگ مقدس میگیرد- وحضرت اش صلواته الله علیه جز در جهت بسط قدرت کاری دیگر نکرده است؟؟-- بارها قران هشدار داده است در راه حفظ اسلام- ازجان ومال وبرتری دادن حتی به خانواده یعنی گذشتن از انها وهر علقه دیگرکوشش کنید ودرحالیکه کیبایست از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم راحفظ کنید-حضرت علی علیه السلام میفرماید دربسیاری از جنگهاحضرت رسوا اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جلو بودند ومن پشت سرایشان بودم وبقیه مردم پشست من بودند حتی امیر المومنین صلواته الله علیه واله والسلم- که امام اول بودند درجنگ ها جلودار همه بودند وهمه ائمه اطهار علیم السلام اجمعین اگرتعداد اندکی با ما بودند جهاد را شروع میکردم البته باتاکتیک خاص—حفظ حکومت اسلامینباشد مسلمان انسا نهای درجه دو میشوند درچنگال حکومت که حتی قدرت حفظ خودرا نخواهند داشت-تاریخ تا امروز بخوبی روشن است- اگرحکومت اسلامی باقی مانند ان است ریشه درخت دراب است-جناب اقای یونگ روانکاو معروف نکته جالبی میفرماید-که درانسان ها تا تزکیه نفسانی کامل نکرده باشند شهوا واروهای  خاص ودیگر خواسته درضمیر ناخوداگاه انها است ولی فرهنگ ومسائل دیگر اجازه بروز وظهور نمیدهد- وحکومت غیر الهی بخوبی روشن کرده اسا کهدرجهت ظهور وبوز ان عمل میکند ولونام اسلامی داشته باشد؟؟!!- وزمان میطلبد تاکم کم انسان غرب گراکه کک حکومت درباره  انهانمیگزد-؟؟!!-جریان حکومت های اسلامی بعد ازرحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- چه ها که نکردند-؟؟- هیچ عبادتی وکاری زمانی که نیازجهاد است برتر ازجهاد نیست مگر در نبرد نیازی به ان فردنباشد-اجکامی تعطیل میشوند که موقت است ویا نیاز تغیر کند که یکنوع سودهی برای حکومت ومردم دارد وجایگزین دارد- انسانی پای اش- عفونی شده است به خاطر سلامت بدن قطع میشود- شخصیتی که قرزند یکیایت الله بسیار عزیز بود واز بچه گی دارای هوش زیاد بود وپدر ایشان ازهوش ایشان شگفت زده بود که در سال اول ابتدائی به همره پدر بزگوارش به روضه خوانی میامده است ویک انشا درهمان سطح مینوشته است- ایشان دوره اجتهاد درقم گزارند وچندین سال درحوزه بود دریک سخنرانی کهمن سئوالت پیچدید درباره فلسفه وفلسفه علم میکردم ایشان شرح مبسوطی داد بعداز پایان سخنرانی دانشجویان از ایشان درخواست کردندجلساتی بری فلسفه وعرفان ترتیب دهد- ایشان قسم خورد من درعرفان پساز اینهمه تحصیل به اندازه سرسوزنی فهمیدم- حل استادمعززحضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند زندگانی حضرت امام راحل علیه السلام از اوجب واجبات ومیخواهم  شما ولو اندکی از دریای عرفان بهرمند شوید تا عظمت ایشان را درک کنید –ایشان درفقه  درخلاق ودراحکام هم دریا بودند وبخوبی کتب هائیکه قبلاز انقلاب نوشتند درک عالی سیاسی بخوبی مشخص است ودر طول تاریخ پرعظمت اشان انرا هم برای جهانیان مشخص کردندوانان اقرار کردند-هیچ رهبرجهانی به اندازه ایشان حتی لنین که شهرت دارد درتمام ابعاد مختلف سیاسی وعلوم انسانی –اسلامی به پای ایشان نمیرسند- وچنان مطالب بکری که ایشان گفتند ندارند-من بامطالعه اندکی روی علما وعرفا ودانشمندان اسلامی دارم بخصوص ابن عربی- ایشان ان فرصتی ابن العربی همانطور شغل ها مختلف است وبایدبدنبال افرادی درشغل هارفت باانگیزه کار کردند وبقوال امامراحل علیه السلام یک سفره پهن شده است که انواع خورا ک ها دارد-هرکس براثرتمایل ومیل خود میزانی ازین خوراک میخورد ابن العربی مگوید همنین طور درعرفان وعلوم اسلامی اینچنین است یک استاد تکافو نمیکند وبه همین علت ابن العربی درمسافرت بود بخصوص زمان حج میرفت تابا عرفا وعلما ومردم با پیشه ای مختلف ملاقات کند ومقالات تهیه کند واخر که خسته دبود به نتجه رسید که میتواندمعلومات خودرا سیستمی ونطامند مند کند وبنویسد وامام راحل بدون مسافرت به این گنجنیه ها دست پیدا کرد اگر ایشان نتواند طرح معرفتی اسلام رابدهدپس چه کسی باید بده-درثانی ایشان ماموربه این کارنبود گرچه خیلی لز زوایا را روشن کرد وظیفه ایشان حل مشکلات عادی مردم بود که دریک برحه بسیارحساس به رهبری رسید وهیچ رهبری سیاسی درسیاست نمیدهد- شایعه براین است امام راحل علیه السلام ازاقای بنیزصدر خواستند مطالب اقتصادی رابیان کندتاضعف فکری ایشان تاحدودی برعلما اشکارشودولی کاری نداشته باشند- بیا این نوع مطالب دقیقا یکنوع شیطنت غربی است که اسلام درمقابل خواسته غرب-مرعوب کند زهی اندیشه باطل


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- برمقاله اقای محمد حیدری-نظریات شخصی است- ایشان مینویسد-تلاش چند ده ساله نظریه پردازان جمهموری اسلامی برای تبدیل نظریه ولایت فقیه به طرحی معرفتی-تلاشی بی سرانجام بوده است؟؟ اولا  ایشان مشخص نمیکند که منظور  از معرفت چیست در طول بحث تمام مسئله مهم ایشان این است که که احکام واخلاق وعبادات وانچه دراسلام است متوند فدای بدست اوردن قدرت باشد که حکومت اسلامی را حفظ کندوفقط قدرت رنگ مقدس میگیرد- وحضرت اش صلواته الله علیه جز در جهت بسط قدرت کاری دیگر نکرده است؟؟-- بارها قران هشدار داده است در راه حفظ اسلام- ازجان ومال وبرتری دادن حتی به خانواده یعنی گذشتن از انها وهر علقه دیگرکوشش کنید ودرحالیکه کیبایست از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم راحفظ کنید-حضرت علی علیه السلام میفرماید دربسیاری از جنگهاحضرت رسوا اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جلو بودند ومن پشت سرایشان بودم وبقیه مردم پشست من بودند حتی امیر المومنین صلواته الله علیه واله والسلم- که امام اول بودند درجنگ ها جلودار همه بودند وهمه ائمه اطهار علیم السلام اجمعین اگرتعداد اندکی با ما بودند جهاد را شروع میکردم البته باتاکتیک خاص—حفظ حکومت اسلامینباشد مسلمان انسا نهای درجه دو میشوند درچنگال حکومت که حتی قدرت حفظ خودرا نخواهند داشت-تاریخ تا امروز بخوبی روشن است- اگرحکومت اسلامی باقی مانند ان است ریشه درخت دراب است-جناب اقای یونگ روانکاو معروف نکته جالبی میفرماید-که درانسان ها تا تزکیه نفسانی کامل نکرده باشند شهوا واروهای  خاص ودیگر خواسته درضمیر ناخوداگاه انها است ولی فرهنگ ومسائل دیگر اجازه بروز وظهور نمیدهد- وحکومت غیر الهی بخوبی روشن کرده اسا کهدرجهت ظهور وبوز ان عمل میکند ولونام اسلامی داشته باشد؟؟!!- وزمان میطلبد تاکم کم انسان غرب گراکه کک حکومت درباره  انهانمیگزد-؟؟!!-جریان حکومت های اسلامی بعد ازرحلت جانسوز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- چه ها که نکردند-؟؟- هیچ عبادتی وکاری زمانی که نیازجهاد است برتر ازجهاد نیست مگر در نبرد نیازی به ان فردنباشد-اجکامی تعطیل میشوند که موقت است ویا نیاز تغیر کند که یکنوع سودهی برای حکومت ومردم دارد وجایگزین دارد- انسانی پای اش- عفونی شده است به خاطر سلامت بدن قطع میشود- شخصیتی که قرزند یکیایت الله بسیار عزیز بود واز بچه گی دارای هوش زیاد بود وپدر ایشان ازهوش ایشان شگفت زده بود که در سال اول ابتدائی به همره پدر بزگوارش به روضه خوانی میامده است ویک انشا درهمان سطح مینوشته است- ایشان دوره اجتهاد درقم گزارند وچندین سال درحوزه بود دریک سخنرانی کهمن سئوالت پیچدید درباره فلسفه وفلسفه علم میکردم ایشان شرح مبسوطی داد بعداز پایان سخنرانی دانشجویان از ایشان درخواست کردندجلساتی بری فلسفه وعرفان ترتیب دهد- ایشان قسم خورد من درعرفان پساز اینهمه تحصیل به اندازه سرسوزنی فهمیدم- حل استادمعززحضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرمودند زندگانی حضرت امام راحل علیه السلام از اوجب واجبات ومیخواهم  شما ولو اندکی از دریای عرفان بهرمند شوید تا عظمت ایشان را درک کنید –ایشان درفقه  درخلاق ودراحکام هم دریا بودند وبخوبی کتب هائیکه قبلاز انقلاب نوشتند درک عالی سیاسی بخوبی مشخص است ودر طول تاریخ پرعظمت اشان انرا هم برای جهانیان مشخص کردندوانان اقرار کردند-هیچ رهبرجهانی به اندازه ایشان حتی لنین که شهرت دارد درتمام ابعاد مختلف سیاسی وعلوم انسانی –اسلامی به پای ایشان نمیرسند- وچنان مطالب بکری که ایشان گفتند ندارند-من بامطالعه اندکی روی علما وعرفا ودانشمندان اسلامی دارم بخصوص ابن عربی- ایشان ان فرصتی ابن العربی همانطور شغل ها مختلف است وبایدبدنبال افرادی درشغل هارفت باانگیزه کار کردند وبقوال امامراحل علیه السلام یک سفره پهن شده است که انواع خورا ک ها دارد-هرکس براثرتمایل ومیل خود میزانی ازین خوراک میخورد ابن العربی مگوید همنین طور درعرفان وعلوم اسلامی اینچنین است یک استاد تکافو نمیکند وبه همین علت ابن العربی درمسافرت بود بخصوص زمان حج میرفت تابا عرفا وعلما ومردم با پیشه ای مختلف ملاقات کند ومقالات تهیه کند واخر که خسته دبود به نتجه رسید که میتواندمعلومات خودرا سیستمی ونطامند مند کند وبنویسد وامام راحل بدون مسافرت به این گنجنیه ها دست پیدا کرد اگر ایشان نتواند طرح معرفتی اسلام رابدهدپس چه کسی باید بده-درثانی ایشان ماموربه این کارنبود گرچه خیلی لز زوایا را روشن کرد وظیفه ایشان حل مشکلات عادی مردم بود که دریک برحه بسیارحساس به رهبری رسید وهیچ رهبری سیاسی درسیاست نمیدهد- شایعه براین است امام راحل علیه السلام ازاقای بنیزصدر خواستند مطالب اقتصادی رابیان کندتاضعف فکری ایشان تاحدودی برعلما اشکارشودولی کاری نداشته باشند- بیا این نوع مطالب دقیقا یکنوع شیطنت غربی است که اسلام درمقابل خواسته غرب-مرعوب کند زهی اندیشه باطل


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمقاله نوشته اقای  محمد  حیدری- ولایت فقیه – نظریه ای  بر ای قبضه قدرت- خوب بود ایشان دوسالی در حوزه درس میخواندند سپس ادعای اجتهاد میکردند- مگر کسب قدرت بر ای ولایت فقیه اشکال دارد ویا واجب است حتما دین نباید کسب قدرت کند؟؟ وخداوند منان که محبوب دل ها است همان بس است بدنبال کسب قدرت بر ای مومنین نباید باشد؟> عجب درکی –در مقدمه میفرماید سیاست درسنت  باطنی گری-  سیاست استقرار نیست؟؟!! خلاف تصور انانکه باطنی گری را فاقد پروژه سیاسی میدانند به نظر میرسد که باطنی گری جنبش ای   اعتراضی یود که هرگونه کوشش برای ساختن هرگونه  حکومت عدل پیش از ظهور را کوششی عبث میدانست؟؟ به این معنا طرح ولایت فقیه ایت الله العظمی خمینی طرح خروج کامل از پروژه باطنی گری است-تمام مومنین وظف هستند درجهت ارتقای ایمان خود وافراد کوشش کنند وچناچه شرایط ایجاد  حکومت عدل ایمانی را بر پا کنند نفس کشیدن درحکومت عدل اسلامی برابرا ان است که تمام عمر درحکومت غیر عدل اسلامی همه ساعات به عبادت بپردازد وهمه روز هم روزه باشد- یک حکم الهی اگر پیاده شود بیش از دوماه باران ببارد نعمت واثر نیک دارد وغیره پس همه بایددرجهت حکومت عدل الهی حرکت کنند این افزاد ولو بهحکومت عدل الاهی نرسند رقیامت پاداشی که درجکومت عدل الهی بودن به انه داده میشود ولو فرد ارزو کند ودعا کند واگر چنین نکند این پاداش رانخواهد داشت- پس مسئله روشن شد- باطنی گری یک ندیشه است که انسان میتواند غیر از بطن اول که ظاهر است به بواطن دیگر دست پیدا کند واجران را بدست اورد هم درشیعه است وهم درسنی است دراهل تسنن تصور میکردند معانی لغات کلمه قران  یکی به یکی جایگزین کنند به بطن جدید میرسیدند وراه حل های دیگر بعضی درک علمی ویا عرفانی ویادرک غیبی وماندند انرا بطن جدید میدانستند- اسماعلیه  معتقد بودند بعضی از انها فرد به مقام امامت میرسد که به ان معلم میگفتند ئاین فرد دراثر علاقمتدی به ائمه اطهار علی السلام وکینه شدید از دشمنان اهل بیت وبفکر انتقام از دشمنان شیعه پرده حجاب کنار میرود واسراری از بیطنهای دیگر قران بر انها اشکار میشود وتعداد  این افراد سیصده وسیزده نفر در هردوره به این مقام میرسند حسن صباه تمام اهل سنت درحد حیوان میدانست ودشممنی شدیدی باهرون الرشید داشت ومیگفت تنها افراد کودن اهل تسنن درقیامت خدمتکاران مانندحوره العین وغلمان بر ای شیعه هستند وفقط افرادی که مانع پیشرفت  اسماعیه شوند بیادکشته شوند وکتاب های جذاب از بطن دوم مردم عادی شیعه میکند- پس یک ایدولوژی خاصی است یک جنبش اعتراضی صرف نیست بدنبال کسب قدرت است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99