سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در دانشگاه لندن بعضی اساتید- از دانشجویان ایرانی جویای شناخت ونظریات انها درباره گروه های سیاسی ومذهبی این رابودند از شاه گرفته به پائین واطلاعات دیگران  را درباره گروه های مخالف- بیان میکردند ونظرخواهی میکردند ودرضمن مردم ایران چه نظری دارند واطلاعات زیادی هم میدادند- بجز مسلک  بهائیت که برای من مشخص شد که تافته جدا بافته ای هستند ودر ضمن مستمع ازاد هستند- ترکیه امروزه همین طور است- نبایدبه انها کاری داشت و فقط نصیحت کرد مانند کسی تازه ماشین سواری میکند ودربه چب وراست میزند نصیحت پدرانه کرد که اول چنین مشق کن وسپس سواری کن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک فرد امریکائی- جوانی بوده است وهنوز زن نگرفته بوده استولی صاحب شغل وخانه وغیره بوده است تابستان های به ساحل میامی در ایالت فلوریدا میرفته است- ماشین را درپارکنیک ساحل پارک میکرده است باوسایل ساحل ولباس شنا ویک ورق کاغذ سفید کلفت به ساحل میرفته است -  وچتری را کرایه میکرده است باوسایل خاص وکلید ماشین را روی ان ورقه سفید در روی شن میگذاشته است وبه شنا میپرداخته وسپس بیرون میامده خانم ها واقایان وپسران ودختران که دراب یکنوع توب بازی میکردند نگاه میکرده داست وخانمها بیشتر ایشان راجلب میکردند- ولی هرقت میخواسته به هتل باز گردد کلید ماشین رافراموش میکرده است دوباره باز میگشته وکلید را پیدا میکرده است ودر خانه هم کلیدماشین را روی میز میگذاشته است وباز انرا فراموش میکرده است وسپس تصمیم میگرد نزد یک روان پزشک برود وادعا میکند تصور میکنم یک خلل مغزی پیدا کردم- روانپزشک میفرماید هیچ گونه خلل مغزی نداری شما از کار خسته  هستی روح بدنبال تعادل وارامش ولذت است- ان خانمها وان جریان بر ای شمالذت اور است وروان انرا انقطاع یارها نمیکند وچون رها نمیکند حافظه نمیتواند کاری انجام دهد تا شما بفکر کلید باشید درخانه هم ان تصویر نیست ولی ان لذت هست باز  این اتفاق میافتد حال شما به ساحل برو درجائی که کسی نباشد مگر قایق بعداز مدتی خواهیدید که بلافاصله بفکر کلید خواهی افتاد واین چنین هم میشود مرحوم  استاد معزز  دکتر شهید علی شریعتی رحمت الله در کتاب نامه ها اخلاق منفی زیادی ما را شرح داده است- که بیاداضافه کردبرای افراد لذت اور بوده است زیرا به اهداف شیطانی نائیل میشدند که انهارا مفید ودرست  وخوب میداستند- وجائی برای مذهب که درست مخالف ان ضد ارزش ها  بود نمیافتادند حال باید عده ای تحقیق کند چگونه میشود پنبه ان ارزش ها زدوارزش های اسلامی جایگزین کرد وبخصوص مسلک جناب حضرت استاد چگونه بوده است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت-(wwwrezaee.ir.محسنرضایی روز پنجشنبه در جمع راهپیمایان 22 بهمن شهرستان اراک در مصلی بیتالمقدس این شهر افزود: دشمنان نظام اسلامی از ورود دین به عرصه سیاست درایران بسیار خشمگین هستند چرا که پیوند این دو مقوله مهم در نقاط مختلفجهان بیداری عمومی را به همراه داشته و بینش ناشی از این پیوند ضربه اساسیبه اهداف شوم آنان می زند. 
ویادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به رهبری مقام معظم رهبری به عنوان نمادمردم سالاری دینی و تلفیق دین و سیاست در همه جای دنیا شناخته شده و امامراحل مبتکر الگوی حکومتداری دینی بود و ملت همیشه در صحنه ایران باید برایحفظ ارزشهای انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت همه جانبه از ولایت فقیهو حضورآگاهانه داشته باشد و با تمام وجود در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنانگام بردارد---ویادامه داد: برنامه ریزی های دشمنان نظام اسلامی و سازماندهی کردن گروهکهای تکفیری از قبیل داعش و حمایت های همه جانبه از آل سعود و ترکیه نشان ازشرایط سخت و ناگوار کشور ایران در چهار سال آینده می دهد و وظیفه ملتایران در چنین شرایطی حفظ انسجام ملی و پشتیبانی همه جانبه از مقام معظمرهبری است---اما نیروهای مسلح ایران به خصوص سپاه پاسداران باتمام قوا در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و اسرائیل ایستادگی می کنند واجازه ورود نیروهای نظامی عربستان و ترکیه را به سوریه نمی دهنددبیرمجمع تشخیص مصلح نظام افزود: آمریکا در 37 سال گذشته از هر ابزاری برایمنزوی کردن جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد اما هر تهدیدی از طرف آمریکابه یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد،-. ی،پائین آمدن قیمت نفت را یکی دیگر از توطئه های دشمنان بر علیه ایران عنوانکرد و گفت: در بسیاری از کشورها قیمت نفت حتی از قیمت آب هم ارزان تر استکه در این شرایط مسئولان سیاست خارجی کشور باید وارد عمل شده و با برنامهریزی های مدون در خصوص تاثیرگذاری بیشتر قیمت نفت در جهان نقش آفرینیکنند. و گفت: سپاه پاسداران تا آخرین قطره خونسربازان خود از ارزش های نظام اسلامی، آرمان های شهدا، امام راحل و منویاتمقام معظم رهبری حراست می کندوستانما فقط کار اطلاعاتی صرف نمی‌کردند، چون می‌دانستند که این گروه اعتقادیاست و با بحث‌های فنی، مهارتی و اطلاعاتی حرف نمی‌زدند. ما از یک‌طرف باگروه فرقان مباحثه اعتقادی ‌داشتیم و در وهلة اول، بطلان عقایدشان را ثابتمی‌کردیم. هنگامی‌که اینها از درون متزلزل می‌شدند، شروع به حرف‌زدنمی‌کردند. بنابراین، مهم‌ترین ابزار ما، اثبات بطلان اعتقادات آنها بود کهبرایشان بسیار سخت بود و از اینکه می‌دیدند تمام اعتقادات آنها پوچ بودهعذاب می‌کشیدند. کیاز کارهای خوب دوستان ما برخورد اعتقادی با اعضای دستگیرشده فرقان و پرهیزاز موضع قدرت و حکومت بودمتأسفانهبعد از شهادت آیت‌الله مطهری، چند نفر دیگر توسط گروه فرقان ترور شدند وما چون خیلی دستمان پر نبود و تنها سرنخ‌هایی از خانه‌های تیمی فرقان بهدست آورده بودیم، خجالت می‌کشیدیم پیش امام برویم-برای امام تعریف کردم که ماگروه فرقان و رهبر آنها را دستگیر کرده و وی اعتراف کرده که انگیزه‌اش ازاین کارها چی بوده است. بعد توضیح دادم که اینها برنامة خیلی وسیع‌تریداشتند و می‌خواستند خیلی از آقایان را شهید کنند، ولی الحمدالله همگیدستگیرشده‌اند. امام خیلی خوشحال شدند و سپس خداحافظی کرده، از بیمارستانبیرون آمدمکتررضایی: نه، امام برای بچه‌های اطلاعات سپاه دعا کردند. خیلی راضیبودند. من فکر می‌کنم این گزارش در روحیة امام تأثیر مثبتی داشت. البته،خیلی مشکل بود در زمانی‌که امام روی تخت بیمارستان بستری است، گزارش‌هایحساس امنیتی بدهی، اما من هم به‌دلیل آنکه امام از روحیه خوبی برخورداربودند و هم اخبار و اطلاعات خوشحال‌کننده بود، این کار را کردم و امام نیزبچه‌ها را دعا کردنددکتررضایی: حادثه فرقان یکی از عبرت‌های تاریخ انقلاب است. همان‌گونه کهمقام معظم رهبری میان درس‌گرفتن و عبرت از تاریخ تفکیک قائل هستند، می‌توانگفت گروه فرقان یکی از عبرت‌های تاریخ انقلاب اسلامی ایران استکتررضایی: آن موقع، بحث‌های مطرح در صحنه سیاسی کشور بحث‌های دیگری بود واگر احیاناً کسی به مسائل امنیتی توجه هم می‌کرد، برای مقابله با آنراهکار نداشت یا نمی‌دانست چه‌ کاری باید بکند.. مه این اقدامات کاملاً خودجوش بود. کتررضایی: باید بگویم گروه فرقان خیلی راحت عملیات می‌کردند. مثلاً اگرامشب تصمیم می‌گرفتند فردا یکی را بزنند حتماً این کار رامیکردند-دلیل سرعت عمل گروه فرقان این بود کهدر ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب سیستم امنیتی و دفاعی کشور به‌هم‌ریختهبود و مسئولان و عناصر کلیدی انقلاب محافظ نداشتند. بعد از شهادت آیت‌اللهمطهری، برخی به فکر افتادند که باید از شخصیت‌ها محافظت شود. بااین‌حال،جوّ انقلابی و روحیه شهادت‌طلبی به دوستان اجازه نمی‌داد که به فکر محافظباشند
.


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب اقای  ریس حزب دمکرات ایران در کردستان عراق چر این قیافه نزار ورمیده وترسیده را به خود گرفتی چگونه میخواهی با داعش بجنگی- سیاه لشگری درست کردی که به درد- سیب زمینی پوست کندن در هتل ها میخورند از خر شیطان پائین بیا وگول امریکائی هارا نخور –انشااله باخداوند منان هم اشنا شو- از خرلنگ الحادپایئن بیا هم تورا به زمین میزند وهم لگد کوب میکند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از سایت(www.rezaee.ir)-

logo mohsen rezaee

دکتر محسن رضایی

کد خبر: 3042|

تاریخ انتشار: 27تیر 1395 - 12:56

یک واقعیت غیر قابل انکار امروز خاورمیانه آن است که هر چه زمان می گذرد و جهان به سمت مردم سالاری حرکت می کند و بیش از 80 درصد مساحت جهان در صلحی پایدار قرار دارد، خاورمیانه تحت تأثیر مستقیم دست اندازی غرب با جنگ و نا امنی رو به رو است و فعالیت های تروریستی روز به روز ابعاد تازه ای می یابد.

با این وجود یک واقعیت دیگر این روزها آن است که اگر در سال های نچندان دور بزرگ ترین حوادث تروریستی جهان منحصر به کشورهای مسلمان و منطقه خاورمیانه بود ولی امروزه این محدوده ابعاد گسترده تری یافته است و مرزهای رخدادهای خطرناکی نظیر حوادث تروریستی ابعاد گسترده تری یافته است و دامنه این اقدامات تروریستی به کشورهای اروپایی نیز تسری یافته است.

در این بین سئوال مهم و اساسی قابل طرح این است که چرا اینچنین رخدادهای به کشورهای اروپایی و به صورت ویژه کشور فرانسه نفوذ کرده است و مهم تر اینکه چرا علی رغم تجربه حوادث مشابه در ماه های گذشته حوادث تروریستی در کشور فرانسه استمرار دارد.

در همین رابطه دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گوی زنده تلویزیونی برنامه نگاه یک با اشاره به تسری این اقدامات تروریستی به کشورهای مادر و حامیان اصلی گرو های تروریستی به ویژه کشور فرانسه دلایلی نظیر از بین رفتن امکان مدیریت گروه های تروریستی توسط کشورهای حامی، بروز اختلافات اروپایی کشورهای غربی و نیز عدم حمایت آمریکا از فرانسه در اینگونه موارد را از جمله دلایل اصلی وقوع چنین حوادث تروریستی در فرانسه دانست.

این اظهارات و دلایل مطرح شده در پاسخ به چرایی وقوع حوادث تروریستی در کشور فرانسه به دلیل محدودیت زمان توسط دکتر محسن رضایی امکان بسط و تشریح بیشتر نیافت. در ادامه تلاش می شود تا با تشریح برخی ابعاد مهم و تاریخی شکل گیری گروه های تروریستی خاورمیانه از جمله داعش چرایی وقوع حوادث تروریستی در کشور فرانسه و استمرار آن مورد اشاره قرار گیرد.

توضیح اینکه برای یافتن پاسخ این سئوال به نظر بهتر است تا ابتدا چرایی و عوامل اصلی وقوع چنین حوادثی در سرزمین مادری آن یعنی خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس شواهد و قرائن مشخص که نیاز به اثبات آنچنانی ندراند، در دوران رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی در دوران جنگ سرد دو ابر قدرت شوروی و آمریکا به عنوان دو بلوک مهم این رقابت با هدف تضعیف رقیب و گسترش دامنه نفوذ خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

در این میان منطقه خاورمیانه به عنوان مهم ترین فضای تلاقی دامنه نفوذ این دو کشور همچون تلاقی دو ابر باران زا با از کوچک ترین صاعقه ها نیز بی نصیب نماند. برای مثال حمایت های بی امان و بی حساب «جیمی کارتر» رئیس جمهور وقت آمریکا از گروه های شورشی و مخالف حاکمیت همسو با شوروی کمونیستی در افغانستان به دامنه دار شدن و تقویت فعالیت های تروریستی در منطقه کمک شایانی کرد.

فروپاشی شوروی و گسترش دامنه نفوذ ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی و شمال آفریقا این گمانه را مطرح کرد که به دلیل مغلوب شدن یک طرف رقابت، ماجرای درگیری ها و حمایت های آمریکا از گروه های تروریستی کشورهای منطقه فروکش خواهد کرد و منطقه خاورمیانه فارغ از رقابت های دوران جنگ سرد رنگ آرامش و امنیت را به خود خواهد دید.

با این وجود وجود حکومت های متعارض با منافع آمریکا در منطقه همچون ایران، عراق، سوریه و لبنان، وجود جمعیت زیاد مسلمان اعم از شیعه و سنی در منطقه که با سیاست های منفعت طلبانه آمریکا مخالف بودند، بروز نشانه های روشن تلاش روسیه برای بازگشت به رقابت های ژئوپلیتیکی و نیز تسریع رشد اقتصادی چین خیلی زود خیال انگیز بودن گمانه تسلط بی چون و چرای آمریکا و هم پیمانان غربی اش را در منطقه مشخص کرد.

اسناد و گواه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد در سه دهه گذشته دولت های آمریکایی و هم پیمانان غربی این کشور از جمله فرانسه با درک آغاز دور جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی در منطقه دور جدیدی از برنامه های نفوذ خود را با هدف ناکارآمد سازی دولت های متعارض و جایگزینی آنها با دولت های همسو آغاز کردند.

حمایت مستقیم و آشکار از رژیم صدام در حمله به ایران، حمایت مستقیم و آشکار از رژیم اشغالگر قدس در اشغال سرزمین فلسصین، تحمیل جنگ های متمادی به کشورهای سوریه و لبنان و نیز تلاش های فراوان در ناکارآمد سازی دولت های پساصدامی عراق از جمله این اقدام ها است.

در این میان دو نکته مهم وجود دارد که جای بررسی دارد:

نخست اینکه پس از حذف صدام از حکمرانی در عراق، آغاز جنبش های بیداری اسلامی و نفوذ آن به سوریه و انتقال موج جدیدی از فعالیت های تروریستی از افغانستان و شرق خاورمیانه به عراق و سوریه گروه های تروریستی نظیر داعش در کشورهای عراق و سوریه ایجاد شد.

در این بین آمریکا و هم پیمانانش از جمله فرانسه با تصور ایده آل بودن شرایط حاکم و موازی بودن این فعالیت ها با اهداف راهبردی غرب در منطقه از هیچ تلاشی برای حمایت از این گروه ها فروگذار نکردند و در صدد بر آمدند تا با استفاده ابزاری از این گروه ها ضمن همسو کردن تعداد بیشتری از دولت های منطقه با منافع خود، همچنین کشورهای همسو را نیز در چارچوب متحدان خود باقی نگه دارند.

نکته دیگری که قابل طرح است، آن است که هم پیمانان غربی آمریکا از جمله فرانسه همچون گذشته در این فضا با تصورمفید بودن چنین اقداماتی برای منافع ملی خودشان در این مسیر بی مهابا با آمریکا همگام شدند.

جدا از آمریکا و هم پیمانان غربی اش بین سایر بازیگران خارجی منطقه نظیر چین و روسیه نیز به گواه اسناد و نوع بازیگری های چند سال گذشته بدون توجه به ریشه و ابعاد اصلی خطر تروریست در خاورمیانه صرفاً‌ در فضا و زمان هایی به بازیگری پرداختند که منافع ملی کشورشان در خطر قرار گرفت.

با این حساب واضح و مبرهن است که کشوری نظیر فرانسه با تصور بازی در راستای منافع ملی و منطقه ای با هم پیمان اصلی خود یعنی آمریکا گام در مسیر حمایت از گروه های شورشی و تروریستی در خاورمیانه گذاشت و از تلاش های متحد بین المللی برای مقابله با چنین خطرهای ممانعت کرد تا با این اقدامات به آینده ای امید داشته باشد که در آن دولت های همسو حداکثری برای غرب در منطقه خاورمیانه وجود داشته باشد و مشخصاً در کشورهایی نظیر سوریه، عراق و لبنان دولت هایی با ماهیت متعارض با دنیای غرب وجود نداشته باشند.

همین نگاه منفعت طلبانه و زیاده خواهانه در دولت هایی نظیر فرانسه و دیگر کشورهای هم پیمان و حمایت های مالی، معنوی و رسانه ای آنها از از گروه های تروریستیو همراهی با آنها توسط برخی کشورهای منطقه نظیر عربستان سعودی کافی بود تا تلاش های انجام شده از سوی دولت های حاکم بر سوریه و عراق برای نابودی ریشه های تروریست ناکام و عقیم باقی بماند.

تا اینجای بحث به خوبی مشخص است که حمایت های کشورهایی نظیر فرانسه در شکل گیری گروه های تروریستی و تداوم حیات آنها نقش مستقیم داشته است، اما مسئله مبهم دیگر این است که چرا این رخدادهای تروریستی به کشور فرانسه نیز سرایت کرد؟ به سخن دیگر آیا می توان صرف اتکا به تصوراتی نظیر بر بازتاب عملکرد و... چنین رخدادی را توجیه کرد؟

در این رابطه اولین نکته قابل ذکر این است که گروه های تروریستی منطقه خاورمیانه که تحت حمایت غرب سامان یافتند، عقاید خود را بر اساس اندیشه های افراطی و بعضاً بی اساس بنا کرده اند که به شدت با رحمانیت دین اسلام فاصله دارد. این گروه های تروریستی پیشتر و در بیانیه های خود فرانسه و شهر پاریس را را پایتخت فساد و فحشا نام گذاری کردند و بر این اساس می توان گفت حادثه شهر نیس فرانسه را با چنین نگاهی تفسیر کرد و گفت، هنگامی که از یک گروه با عقاید انحرافی و افراطی حمایت شود، این احتمال وجود دارد که شعله های همان رفتار و اندیشه افراطی دامن خود کشورهای حامی را نیز بگیرد. همچنان که داعش بارها کشورهای اروپایی و شهرهای فرانسه از جمله پاریس را مرکز فساد و فحشا لقب داده است.

موضوع دیگری که در پاسخ به چرایی استمرار حملات داعش به فرانسه می توان یافت، این است که پس از حملات تروریستی گذشته دولت فرانسه هرچند اندک مواضع خود را در قبال گروه های تروریستی مشخصی نظیر داعش تغییر داد و «فرانس اولاند» رئیس جمهور این کشور به صورت آشکار از عزم فرانسه برای مقابله با داعش سخن گفت که بر این اساس حملات جدید داعش به این کشور را می توان در قالب اقدامات پیشگیرانه و تلافی جویانه گروه های تروریستی قلمداد کرد.

در این بین جمعیت زیاد مسلمانان، تضاد طبقاتی و موج اعتراضات در فرانسه نیز از جمله عواملی است که قابلیت بالایی را در این کشور برای تولید نیرو و حمایت از گروه های ترروریستی ایجاد می کند.

فارغ از این ماجراها تاریخچه استعمارگری فرانسه و جنایت های فراوان رهبران پیشین این کشور در حق کشورهای آفریقایی و مسلمان از جمله الجزایر می تواند به عنوان عاملی تلقی شود که گروه های تروریستی و مسلمانان افراطی را در انجام عملیات های تروریستی در این کشور ترغیب می کند.

نکته دیگری که در این رابطه می توان گفت آن است که در حال حاضر فرانسه به عنوان نمادی کامل از مردم سالاری و تمدن غربی اروپایی به جهان معرفی شده است و حمله به ان کشور می تواند به عنوان حمله به نماینده تمدن غربی و نماد مردم سالاری جهان از سوی گروه های تروریستی عنوان شود.

در پایان موردی که باید یه آن اشاره کرد این موضوع می تواند باشد که بر خلاف کشوری نظیر ایران که با اقدامات پیشگیرانه و سیستم امنیتی قوی همواره خود را آماده برخورد با هرگونه تهدید کرده است و تا کنون چندین فعالیت تروریستی را در کشور با ناکامی همراه کرده است، در کشوری همانند فرانسه به دلیل عدم همکاری امنیتی آمریکا و نبود آمادگی پیشگیرانه زمینه برای بروز چنین حوادثی تا حدود زیادی فراهم است.

رضا رحیمی /دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی جنوب غرب آسیا دانشگاه تهران

 

نویسنده :   رضا رحیمی


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله  الرحمن الرحیم-زاهد خام که انکار  می وجام کند- پخته گردد چونظر برمی خام اندازد؟؟- امریکائی ها هرکاری دلشان بخواهند انجام میدهند –وموقع شکست بدنبال حکم سازمان ملل  میرونند- ولی دیگر دیر شده است وجهان هم همان کارا خواهد کرد – مانند کره شمالی- درنتچه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد- عربستان سعودی هم چنین عمل میکند- وفقط در این قضای هنری فریب دادن مهم است که پس از مدتی رنگ میبازد- مجله العربیه عربستان عکسی را منتشر کرده است که مردم در شهر هوتا مرکز استان لحج گرد یک ماشین سوخته جمع شدند که گروه امر معروف ونهی از منکر القاعده- دایه های دلسوز تر از مادر؟؟- یک بمب را دران جاسازی کرده بود ود رکنار یک محل بازارچه- پارک کرده بودند- وسربازان یمنی این بمب را از ماشین بیرون اوردند- در یک فروشگاه زمانی که درحال جدا کردن قعطات بودند ان بمب منفجر شد وسه سرباز  را کشت وهفت  نفر را حداقل مجروح کرد ولی کک بعضی سازمان های حقوق بشر وعربستان خوشد ل ومهربان  وچه وچه را نلرزاند؟؟ زمانی حوثی ها شهرتعز را گرفتند- نیمه ای از ان شهر تقریبا طرفدران انها بودند ونیمه ای هم  طرفدار مخالفین بودند- زمانی که شهر توسط اتئلاف عربستان  بمب باران میشد تقریبا هردو طرف بمباران القاعده از این فرصت استفاده میکرد وماشینهای  دارای بمب در بخش طرفدران حوثی منفجر میکرد لذا حوثی ها دور بخش خود مین کا ر گذاشتند حتی هرکس ازبخش حوثی خانه را ترک کند دیگر قادر نخواهد بود که برگردد- تا امروز هیچده نفر  براساس گذشتن از روی مین به هلاکت رسیدند وسیونه نفر مجروح شدند وصدای بعضی سازمانهای بینالمللی درامده است؟؟که میبایست احزاب یمن سریعا حوثی وادار کنند که بدون حدودی تمام مینها پاکسازی شود اخیرا انجمنهای زنان صنعا درپشتیبانی ازنبرد ازادی بخش وهمکاری ایران دراین نبرد قدردانی وپشتبانی کرده اند وسازمانهای زیادی زنان صنعا  را اموزش سیاسی وانقلابی میدهد- سفیر یمن درامریکا منصوب حکومت دست نشانده عربستان است- جناب اقای احمد عواد بن مبارک فرمودند- قدم هائی که ایجاد ترس وخشم کند باید تغیر کند وبرچیده شود که سنت های مارا رنجش میدهد- و ایشان به مجله العربیه-فرمود ه اند- امیدوارم- که اخبار یمن باعث هدایت ومدیریت سازمان های بینالمللی شود که فشاربیاورند که حوثی هرچه زودتر به جنگ پایان دهند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است بحث نصب وجعل ولی فقیه اعلم منظور امام معصوم علیه است-بعنوان ایده ال ودر شرایطی که شخص ایده ال وجود ندارد هرکس دانش بیشتری دارد ویا به مسله اگاه است- این سنت الهی است- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند هر حدیثی که از من نقل وقول شده است- با قران مطابقت کنید واگر درست بود بذرید واگر درست نبود نپذرید وبه دیوار بزنید- بخوبی روش است درک وفهم حدیت منظور است که مطابقت دارد با محتوا وفهم مطالب قران را دارد ویا ندارد ولی درکل کارعلما است به خاطرانکه همه جا قراندرک اش  ساده نیست اولا سنت الهی از اغاز تاغیبت صغری امام زمان علیه السلام بریک روش ونهج بوده است- غیبت کبار نمیتواند ان سنت را بهم بزنددر حقیقت غیبت کبار تاکتیک عوض شده است نه استراتژِی- زیرا مانعی درکار است که امام علیه السلام مصلحت بران است که در غیبت باشند- پس ملاک ما دوران کلی سیر دین میباشد که اعلمیت ملاک است- اما شرایط نمیتواسته  درهمه جا اعلمیت حضور پیدا کند ودسترسی به اعلمیت مشکل بوده است بعنوان مثا ل انکه بگویئم هر خانمی میخواهد وضع حمل کند میبایست دریک بیمارستان مجهز ودر نزد یک دکتر متخصص زنان باشد- درحالیکه گاهی در عشایر ویا روستادی یک خانم با تجربه کار خانم دکتر متخصص را انجام میدهد- ان زمان هم مین طور بوده است ولی درک عمومی از احادیث بخوبی منظور اعلمیت که از رفتار معصومین علیهم السلام درک میشود منظور اصلی است- وامروزه کار از صرف حدیث معتبر وایات قران گذشته است نیازمند تعقل وتوجه عمیق به ایات واحادیث واستنباط های پیچیده نیاز است از جمله جناب ابن عربی است که پی به این نکته رسید که توحید داشتن چه خصوصتی هائی وارزش های ویا حل مشکلاتی رابرای انسان فراهم میکند وحتی به توحید درمانی رسید که بعدا هاعرفا ئی مانند سعید ابوالخیر ازان سودجستند که امروزه من چند کتابی رادیدیم- درضمن هم بدانیم بعداز امام صادق علیه السلام شرایط بیان وارتباط با شیعیان مداوم سختر شد واوج ان در زمان غیبت است لذا انتظار نیست که تواتر وبسط سئوالات زیاد باشد ومیبایست بادرک عقلانی وتواتر بسیار اندک مسائل را حل وفصل کنیم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99