سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- منبع توجه- عارفی میفرمودنددر کودکی منبع شناخت عرفان من-مادرم وبخصوص مادر بزرگ من بود که هروقت من درکوچه های اطراف با بچه برای بازی میرفتم ودیر میشد مادرم بهسمت حضرت  امام زاده علادین حسین رحمت الله درکوچه می نشست ومیفرماند یا حضرت علا دین حسین علیه السلام  تا بچه من را بمن ندهید به خانه نمیروم- ایشا ن در جوانی اروز داشت که همس رایشا ت اعل عرفان ومشاعره  اشعار عرفانی باشد تصادفا دلبسته خانمی میشود که بعدا کشف میکند این چنین است اهل زهد وقناعت است- روز ی  درکنار خیابانی- ایستاده بود ه است  خانمی زیبا روی با ماشین گران قیمتی وسط خیابا ن پارک میکند- ودوان  -دوان نزد ایشان می اید واز ایشان بسیار تمجید میکند ومیفرماید من راشناختید> ایشا میفرماید مگر من باید شمارا بشناسم؟؟ فرمودند من ان کسی هستم که دران جمعیت چهار صدنفرای از بالای صحنه  هم اش به من نگاه میکردید- ایشن فرمودند شما منبع توجه  هستید- لطفا هرچه سریع تر حرکت کنید که که احتمال دارد به ماشین بزنند- ایشان رفتند


ارسال شده در توسط علی

وعلوم تجربی میباشد-مطابق نظریه اقای- لسزک کولاکاوسکی- قانون دیاکتیک  از اساس باطل وحقایق را وارونه کرده است وبدعت اورده است- بدیهیات عقلانی جائی در مطالب تخصصی ایشان ندارد؟؟ ودیگر جزمیات فلسفی با علوم تجربی قابل اثبات نیست-!! وما بقیه بطور کلی مزخرف وبی معنا است بعضی قوانین مارکسیست مبهم ومیتوان تفاسیر مختلف کرد-تمام تفاسیر بطور کلی در گروه های قبلا ذکر شد قرار میگیرند-که نادرست هستند ومعنای وحقایق درستی را دارا نیستند وچنین کار کردی راهم دارا نمیباشند- اقای توماس سوول- اقتصاد دادن درسال 1985 نوشتند- انچه را اقای مارکس با نگارش جذاب که منجربه نوشتاری معنادار وبا یک دیدگاه سحر انگیز ودراماتیک- خلق شدکه میتوان به سهولت وبدون رنج کشیدن بیشماری از تناقضات علوم تجربی و قوانین غلط منطقی-و منش های اخلاقی  غیر قابل قبول وشوک اور وگیچ کننده  که بسیار باتاثیر هستندرا دران یافت میشود- دیدگاه مارکسیسیم برای ساده لوحان- یک معمای بسیارپیچیده و شادی اور قوی از درک جهان واجزای ان که درجهان پراکنده شده اند است- که درمجادلات منطقی وعقلانی این حس را تلقی میدهد- که برخاسته از یکمنش فوق قدرتی که حریفان ایشان به راحتی برچسب افراد ساده لوح-کم سواد واز لحاظ روحی جذامی ومتعصبین کور هستند ومارکسیم همیشه بر قرار ویک وسیله برای درک علمی وباقی ماندن درقدرت سیاسی خواهد بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به  به نظریه ولایت فقیه حضرت علامه ایت الله مجاهد حضرت اقای محمدتقی  مصباح یزدی- رحمت الله علیه--- حکومت- فلسفه عکملی تمام احکام اسلامی است- انهائیکه کلمه دمکراتیک را یدک میکشند –چه میزان تهذیب اخلاق کرده اند وچه میزان از جنگ اوری  جلوگیری کرده اند-؟؟-سنت های الهی چون از اسمان نزول میکند در مرحله اول باعث شک وشبه و وعدم درک عقلانی ان میشود با شناخت  حکمت های ان هم زیا دموثر واقع نمیشود ومیبایست وارد میدان عمل شود تا کم کم بقول عرفا انرا بچشند تا به درک ان نایل شوند—خداوند منان میفرماید که درختانی که برای انسان مفیدنیستند ویامضر هستند درطوفان ها خیلی زود ریشه کن میشوند ولی درختان مفید ریشه نیرومند دارند وسپس اشاره میکند دین حق وباطل هم چنین هستند- از رهمه چیز مهم تر این است که اسلام رانباید بد فهمید- هیج کس نمی تواندمسائل راعمیق چون خداوند منان درک کند- وانسان همیشه سطحی نگری دارد واین امر یکی از عومال مهم چالشی  انسان با دین راستین است—ممکن است سئوال شود که انحراف از کجا میتواند اغاز شود- درپاسخ میگوئیم- انحراف  ابتدا در زمینه شناخت های مردم پدید می اید- یعنی ان جائی که مردم از شناخت صحیح نسبت به مبانی واصول اسلامی غفلت میکنند واگاهی انها کم میشود- دست شیطنت امیز مشغول به کار شده وافکار نادرستی را بجای معارف اسلامی ترویج مینماید وبا اب رنگ اسلامی وبکار گیری وشگرد ها وابزار تبلیغاتی به تذریج افکار مردم را از مسیر صحیح منحرف میکند- راه جلوگیری از این افات هم این نیست که از طرح افکار وعقاید دیگران بطور کلی ممانعت شود- زیرا هیچ گاه نمی توان دور ذهن ها را حصار کشید تا افکار انحرافی را به درون ذهن مردم راه پیدا نکند- شبهات القا میشود ومطالب انحرافی طرح میگردد در نتجه افکار واندیشه های غلط خواه ناخواه به اذهانمردم را پیدا میکند- راه درست واصولی مبارزه با افات فکری وعقیدتی این است که مردم   از نظر مبانی فکری وشناخت اسلامی  انچنان تقویت شوند که افکار انحرافی در انها اثر نگدارد- مسئله این است که پیامبر اکرم صلوتالهعلیه واله والسلم مامور به ایجاد حکومت اسلامی بود وان زمان  حکومت اسلامی مشروعیت داشت وحال این سئوال مطرح است درحال حاضرهم حکومت اسلامی هم مشروعیت دارد ویاندارد- اگر مشروعیت نداشته باشد ایا مشروعیت دارد که حکومت طاغوت را تغیر دهد وحرکت براندازی را انجام دهد ویا خیر- لذا  حل مسئله به این موضوع قائم است که برتری حکومت اسلامی برتمام مکاتب سیاسی جهان اثبات شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نگاهی به منطقه-سیر نظامی درعراق وسوریه که از تاکتیک فوق مدرن  ویتنامی درحال اجر است که هردو از همین تاکتیک استفاده میکنند- یک قطب  وهلالی از نقاط که بعضی نقاط ان سیال هستند- شورشیان بعلت کمکهای مردی میتواند ایستادگی کنند که امروزه مداوم نیرویانه روبه ضعف است- در عراق مراحل اخررا طی میکند ولی این تاکتیک زمانبر است- وعجیب است از موشکهای کرم ابریشم استفاده مناسب نشده است-؟؟- اخیرا یک فرد داعش سوریه ای که فرار کرده است گفته است  داعش دست به انعطاف میزند واقای ابو بکر بغدادی فرموده است- مانمیتوانیم معجزه کنیم وچناچهمجبور به فرار شویم به افریقا میرویم- علامت های عقب نشینی سعودی ها هم دارد اشکار میشود- العربیه از دوماه پیش چشم انداز  جدید عربستان فاش کرد که درسال 2016- عربستان قطب بزرگ اقتصادی خاورمیانه خواهد بود- حرف شاه  تداعی میشود- وانهم اقتصاد بودن نفت- چناچه هزینه سالانه عربستان سال چهل میلیارد دلار بدانیم میابیست ده برابر ان درسال کالا بفروشد تا سود-ان- برابر چهل میلیارد دلار شود واگربخواهد چهارصد  میلیارد دلار بفروشد باید ده برابرسرمایه گذاری کند- دراین سفری که هیت  عربستان به مجمع گروه بیست رفتند طبق گفته العربیه این هیت با کشور ها ثروتمند- قول سرمایه گذاری کلان گرفتند درحالیکه قسط پرداخت خرید وسابل جنگی هم بر کول انها است وفقط سیصد میلیارد دلار را ااز سرمیاگذاری درغرب پرداخت کردند وبیش از این هم نمیتوانندبردارند چون ان سرمیاه گذاری برای ان است که زمانیکه نفت تمامشد سرمایه ای داشته باشند وچهارده سال برای ساخت زیربنا زمان اندکی است که هنوز هیچ اقدامی نکردند- ولی مسلم است  غرب تا اخرین فرد داعشی خواهد جنگید مانند اقای شاپور بختیار- وتااخرین نفر داعش برنده است؟؟ العربیه نوشته است این  گفتگوهای اقتصادی درجهان امری معمول است ولی در حکومت عربستان بسیارنادر بوده است بلکه برای اولین بار است-لذا برای دفاع از داعش  باید بیان کند که –معتدل – شده است زیرا بی ثباتی در منطقه به نفع امریکا است درحالی که بدل میزند به نفع ایران  است؟ همانطور که اق ای جان کری فرمودند مسئله خاور میانه درحال پیچیدن شدن است واین امر لازمه جنگ است که خودا ش پیچید میکند جنگ جهانی اول کارشناسن تخمین زدند درحدود بیست وپنج تا سی سال سیاست را درغرب جلو برد وجنگ جهانی دوم حداقل پنجاه سال-جلوبرد- لذا میبخواند مثلا عراق به وضع زمان صدام برگردد وصدام نامی حکومت کند؟؟ ومسلما ایران به زمان شاه برگردد-؟؟- حضرت عظمت رحمت الله ایت الله العظمیمرحوم بروجردی علیه السلام باساخت مسجد ی درهامبورگ امریکائی زود فهمیدند شیعه منطقهرا خواهد گرفت-لذا به عربستان دستور دادند که مسجد وموسسات اموزشی وفرهنگی درغرب وجاهای دیگر بسازد- واین خبر بسیار موثق است که سیا به عوامل خود گفت بروید و وهابی شوید وهابی درست کنید که امروزه درحال برچیدن موسسات وهابی  عربستان درغرب است وامریکا وانگلستان وفرانسه  از انها حمایت  میکنند- وسعی میکردن با برگ ایران سنی ها  وکشورها برعلیه ایران متحد کنند که درحال فروکش وفروپاشی است- درهرحال مثال معروف هروقت ماهی گرفته شود تازه است به نفه عربستان است دراین منجلاب تاسر فرونرود-انشااله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحییم شعری از خانم ءء بعضی ایمیلی دیکین سان": بعضی تغیرات اضافه کردن ها از مترجم است- ای ریحانه ملکوتی- انجمن شایسته خودرا انتخاب کن—ای ریحانه ملکوتی انجمن شایسته خودرا انتخاب کن- با مردمان منتخب خود  رفت وامد کند ودرب را برای دیگران ببند- با بی گانگان- بی ارتباط  باش- به  کارت های دعوت بی اعتنا باش- وانتظار انهاراهم نکش- زندگانی هم  گاهی دراماتیک است- درانتخاب انجمهای مذهبی سعی زیاد کن ودرهمه شرکت نکن- با روح بشاش وانسانی وسخاوتمندانه سالم وغنی- بزرگ وتاثیر گذار بامردمان مواجه شو-درخانه کوچک با درب کوچک  وبافرشخرسک که هرگز سوار کالسکه گران قیمت نمیشود—هرگز به شاهزاده امپراطور کهموقعیت شگفت انگیز دارد که درمقابلش زانومیزند اگرشایسته نیست اعتنائی نمی کند- با دوستان صمیمی وصادق از یک ملت شایسته انتخاب دوست میکند- ودوستان بسیار نزدیک گاهی یکی هستند- وانانرا- از میان جوانان مذهبی اتخاب کن—که کاملترین انها باشد- اگرچه ساده زیست باشند- وبا دیگر مردان چون سنگ باش


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمورد غیبت صغری اقای مسعود رجوی- بقول ژنرال هایزر هرجا دشمن رانمی بینی از طریق دیگری حدس بزن وتست کن- همه جا نیاز نیست که ماعامل را تشخیص بدهیم- عمل را تشخیص بدهیم کافی است- امام راحل علیه السلام- به اقای مسعود رجوی توصیه کردن که حوزه  تربیت طلاب  تشکیل بده وماهم به تو کمک میکنیم تا ببینی طلاب تو در سطح اجتهاد چند نفر باقی میمانند؟؟ تمام فرق اسلامی مجبور هستند  حوزه تشکیل بدهند- زیرا مردم حرف بدون پایه واستدلال را قبول نمیکنند وچناچه مردمی  مطلب بدون پایه استدلالی قبول کنند این دین ارزشی ندارد مانند طرفدران جناب اقای طبری گرچه ایشان راست ودروغ راباهم اورده است- جناب اقای مسعود رجوی در روز اشکار فرمودند در تهران پشت بلند گو فرمودند نود جا عده ایی به ما حمله کردند ومارا کشتن وشما هیچ اقدامی نمی کنید؟؟ مائی که برای خلق زندان رفتیم و فلان جز داستان استادیم رشت که ایشان قول داده بود درباراه امام  علیه صحبت نکند- ناگهان  ایشان شروع کردند به فحاشی کردن- برق استادیم را قطع کردند – هوادارها شروع به اتش زدن روزنامه وغیرکردن- وفحاشی کردن طرفداران امام علیه السلام درگیر شدن- همان زمان در روزنامه نوشتن تاکیتک منافقین  این است که پلاکارد امام علیه السلام وشعارهای حزب الله میدهند مردم که جمع شدن  پ.سترهای امام را پاره میکنند وپوستر اقای مسعود رجوی  بالا میبرنند وشعر های منافقین میدهند وایجاد درگیری میکنند وسپس مظلومی نمائی میکنند- وامام علیه السلام فرمودند اگر پوستر من پاره کردند عکس العمل نشان ندهید ولی با پلاگارد اقای مسعود رجوی میزدندبه پلاگارد امام عیله السلام که درگیری ایجاد کنند- مانندشاه احمق مردم ایران رانشناخت تصور میکرد با ارتش و وشهربانی وساواک و چماقدار کاری از پیش میبرد ارام ارام تمام پایگاه خودرا ازدست وبقول معاویه علیه العنت که گفت حضرت ابوذر علیه السلام با یک فرد خشن وبایک شتر چموض بدون زین کهمداوم دران گرمای وحشتناک که هیچ عربی روز حرکت نمیکرد به دلائل مختلف بفرست معاویه یک نامه نوشدکه اگر من بخواهم حضرت ابوذر  علیه السلام که یک ماه درکنار معاویه چیزی از معاویه باقی نگذاشت بفرستم با یک  کاروان تشریفات میفرستم وان نادانخوداش فردی خشن رافرستاد  وقتیکه از شام دور شد معاویه به اصحاب گفت خوداش قتل خوداش را امضا کرد وبه نظر حقیر جحضرت ابوذر علیه دراین سفر ذات الریه کرد- در حالیکه مردم مداوم به  بیانات امام علیه هر روز بیشتر ایمان میاوردند که انشالله شرح خواهم داد منافقین با ایجادشکاف میخواستند به حیات ننگین ادامه بدهند ونیرو جذب کنند گرچه این جمله را بیان نکردند ولی درعمل جمله اقای شاپور بختیارا گفتند که هر فرد جاه طلب  ورشکسته میگوید که من حاضر هستم با شیطان هم بر ضد حکومت ایران همدست شوم- کسی ایدولوژی درستی دارد  هیچگاه از راه های منحرف اقدام نمیکند- به جهنم که کسی ان ایدولوژی راقبول نمیکند سرلوحه خود قرار میدهد ولی کسی به هرطریق میخواهد پیروز شود- به هر اقدامی چه حلال وچه حرام دست میزند وکم کم مردم عادی یقه منافقین میگرفتند  بی خود جوانان فریب ندهید  باما بحث نکنید و انها  طفره میرفتند ودرگیری ایجادمیکردند اقای مسعود رجوی از شکاف استفاده کرد شطرنج باز کسی نیست چهار  عمل بعدی رابلد باشد بقول ان شطرنج باز مشهور امریکائی باید حداقل شصت وچهار  باز ی بعدی رابلد باشد- سیاست همین است بعداز شکست صدام وپیروز شدن امریکائی ها  وشیعیان درعراق- دیگر شکافی وجودند اشت که اقای مسعود رجوی از ان استفاده کند- نمیبتواست تا ذامریکا متحد شود  که انزمان امریکا درک بود که باایران نمی تواتد حریف شود ونمی توانست- باحکومت  عراق وامریکائی ها  وایران درگیر شود ونمیتواست مانند بعضی حکومت  کمونیستی  یا تجدید  نظر کند وراه مسالمت امیز را  بنیاد کند وبقول امروزی لیبرال شود پس مجبور بود غیبت صغری بود حال دوگزینه دارد یا بیادپس ازمدتی لیبرال بازی ومتکی به غرب بودن که بتواند دوباره ان قدرت سابق  اوربدست اورد- انتخاب کند وخودرا ظاهر کند ویا این روش لیبرال بازی به شکست بی انجامد وایشان پایگاهی مثلا کوبارا  انتخاب کند وروز ازنو وروزی ازنو- ایشان سیاست امام درک نکرد- درحدیث است کفر اول مانند یک مورچه کوچک است که کسی انرا متوجه نمیشود وسپس بزرگ میشود وبال درمیاورد وبرای پرندگان مورد شناخت میشود انهارا شکار میکنند- یعنی به کفر بگدارید خوب رشد وتمام احوالات وافکار انها واعمال انها روشن شود وسپس انهارا شکار کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—من یک نگاه به یک روزنامه البانیائی- به زبان انگلیسی کردم- یک انتخابات دریک استان انجام گرفته بودئ تصور میکنم مال شهرداری ها بود- نتچه برای اقایان شگفت انگیز بود من هنوز  سبب انرا مطالعه نکردم –سفیر امریکا در تیرانا  انتخابات تمجید کرده بود که باقوانین مدرن جهان غرب مطابقت داشته است وتبریک گفته بود وتعداد زیادی مشاوره انجام داده بود که این امر از شگفتی های تاریخ است- هفته بسیار دردناکی برای البانی بود- یکنفر البانی دریونان برای اعتراض برای مهاجرت کشته بود وفرد دیگری برای همین موضوع درالمان کشته شده بود نشان میدهدقوم جنگی هستند- تعدادی در تصادف درتیرانا کشته شده بودند وعده ای بعلت ترکیدن سیلندرگاز دربیمارستان کشته بود فردی سرنوه خوداش بریده بود وپلیس ایتالیا بعداز مدتها تحقیق فهمیده بود ازهمکاران بزرک مافیا دوتا فرد البانیانی هستذ که حمل قاچاق مواد مخدره به ایتالیا نقش کلیدی داشتند امیداوریم این هفته سیاه تکرار نشود انشالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99