سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پری چترراروشن وخاموش کردویا  رعد وبرق می زند- خداوند در قران مجیداز تعدادییهودی ومسیحی نام میبردکه اینها در حالیکه خودشان خداپرست میداندانسانهای بسیار خطرناکی هستند وانهم برای جیفه دنیا که حضرت علی علیه السلام به زیبائی تشریح کرده است خودشان ودنیا رابه اب واتش میکشندکه مشرکین وکفار ومذاهب دیگر دراین حد نیستند مگر انکه  بخواهند از انها تقلید کنند وباانها همکاری کنند واین هشدار راهم قران به مسلمین داده است دنبال روی ازانها نکنید که کارهای نیک شما نابود میشود وبه سرانجامی که انها خواهند رسیدشما هم خواهم رسید در فیلم انگلیسی نشان میدهد که یک پری ویافرد دیگری به زمین میاید ودنزدیکی یک خانواده متعالی چتر خودرا باز وبسته میکند که نور ی ساطع میشود البته کسی متوجه نمیشود- یعنی زندگانی ان فرد روبه بهبودی وخوش کامی است واگر رعد وبرق زد بر عکس است قبلا بریا کل انکلستان بوده است ولی به مرورزمان تغیرات ایجاد شده است بعد ا این پری درامریکا این کار کرده است والان بخوش مشخص است که رعد وبرق میزندوقتیکه کمونیستهای مخوف واحمق شورویهرکاری میکردند غرب وبخصوص امریکا ازان استفاده وحشت میکرد ودنیا را ترسانده بودند وانها بقدری احمق بودندکه نمیتوانستند از دام وتور فرارکنند وپول هنگفتی بخصوص از کشورهای اسلامی در غرب بلوکه شد-امریکائی درحالی خودشان اوائل مدت کوتاهی دلسوزی کردند وان پری هم چتر راروشن وخاموش کرد وضع اقایان به نحو عجیبی خوب شد امریکا بعدابرای انکه هیچکس به پای ایشان نرسد گروهی یهودی ماب ومسیحی ماب همان پیشبینی قران مجید را شروع کردن هدایت جامعه را بعهده بگیرند فکر کردئن چگونه میشود دنیا راعقب انداخت به این نتجه رسیدند که اگر ما همه چیز اتوماتیککنیم واین رشته رشد سنگین کند حداقل کارخانجات جدید یک چهارم قبل نیرو می خواهد ورشد جوامعاگر صفر هم باشد گار گر اضافی پیدا میکند ودر نتجه باید باید حقوق بدهد بدون کاری انجام بدهد وبخصوص کمونیست که حقوق برابر میداد وکاری تشریفاتی داشت وعجیب است شوروی بفکر نیافت کهانها تحقیقات کنند ویا به کشورهای دیگر اعزام شوند ومقداری ازان تاکتیک ها غرب بود که فریب ایجاد کرد-اما برای همین کار چون روسها دستگاه انالیز مواد بسیار پیبشرفته  ساخته بودند وضرف دوماه کالاهای باجنسیت ضعیف تشخیص میدادند وکارخانه انرا میساختند برای گمراه کردن 350 طرح کار میشد وبعضی ازانها برای فریب بسیار گران تمام میشد وهیجکس جز پنج نفر که سرانجام کدام طرح برنده میشود درنظامی همین کار کردند جت راجنگی اسختند وازنمونه ضعیف تا هیچده تا ساخته شد وهمین که روسیه جت مافوق خوداش رابیرون میاورد اه وناله میکردند ومظلوم گرائی وکموکم جتهای ضعیف رانشان میدادند وبه ظاهر جان میکندمداوم سقوط میکند تا انکه جت ایدهال بیرون میاید د رتمام موارد جز درده نمونهیکی ازانها زیر دریائی موفق بودند که رو.سها مداوم گول بخورند وخرج نظامی کنند اما امریکا تنها کشوری است بغیر ازانبیاعظام که کار تولید میکردتوتانست دران زمان عجیب کار ایجاد کنند بطوریکه استادمن درانگلستان اگر بفهمی از خنده سنکوب میکنی مثلا با ماهواره بفهمند دونفرلی در کره شمالی لالبازی میکنند وتمام قوانین زبان لالی مال خودشان است چی میگویند زیرا اطلاع پیدا کرده ب.ودند که بعضی لال وکر رئیس سازمان امنیت کره شمالی هستند تانها راچطور باامریکا بیاورند وچگونه طبع انها بدست بیاورند که باکمال میل جریانات رابگوید تمام پشه ها باهم جفت گیری کردند برای کور وشل وغیره کار کردند ومداوم کار تولید میکردند وچیزی بروز نمیدادندکههمه عصبانی کردند وچون از ژاپن تا سوئد برنامه ریزی کرده بودند و.ازانطرف از کاناداتا شیلی دربرنامه انها کار کند وپول میدادند ویا تاحدودی مجبور میکردند دانشگان لندن تمام خانههای اطراف انا متعلق به دانشگاه استان زمان کامپیتور دراین سطح نبود باتلفن کار میشد تمام تلفن حتی تلفن دم دریک استادایستاده بود وبه یک دانشجوی ایرانی اینجا نیایست من چهار ساعت کار دارم با امریکا ایشان گفت استاد این تلفن دم در است وبرای بچه هاست شوما از تلفن بخش ویا ازمایشگاه صحبت کن ایشان گفت اگر یک تلفن ازاد بود من اینجا نبودم ایشان یک صندلی برای استاد میاورد وایشان اشاره میکند یکی دیگر هم بیار برای بارانی وکیف ایشان گفت من یک ساندویج برای خودمن خریدم ویکی بقرای ایشان نزدیکی انجا دستشوئی بودمن داخل دستشوئی سه ساعت ونیم ایستادم وایشان صبح با امریکا میکرد وبعد من رفتم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درک استنباطی وانالیزی از سوره ": فاتحه الکتاب:"تاریخ یک حسن بزرگ ان است. که بیانات الهی راتفسیر میکند در دانشگاه لندن خواستم درس یهودشناسی بخوانم استادی باکمی ناراحتی فرمودنداین درس مخصوص یهودیان وافراد خاصی است در دانشکده الهیات دانشگاه لندنیک کتاب یهود شناسیدر داخل ویترین گذاشته بودندکه من یاد المجسطی مصریان افتادم چنین کتاب قطوری درعمرم ندیده بودم این کتاب مال یک درس بوده است من خواندم ایشان چه میخواست به من تفهیم کند- اخیرا مایل شدم سوره حمد راعناصراش رابامذاهب دیگر مقایسه کنم بخصوص با یهودیت نیم نگاهی داشته باشم من جای شیطان بودم اول عذدرخواهی میکردم وسپس میپرسیدم نصف این الناس برای چه خلق شدن؟ شرط اول توحید است-چه ماجراهائی که سر این توحید درنیاوردند وبدنبال ان مذهب لذا خداوندسرانجام در قران معجزه بیان حقایق کرده است باز این بشردست بر دار نیست؟؟!!!تا پیامبران لحظه ای غفلت کنند ان کنندکه شیطان میکندبه این عنوان توجه کنید- خدا پرستی در یهودیت انواع انهم(شامل) غیر خداپرستان هم میشودبخوانید کمونیست هم کسی باشد ویهودیهم باشد جزوامت یهود هم هستولسی در مسیحیت به این نحو نیست یعنی این کمونیست جای مذهب به نحوی قابل قبول است توجیه زیبائی کردن که این خاصیت راجبر تاریخ بوجود اورده است یعنی من وشما انرا بوجود اوردهایم جناب اقای گوردن وجناب اقای کتزنالسونکه نظریهاقای احدحماس را پذیرفتهاندکه فرد میتواند دریهودیت به ائین یهود ازجنبه های سنتی وتاریخی وبرطف کردن نیازها اعتقاد داشته باشد وبسیار هم درهمین مسائل تعصب شدید داشته باشد ولی به خداوندایمانی ایمانی نداشته باشد؟!!اقای شووید این یک پارادوکس- عجب ایشان واقعا از مسئله پرت هستن جناب شیطن اشتباهی یقه گرفت وحماقت درهمین جا است گرچه خداوند برای هرکارش هزران دلیل دارد وکاشکی مابه اسرار همه ان اگاهی پیدا میکردیم اقایان اهل تسنن باانهمه بیانات که پیامبر اکرم درباره اهلبیت فرمودند به کدام دلیل روی برتافتند واینجا پارادوکس نبود- این فرد پارادوکس حالیش نیست روشنفکران یهود که گفتهاند که خدای انسان نماشده راقبول نداریم انها ازدین یهود خارج هستند مثلا در ارض اسرائیل(ارتضاسرائیل) هستندولی امکان دارد در ارض عالیه نباشند-ادامه دارد   


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- استراتژی مذهب-تغییرات درارکان یک مذهب چه زمانی باید رخ دهد- مسلم است با تغیر شرایط احتمال تغیرات هم در مذهب یک امرحتمی وحتی عادی است واشتباه غرب دراین است که تصور میکندبعلت عدم پیامبران علیهم اسلام این امر رابعهده انسان قرار دارد درحالی که این طورنیست به همین دلیل شیعه دقیقترین مذهب روی زمین است که تغیرات استراتژیک( درسطح کلان رکنهاوخط مشی ها درسطح یک رکن وتاکتیکها وتکنیک ها درسطح عوامل مختلف)بعهده فرد معصومعلیه السلام است والجتهاد برای کشف ریل الهی است بقول علامه الشهیر سلطان الواعظین میباشد- بشرحق ندارد که انواع ازدواجهای ازخود اختراع کند وکاری همبه پس امدهای ان داشته باشد-حکمت نظری میابیست درحکمت عملی حقانیت اش را اثبات کند-یک بیچارگی بشردراین استکه زمانی که ازادی رامحور اصلی قراردادمحورحکمت و علم راتابع ان میداندبخصوصدر مسائل حقوقی شاید پیچیده بودند جهان ماده این درس رابه ما بدهد که خداوند درحالیکه ازاد بوده است به همان اندازه عالم وحکیم بوده استواین ترکیب کاری مشکل است وضعف علمی وقدرت شهوات وساده لوحی ودرکنکردن پامبران وامام زمان علیه السلام مثلادین کاتولیک در امریکای لاتین رابه انحراف برزگی میکشاند وخطای استراتژیک بزرگی را محقق میسازد دومسئله بسیار مهم در امریکای لاتین یقه مذهب را گرفته است یکی رابطه جنسیت ودوم سیاست- وارکان دیگر هم کم کم خود نمائی خواهد کرد- امروزه تعریف فر هیخته بسیار تعریف پر ابهامی شده است ومیتوان گفت دامنه قدرتدر تعریف فرهیتخه در دست سکولارییستها قرار گرفته است ولذا چالش بین استراتژی مذهبی وسکولاریسیم رکن بزرگتاریخ ساز حال واینده خواهد بوددر غرب با بوجودفرقه انجلیی جدید که سپس به انجلیلی صهیونیست- مسیحی که پایه ان اساسا بر دورکن-یکی سیاست ودیگری وارد کردن مفاهیم سکولاریسمبه داخل مذهب است تاثیر شدیدی درتمام مذاهب کلیسائی راباعث شد وبه نفع جوامع جدید وزندگانی شخصی جدید- وفامیل های جدید که سکولاریسم انهارامطرح کردندتحت تاثیر قرار گرفت- با تصویب سازمان حقوق جنسی منطقه ای توسط مولابیکه درحقیقت تحکیم سکولاریسیم بینادگرا است ما شاهدتغیرات در پاسخ دادن مذهب بینادگرای منطقهایه هستیم غلت این پاسخ به نظرحقیر به خاطر تظاهرات مکررخیابانیکه وجدالهای حقوقی وازادی نیست بلکه ضعف عمومی و استراتژیک مذهب در غرب عامل مهم است که افراد بخود حق میدهند که سکولارسیم را درمقابا مذهب علم کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –بقیع حبل هنر وکمال الهی-درتومیشودخدای راتجربه کرددرتومیشود شعوری که تشنه درک بینهایت است شعور وحس کردتو قله عرش هستی-توساق عرش هستی- توکلماتی هستی که بربام هستی نوشته اند-تو شادی هستی وتو غم هستی تواحساس انسان هستی که به ترنم درامده است- تولوح مرمرینی-توقلم طلائی الهی هستی-توبزرگترینی وتوملموس ترینی- بهترین نقاشی با بهترین رنگی-چه چیز بزرگتر از تومیتواند باشد-توزبان شعور واحساسی-توقلب طپنده هستی-توپیک افریدگاری-توشب قدری وروز عید فطر-توناشانی از وجه الهیدراسمان وزمینی-تومعبد ومقصد فرشتگانی-توکلید بهشتجلال وجمال الهی هستی-توقران ناطقی- توان روح سنگین معنویتالهی هستی-تو نشان کمشدگان مقصد الهی هستی-توایده فراموششده الهی هستی-توموعظه تاریخی-تودغدغه وشکوه هستی – استی-در تو شکوه وجلال الهی نمایان است-نورالهی- همه وقت تورا دربر گرفته است-توخود یککهکشانی-تونماینگر جلال وشکوه خداوندمنان وجل وجلاله الشریف-مقدسان-معصومان وشیاطینیهستی-توهمدرجنگی تمامعیار وتوهمدرصلحی روحنواز-توچون روح خداوند بهعقل باید دید وچون وحی باید خواند-توشکوه مذهبی ترا مذهب ساخته وتزئین کردهاستیک پنجره بسوی بینهات- پیچیده تر ازانی هستی که تور کعبه بنامیا فرشته بنامم-خداوند جل جلالروحش درانجا است تورا ساختن-تا تورابشناسند-ای قلب ایمان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحی –اقای بهمن به اقای استلرلین-اقای استلرین عزیز-من بسیاربرای ا شما متاسف هستم که شما که یک تازهمسلمان هستید ومیخواهیدبه یک مسلمانی که ده هادر میان مسلمانهازندگانی کرده است موعظه کنید؟؟!!!اسلام زندگانی میهنی منرانابود کرد؟؟!!!وهمچنین هم فرهنگ من را-ایا شما مایل هستید که نسخه عربی قرانرامه به زبان شیرنتان ترجمه کنید؟کاملا مبرهن استدرخیلی سوره ها مانند سوره بقره کاملا روشنبیان کرده استشما میتوانیدمنافقین وکفار را بکشید ویا  صاحب انان شوید( البته در زمانیکه انها کافر حربی باشند) اگر شما کاملا مایل بشید بصورت جدی قران عزیز  را مطالعه کنید من میتوانم دقیقاایات را برای شما مشخص کنم که به صورتهای مختلف انرا بیان کرده است ارزومند خوبی شما ونجات شما وصلحوامنیت برای شما نه بوسیله قاسم الجبارین-جواب اقای استلرین- به اقای بهمن-بهمن اگرچه من یک تازه مسلمان هستممن زمانی به دین اسلام وارد شدم فقط بعد ازانکهفران مجید را بخوبی مطالعه کردم وخواندم وبه تمام نکات ان واسلام پی بردم-به نظر میرسدشما فکر درستی درباره اسلام ندارید برای اطلاع جنابعالی عرض میکنم قران مجیدهیچگاه نفرموده است یک قطره  خون هیچ غیر مسلمان را بریزید-من نمیتوانم درک کنم که شماچنین سخنی را گفتهاید که بچه مسلمانان در مدرسه باعث تهدید بچه های دیگر میشوند- ایا شما فکرمیکنیدکه این امر قابل قبول است که اقلیت میتوانندچالش کنند با بچه هائی که یک مدرسه درجائی که دبیرا ن واکثریتشاگردان انجاغیر از مسلمانان باشند لطفا اگر خواستی درنکتهای ایراد بگیری- نکتهای رابیان کن که ازسلامت روان برخاسته باشدنه از امراض قلبی وپر از حرفهای ناروا باشد شما باید دربیاناتنان توجه وتامل وتمرکز بالائی باید داشته باشید وچیزی راکه نمیدانید باید سئوال کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نصیحتی با برداران اهل تسنن-چند مقدمه-اول انکه انسانهای زمان حضرت ادم علیه السلام همین انسانهای امروزی هستند واانسانهای فردا هستند ویک دلیل برای انکه جهان دیگری باشد همین است که بتواند به درجات بالا برسد مگرانکه که خوداش مقصر باشد به اینمعنی که هم انها به پیامبران نیازدارند وهم اخرین انسانها- سادگی است وبسیار ساده لوحی است که تصور کنیم بدون علوم زیاد میتوان راه به جائی برد-وانسانفریب علم ناقض اش رانخواهد خورد ویا میتواند برای همیشه مردمرافریب دهد- داستانی راراجع به جناب هویدا عرض کنم که در لندن شنیدهام از یک کمونیست اشرافی- ساواک به هویدا گفته بوده است کمتر از خدمتکاران بیرون استفاده کن وسعی کن کارهایت راخودت انجام دهی وبیشتر از خانم ها باشد وشرایط تعین کرده بود هر چند ورز چند ساعت ومتنوع باشد وهویدا تا حدودی فردی خودساخته بود وبه کارهای خانه علاقمند بود وازبعضث مسائل فنی وباغبانی وغیرهم سر درمیاورده است- وزمانی ایشان وزیر دربار بود صبح زود بیدار میشد وکارهای خانه میکرد با لباس کار وژولیده بود دوساعتی کار میکرد وسپس روی صندلی مشغول مطالعه میشد ونزدیک ساعت ده حمام میگرفت وسرووضع را درست میکرد وبه دربار میامد-شاه بعضی زود به کاخ سعد اباد میامدخوب معلوم است حرفه ای بوده است-ساعت هفت به شاه اطلاع میدهند یکی ازدختران ایشان از پله خورده زمین ودستاش درد میبکند چکار بکنیم؟ شاه به هویدا زنگ میزندکهسریع بیا درحالیکه میبایست جریان به ایشان بگوید ولی معلوم بوده است ازصحبت درتلفن وحشت داشته است هوید ا دست وپاچه میشود باهمان لباس به دربار میاید میترسد شاه از دیر امدنش ناراحت شود وتشخیث میدهد شاه کمی عصبی وناراحت است - شاه وقتیکه هویدا دران حالت میبیند خوداش را میبازد وتصور میکند اتفاق سختی روی داده است ازهویدا سئوال میکند چرا بااین وضع امدید هویدا غش میکند؟ کی نبود به ایشان بگوید نخست وزیر شدن چه بود دقیقا نقشه این بود که زمان را برای شاه یعنی برای غرب بخردبا صفر کردن همه تورمها بایاارنهچه داخلی وچه خارجی؟ بدستور انگلستان حتی تورم زمینرا درحالیکه اشرف بدستور جردن امریکائی هرچه بیشتر چیاول که یک قلم ان هم زمین بود- هویدا رابه هوش میاورند وشاه تلفن به کاخ نیاوران میزند وانها میگویند واقعیت همان است که گفته شده است وشاه میپرسد چراغش کردی وایشان میگوید برای انکه شما را وحشت زده دیدم وشاه جریان میگوید وایشان میگوید دکتر مطلوب را سراغ دارم الان ترتیب کار را خواهم داد- پس چرا فرار نکرد زیرا همیشه گفته بوده است من مطیع امرالله هستم فرار ایشان یعنی فرار دین بهائیت باید قربانی میشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر سخنان اقای بهمن-بخش دوم-جناب اقای ا سترلیرن یک تازه مسلمان در ژاپن است که شخصی بنام اقای بهمن که ایشان ایرانی هستند ازاینکه مسلمان شده است سخت  ایشان را نکوهش کردهاند وایشان هم جواب دندان شکنی داده اندقبلا بعضی اقایان کمونیست نه همه انها وبعضی اقایان بهائی چنین کاری را در غرب میکردند امروزه هم میتواند گروههای دیگری به انها اضافه شود تمام ایرادهای اقای بهمن قابل پاسخدادن هست که خود ایشان نماینده اتم ان سرزنش ها هست وفقط میماندمسئله نجس بودند که دستاویزی بسیاری ازکانالها وسایتها است ومتاسفانه من درمطالعات فقهیام دراین مورد نبوده است وگرنه ترسی نداشتم ولی جناب اقای بهمنرا به درستی نجس میدانم واینراهم عظمت اسلام میدانم نجس فیزیکی امر زیاد مهمی نیست گرچه از لحاظ بهداشت که بسیاری بخصوص تحصیل کرده اشرافاز ان یک دستاویزی درست کرده اند که دنیا رانجس میدانید جزخودتان ومدتها من بااقایان در مغازه ها بحث کردم که امر بهداشت یک امر مهمی است که نمیدانم چرا تمام دستورات بهداشتی اسلام راخودمان مسخره میکنیم وغربیان تمجید میکنند اما بهداشت روانی وعقلانی که به مراتب مهمتر از بهداشت جسمی متاسفانه غرب باوجود انکه ضربات سختی ازاین بابت خورده است  باز بعنوان حقوق بشرازان دفاع میکند یک المانی درلندن درحالیکه تحصیل کرده بود ودریک کتابفروشی کتب فلسفی به من گفت که ایشان پس از تحقیقات فراوان به این نتجه رسیده استکه جناب هیتلر در راس بهشت است؟؟!!شماها درک نمیکنید؟؟!!! هم چنان که اقای بهمن را نمیشوددرک کرد؟!! اما نتجه گیری من هیچ منبای دقیق فقهی میتواند نداشته باشد ولی تصور من این است بر اساس گفته قران تا زمانی که مذهب الهی به کسی ارائه نشده باشد وان فرد پی به حقانیت ان مذهب نبرده است نجس ظاهری ممکن است باشد ولی هنور نجس باطنی نیست- لذا قرانمجید روزاول انهارا نجس خطاب نکرد وپس ازانکه حقایقروشن شد شرایط راقران برای مشرکین سخت کرد وکاری بسیار پسندیده است- کشور استونیا بالاترین افراد بی دین دنیا را دارااست وکشور اذربایجان دوم تشریف دارندبا 74 درصد بی دین -اساتید دانشگاهی اینان واقع مسخره است یا باید ماتریالیست راثبات کند ویاانکه توحید اثبات کند-  یلی یلی چرخیدن زیبنده هیچ فردی نیست بخصوص برای استاد دانشگاه هرجا دنیا که میخواهد باشد واین کلمه نجس گرچه  باطنش عذاب است ولی درحقیقت یک هشدار است در جبهه هرکس کار غیر عقلانی میکردبه او میگفتند صفر کیلومتر-  وقتیکه غول ها اظهار عجز میکنند- حساب دیگران به خوبی مشخص است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99