سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر سخنان اقای بهمن-در ژاپن چهارده مسلمان که من جمله شامل افرادبا ملیت ژاپونی هم میشود- یکداد خواست در روزدوشنبه بر علیه حکمرانان توکیو ودولت ژاپن بعلت مرافعهای که بعلت تحقیقاتی که بخاطر تحقیقات ضد تروریسم که بوسیله پلیس انجام گرفته است که باعث اشتفتگی ازادی مذهب برای انان شده است به مراکزقضائی تحویل داده شده است معلوم میشودکه ژاپن هم نمیخواهد دراین دوره عقب بیافتد؟؟!!- مسلمانان ژاپن باید بداندکه ایدولوژی دونوع است یاحقیقت است ویاباطل است ونوع حقیقی هم دونوع است یا هو است ویا ناب است اگر ناب بود مثا اب است پایدار استواگرمانند کف مدت کوتاهی بیشتر دوام نداردواثری هم در واقع ندارد واگر ازنوع ناب باشد چون اهن محکم است طبق اصل الهی تمام موجودات عالم مطیع اوهستند ومیتواند کوههارا جا به جا کند وگرنه اثری ندارد باید دین ماننددین علی علیه السلام واله والسلم باشد وگرنه هو است وهوا وباد هوا است در حدود154 ملیون ین درحدودیک ونهصد ملیون دلارتقاضای غرامت کردند که برای هریک درحدودیازده ملیون ین به خاطر جبران ضرباتی مخرب که بر اساس گفته انانبر اساس جزیئیاتی که از یک بازپرس غیر قانونی در باره تحقیقات ترورریسمی که بر علیه مسلمانان اخیر باب شده است وافشا شدهاست در این زمان دولت ژاپن مفلس فی انان الله میشود ولال میگردد بیش از100 مدرکازسال2004 تا2010 که شامل مدارک سازمان پلیسی امریکا بنان :" اف بی ا:" که در سایت ها افشا شده است که با جئزییات افرادی که با تروریسم همکاری داشتند؟؟!!! بخصوص افراد خارجی که در ژاپن زندگانی میکنند- پس چطور است تا به حال کسی محکوم نشدهاست ونام اش رسانهای نشده است- اینهم مشخص میشود بازی جدیدتبلیغاتی است مدارک متعلق به بخش مرکزاداره امنیتسازمان مرکزی پلیس ژاپن بوده است-که شامل تروریسم اسلامی هم میشده است که بر اساس مدارک پلیسمورد سو ظن واقع شدهاند برای ترساندن مسلمانان درواقع عمل میشود؟!بر اساس گفته وکیل گروه که حتی اطلاعات شخصی افراد هم فاش شده است؟؟!!! عجب حقوق بشری؟!98% از مسلمانان ژاپنکه در حدود72000 هزارنفر هستند برای انها پرونده سازی شده است همچنین بر اساس گفته وکیلان برای بعضی از افراداطلاعات شخصینه تنها اسم های انان وعکس های انان واعضای فامیل انان وادرس خانه های انان را منتشر کردهاندبلکه هم چنین تمام جزیئیات زندگانی واعمال انان از قبیل تعداددفعات که به مسجد میروند وعادات در باره انترنت هم افشا شده است وهمچنین وکیل اقای کازیویوکی ازیوساواگفته است کاملا مشخص است چناچنه شمامسلمان باشید ویا شما با مسلمانان هر نوع روابطی داشته باشید-شما سریعا درتحت نظارت پلیس قرار میگیری وهم چنین ایشان فرمودندیکی ازجدی ترین خطا از نظر پلیس در باره ازادی مذهب این است- کنترول کردن

مهم نیست بلکه به ظاهر بهتر هم است ولی بی دلیل اسرار های افراد را بر ملا کردن وبدون دلیل برچسب زدن مسلما جرمی نا بخشودنی است بخصوص در ژاپن چنین خصوصیاتیاز طرفین رخ نداده است مسلمانان دنیا که القاعده نیستن القاعده دین اش چنین از پایه بوده است که دست پخت خود انگلستان است-یک مغازه در چهل ساله( مسلمان)که نخواست مشخصاتش فاش شودگفت که پس ازانکه جزئیات اش فاش شدفروشش نسبت به گذشته نصف شده است باید هم مسلمانان این وضع را تحمل کنند وهم مردم ژاپن گول نخورند-ایشان افزود": من نمیتوانم به کشورم باز گشت کن زیرامن بعنوان ترور یس مظنون هستندمن میخواهم که پلیس ژاپون زندگانی من راتامین کنند-مسلمانان یک جماعت وجامعه اقلیت در ژاپن هستند وبعضی ازانها با ژاپنیهاازدواج کردهاند ودرانجا زندگانی میکنند اما بعضی ژاپنی ها به دین اسلام در امدند که بعضی از انهاجزو چهارده نفر هستند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- شوخی خرکی- پلیس عربستان بدنبال شخصی است که از دوستانش با گوشت خر ابپزشده پذیرائی کرده است-مردی که از دوستانش با گوشتخر اب پز شده بعنوان یک جوک خاص پذیرائی کرد-شوخی کننده زننده دوستانشانرا به ناهاردر مرزعهای اجاره ائی خوداش درخارج شهر جذان دعوت کرد- زمانی که غذ سروشد- ایشان یمغدر خواهی کرد واز خوردن ناهار امتناع کرد- وزمانکوتاهی که درگران درحال خودن غذا بودندمکان راترک کرد دوستانش به اومظنون شدند وبدنبال اوگشتند انها اشپز را پیدا کردند او به انها گفتکه به خاطر گوشت خربعد از سروغذامکان راترک کرده است –اوازاینکه شاهدشوخی خودباشد شکست خورده است ودوستانش به ایستگاه پلیس رفتند وشکایت نامهای راپر کردند پلیس درحال جستجوی وی میباشد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-با الهام از نظریات حجت اسلام والمسلمین جناب اقای زارع مویدیرحمت الله علیه – در باره امام زمان علیه السلام واله والسلم بیاد شبهات را بر طرف کرد- بر طرف کردن شبهات ورنج وفشار هاذ وزحمات حاصله ازان نیازمند یک ایده ال بسیار نیرومند است که میتواند این شبهات وقید وبند انرا بخوبی بر طرف کند- مهم ترین ظلم وستم تحریفاتی است که درباره ائمه اطهار وبخصوص امام زمان علیه السلام ساخته وپرداخته شده است وچنین برای شیعه ساخته اند که شیعه در باسخ گوئی به ان به ستوه امده است؟؟!!!- یک توهم وخیال ساخته شده است درمرحله اول باید این ظلم را بر طرف کنیم ریشه این امر دردو موضوع است یکی دنیا پرستی- ودوم ساده لوحی وعدم تفحض در امر دین واقعی است از امام سجاد علیه السلام نقل است یکی راستگو نجات پیدا میکند ویکی همدر شناخت امردین پایداری وشکبیائی کند به هدف نائل میشود- لذا مهمترین مسئله شناخت مسئله امامتحضرت امام زمان علیه السلام این است که انسان تسلیم امر منحرفین نمیگردد وچون امام علیه السلامرا درصحنه حاظ میداند ازشاشعه وجود ایشان دلگرم وخوشحال میشود ونیرو میگیرد- به همین علت است که امام در نخستین مرحله عقول راکامل میکند- ائمه اطهار علیهمالسلام در بیان علت وجودی امام معصوم کوتاهی نکردند ودر شناخت امام زمان علیه السلام سنگ تمام گذاشته اندبین 200 ایه تا هفتصد ایه درباره امام زمان امده است وبراساس بیانات گهر بارعلی علیه السلام یک سوم قران در باره امام معصوم وائمه اطهار است و6000 حدیث در باره امام زمان علیه السلام بیان شده است چرا در زمان ایشان چنگی رخ نمیدهد؟ زیرا ظلمی رخ نمیدهد وچرا به اندیشهای دیگری نیاز نیاز نیست زیرا دین تمام شئون وابعاد انسانی را مملو .پر میسازد که تنها ازدیکدین کامل الهی چنین مهمی برمیاید- حتی دکتب وهابیون این حدیث امده است:" من انکرمهدی(علیه السلام)فقد کفر":هرکس حضرت مهدی علیه السلام را انکار وتکذیب کند کافر است ولی متاسفانه معنی انرا درک نمیکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله ایبخشی از ان به سمع مبارکتان میرسد نشانه های از نمونه هائی از مقلات است که خبرنگاران امریکائی- انگلیسی بقول یکخبرنگارزن امریکائی خبرنگاران شاهزادهای سعودی وار مینویسند – که بقول یک دوست پاکستانی در مدینه منوره بین دهزاردلارتا 15000 دلار دریافت میکنند ول یک جای دستی برای غربیان میگذارنند که خیلی جای تعجب دارد که جناب اقای کامرون متوجه نیستند؟!! تا نگویند که چاپلوسی کردهاند وهروقت کسی بخواهد به انگلستان ویاامریکا یا عربستان برود درگمرگ این مجله دم دستاش باشد!! جالب است بخش ناتین گهام لندن وشهرهای بریستول وبیرمنگام شرکت داشتند؟؟!!!- بقول قران مجید – یومن به بعض ویکفرببعض- عنوان مقاله شورشهای لندن چرا طغیان در سراسر انگلستان انتشار پیدا کرده است- همین تیتیرکافی است که حکومت انگلستان را محکوم کند- برای خنثی کردن این تیتر یکسرمقاله میزند جوانان گستاخ جعبه ها از مغازه- خانه سینما در وسط شهر بیر منگام در مرکز انگلستان به یغما بردند چون چهار روز جوانان درمشورت نحوه مبارزه بودند وساعت پنج ونیم بعدازظهر تعینکردند قبلا سازمانهای خاص اماده بودند- هیچ دورهای درانگلستان چنین خشن حکومت عمل نکرده است؟؟!!!-فردای ان روز شروع طغیان مغازه های خیابان اصلیشهرک ایلینگ که در شمال غربی لندن قرار دارد وازحومه های لندنمحسوب میشودمورد تاخت وتاز قرار گرفت که یک شهرک برای طبقات متوسط است؟؟!!! ودقیقا به یک منطقه جنگی تمام عیار تبدیل شد؟؟!!! در شب هشتم اگوست جوانان با ماسک رابین هودی( بالا کاوا) که در وسط خیابانهامیدویدند وصندوق اشغال ها راواژگون میکردند وروی ماشینهای پلیس پای میکوبیدند ورژه سنگین میرفتند ودیگران قفسهای تلفن عمومی شیشیهایش را خورد میکردند وماشینهارا اتش میزدند که زیاد از خیابان مشهور وزیبای شهر دورنبودندکه ساختمانهای زیبای زمان ویکتوریا دارد اقای سیمون کیربای که مسئول یک گل سر اهست که یک مغازه کوچکی است تلفی که برادرش زنگ زده استدر ساعت 6و30 دقیقه صبح عجب سرخیزهائی؟؟!!!میگوید که پنچره ها خردشدند وجلوه داخل مغازه حاکیاز غارت ان میکند واین طغیان ایشان را تا حدودی مریض کرده است ولی ایشان بخوبی علت ناراضیتی جوانان را درک میکند وتصور میکند که از خارج شهرک به انجا افرادی طی طریقکردهاند؟؟!!!- چرا مارا مجازات میکنند؟؟!! اگر انها کاری برای انجام دادن داشتندوپول هم داشتند وسرگرمی هم داشتند به هیچ وجه چنین کاری نمی کردند اگر شما فوتبالیست ها نگاه کنید با وجود انکه بسیار پول دار هستند ولی کسی خوشحال وسر حال نیست؟؟!!-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -نیم نگاهی به فیتلر کردن- متاسفانه افرادی که درکار فیلتر کردن هستند از تخصصی برخوردار نیستندوبه زبان خارجی یا مسلط نیستند ودر غرب علوم انسانی نخوانده اند- لذا بسیاری را بیجهت سایت هائئ که بسیار سودمند است انها رافقط به خاطر اسم ان انرا حذف میکند همین امروزبدنبال سرنخهائی بودم که چرا قذافی تغیر عقیده داد به یک سایتی رسیدم که با نام دیکاتورها ود رعنوان این بود که امریکا تمام حکومت های دمکراتراتبدیل به دیکتاتور میکند ولی متاسفانه انرا ایران مداوم فیلتر میکرد؟ غرب در یکسایت بخوبی منفهمیدم تعدادی لبیائیهای دانشمند مزدور کرده بوده است تا قذافی را بترسانند تحقیقات غرب را شما درک نمی کنید زیرا ایننوع تحقیقات فقط در غرب انجام میشود نه درجای دیگری دانشجوئ در انگلستان طپش قلب پیدا میکند وخوداش هم متخصص پزشکی بوده است تمام تحقیقا انجام میدهدبه این تجه میرسد که امواجی بر قلب اثر گذاشته است واین از انسان صادر میشودمیرزسد که تمام افرادی باانها ارتباط داشته استازمایش میکند ومیفهمد که این حادثه بعد از دواج رخ داده است وباید تاثیر یکزن باشد وبازنانی معاشرت داشته است کنترول میکند ومیرسد بازنانی که رقصیده است تاثیر این امواج به خطرناکی الکلیسیم است امکان کشتن فرد را دارا است واول ازهمه به قلب میزندوسپس به کلیه بالاخره دریک مهمانی باخانمی میرقصد واثبات میشود همین خانم ایجاد ان امواج کرده است لذا سر کلاس گفتند که هرگز بخصوص خارجیها باخانمهای انگلیسی نرقصیدخطر مرگ دارد درذمسائل هم جنسگرائی تحقیقت زیادی شده است کیکازاین افراد تحقیقات خوداش در سایت مطرح کرده است که انهمفیلترشده است لطفا بادقت تمام ازاین به بعد عمل کنید متشکرم الرحمن الرحیم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه- بخش ششم- نصیحتی به برادران مصری-عبدالناصر درحقیقت راهی برای کودتا نداشت زیر اکثرفرماندهان نظامی یاانگلیسی بودند ویا طرفدار ملک فروق بودند وپلیس هم تماما طرفدارملک فاروق بودندوانگلستان هم ارتش را وفاورق وخاورمیانه را از کمونیست ترسانده بود- وواسرائیل هم یک دلیل ان جلوگیری کردن از کمونیست بود-کمونیستها بسیار بد عمل کردن ولی اینده میتوانست نوع دیگری باشد این شانس را خروشجف پیدا کرد وهمین طور عبدالناصر ولی هدور توهمات انهارا درست برخلاف انچه دراول میگفتند عمل کردند واشتباه محضکردند وهردوشکست سنگینی راخوردند ونباید این بار مصروحتی روسیه دچار ان شوند بخصوص ازادی شر ط ا ول هر پیروزی استومشورت همشرط دوم پیروزی است یک جوان امریکائی به درستی گفته است که کمونیست حق مردم راندادوکاپتیالیستهامابا ارزشها بای بای کرد- سوم دچار اوهام نشدن است- اسلام راستین درهرسه مورد درست میاندیشد- عبدالناصر در جبهه اول ریش گذاشت وسوم جلسات تفسیر قران برای سربازان گذاشت ومداوم گریه میکردکه پشت سرش اطلاعات ارتش دروغ میگوید ایشان شاه پرست است ولی مخالف اینگلیسیها است انگلستان یاباید تجدید نظر کندویاباید از مصر بیرون برود ومداوم میگفت ابروئی برای من نگذاشتند تیپ من درجنگ تا هفتاد در کشته رفته است ودوباره ترمیم شده است وباز تا هفتاد درصد کشته رفته است وتنها دوتیپ چنین عمل کرده است واین بار صدر درصد کشته پیش خواهم رفت تا پرونده من بسته شود والان حاضر هستم به تنهائی به خط بزنم تا کشته شوم واین پرونده بسته شود ولی بدوستانش میگفت انها از راه فریب وحیله امدند وما هم بایاد از راه حلیه جلو بیائیم- فرمانده کل ارتش مصر نام اش را تا امروزفاش نکردن وهیچکس نام ا ش نمیداند وشاید هم فاش کرده باشند ولی من هنوزنمیدانم ایشان کسی بود ستون بقای ملک فاروق بود ملک فاروق سخت از عبدالناصر وحشت داشت ومداوم توسط ایشان از حالات از ایشان ازهمان فرمانده جستجو میکرد وان فرمانده مداوم درجمع امرا اراتش ونماینده انگلستان  با او صحبت میکرد واورانصیحت میکرد ولی درجلسات خصوصی عبدالناصر حقایقی به اوگفته بود واورامتقاعد کرده بود که انگلستان وملک فاروق دستشان در کاسه است ومصر راهم فروختند وما بقی حرف است وشعار توخالی است ومابیاد به سمت چپ برگردیم ایشان در اوائل قبول نمیکند ولی کم کم متوجه حقایق میشود وبه عبدالناصر میگوید که نقشه این است تودر جنگ کشته شوئی- ولی مداوم به ملک فاروق میگفته است درحال تغیر است واسامی افراد انگلیسی وجاسوسان فاروق را به او میدهد- ملک فاروق که محبوبیت اش ازبین رفته بوده است بدنبال محبوبیت میافتاد وبر از حافظه میگویئم که میخواهد چشن تولد اش را درمیدان شهر بگیرد وسوساتی را فراهم کند وعده هائی بدهد واندکی هم به ان عمل کند وهرچه به اومیگویند این کار بسیار خطرناک است وماقدرت حفظ تورانداریم زیرا اسلحه هائی زیادی در دست مردم است ودر هجوم مردم پلیس کاری نمیتواند بکند  واگر کشتار شود وضع بدتر میشود ایشان لجاجت میکند که یک جایگاه امنی بر قرار شودواگرهجومشد من در یک پناهگاه نیرومندی حفظ کنید وتا ارتش با نفر منرا نجات دهد پلیس بسیار ساده وبدون ادوات جنگی داشتند ولی فردی که مسئول اینکار است بیاد یک ارتشی زبر وزرنگ که هم کم بکشد وهم قدرت کشدن مردم راهم داشته باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه- بخش ششم- نصیحتی به برادران مصری-عبدالناصر درحقیقت راهی برای کودتا نداشت زیر اکثرفرماندهان نظامی یاانگلیسی بودند ویا طرفدار ملک فروق بودند وپلیس هم تماما طرفدارملک فاروق بودندوانگلستان هم ارتش را وفاورق وخاورمیانه را از کمونیست ترسانده بود- وواسرائیل هم یک دلیل ان جلوگیری کردن از کمونیست بود-کمونیستها بسیار بد عمل کردن ولی اینده میتوانست نوع دیگری باشد این شانس را خروشجف پیدا کرد وهمین طور عبدالناصر ولی هدور توهمات انهارا درست برخلاف انچه دراول میگفتند عمل کردند واشتباه محضکردند وهردوشکست سنگینی راخوردند ونباید این بار مصروحتی روسیه دچار ان شوند بخصوص ازادی شر ط ا ول هر پیروزی استومشورت همشرط دوم پیروزی است یک جوان امریکائی به درستی گفته است که کمونیست حق مردم راندادوکاپتیالیستهامابا ارزشها بای بای کرد- سوم دچار اوهام نشدن است- اسلام راستین درهرسه مورد درست میاندیشد- عبدالناصر در جبهه اول ریش گذاشت وسوم جلسات تفسیر قران برای سربازان گذاشت ومداوم گریه میکردکه پشت سرش اطلاعات ارتش دروغ میگوید ایشان شاه پرست است ولی مخالف اینگلیسیها است انگلستان یاباید تجدید نظر کندویاباید از مصر بیرون برود ومداوم میگفت ابروئی برای من نگذاشتند تیپ من درجنگ تا هفتاد در کشته رفته است ودوباره ترمیم شده است وباز تا هفتاد درصد کشته رفته است وتنها دوتیپ چنین عمل کرده است واین بار صدر درصد کشته پیش خواهم رفت تا پرونده من بسته شود والان حاضر هستم به تنهائی به خط بزنم تا کشته شوم واین پرونده بسته شود ولی بدوستانش میگفت انها از راه فریب وحیله امدند وما هم بایاد از راه حلیه جلو بیائیم- فرمانده کل ارتش مصر نام اش را تا امروزفاش نکردن وهیچکس نام ا ش نمیداند وشاید هم فاش کرده باشند ولی من هنوزنمیدانم ایشان کسی بود ستون بقای ملک فاروق بود ملک فاروق سخت از عبدالناصر وحشت داشت ومداوم توسط ایشان از حالات از ایشان ازهمان فرمانده جستجو میکرد وان فرمانده مداوم درجمع امرا اراتش ونماینده انگلستان  با او صحبت میکرد واورانصیحت میکرد ولی درجلسات خصوصی عبدالناصر حقایقی به اوگفته بود واورامتقاعد کرده بود که انگلستان وملک فاروق دستشان در کاسه است ومصر راهم فروختند وما بقی حرف است وشعار توخالی است ومابیاد به سمت چپ برگردیم ایشان در اوائل قبول نمیکند ولی کم کم متوجه حقایق میشود وبه عبدالناصر میگوید که نقشه این است تودر جنگ کشته شوئی- ولی مداوم به ملک فاروق میگفته است درحال تغیر است واسامی افراد انگلیسی وجاسوسان فاروق را به او میدهد- ملک فاروق که محبوبیت اش ازبین رفته بوده است بدنبال محبوبیت میافتاد وبر از حافظه میگویئم که میخواهد چشن تولد اش را درمیدان شهر بگیرد وسوساتی را فراهم کند وعده هائی بدهد واندکی هم به ان عمل کند وهرچه به اومیگویند این کار بسیار خطرناک است وماقدرت حفظ تورانداریم زیرا اسلحه هائی زیادی در دست مردم است ودر هجوم مردم پلیس کاری نمیتواند بکند  واگر کشتار شود وضع بدتر میشود ایشان لجاجت میکند که یک جایگاه امنی بر قرار شودواگرهجومشد من در یک پناهگاه نیرومندی حفظ کنید وتا ارتش با نفر منرا نجات دهد پلیس بسیار ساده وبدون ادوات جنگی داشتند ولی فردی که مسئول اینکار است بیاد یک ارتشی زبر وزرنگ که هم کم بکشد وهم قدرت کشدن مردم راهم داشته باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99