سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم:" خداوند امریکا را مورد عنایت خود قراردهد:" امروزه سینما با یک سر د رگمی عجیبی ربرو شده است – از طرفی جامعه با تحولات ناخوشایند وتغیرات و دگرگونی شگرفی ربرو شده است که واقعیت جدید جامعه است ولی برای جامعه هنوز به دید معمولی وصیحیح ودرست به ان  نگاه کردن عادت نکرده است بعنوان مثال در غرب وحتی اروپا عشق رومانتیک سالهای 50و 60یا دیگر موجود نیست اگر ساخته شود برای مردم غیر عادی تلقی میشودمانند فیلم:" پرواز عروس:" ساخته هلندکه درجه بی را گرفت این عشق از سال 50و60 شروع شود وبه فضای امروزی  میرسد یک خانم هلندی به نامزداش که در نیوزلندکار میکند به نزداش روددریک حاثه باجوانی برمیخورد وکه انسان سری است وبااو همبستر میشوند وازان ابستن میگردد ودرنیوزلند مسائلی مانندان پیش میاید این حقیقت عصر حاضراست امروزه دیگر نمیشود همه فیلم در کشور خوداش رخ دهد بعلت انکه هلندی در سراسر دنیا پخش شده است بخصوص درامریکا یکی از معروفترین مجلات هلند ": هلند در امریکا": است همین فیلم مورد نظر را هلندی ها درباره امریکا ساخته اند در ارژانتین یک فیلم معروف ان کشتار خیابانی است- فیلم دیگران کشور قاچاق مواد مخدر از ارژانتین به چین است که فرهنگ چین از دید ارژانتیی هامورد بحث قرار میدهد وفیلم دیگر ارژانتین برخورد مافیا ارژانتین ومافیا روسیه ومافیا کره جنوبی است- فلیم هائی که به واقعیت نزدیک است وهم تمدنهای مختلف مورد توجه ارژانتین را ازدید ارژانتینی به مردم ارژانتین نشان میدهد-این فیلمیک طیف وسیعی از انچه ایلات متحده متعلق به قاره امریکا رانشان میدهد- نهایت خوراک واقعی تلویزیون شهرت سازی بی مزهای برای افراد نامدار است و تفاسیر نفرت انگیزاز سیاست هائی که اطلاعات غلط را منتشر میکند وترویج روش معاشرت منحط وفاسددر جامعهو دیگر اقلام نامناسب تمام علائم برای شناخت فرهنگ یک جامعه که نشان میدهد وحاکی ازان است که یک امپراطوری درحال شروع کردن به سقوط است-با وجود انکه فیلم خیلی خوب شروع میکند که جناب اقای"باب کت گولدمیت که یک کمدین سیاه است درحالیکه میخواهد بحث کمشدن دستمزد وپاداش یک برنامه هزل گوئی که در دوره نمایش دریک سفر جاده ایکه بروی ان تمرکز داده است که مداوم درحال افت قیمت است به پایان ببرد- این فیلم توسط چشن واره ": مگنت شهرتورنتو) انتخاب شده است میتنواند از اینجهت بسیار سودمند باشد که بحثهای جدلی – چالشی را دکمه اش را دردر سیر بحثهای درباره فیلم ویا هرجای دیگر چشنوارهبزند زیرا بحثهای کلامیبهترین عامل میدان داری کردن است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره-در انگلستان یاد میدادند که زمانی که به ایران میرویداز شما یک امتحان میگرینددر ان شرکت نکنید گرچه سعی میکنند بافریب انکه سنجش معلومات است تا برای شما کار پیدا کنند شما را وسوسه میکنند ودلیل اش ان است است که کنفدراسیون درخارج پدرانها در اورده است وبه دریوزگی انداخته است میخواهند این فریب را ایجاد کند که فرددرغرب مانند انکه درتهران است هوش وعقلاش را قفل کند وتجربه نشان داده است فوق دیپلم فرانسه به موقفیت هائی میرسد که فوق لیسانس بومیرا به ان مقام ها نمیرسندتا یک جنگ داخلی بین تحصیل کردهها ایجادکند ومرد ومردانه چنانچه تحصیل کرده بومی بالاتراز شما بودندان سمت را قبول نکنید وچناچه امتحان کتبی میدهید که همه ان سیاسی است بیلمزباشید یعنی چیزی نمیدانم ا ن تست هاا را نزنیددر ست مانند یک دانشجوی بومی محافظه کار کم مطالعه خودتان رانشان دهید که مسئله برای امدن به غرب ایجاد نکنند مصاحبهای میگرند  اگر شرکت کردیدمرد ومردانه فحش خواهر ومادر به سیستم بدهید نه شاه ترس نداشته باشید پدرشان ما درمیاوریم بقدر کافی کشتن وزجر وشکنجه کردند اخر اشرا خواهند دید هیچگونه ابروی درغرب ندارنند وحال ما داریم ابروی حکومتهای غربی که باشاه همکاری میکنند درغرب میبریم براییا اینها مسئله شده است ولی اگر میخو.اهید واقعا درخانه تیمی کار کنید خودتان را به موش مردگی بزنید واز صافی انها عبور کنید واین برنامه راهم متعلق به ساواک است- گرچه اینطور نبود درحقیقت سازمان مخفی بود متعلق به شاه که کارگردان انهاها بهائی بودند ولی ساواک یک نماینده ساکت داشت که بعدا شرح خواهم داد- من در طول عمرم چه انزمانی درمنزل بودم ویا بااساتیدمحترم جناب اقای مرحوم شهید خلیلی که فوق لیسانس زیبا شناسی از کمریج داشت واستید دیگر واساتید دانشگاهی چه ایرانی وچه غربی همگی بر مستقل فکربودن تکیه میکردندچناب استاد خلیلی حرفی میزند که هم غربی درجهان سوم رسیدند هم غربی ها ازان عبور کردند وان این است مطلب یقینی درحقیثقت وجوندارد مداوم شک میکنند تا اخرعمر به همین علت جلو نمیروند لدا میفرمودند من بحث ستدلال خداشناسی جنابعغظمت تاریخ علامه ادهر حضرت ایت الله سید حسین طباطبائی رحمت اله علیه بیان میکنم تابه یقین نرسیدی وخوب روی ان فکر نکردی نپذیر وسپس از طریق زبیائی غرب این اثابت را میکنم وایشان شاگرد خاص علامه الدهر بود  که این اثبات به کمال برساند وبه انگلیسی که زبان مادریش چاپ کند ولی اگر پذیرفتی دیگرتمامشد شک معنی نمیدهد ان زمان مرتد هستی ورحمی وجود ندارد ونباید د اشته باشئد ومابیقه استید همین را میگفتند درخارج همین میگویند ولیانجا تعلیم به نحوی است که کمتر این مسئله پیش میاید من امتحان دادم کاملا سنجش سیاسی بود ومن همزدم واولن بار نمره 95 گرفتم درجالیکه ستوال همه چیز ازکل اروپا بقود روزنامه اروپا هرکدام که مشهورتر هستن و.مکتعلق به کداک کشورهستند ودرچه زمینهای کار میکنند وقس علیهذا-بغعیر از شوروی بقیه بیتر از کشورهائی بود که اثر دانشجویان ایرانی میرفتندروز ی در حوزه با یکی استاید بحثی درباره مارکسیست شد ایشان بحث شروع کرد که ایا همه چیز نسبی است یا مطلق هم داریم من گفتمانان همه چیز رانسبی میدانند درحقیقت مطلق نسبی گرائی است ایشان خنده بلندی کرد وگفت این بیچارهها برای ما مطلق بکار میبرنند راهی غیر ازاین ندارند مدتها میثگفتند همه نسبی است وبعد چون این ایراد دیدند که همه یعنی مطلق ومطلق بهتر درک میشود مخصوصا برای طلبه این کلمه را بکار میبرنند ومیداندنه برای ما مفید است ونه برای انها ضرری دارد وهمین جاباید یقه اقایانراباید گرفت من گفتم اجازه این تاکتیک پیش رودتا از برهان خلف استفاده شود ایشان خندید انتجاهم فایده نخواهد داشت وقتیکه عقل بکار نمیافتد چه اول چه اخر منتقعدبه این امر نیستم گرچه بعضی دوستان فاضل برمن ایراد میگیرنند که جناب خلیل رحمان ازان استفادکرده است ودلیل واقعی انرزا نمیدانند وسپس شرح دادند- دردانشگاه لندن همین بحث پیش امد همان جمله حضرت علی علیه السلام میفرماید که دیوانهسنگی درچاه میاندازد ده نفر مثل منی نیواند این سنگ را ازچاه عقلاو بیرون بیاورد جناب خانم استاد دورنگ بکشید مثلا ابی وزرد خیلی مطالب عقلانی یقینی دراین مورد وجود دارد که این دو یک رنگ نیسند دیالکتیگ میگوید اینها جزورنگ هستند ما که دراین موضوع بحثی نداشتیم واین رنگ زرد یک فرکانس است وفر کانس ها نسبی هستند درست داستاان الکلنک استکه هیچگاه باهم موازی نمیشوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به زندگانی اقای هانری فورد-متاسفاته کشورما به برجستگان خوداش اهمیتی نمیدهد اینهم از تفحه های جدید غرب است وسیاست که به حق باید درپلگان نخسن باشد به شرطیکه سایه بر عوامل دیگرنیاندازد که انها هم در پله اول قراردارند وبلکه با اهمیت بیشتر بعضی ازان عوامل هم هستند-شخصیتهای تاریخ ساز بخصوص انسانهائیکه بدرجه عالی رسیدهاندباالخص که خدا پرستان مهمی باشند وسپس نقش استادی داشته باشند وخود ساز باشند وبسیار بخشنده وسرزمین خودشان راهم فراموش نکنند وبه ان اهمیت بدهند وانسان دوست هم باشندنقش به سزائی دارند ودرهمه جا دنیا کم وبیشدارای ارزش های والائی میباشند چه در شرق وچه درغرب که اخیرا تغیرات مبتذلان ای شده است که لازمه اخر زمانی است هانری فورد را من در مجله به یادماندنی دانشمندوبعض کتابهای اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی بسیار کمی بدست اوردم جالب انکه توجه به چنین شخصیتها بخصوص اساتید برجسته از شرق به غرب رفته است ونقش اسلام بقدر برجسته است که بعضی ها باور نمیکنندالبته درغرب منظورم است وهمه جاها پر کردند ضعف شرق اسلامی مال علما است که بدون دلیل در یک نگرش عام هم نیست و وقبلا هم عهددار این مطلب گرانسنگ را فقط حوزه بطور کامل بر دوش میکشید- روزی استاد در دانشگاه لندن درباره ریس دانشگاه لندن دادسخن داد گرچه ایشان با حسرت اضافه کرد که کمی انتخاب ریس دانشگاه سیاسی شده استولی با وجود ان ایشان هم کارهای سترگی که لازمهاش عرق ریختن مانند خر است انجام داده است که انسانی امروزه درغرب حاضر به این کار است وسپس از اساتید خودشان تعاریف کردندولی من کتابی یا مقاله از ریس دانشگاه پیدا نکردمیا بدشانسی من بوده است ویا مسئله زیر ابی است روزی استاد امریکائی در دانشگاه شیراز درباره ایشان صحبت کرد وسپس به من گفت چه کسی در عصر حاضر مانند ایشان است-من کسی را پیدا نکردم ودرباره مدیریت ایشان داد سخن داد وایشان فرمودند اگر امریکا نجبند ژاپن الگو جهان است که کی ازدانشجویان فرهیخته فرمودند ژاپن هست وشما انرا نادیده میگیرد انچه در سر کلاس دوساعتی در دانشگاه لندن بحث شد بسیار جاها مغایر با مطالبی است در اینترت است؟؟!!- بسیار مایل هستم جناب اقای حسنی مبارک در زمان های سرحالی وبیکاری ؟؟!! این مقاله را مطالعه کند -ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی با دادگاه جناب حسنی مبارک—هفته اینده فرماندهان شورای نظامی که امکان دارد جناب حسنی مبارک سرپرست انان باشد-به دادگاه احضار شوند-که رئیس این گروه جناب ارتشبد( فیلد مارشال)محمد حیسن طنطاویکه بیست سال است وزیر دفاع جناب حسنی مبارک بوده است .امروز همه کاره است-ومردم در شعارشان درخواست دادگاه علنی هستند دلیلاش بعد بیان میشودکه ممکن است حافظه ایشانبپرد ویا سیم هایش قاطی کند ویا دادگاه به سبک امریکائی نباشد که عدالت خدشه دارمیشود؟ابروش دادگاه به نظر میرسد برای هم بیانات جناب مبارک چهر جلسه شهود باید بیانند بحث کنند وبرای هرکدام چهار جلسه جمع بندی دارددو اتهام برای جناب حسنی مبارک مطرح است اول توطئه کشتن ودوم دستور باتیر جنگی زدن دادن –اولی بنا گفته چنینی به نظر میرسد که ایشان باخوداش زمزمه میکرده است با روح خود خلوت کرده است فعلا این را داشته باشیدجناب رفعت ریس دادگاه همه را مات ومبهوت کرد وفرمودند شورای نظامی همه هفته احضار خواهند شده؟؟!!!جنابان طنطاوی ریس ستادجناب سامی عنان( ارتشی دیگر باقی نمیماند) ومختصرا واجمالا؟!ریس سازمان اطلاعات( امن وامان= ساواک) ومعاون ریاست جهموری عمر سلیمان- وزیر کشور جناب منصور(اساوی= مثلا) ونفر اول هم جناب طنطاوی است وکیل قربانیها در اول مرحله ازاین تصمیم شوکه میشود دادگاه وارد جلسات تکزاسی وکاخ سفیدی میشود ولی به سرعت نماینده قربانی میفرمایدچرا جنابعالی مطالب مارا باز میفرمائید ولی مطالب جناب ریس درگوشی میفرمایند؟؟!! مگر قوانین هم ملکوک طوایفیاست وجناب مبارک زطهر خنده میزند تازه فهمیدید ما بودی مسلطنت وملوک الطوایفی منسوخ کردهایم حالات خواهید ما چه کردهایم ما دادگاه امریکائی میخواهیئم- امریکن پراسکویشن میخواهیم وکیل عنین هرچه باچشم دیدی وبا گوش شنیدهای باید مطرح کنی-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- - -نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای امام اعظم رحمت الله علیه- بخش هشتم-نیروهای نظامی به فرماندهی سرلشگر نجیب وارد میدان معروف قاهره میشوددر طول راه پارچه های زیادی بارر نگ خریداری میکنند –شعار ها به نظر میایدکه کلی بوده است خیابانهای منتهی به میدان را میبندند ومردم را دعوت میکنند کهبه سمت میدان بروندیک سخنرانی بسیارمهمی بزودی در انجا ادا خواهدشد که تمام مشکلات شما راحل میکند علت میدان هم بعلت ان بوده است که رادیوهای بزرگی درمیدان وجود داشته است-پس ازنکه متوجه میشوند سخنران عبدالناصر است وسربازان هم میگویندکودتا شده است همه سواره وپیاده به سمت کاخ حرکت میکنندفردی که فاروق فرستاده بود هرچه به رادیو زنگ میزند یا جواب نمیداده است ویا میگفته است بعد از پایان سخنرانی لطفا زنگ بزنیدایشان خودش رابه سختی به میدانمیرساند انجا متوجه میشود که عبدالناصر سخران بوده است ومردم سوار انواع ماشین ها هستند بزودی هم رهسپار کاخ میشوند واز پلیس هم خبر ینیست خود رابه کاخ میرساند وجریان را میگوید ومیگوید تا ده دقیقه دیگر انها خواهند رسید وایشان را از طریق راه مخفی به سفارت سویس میرسانند وگارد کاخ هم تسلیم میشودوجالب انکه همام گارد دوبارع به سر جای اولیه خوداش بر میگردددرانجا متوجه جنایت عظیم فاروق میشوند ولی عبدالناصر از جنایات فاروق چشم پوشی میکند که هیچگونه دلیل موجه ای نداردبجز انکه میترسیده است طرفداران ایشان درارتش ویلیس از خودشان بیمناک شوندودست به کودتا بزنند وایشان دو شر ط بسیار سادهای برای اجازه دادن به فاروق برای خروج از مصر بیان میکنداولی الن انکه استعفا دهد؟ دوم لیست ثروت خوداش را مشخص کند باانجام گرفتن این دو خواسته با ثروت قابل ملاحظه اجازه رفتن به سویس صادر میشود ثروتی که نجومی بوده است وجنایاتی که بسیار هولناک بوده است وسپس انگلیس راهم باسلام وصلوات به کشورشان گسیل میکنند ودست به ترکیب ادارات نمی زند درحالیکه باید از نیروی اخوان المسلین استفاده میکرد این انقلاب از لحاظ خون ریزی درجهان اول است وایران دوم است استاد من در دانشگاه شیراز قبل از انقلاب میفرمودند در فرانسه تحقیقات عظیمی در روی مصر شده است صلح جوی ترین ملتها در دنیا ملت مصر هستند زیرا درگوشه ای قرارداشتند موانعی عظیم بر سر راه انهابوده است که کسی جرئت نمیکرده استکه به انها حمله ور شوند ویانها به جائی حمله کنند میزان حملات مصر به خارج بسیار اندک است وهرکس که مصر راتصرف میکرده است چون مردم صاحب تمدن وارامیبوده است شیفته مصر میشده است وخوداش یک پا مصری میشده است واز مصر دفاع میکرده است برعکس ایران یکی ازجنگجوی ترین کشورهای دنیا است وتصوف وعرفان تا حدودی او را ارام کرده است- نکته دیگر حائز اهمیت است که مصر مجبور بوده است روی پای خوداش ایستادگی کندهمه چیز را خودا با امکانات خوداش بسازد وکاری محیرالعقول انجام داده است پزرشکی بسیار پیشرفته دارد که اکثر داروی های انها از منابع داخلی است لذا ضرب المثل در غرب شده است درنتجه نمیگذاشتند که کشورهای جهان سوم روی پایه خودشان ایستادگی کنند ولی ازانجا که بقولمعروف دست بالای دست بسیار است امریکااجازه نمیدهد که اروپا روی پای خوداش ایستادگی کند وخود امریکا که بیاد مستقل ترین کشورهاباشد بیش از همه محتاج به خارج است- بیاد پند بگیرنند صاحبان خرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-»» بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم- -نقدی بر مقاله ":وصیت نامه ای نامه امام اعظم رحمت الله علیه- بخش هفتم-ملک فاروق – فرمان میدهد به همان جناب که دو تیپ باافسران زبده بفرست به قاهره دقیقا نزدیک قاهره یک بخش کوچکی بوده است که فاصله چندانی باقاهره ندارد تصور میکنم شرایط پادگانی نظامی راداشته است چناچه به کمک انهانیاز پیداشد سریع بیایند وایشان رانجات دهند وسپس به خط باز گردند انجناب فرمانده کل ایشان باید طرح را ریخته باشد احتمال انکه انگلیسیها هم در این امردخالت دارد نمیتوانرد کرد دلائل رابعد خواهم گفت انگلیسی ها معتقد بودند که مصریان هر بیست نفر یک مامور میخواهند وایرانیان هر سه نفر یکی-انجناب دوفرمانده تعین میکند یکی ژنرال نجیب بوده استکه به دستور همان فرمانده نزدیک های این واقعه به انقلاب میپوندند وهیج نقشی قبلا نداشته است لذا کسی به ایشان ظنین نمیشده است دومی یک فرمانده دیگرژنرال نجیب سوار بر چیب بوده است ولی فرمانده دوم سواربرتانک بوده است خیلی زود افراد راتعین میکنند همه رابخوبی نمیشاختند از واحدهای مختلف تعین شده بودند نزدیک غروباینها بیرون میانید فرمانده تانک خوداش رابه چادر عبدالناصر میرساند عبدالناصر سریع به داخل تانک میرود وخارج میشوندفرمان از ان فرماندکل میایدکه هواپیمای های اسرائیل درحال گشت هستند موضع استتاری بگیرید15 کلیومتر ی خط موضع استتاری میگیرندجریان دراینجا کمی مبهم است بهترین نظراین استکه میگویند مامخواهیم ام شب حمله به اسرائیل کنیم اسامی افراد را میگیرنندبا رمز میزنند به ان جناب تحقیقات میشود افرادی را اضافه میکنند وتعدا زیادی نفر برخالی وماشین خالی که بعدا مردم را توی ان پر کنند به کاخ ورادیو حمله ور شوندپانزده نفر مشکوک بودند عبدالناصر به انها میگویدما شما را دراولین شهری که ماشین دران رفت وامد میکند میگذاریم چیزی به کسی نگوئید چون همه ما کشته میشویم شما زن وبچه دار هستید وپول حسابی به انها میدهد ومیگوید عجله همبرای خانه رفتن نداشته باشید بعد ما شمارا جزواسرگرفته شده به ظاهر قلمداد میکینم ولی اترش درجریان است بعد بیاید پایان خدمت خود را بگیریدبروید به سلامت- انها شهرستانی میگذارد وبعد درکنار جاده میایستند دوتیپ را ازنوع سازمان میدهندبر چه اساس مشخص نیست ولی برای دو کار- اول کسانی که باید رادیو را بگیرد انچه میتوان گفت این گروه بسیارتحصیل کرده بودند واشنا به رادیو وافراد بودند وبایدبامهربانی عمل بکنند وهیچ گونه ازاری نرسانند وفقط ومواظبت کنند که انها به جائی تلفن نزنند واگر تلفن شد انها جواب بدهند ویک شگرد بسیار عجیبی میزند وان این بوده استزمانی که رادیو میگیرد رادوچیها میفهمندعبداناصر است ولی به انها میگوید چیزی نگوئید من را بعنوان فردی که توی خیابان ناشناس اوردهاید راجع به حکومت وپیشرفتهایاش صحبت کنم معرفی کنید فردی ناشناس میگیند خود فاروق درکاخ داشته رادیورا گوش میداده است تا نصف سخنرانی نمیفهمیدهاست چی دارد میگوید از نصفه به بعد متوجه میشود دارد فراوق را میکوبدسخت عصبانی میشود وبه پیشکارش میگوید این مرد دیوانه راچه کسی به رادیو دعوت کرده است فورا میرویدریس رادیو فردی که اورادعوت کرده است وبااین دیوانه به دادگاه تحویل میدهیولی دستور ی که از پلیس استفاده کن را نمیدهد؟-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به حقه های تبلیغات غرب- روزنامه انلاین مسیحیت امروز تحقیقاتی درباره نحو جنجالی تبلیغات غرب انجام داده است-عظمت دین در این است هرگز دست به تبلیغات جنجالی نمیزند بلکه بر اساس حقایق عمل میکند انهم به اندازه عقول جامعه مورد خطاب اش است چناچه چنین نباشد بی شک جعلی بوده است وربطی به دین ندارد اگر به خاطر بیاورید کشیشی بنام اقای :" تری جونز": با سبیل بزرگ وجماعت کم؟ در فیس بوکنوشت که روز یازده سپتامبر میخواهد قران را اتش بزند واین خبر در سراسرمجلات خبربی دینا انعکاس پیدا کرد ولی تعدادکمی مجلات انرا کمی وحشتناک بیان کردند ودرنتچه اگر فراموش شود بسیار خوب است حال این سئوال رابیاد کرد چطوراقای جونز به این موفقیت دست یافت ایشان در کلیسائی کار میکرد که غالبا افراد انبن 30 تا 50 نفر بودند-در همام موقع سخن از اعتصاب غذا بعمل امید از طرفی مجلاتی که بحث از اخبار وحشتناک را سرلوحه خود قراردهند تعدادانها بسیار کم است ومسئله مربوط شده به اقای اوباما-ژنرال پطرائوس بطور کلی به تمام رهبران مذهب مسیحیت که وزن خود را دراین ترازو ازمایش کنند- نکته بسیار زیبائی به ان رسیده است که روزنامه های غرب دربسیار بطور کلی از مطالب ارزنده بسیارخالی هستند وبه سرعت برای جلب افراد هم حاظ هستند خود را فقیر تر کنند وچراان هم مشخص است تنها جائی که روزنامه های غرب دارای وزن قابل ملاحظه میشوند مطالب علمی است وبس با بی حرمت کردن ارزشها میخواهند جلب توجه کنند که در تحقیقت نشان دادشدهاست که یکی از عوامل جذب مشتری است اینهم از جهتی روشن است که نهی از منکر همیشه بیشترتاثیر داشته است تا امر به معروف-که کره چشم را به سمت خوداش میکشاند- بخصوص که این مجلات انلاینرایگان هم هستند پس هم پر تاثثیر هستند وهم درکل بسیار سود اور میشوند- در احادیث وجریانات تاریخی ساخته شده در اسلام ازهمین تاکتیک استفاده فراوان شده است وبههمین علت برخورد باانها کاری اسان مسلما نیست- صفحهای در روزنامه های غرب بوجود امده است که من انرا صفحه شما مینام که ترجمه ان میشود صفحه موردبازدید قراردادن- یا ازنوع خواندن- ازمایش ها نشان میدهد- اولا این صفحه بیشترطراحی شده است که مطالب ان بیشترین خواننده را داشته باشد وچون ان لاین است میتوان در ساعت معنی متوجه شد که مردم به کدام خبر بیشتر تحریک شدند وان صفحه را باان اخبار مزین؟ نمایند امروز ه در امریکا 83 نوع مختلف مجله وانگیزه موجود است 40% مردم امریکا ف5قط وارد ترافیک خبر میشوند وتوجهای به این که این مجله چه سلیقه وهدفهائی را دنبال میکند ندارند وطبق تحقیقات سازمان سرمایه گذاری در مجلات ووبلاگ ها این سازمان :" بنالووتز:" این افراد بدنبال خلاصه اخبار میروند کهماهانه 2600 ازاین صفحه دراختیار دارند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99