سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله-": خانه ان جا است که قلب درانجا است-داستان زندگانی من در امریکا-به خاط ر ازدواج من در امریکاازمن خواسته شد که شناسنامه وبرگ تابعیت کشور قبلی را به انها بدهم-من درباره وفاداریدر گفتن حقایق بسیار جدی هستم والدین من یک جانبازی و فداکاری عظیمی کردندتا تابعیت پاکستانی بگیرند- در سال 1947 اجدادمن ازکشمیر هندوستان عبور کردند- با پای پیادهبا دو بچه وماه ها درارودگاه های روباززندگانی کردند-در هندوسصتان شاهد کشته شده فامیل ها بودند وسرزمین خودشان راتسلیم کردن وبدنبالیک خانه جدید بر امدند( دوستان هندی بیاد بدانند با زور نمیشود دل انسانها را بدست اورد) وبعلت این مسئله کهفرد باید ازادی مذهب داشته باشد- وبسیار تصمیم سختی بود من کاغذ مهاجرتدر نزد خودم نگه میداشتم اما منتظر بودم که قلب من به درستی واز روی صداقت قسم بخورد- انچه باعث تکامل من شدکه این تصمیم را بگیرماین بود که من مذهب خود رادرامریکا یافتم بعنوان یک مسلمان رشد وتکامل پیدا کردم( دوستان مسلمان کشمیری هندی وپاکستانی باید بدانند مبارزه ومسائل سیاسی زمانی بدرد میخورد ونجات بخش است که فرد ایمان درستی داشته باشد وبایدبیشتر دراین مورد باید سعی کرد)من قبلا حقیقتا به اسلام عمل نکرده بودم بسیاری از ماکه در ناز ونعمت در پاکستان هستیمما مذهب را میپذیرم که به ما عطا میشود وما رسمیت پیدا میکنیم-با پیدایش انترنت وجستجو کردن درکلمه دین- دین یک امر مخفی که گروهی بنشنیندیک دینی را انتخاب کنند که کمتر کسی به ان پیوستن و انرا مانندد یک راز مخفی نگه دارند دین یک امر عمومی است که قابل دسترس برای همه است- من اول تمام چمدتان فرهنگی را که باخود اورده بودم دورر یختم وستایشگرفرهنگ چند فرهنگی امریکا شدم برابری جنسی- روح ایستادگی برای گرفتن حق ات مفتخر بودن کارگران- وقانون اساسی که چجون اینه پاک و.درخشان وروشن است- که خداوند سبحا نه تعالی که فرمودند-که حضرت موسی علیه السلام فرمودندخدای(من وشما) خدای شرق وغرب است وتمام انچه در درون ان است به شرطیکه قوه وقدرت درک وفهم وشعور داشته باشید.-( برادارن در کشمیر وپاکستان سعی نکیندبافرقهای مخفی صوفی گری وخود را ممتاز کردن واین فقط برای اولیا الله است وغیره سعی کنیند افراد را به دام بیاندازید وجود وهابیت اشکال ندارد وسعی در ممتاز نشان دادن های ساختگی نکنید بگذارید همه چیز شفاف بشاد تا افرادباچشم باز بپذیرد وبه رای مردم هم احترام بگذارید که سعی نکند تقیه ومخفی کاری کند همانطور که این خانم در امریکا متوجه ان شده است- ایا من در عبادتم مکان خاصی مهم است؟منهنوز سرم برای ایستگاه ":تیکا": وکتاب فروشی های قدیمی شهر لاهور درد میکند-امامن در امریکادر جمع میتوانم عبادت خداوند بکنموامریکا جائی است که من میتوانم به ارزشهای اصیل یک مسلمان عمل کنم-صداقت در تعامل وداشتن ظرفیت علی الرغم چندمغازه اجیل فروشی مخالف تاسیس مرکز اسلامی درجوارشان بودند مسجدهای جدید همه روزه درحال ساختن است من این درک را مدیون روشنفکران اسلامی در امریکا هستم که انها به من این تعلیم د ادندکه امریکائی بودنبامسلمان بودن دومقوله جدا ومخالف هم نیستند واین را مدیونهمچنین همسایگانیکه من را مورد محبت خود قراردادند هم هستم که میدانندما خداوند رابا اسمائی مختلف خطاب میکنیم وخداوندمنان وجل وجلاله الشریف رابا عبادت صوم به زبان عربی وهمان با کلمه ": لنت:" به زبان مسیحیان ویوم اکیپوربه زبان عبری ورمضان انجام میدهیممنیک امریکائی شدم-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به مقوله الگو-تعابیر زیادی شده است عاملی کهانسان میخواهد در همان دایرهای که الگو هست باشد وبا او بچرخد ویا طلوع وغروباش مانند ان الگو باشد- بت انسان است- قسم میخورد ماننداوباشد- احساس بسیار نزدیکی ویگانگی به او میکن- هادی او است وهمراه او اس –عقل الگو عقل او میشود واحساس الگو احساس اومیشود- او راالگو میسازد- از او یاد میگیرد وتکیه گاه او است- بقول حضرت علی علیه السلام مانند بچه شتری که مادراش راتعقیب میکرد من حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم را پیروی میکردم ولحظهای ایشان رباترک نکردم- انتخاب اش فقط او است- فراوان درباره الگو صحبت شده است وخواهد شد-این الگو ها بر دونوع هستند – نوع اول ان فقط تفکر است که انسان را وادار میکند که از الگکو تبعیت کند ونوع دوم-علاوه بر تفکر غریزه وفطرت هم هست مانند بچه که از مادرتبعیت میکند-سکولاریسم بخش عمده اش تفکر است ولی مذهب علاوه بر تفکر فطرت هم هست لذا مبارزه سکولاریسم با مذهب مشکلات زیادی پیدا میکند ومداوم مانند دندادن خرگوش که رشد پیدا میکند باید بسابداش ومداوم ایراد واشکال عقل پسند پیدا کند- نمونهای از الگو در شیعه بیان کنم در شیراز میدان حضرت شاهچراغ که به ان میدان حضرتی گفته میشود بیشتر فلکه حضرتی درضلع شمالی این میدان دو مسافر خانه بود که یکی که کمی بهتر بود نام اش هتل بود این دومسافرخانه مخصوصا اهالی بحرین بودند وهرگاه واقعا مشتری بحرینی نداشت به کسی میداد ودائما میگفت به زودی مسافر بحرینی دارم معذور هستم اینان عدات عجیبی داشتم ومن علت انرا نمیدانستم لب جوب مقابل مسافر خانه می نشستند مدتها وحتی خانم در پیاده رو پتو توی پیاده رو میاندختند وانجا مدتها نماز میخواندند من یکی دوستی داشت بسیار مذهبی دردانشگاه شیراز که ربضشته شیمی میخواند اهل نیشاپور ازخانواده روحانیت مغزز وبسیار باهوش وژنی بود روزی به سمن حضرت شاهچراغ باهم میرفتیم ایشان جریان انان گفت ومن هم گفتمبرای من هم کمی تعجب اور است وچون حدیث داریم با زوار خوش رفتاری کنیم من سئوالی نکردم- ایشان فرمودندمن سئوال کردم که اقای محترم داخل حضرت شاهچراغ تا انجا چقدر فاصله دارد خوب نماز ودعا راداخل صحن بخوانید ایشان گفتند ما باید دستجمعی برویم عدهای رفتن یک کار پستی – تلفنی حمام گرفتن وغیر انجام دهند ما 65 نفر هستیمایشان گفت که داخل صحن ورواق قرار بگذارید فرمودند نمیشود سنت ما این است همه باهم حرکت کنیم وانجا تصمصیم بگیریم بعد دست جمعی چهکاری بکنیم- یک جوانی انجا بود ازایشان پرسیدم کلاس چندم هستیگفت امسال به سال اخر دبیرستان میروم ومنهم چند سئوال شیمی وفیزیک وغیره کردم تعجب کردم که سطح سواد چقدر پائین است گفتم شاگر چندم کلاس هستیایشان گفت شاگر اول منامه .من هرسال به ایران میایمکتاب های درسی را میخرم وانجا با استاد یاد میگرم گفتن با علما حشر ونشر دارید ایشان گفت البتهمن هر هفته حداقل خدمت بزرگترین مرجع بحرین هستند گفتم سواد ایشان چجطور است ایشان گفت از لحاظ فقه کم نظیر است ولی ازلحاظ معلومالت عمومی روزی من نزد ایشان رفتم دراخر پرسیدندکلاس چندم هستی کمن گفتم کلاس یازده وایشان سئوال کردن ایا اتم خوب بلدهستی گفتم بله ایان فرمودن کسی نتوانسته است این اتم را به من خوب یاد بدهد برایمن تعریف کن ومنهم نیمساعت شرح داد اخر خوب یاد گرفت منرا تحسین کرد وایشان سخت مورد محبت حضرت ایتالله مجهادنسصتوه معلم اخلاق د ستغیب بزرگ-بزرگ شهید روزگار هستندمن از او خداحافظی کردم ورفتم وقت ملاقات از ایشان گرفتم وروز معین رفتم .وجریان را گفتم وادامه دادم چرا شما از چنین فردی حمایت مکنید ایان فرمودند درفقه اگر بینظیر نباشند کم نظیر هستند من گفتم چه ربطی به معلومات عمومی دارد من علت بیسوادی انها که کار انگلستان وحکومت است دلیل اش رادربیسوادی معلومات عمومی ایشان میدانم- ایشضان فرمودندمن چند نصیحت فروتنانه خدمتاشان عرض میکنم-گذشت تصور میکنم همسال بود یا سال بعد بود درخانه گفتند کتاب بچه را زود تهیه کن وگرنه بیست روز بعد پارتی دوم میاورند من یک رفیق انقلابی داشتم پدر ش در نزدیکی میدان حضرتیومیدان شاهزاده قاسم که نزدیک یک دیگر هستند لوازم التحریر داشت مدتها التکماس میکرد درصفقرار نگیر به پدرم بگو واز پدراش به خاطر انقلابی بودن ومومن بود زیاد تعریف کرده بود تو سفارش بده من شب پدرم میاورد و منن خودم انرا نزد تومیاورم وراجع به تو باپدرم مفصل صحبت کردم انوقت ها تعداداین مراکرز مخصوص درشمال شهر بسیارکم بود من به نزد حضرت شاهچجراغ علیه السلام رفتم گفتم ایشامن زیاد اصرار کرده است وضع همخیلی شلوغ است سری به ایشان بزنم دم مغازهع بر اساس گفته ایشان پیدا کردم غلغله بودسوزن انداز وبه زحمت در پیاده رو جائی پیدا کردم ویک خانمی مداوم التماس میکرد که یک کتاب فارسیبده ایشان میگفت خانم نمیشود شما دوتا کتاب ازمن گرفتی که مابقه از جای دیگربگیری نمیشود مداوم التماس میکردوضع کمی خلوت شد ومن خودم را جلو کشیدم خون درگهای من جوش اورد وگفتم عزیزم کتاب فارسی به ایشان بده ایشان فرمودند اینخانم اهل بحرین است من گفتم مهمان نوازی حکم میکند بهتر است اول به ایشان کمک کنید ایان فرمودند همین امروز یک تن کتاب به بحرینی فروختهام وسه تن هم پول خوبی گرفتهام که به ایثنان ارسال کنم وبه تمام شهرستانها تگراف زده صنف که کتاب اضافی سریعا بفرستید وبه تمام استانها هم تگراف زدیم ایضا ویک نامه به اموزش وپروش بفرستید گویثا بحرینی علاقمند به مطالعه کتاب درسی شضدن لطفا دربحرین یک نمایندگی بزنیدومستقیما انجا توزیع کنی اگر به این ملت کتاب نرسانم موی سرمن را میکنند- من خودم را معرفی کردم وایشان خوش امد ومدتی خوش وبش کردوگفت فلانی والله ندارم ولی نگران نباش چندین برابر برای سالهای دیگرهم چاپ کردند باکمیثتاخیر گیرمیاوری ولی برای بار دوم من برای شضما کنار میگذارم چنان یافتی که هیچ واگرنیافتی من به فلانی خواهم داد- من ازایشان سئوال چطسور تا بحال بفکر اینها نبودیدایاشن گفت برای اولین بار است وهمه راهم متعجب کرده استمن گفتم دلیلاش چیست ایشان فرمودندهمه میگویند که به نزد ایشان رفتن ودیدن این کتاب انجا روی هم چیده شده است- وبعد باحسرت سری تکان داد به سمت منزل مبارک حضرت دستغیب وفرمودند خدا بخیر کند وراست میگفت انگلیس وامریکا دیدی تیز دارند واهل انتقام گرفتن هستند- مدتها گذشتدریک جلسه روضه خوانی د ر سطح بالا اقائی ارام کنار دستمن درحالیه پیر مرد قبراقی بود به یک پیر مرد متشخص بسیار پیر گفت – مگر حضرت ایت الله دستغیب فنون نظامی خوانده است که درباره مسائل نظامی رای میدهد من گفتم چه اتفاقی افتاده است؟ ایشان گفتند کهحضرت فرمودند دسته اوائل بنام مبارک علیه السلام دسته دو.م بنام نامی اماحسین علیه السلم پرچم اینطورباشد این عکس ضشاه بیادبرداشته شود وایشاه خوداش شعوراش بایدبرسد ک.ه خدایان نبیت این عکس شرک است وزمانیکه همه ما مرید علیبن ابیطالب هستیم ازبالا تا پائین وازخرد وتا بزرگ بایدعکس ایشان برای رژه باشد ومداوئم شرح داد من گفتم اینکه اتطلاعات نظامی نمخواهد یک افسر باشرف ومومن رفته وجریان راگفته استوایشان نصایح کرده است گرچه سر تا پا دورغ بود


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-نیم نگاه به مقاله جالب اقای":الکسی بایر:"متولد مسگوواقتصادان بر پایه مکتب نیویورک؟؟!!! با ایجمله معروف درباره تاریخ شروع میکنند":حکومت های اولیه وتاریخ اولیه حکومت هاارایش حکومت های مدرن را میتواند مدلل کند":ایشان به اولین تاریخ نگار حکومت هاکه بنام":کیوان نخستین تاریخ نگاری در روسیه دراطراف سال1110 نوشته شده استکه از قرن نهم میلادی شروع میشودچند سئوال مطرح است بهنظر میرسد کلمه کیوان همهان کیوان وکیانیان باشد دوم چرا تمدن روسیه از نهم میلادی شروع میشود به این دیری وایشان درادامه میفرمایدمردم زمان خورشجف وگور باچف خیلی روسی شدند وعلاقمند به سیاست شدند ودرتمام زمانهای قبل از سیاست ویک پارچگی جدابودند- این امر عظمت تمدن خاورمیانه رابخوبی نشان میدهد بخصوص تمدن اسلامی عزیز را وایشان بیان نمیکند چرابعضی قبائل اسلاوکه خود را روس مینامیدند که معلو م میشود ازهمه جلوتر بودند وایشان انها قابل مقایسه با قبائل نورمانس که در فرانسه مستقر شدند ومملکت نورماندی را درفرانسه امروز بوجود اوردند از قبائل وایکینک در اسکاندنیویانتقاضا کردند که شاهزاده": روریک:"بر انها حکومت کند وحکومت رابه انها یاد دهد احتکمال دارد بعلت جنگهای داخلی ووحدت مغول ها وپیشرفت تا حد.ودی درتاکیتک های نظامی وکنترول نیرومند جمعیت به انها محتاج بودند که در خاورمیانه تقریبا اینطورهم بوده است ولی خیلی زود جوامع ضعف خود رادرک کردند وبه سمت یکپارچگی رفتند ومغول ها در انها هضم شدند که دقیقا در روسیه هم این اتفاق افتاده است بطوریکه نویسنده خیلی تعجب میکند چنین نیازی به سختی میتوانسته وجود داشته است – البته اشاره داردمغول درحد قدرتی را پیدا کرده بودند که میتوانستند اروپا به سمت غرب فتح  کنند وقران به خوبی اشاره میکندکه مهار قدرت کاری بسیار سنگین است وتنها ازمومنین ناب امکان دارد نه مومنن قلابی وجعلی نکته جالب میفرمایند که قریب به این منظور زمانی که انسانها ازخارج وحشت دارند قدرت به سمت وحدت جامعه ودفاع متچلی میشود وزمانی که بتواند د رخارج گشترش پیدا کند به سمت خارج درحالا گسترش است وزمانی که درخارج نمیتواند گستراش پیداکند  وخطری هم از خارج وجود ندارد بخشی ازدرون بر بخش دیگری هجوم میبرد که ایوان مخوف نماینده ان است وتمدن های ضعیف درامر حکومت غالبا از تمدنهای قوی تقلید میکنند مانند نورماندی از فرانسه وانگلستان وسیسیل تقلید میکند":واران گیان": که بعد ها به تقلید از نورماندی اسم قبائل خودشان روس را بر سزمین خود نهادند اولین بار به تقلیدوایکینها به فئودالیسیم روی اوردند- کوتاه بودن دوران وایکینک به خاطربدست اوردن ثروت از طریق غارت افراد زیر دست خودشان بعد ازانکه غارت کردن با روشهای بسیار سخت انها را مجبور میکردند که سنتهای خودشان رافراموش کنند وفرهنگ بردگی که انهامیخواستندایفا واجرا کنند تحقیقات نشان میدهد بشر خیلی زود ضعف خود را درک میکند وبرای  بر طرف کردن ضعف باید با تکنولوژی مسئله را حل کندسه عامل به ظاهر میتواند انسان را از رسیدن به ان ممانعت کند اولین کمی جمعیت است که مغول ها با اعزام نیرو به سمت مرزهای خارج از قبائل روس جمعیت زیادی رابه داخل سرزمین انها کوچ دادن وانها ومغول ها زبان روسی را یاد گرفتند ودران هضم شدنئد دوم کمبود مواد اولیه تاریخ نشان داده است که این مانعمهمی نیست یابشر کوچ میکند وخیلی موارد حتی از راه دور انراتهیه میکندومهمترین عامل عامل انسانی داخلی ویاخارجی استوچون انسان مثلا مرگ رابه راحتی نمیتواند بپذیرد ولی راهحلی هم ندارد دست به خرافات ویک نوع صوفی گری میزند البته حساب دین ناب جدا است وسرانجام وارد قیام ملی خواهد شد وچون مغو.ل ها وروسها درهم هضم شدند به سمت فرهنگ روسی حرکت کردند ودرهم جوش خوردند- ودقیقا ازنوع دحکومت غربی مغولها وتمدن های غرب تقلید کردند و در روسیه وحدت فرهنگی بینمردم وحکومت بوجود امد وهیشه باهم در صلح بودند تا قرن شانزدهم که ایوان مخوف   پدیدار شد وبرای سوار شدن بر حکومت جنگ با مردم خوداش رااغاز کرد وسرانجام بر علیه تزارها وارد جنگ شد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به روزنامه های روسی- باتبریک بوجود امدن نسل جدید وبسیار جوان سیاست مدارن روسی که میتوان به اهمیت موضوع به خوبی پی برد ولی متاسفانه منبع اطلاعاتی مقالات انگلیس فوق العاده خلاصه انگلیسی روسی هستند وروزنامه ها روسها  باید همت کنند یا به فارسی ترجمه کنند ان منابع را یابه انگلیسی در یک چالش با گروه حکومت سابق پذیرفتند وحتی گفتند فروتنانه ؟11 میپذیریم اهمالاتی شده است- وشاه مارا خواسته است وفرموده من یک حکومت مدرن- مذهبی – مردمی- ئبا استفاده از اخرین تحولات مثبت غرب میخواهم؟!! طول تاریخ تمام حکومت های ایرانی وجهان سوم این شگرد را زده اندوبیچاره گول چند احمق را میخورند که درغرب وشرق خبری نیست؟؟!! ومردم سربزیر داریم که گوش رابگیری دماغ وگوشش ور میاید- البته ایران سوراخ فیتله زیاد داردکه بایدپر کند امام زمان علیه السلم که بیاید انشائالله هرچه زودتر همه روسی خوب میفهمند انشائالله- نکته جالب انکه روسها در سقوط هواپیمااول دنیا شدهاند- روسها با کشته شدن 119 نفر وکنگو با 106 نفررکورد دار شدن البته اقای ریس جهمر دستور ساخت بهتری از هواپیماها را صادر کردن ولی نکته حائز اهمیت بخش مهمی از سقوط متعلق به نیروی انسانی بوده است- در سقوط هواپیمای- ": تی-یو-134 – برج کنترولدستور بازگشت داده بوده است-وای سر خلبان اقای": اتایف": قبول نکرده بوده است ونامادری ایشان فرمودهاند اخیرا ایشان از همسرش جدا شدهاست وهمیشه سیاه مست بوده استتعداد خطای خلبانان روسی بعلت مستی میزان بالائی دارد دراین زمینه هم خوب است که اقداماتی بشود وشاید زمان برای انکه خلبان های زن مورد بکار گیری شدنشانفراهم شده باشد- من به گروه حکومت سابق گفتم شما خرین مجله تایمز لندن راخواندید؟ ایشان گفت الان انها کجا هستند- کجا دارند اب خنک میخورند ومطالبی فرمودند و ایشان اضافه کردند تنبل ترین ملت تاریخ هستیم من الان برای شما اثبات میکنم ما نفری15 تومان به اینخانم دم دری دادهایم چژهر نفر خو.دمان وبعلاوه دونفر انها د ونفر اضافی برای راننده وابدارچی ودنفر اضافی که یک چادی بیاورند بامقداری کیک ومقداری میوه تا الان نیاوردهان زمانی که میخواستم گفتم اگر ابدارچی مریض است من دوفلاکس چجای بیاورم گفتم ترتیباش رامیدهیم زنک

گزد خانم امد باژست ازبالا به پائین که من حدس زدم برنامه است گفت گاز تمام شده است ابدرچی مریض است ورانده اجازه برای زایمان رفته است متاسفانه چون جمعه است رستورانمقابل ما تعطظیلاسشت ولی من زنگ زردم افراد بیایند ومسئله حل میشود حتی به من نگاه نکرد ومدتی رفت ایشانفرمودند متوجه شدهی ده دقیقه بعد زنگ زدند باز المد ولی کمی افت کرده بود که مادرم گاز خالنه را اورده است ومقداتری کیک امادهشده استن الان دم میکینمو رفت- ربفقی از استادجازبه گرفت چجیزی بگیویدساواکی پشت من نشستهبود پشت میزی همان خانم با اقتدار کامل ئبقول بچه از غضب چشم خروسی من را درسر میز روبه پنچره انشان داد وگفت باشروع جلسه به عقب نگاه نکیید معلومبود ساواکی انجا مینشیدساواکی چند دقیقه دیر امدبدون صداسلام کرده بود واسشتاد جواب کامل داد من بعنوان انکه احترام کنم نیمخیز شدم- ب لبخن سلامی کردم انهم چشم خروسی شد وجوابی د اد منتظربودم صدائیارز پشت اتفاقا امد من بر گشتم دیدم مثل لبو سرخ شده استتاکتیک اش این بود مقدار زیادی صفحه ا-4 اورده بود مثلا روی کی مطلب نوشته بود یا دوتا که دربرگشت منتصور کنم که هیچ چیز ننوشته است بقغل استادفرمدند اجازه بدهید من جواب ایشان رابدهم ومداوم ساواکی را نگاه میکرد استاد فرمودندخیر فلان خان وشوهراش وفلان استادانگلیسی د قیقا ایشان پر کرده است که من کمی جا خوردم ولی کار مهمی نبود انها از کسی ترس نداشتند خواستم بگویم شما که لالائی بلدی چراخوابتان میرود امیدانکه دیگر ازاین اتفاقات مخصوصا خطای انسانی درروسیه رخ ندهد- اشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر گفته خانم":تزبی لیونی:" شیری پیر شد حیوانات جنگل گفتن باید از جنگل اخراج کنیم تا مقداری ادب شود پیش روباه رفت وجریان را گفت جناب روباه فرمودند که شما سلطان جنگلی هستید ازاد هستید وخود را به ناحق الگوجهان کردهاید –ایدلوژی تنها مال شما معتبر است-حقوقبشر تنها مال شما معتبر -منافع ملی   بازمال شما معتبر است خوب همه منتظرچنین روز ی هستند اولا شماسرتا پاحنتا بندان کنید به  چنگل چند روزی ازادیمطلق دهید بدهید خواهید دید اوضاع شیر توشیر که شد پیش شماخواهند امد که شما اوضاع را تحت کنترول بگیرید ویک قانون جامع حیات بخش برای همه تعین کنی مخصوصا در مسائل ترافیک شهری

اگر انزمان هم اگر مصلحت دانستید از این کارشناس همیشه درخدمت هم سئوالی بفرمائید- اسرائیل دقیقا مانند ان شیر عمل کرده است از اینکه سفیر اش بخار نشده است باید قدردان باشد-خانم لیونی انگلیسیها در ترافیک از اول سفت وسخت ونظم رادر پیش گرفتند باز هنوز مقداری راه بندان دارند هلندی که هیچ قانونی ندارند بخصوص برای دوچرخه سوار یک دفعه دخترخانم د وچرخه سوار دستاش به چپ مبیند با اجازه شما نود درجه گردش میکند که برود کنارکه چائی بخورد را نبدان ایجاد کرده است وکم کم میفرمایند بفکر یک قانون برای سیصسال اینده باشید-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن ارحیم-مربی یا الگو- مسئله مهم این استکه  بعد اثبات خواه شددر دنیای غیر وحی ما مربی داریم الگو نداریم هرکس خود مطالب از مربی میگرداستنباط میکند ولی خوداش الگوی خوداش است- ممکن است مدتی یک مربی تعداد شاگردان سینه چاک زیاد داشته باشد ویاتا حدودی  مربی الگوهم باشد ولی تجربه نشان داده است به تدریج ضعیف میشود وحتی ممکن است شاگرد بر علیه مربی همروزی رای بدهد دقیقا جریاناتفکری شرق وغرب چنینین است گرچه این روش چه در غرب وچه درشرق ودر نزد برادارن اهل تسنناز محبوبیت زیادی بر خودار است با روش شیعه که هم مربی است وهم الگو زیادتو نیستندروزی استاد معظم حوزه بحث میکردند یک دفعه فردی صیاد ماهی سوار بر قایق در دریای خزر حرکت میکند به ماهی کوچکی میرسددر دریا میپرد ماهی مطلوب این است وکسی دیگری میرود درجای دیگریایشان به جمع داشتندبا کنایه حالی میکردند که بقول بچه های دانشگاه مجتهد بعد ازاین – البته این اصطلاح درحوزه با دانشگاهی فرق ماهوی زیدای دارد یعنی هیگاه مچتهد نمیشود چون همه ان کتب وان سعی وان حل مسائل وغیرههیچگاه درحد اجتهاد ندارد وتا حدود زیادی هم امروزه حق دارد که بحث خواهد شد ئتقریبا ما ادای تا حدودناشی اخباری ها درمیاوردیم اهل تسنن دقیقا اخباری اختیاریهستند غرب ازجعاتیس برانها برتری دارد وتا حدودی هم زیر بلیط و سیبیل  اقایان تشریف دارند چر درمراکش اینهمه اسان کشته وشهید شداصلا به خارذج درز نکرد وبحثی هم دانشجویان مراکشی مثلا درانگلستان نکردند به همین دلیل است دراخباری فردماهی میبیند میپرد توی اب اول فکر میکنمد عمق کم است به متوجه میشود کمی عمق بیشتر است پائین میرود یک ماهی بزرگتر را میبیند باخوداش میگوید این بهتر استیا میگوید فرقی نمیکند اولی گرفتن اش اسان تر است کم کم پاینی میرود یک تاریکی میبیند به تاریکی میرسد متو.جه میشود نهنگک است باز همهان کاسه واش است سئوال شد پس اجتهاد چیست؟فرمودند اجتهاد یک پله کان تصور کنیداز ساحل به عمق دریای خزر پله پله پائین رفتن است با کمک عقل سئوالشد عقل دراینجا به چه معنی است فرمودند انسان سالم بر عقل متکی است در ضمن کنکاش یک پرده کمی کنار میرود یک شعله به اندازه یک تنور کبریت از پشت پنجره میزند ودوباره پرده میافتد یثعد از مدتی باز پرده کنار میرود واین بار به اندازه نور یک شمع نمایان میشود دوباره پرده میافتد تا انکه بهچراغ وبه مشعل وسرانجام به افتابنمایان میشود وعقل یک پله پایین میرود- سئوال میشود از اخباری چرا این حدیث ازجناب شخصیت والا گوهر کافیی رحمت الله علیهپذیرفته ایدوهیچ شک هم نمیکنید میفرمیاد ایشان اصل هستند مابیقه فرع هستن فرع نمیتواند بر اصل ایراد بگیرد ایا از ائمه اطهار بر علیه ایشان نظری هست وجود ندارد مورد وثوق بزرگان انزمان بوده است بله بودهاست حالا سئوال میکنیم صد حدیث درخود کافی مخالف ان مطلب است ایشان میفرماید حتم امام علیه السلم گوناگون صحبت کردهاند ومابقیه مسائل شکست کمونیست هیچ کس به خوبی امام قائد بزرگروار جهانی بشریت امام الخمینی رحمت الله علیه تا انجا که اطلاعات من بیان میکندنگفته است ایشان یک بحث فلسفی اجتماعی به سبک پیامبربر اکرم صلواتالله علیه نگفته است در غرب شیوه تدریس یک بعدی است تمنام حقایق به نحوی خیره کنند وشگفت انگیز وارد زندگانی دنیائی میکنند بافلسفا شما دراین جهانی اخت پیدا میکنید وبهترین شخصیت دراین روش که دنیا مات ومبهوت خواهد کرد پیامبر اکرم صواتالله علیه واله والسلم است وقران بر خلاف این روش بحثهای پرقئرت ایده البیان میکند که فرد باید اشته باشد وبشدت جدی است وخط ونشانهای سنگین میکشد که انسان تصور میکند که ربطی به زندگانی این دنیائیندارد وان دنیائی است ویا عقلی محض است وعجیب پایمبر اکرم هنمین را هم تفسیر عقلانی میکند وهم ربط به این جهانی وربط به ان جهانی میدهند که بسیار بی نظیر است-همام فرمودند جکناب سفیثر از کمونیست چنئد تکیه پاره استخوات مانده است- معنی اش این است اگز مان استالین حمله به افغانستان میشد کمونیست مانند یک پهلوان بود ومردم میگفتند تا اخرین نفس خو.اهیم چنگید وامپریالسیم درانجا دفن میکنیم ولی امروزه مردم شوروی میگفتند با مکگاتب کمونیستی غرب ی ودیگر مکاتب غرب یوشرقی موردتوجه قرارداد وازانها الهام گرفت کمونیست ما چند تیکه استخوان ازان باقی مانده است_ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-الان جناب اقای ابن وهاب کجا است؟درمکه مکرم بودمبهسمت انابراگاره که قلم میشکافد بقول یک ظریفی در لندن یک سنگ گنگره سقف عرش اش اگر کنده شد هستی له که چه عرض کنم اتم میشود اگر بخواهند اثبات کنندشرقی صاحب رای واندیشه وانسان دوستی وغیر ه است ایشان است نه جناب اقای استالین نه درشرق ونه در غرب ونه هستی بقول حافظ عزیز کس به خط یار ما نرسید- نزدیک ان بارگاه عرش وش رسیده بوددیدم یک مغازه های سرپائیشده است وکمی بزرگتر از معمولتوی ان غلغله ازنوجوانان وجوانان است درحال خریدن سی دی هستند رفتم داخل نوجوانی پشت میز بود که جواب میداد باتکینک غربی لبخند زید وخوش امدی گفت من کمی جا خوردم وباخودمن گفتم حتمی با خارجی ها بخصوص امریکائی ها حشر ونشر داردنوجوانتی بود سال اول راهنمائی ایشان بالبخند وبادست اشاره کردندبه ان نوجوان وبعد به من که بعد از ایشان نوبت شما است یک جوان گاری در گروه ما بود فرمودند یک کیسه های خرید بخرید جلوی ارام پلاک ایرانی بودن را درجاهائی بگیرد منافع زیاد دارد کم کم چوانان عذر ی میاوردند مغازه را ترک میکردند ایشان کمی اول جا خورد ولی زودبه حالت اول باز گشت ومن بیشتر در رای خودم مصر شدمنوجوان اسم یک فیلم امریکائی را برد وان جناب گقتبله دوستانم در مدرسه گفتند واز کانال ماهوارهای هم انرادیدم ارتیست به دوزن تجاوز میکند وانها را میکشد وتعداد زیادی را به قتل میرساند بسیار پر هیچان است  ایشان گفت درست نوجوان گفت از شماهم دوستم سی دی انراخریده است باز ایشان گفت ازاین مغازه خریداهاست وان زمان من دراینجا نبودمولی بدرد شما نمیخوردومن دوفیل به شمامیدهم یکی راز بقا40درصدفیلم اش ازنوع راز بقا بود نوجوان گفت من راز بقا نمیخواهم ایشان گفت شما اینکه کم من میدهیمشما تا به حال ندیده اید بسیار جالبا است دومی کی فیلم اکشن میدهم که دران چند کشتی غرق میشوندجوان قبول کرد رفت من با انگیسی به ایشان گفتم انگلیسی بلد هستید؟ خیلی فصیح وبالبخند گفت بله- گفتم شما با مریکائی ها دراینجا حشر ونشر دارید؟ ایشان گفت من مادر زادی د رامریکا متولد شدهام ومقیم انجا هستم وما طبق ی سنت اجدادی در زمان حج به عربستان میاییم که هم مراسم حج را انجام دهیم وهم به فامیل سر بزنیم وازهمه مهمتر به زوار داخلی وخارجی کمک کنیم- گفتم کمک مکینید یعنی ای سی دی هارار میفروشید- ایشسان گفت ایشان این مغازه مال یک تاجر گردن کلفت است ولی درمنزل اش این سی دی هاراهم میاورد وبه دوستان ویافراد توزیع میکند گفتم شرکت اش کجا است ایشان گفت دراین مورد شرکت ندارد؟ توزیع تلفنی دارد این هم یک خدمت فرهنگی اسلامی است-؟ از ایشان پرسیدم علما قتوائی دارند گفت متاسفانه غیر گژفتم پس شما چرا دراین جا کار میکنید گفت قبلا کسی بود که امنگلیسی بلد نبود وسر ازاین ها زیاد درنیاورد قدیمی ه امیشاخنت جدید تعداد زیادی اورده شده است ویک نفرهم تصور میکنیم ایرانی بوده است چیزی به اوگفته است وتقریبا ایشان فرار کرده است درب مغازه را پائین کشیده در رفته است ایشان دوت دفرتر های بزرگ که امروزه هم درایران هم بایب شده است واسم سی دی د ران بود وفرمودند از این نوع دوازه دفتر مانند این ماداریم من صفحه را باز گردم از پنچ ایکس بیست بعد چهار ایکس وبعد تا برسد تک ایکس رقص واواز تا دلتالن بخواهد وسپس جنگی وغیره حتی یک فیلم معمولی ومشهور غرب ینبود ایشان ازمن پرسید فیلمهای مشهور غربی را میشناسید گفتم بله وایشان خواست دوازده تا را به من نشان دهد ومن به اصرار رئیس .پدرم قبول کردم وفکر میکنم تا امروز تا حدودی بدین خودم عمل کردم گفتم قران چند سی دی د ارید گفت دوتا گفتم علوم قرانیچند تا دارید گفته هیچی – علو م اسلامی وهمین طور از علوم های مختلف سئوال کردم ایشان گفت ما فقط چند تا اشپزی فقط داریم – ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99