سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-سلیمان زمانی-خاتم باتو است-دلبرم عزم سفر کردخدا را یاران-چه کنم بادل مجروح که مرهم با او ست نانم زیبایت شراب کهن هستی ساز- مهدی جان-در هر قطراهش هزا ران کهکشان با اوست- جلوه حس شکوهمندعبودیت هستی در کسی است که دم عیسی مریم باو ست-از زمزمه اب تازمزمه عرشیان اب حیوان است زلب پر بلاغ تو چکید-تو فراتر زرویای لوح وقلمی -با سلیمان چو مور توان رسید- امتداد طلائی روزبازگشت غروبسرخ فامی-قلبت سکان عالم هستیچشم پیامبریت-جز خداندید-خار دیدیو گل کردهای-ناله زندانب شنیدی ازاد کردهای زمانی برای ماتعین نکردهای-عصر یخبندان را مزید الطاف نکردهای -نوردیده خوبانفراتر از رقاف تا قاف است غم وهجران به اخر قلب استزندگانی به شرم اکنده است یوسف کنعان انکهجز کعبه مقامش نبدپس چرا در میکده حق مقیم افتاده است

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شوخی با رئیس جمهور اینده امریکا جناب اقای بسیار امیدوار:"ریک پری:"از قیافه ایشان بخوبی مشخص میشود نسبت به اقای جرج بوش بیشتر ریشه تکزاسی دارد وپر واضح است که بیشتر ایشان مذهبی مسیحی هستند وریس کلیسای باتیستها کاغذ با مهر وامضاداده است- واین مطلب را دو قبضه تائید کرده است واخیرا دوباره عسل تعمید کرده است وتجدید بیت با حضرت مسیح کرده است صدای ایش ان کمی بم تر از است ولی دریک حدود ارزیابی میشود که باعث افتخار برای ریس جمهمور سابق است ودیگران فرمودند کاغذ ما درباره ایشان نیاز به ظهر نویسی ندارد ومهر هم لازم نیست- قیافه دو ریس جمهور بسیار شیبه هم هستند وما ایشان خیلی هالیوودی تر ازاقای جرج بوش است بخصوص که ایشان همیشه چکمه اسب سواری میپوشد وریس کلیسا تصدیق کرده است شش نسل قبل از ایشان همه تکزاسی وسوار کار ماهر بودند –یک کلمه اگر صحبت کند همه غش میکنند ومسیحی میشوند- وکمی زیر دست جناب بوش در دههشتاد کار کرده است هرچه ایشان دارد از این جناب یاد گرفته است وکمی خنک بازی هم دراورده استچون ما قلب تکزاس شهر هوستون است هسته شخصیتیاش با جناب اقای بوش فرق اساسی دارد- به خاط صلح طلبی مفرط ایشان کلت نبسته است ولی چون تکزاسی اصیل است تفنگ را پشت سرش مخفی کرده است وشعار این است عکس رانگاه کن رای بده .واجداد با توپ دمار سرخپوستان رادراوردند وبه همین دلیل خون تکزاسی بسیار اصیل است همیشه نقاشی اش در سرکلاسهای درسی کشیدن عکس توپ بوده است وقول داده است پرچ تکزاسی که همام چگمه است تا ریاست جمهوری از پایاش درنیاورد وهرکس که دلش برای تکزاس میطپد روز رای گیری یک چگمه تکزاسی پایاش کند شعار دیگر اش ایناست که تکزاس را اشفته بازار نکنید من وچرچ بوش را برای همیشه احترام کنی- پدر شض مانند جرج بوش نبوده است در دانشگاه هاوراد ویل هم درس نخوانده است وبچه جنوب شهر استزور گاتو میش دارد ودل شیر داردوخبرنگار نیوز ویک قول داده است وگفته چنانچه بخواهید امضا وسند میدهم که از جناب جرج بوش کمتر غدا میخورد ودرموقع عصبانی بیشتر ازاونعره میکشد پس مسلم است بیشتر ازاو کار میکندهرکس تکزاس را دیده باشد از گذشته تا امروز وبخواهد ایالتاش مثل تکزاس شود به ایشان رای دهدمخلص کلام – خدا بخیر کند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل- بخش دوم-:"من به دانشگاه میروم به خاطر انکه – -شغل بهتری پیدا کنم- هدف من برای اجرا کردن ان استیک شغل افتخارامیزپشت یک میز لوکس است-اماروزی چند ساعت معدود کار کردن با بدست اوردن پول زیادبسیار زیادبرایفردی مانند من بسیار خوب است که من فردایانروز در کالج لاغرتر نمیشوم-این جواناناز مرخصی پزشکی ونوشتهای پزشکی برای انکه ترم اضافی نخوانند استفاده میکنندچنانچه نیاز داشته باشندکه کلاس را رهاکنند-:"زمانی که تمام شب را اواز خوانده ایدر شن عروسی وفردای ان روزباید سرکلاس دانشگاه بروی من بلافاصله از نزدیکترین کلنیک ومدرک باید جعل کرد- این را خواننده شبهای عروسی امل عبدالله گفت|"من مشتری دائم کلینیک هستم من فقط 200 ریال سعودی بیاد به پردازم-برای مدت طولانی کار درشباین شانس را به من نمیدهد که به خواب ودرسم برسمئرنتجه میابیست مدرسه را ها کنم در فصل عروسی هازنان بعنوان خوانندهاوزاخوانی را برای بدست اوردن پول انتخاب میکنند-در تابستان وفصل حج شما تعدادزیادی خواننده میبینید که انهاپیشنهاد صدا درعوض پول را میدهنداینرا خوانند احد گفت:" این زمان شلوغ ترینزمان در طول سال است که هروز بیشتر از یک عروسی است که به این معنی است برای همه خوانندها فرصت وجود دارد نیاز به پول بعث ان شده است که دانشجویان رابرای بدست اوردن پول به این سمت متمایل وگرایش دهد- من مجبور هستم بگویم که به دانشگاه رفتن گیچ وخلی است که صبح دانشگاه درس بخوانی وشب هم اواز بخوانی- من بعضی موقع دها تا ساعت پنچ وشش صبحوساعت هشت هم سر کلاس باشیاینرا خوانندهعروسی ها اشوق گفت تنها به خاطر پول است کهمن خود ر دراین موقعیت قرار میدهممن مجبور هستم مخارج درمانی مادرم را بدهم زیرا پدرمنیک گارد امنیتی است وبه سختی مخارج مارا بدست میاورد؟؟!!!ا           

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل-روزها دانشجو وشبها خواننده-جده-این روزها عربستان شاهدیک پدیده جدیدی است که دانشجویان زن خوانندگی بخشی از مشغل انان است ومیگویند این شغل هم ساعات انعطاف پذیری دارد وهم درامد بسیار خوبی دارد- من درخانه خواننده پرورش داده شده ام خواهر بزرگترمن هم یک خواننده است وهم چنین مادر من هم یک خوانده است پس شما میتوانیدبگویدکه خوانندگی در خون شما است من همیشه میخواستم شغل خوانندگی را پیشه کنم ولی پدرم اصرار داشت که من به دانشگاه بروم- این را خواننده عربستانی سیندرلا گفته است من خوانندگی را زمانیکه 18 سال داشتم شروع کردم .مایل نیستم که انرا پس از پایان تحصیلات دانشگاهی متوقف سازم ویک شغل هم بدست اورده باشم- من قط به این علت به داشنگاه رفتم چون به من امر شده بود-ولی من فکر میکنم خوانندن در عروسی ها درامدبیشتری از شغل معمول دارد که به مدرک دانشگاهی نیازمند است-درباین چند سال اخیربسیاری از زنان جواندر کار خواندگی وارد شدند این را خواننده اصوب گفته است- در زمان قدیم شماتعدادکوچگی رااز خوانندگان که همدیگر ابخوبی میشناختند وهم چنین مردم انها رابه خوبی میشاختند به نوع اوازخوانندن وشغل انها اشنا بودند ولی امروزه بسیار سخت است که نام همه انها رابشود درخاطره داشت با اینهمه خوانندههای جدیدکه سعی میکنندبالشان رادر یک بازار کوچک بگشایند- زمان کوچگ در دوردان تحصیل این امر را اسان برای دانشجویان اسان میکندکه روزها به دانشگاه بروند ودر شب هم کار کنند": من واقعا به این شغل نیازمند هستم؟؟!! زمانی اولین تصمیم من رفتن به دنیای موزیکجهانی رفتن بود من مقروض بودم وهم چنین خانه ام را ازدست دادم در اولین شب خوانندگی5000ریال سعودی بدست اوردم من هیچ چیزی ندارم بجز یک صدای زیبا این را خواننده دیگبری بنام مشاالالله گفت-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –فستیوال فیلم ساراسوتا جوایز خود راپیشکش جایزه برندگان سال2011 کرد-  بحث واقعه
تاسفبارموضوع واسناددو فعال ایدهالیست که بعنوان تروریست دستگیر شدندزمانی رخدادجوایزبرندگان ازدواجهای فوق معمول را در سال 2011 فستیوال فیلم ساراسوتا در بخشفیلم سازان داده میشد که درشنبه شب در سالن خانه اپرا شهرک ساراسوتا بر پاشد-سه شنبهیعد از کریسمس شرح زندگانی کار گردان اقای": رادو  مانتین:"مردی که عاشق دو زن شد؟؟!!به زماننزدیکشدن به تصمیم گیری نهائی نزدیک میشد که امسال برنده جایزه نقالی برجسته وممتازهیت ژوری شد-دربخش فیلم سازی مستند": جهان بهتر بسازیم:" به فیلم  مستنددر باره ان دو جوان تکزاسی که در سال2008بعلت انکه یک طرح از پیش سازمان یافته برای حمله وضربه زدن به مردم در سالن انتقال برق داشتندودستگیرشدن به ان داده شد- برنامه قبل ازاندرباره هنرمند نقال اقای" کریستفرپلامبر":بود که توسط ریاست فستیوال معرفی شد- که جایزه ایشان درکنار فرش قرمز رویدادخانم گینادیویس اولین جایزه در زوزافتاح بنام جایزه خرد کننده به خاطر همکاری ایشان با موسسه حمایت کننده از برابری نژاد خانم گینا دیوسدر مورد رسانه هاوخانم سارا گرینبعنوان بهترین تهیه کننده پرداخت شد-دو جایزه اضافه بر سازمان مخصوصهیت ژوری همچنین پیشکشفیلم گربهای پیربه گار گردانی اقای":پدروپیرانو:" واقای":سباستینا سیلوا:" که انها همچنین برنده جایزه روز افتتاحیهدر سال 2009 هم در همین جابودند که همراه جایزه ای به یک فیلم مستند وهمراه بانقالی بنام": موقعیت در میان ستارگان:" به کار گردانی اقای": لئوناردهلمریش که بهایشان تعلق گرفت به خاطرنگاه سینماتیک وجامعه شتاختی ان بوده است- هیت ژوری به فیلم": بودنه:" با کار گردانی اقای ":مارک جکسون:" ویک جایزه اضافی به فیلم ": اهالی شهر اورنگتون= اورنگتونیها:" به کار گردانی اقای": کالوین لی ریدر" جایزه حضار تماشاچی بعنوان فیلم محبوب مردمی شامل فیلم ": ان خانم را بدست بیار": بعنوان بهترین دیالوگ":- وفیلم مستند ": شنیده میشود": وفیلم ": ماهیگیر باقلاب:" بعنوان بهترین فیلم جهان سینما وفیلم": فاکترا:" بعنوان بهترین فیلم کوتاه برنده شناخته شدند وهم چنین هیت ژوری از افراد زیر نیز قدردانی کرد که شامل": ارینا بوکو-جوه نیومیر-تلما ادامس- دربخش نقالی-داوود ادلشتین-ریگنا-وین ریشا- ارونه یلیس در بخش مستند-کیم ووینر وداوود فیت در بخش نگاه مستقل میباشد ودر خاتمه ریس برنامه ها اقای هالی هریک فرمودند در جوایز امسال انعکاس یافته ازتوجهای که به انواع مختلف فیلم هائی که در این سال اماده شده بوده است شده است ود ربیانیه پایانی نیز فرمودند ما مفتخر هستیم که میتوانیم در زحماتی که دراین باره کشیده میشود توسط هنر مندان شریک باشیم که حساسیت زیادی به مسائل اجتماعی از خود نشان میدهند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فستیوال بازی در امریکا تصادفی به یک سایت فستیوال (اس اف اف) که متعلق به شهر سارسوتا در میامی امریکا است طبق ادعای همیشگی غرب وامریکا این فستوال ها برای رسیدن به سطح اموزش متعالی ورسیدن به درجات عالی بلوغ فکری وهنری درحالی منطقی است ولی به ساحلی ختم نمیشود الحمد الله همه یاد گرفتنددهکده جهانی فکر کنند وامسال روی زنان کانون داده بود که گمان نمیکنم فیلمی از ایران دران اکران شده باشد- جالب به فیلمی بها وامتیاز داده میشود که درگیر مسائل زنان وچالش برانگیز باشد-بازیگر مشهور فیلمهای ترسناک وحادثه ساز وهیچان سازاخیر هالیوود که جایزه امادمیکی را برنده شده است وبه هیت ژوری این گروه هم پیوسته است خانم گینادیوس که در فیلمهای توریست حادثه ساز- ورهبر گروه نشان دادانکه طرفدار سسخت واتشین برابری جنسیدر خلق داستانهای افسانیائی؟؟!! هستند بدون انکه گلیشهای بازی کنند وخصوصا در سینما وتلویزوین این نوع فیلمهارا برای نوجوانان کمتراز یازده سال هم تهیه وبازی کردهاند؟؟!!! چه میشود گفت؟؟!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جنگ لیبی گرچه به نظر میرسد درمرحله سیاسیاست وتا حدودی بد نیست ولی چناچه عده ای بخواهندمقاومت کنند که من بعید میدانم ولی برانکه در صد پیروزی بالا رود وتداد کشته های طرفین پائین بیاید باید بیشترین وسیله بلدوزرباشد تا جنگ فرسایشی شود ودر خاکریز هاکه فنی باشدادوات جنگی پناه بگیرند اگر مصر بجای تانک واداوات جنگی که درجنگ یمن نشان دادندحداکثردرجه 15 از صد بوده استکه دلائلاش به ماند امریکا با هرکشوری بجنگد واقعا بخواهد بجنگ انهم جنگ غیر اتمی صد خواهد بود وشوروی هفتاد وپنج است وتنها جنگ فرسایشی میتواند امیدی باشد درجنگ مصر با اسرائیل درحقیقت با غرباگر بهجایتنک نصف ان تانگ راداشت وبهجای تانگ بلدودزرداشت وبخوبی عمل میکرد یک امیدفرسایشی داشت حال چه اتفاقی میافتاد الله اعلم ولی زیرکی ارتشیان بخصوص جناب سرهنگی تشخیصکه جنگ زبدههای غرب بودند وبعداهم همین امر مشخص شدورهبری در ناوگان ششم امریکا بوده است به اینها قصاب میگفتندکه قدبلندبوده است سه درصد تمام موشکها رابه هدف زده بودندمعدل95% بوده است ویکی هفتاد درصد زده بوده است به ان فرد گفته بودند دو هفته برو یادبگیربعد بیا گفته است بیست کافی است حرف عظیمی است چهار ساعت یاد گرفته است پشت موشک نشستهاست 95% در صد زده است ان انگلیسی صد میزده استدیگران موشکهای خودشان به ایشان میدادند بدون دفاع ششصدتازده است به تانک به چیب به گروهان وبه گردان کمی بعد روانی شده است نامزدهاشگفته است اگر روانی شود ازتو طلاق میگیرم ومدتها وساوس داشت که همه اوراتائید کنند ویا بگویند اشتباه کردهای


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99