سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند دقیقه پیش-یک تبلیغ غذای به داخل خانه انداختند – که متعلق به بزرگترین مجموعه شیراز با محیطی ارام ودلنشین-دارای  متفاوت ترین- دکوراسیون درشیراز- تلفن مدیریت-09369111713میباشد—منییو- غذاهای نوستالوژی- تصور میکنم که درخارج درس خوانده است- کوکو سبزی- به خاطر قیافه است- کشک بادمجان- شایدبعلت ان است که در-ختم-ها- وجه غالب دارد- دو.پیازه الو-الو به لهجه شیرازی- به سیب زمینی گفته میشود پیاز وسیب زمینی وبامخلافات بسیار غذای شادی است وبسیاری شیرازی  هنوز این غذارا بسیار دلچسب میدانند درحقیقت ضد نوستالوژی است هرکدام 8000 تومان—صحبانه املت ایتالیائی –تخم مرغ-پنیرگودا- فلفهدلمه- زیتون حلقه شده-ادویه مخصوص-9000 تومان تاحدی منصفانه است- اگرول- یعنی- اگ =تخمرغ-رول- یعنی لوله شده بعد پر شده اولین بار میشنومبا مخلفات 8000 توما- کره ومربا-کره-سهنوع مربا- نان سنگگ – چای7000-تومان اگثراین کافی شاپ ها مگس میپرانند- بسیارافراد کهمثلا تعمیر ابگرم کن  برقی بوده است به این سمت کشیده شده است- صلاح است یکسری غذاها وپیش غدا ومثلا بستنی غیره مداوم ابداع شودمانندغرب ورژیمی وغیره رژیمی کهافراد برای یکبار شده است سری به انها بزنند ویک سری تسهیلات برای انها درنظر گرفته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند دقیقه پیش-یک تبلیغ غذای به داخل خانه انداختند – که متعلق به بزرگترین مجموعه شیراز با محیطی ارام ودلنشین-دارای  متفاوت ترین- دکوراسیون درشیراز- تلفن مدیریت-09369111713میباشد—منییو- غذاهای نوستالوژی- تصور میکنم که درخارج درس خوانده است- کوکو سبزی- به خاطر قیافه است- کشک بادمجان- شایدبعلت ان است که در-ختم-ها- وجه غالب دارد- دو.پیازه الو-الو به لهجه شیرازی- به سیب زمینی گفته میشود پیاز وسیب زمینی وبامخلافات بسیار غذای شادی است وبسیاری شیرازی  هنوز این غذارا بسیار دلچسب میدانند درحقیقت ضد نوستالوژی است هرکدام 8000 تومان—صحبانه املت ایتالیائی –تخم مرغ-پنیرگودا- فلفهدلمه- زیتون حلقه شده-ادویه مخصوص-9000 تومان تاحدی منصفانه است- اگرول- یعنی- اگ =تخمرغ-رول- یعنی لوله شده بعد پر شده اولین بار میشنومبا مخلفات 8000 توما- کره ومربا-کره-سهنوع مربا- نان سنگگ – چای7000-تومان اگثراین کافی شاپ ها مگس میپرانند- بسیارافراد کهمثلا تعمیر ابگرم کن  برقی بوده است به این سمت کشیده شده است- صلاح است یکسری غذاها وپیش غدا ومثلا بستنی غیره مداوم ابداع شودمانندغرب ورژیمی وغیره رژیمی کهافراد برای یکبار شده است سری به انها بزنند ویک سری تسهیلات برای انها درنظر گرفته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک شخصیت سیاست مدارانگلیسی  است که اخیرا بعدازچهل وپنج سال که درسیاست بوده است بانزنشسته شده است ودرضمن متخصص کشورهای اسلامی خاورمیانه است وبیشتر درلبنان بوده است- اخیرا بر ای مسائل پناهندگان عراق وسوریه غیره که در لبنان مستقر شدند-همکاری میکرده است  واز نزدیک به شهرهائی که زدست داعش نجات پیداکردند  سرکشی کرده است وبامردم درباره داعش گفتمان کرده است ونتایج تحقیقات تاانجا که سیاست اجازه میدهد برای دانشجویان دکتری یک دانشگاه درمورد خاور میانه- بحث میکند وجالب انکه نکات کلیدی  ونکات ماموریتی سیاسی را مشخص میکند—وچند کلمه هم  باره ایران میگوید باکمی حساسیت- دراول بحث تماما به میرات مادی کشورهای اسلامیمیپردازد که از نزدیک روی ان کار کرده است وبخصوصو میزانیکه داعش خراب کرده است که میفرماید ما وظیفه داریم به انها درتعمیر ان میراث وغارتهای عظیمی شده به خاورمیانه کمک کنیم وبیان مکیند مانندغارت مغول ها است- دراخر بحث میکند که درعراق تنها عامل وحدت همین میراث است- دقیقاهم درانگلستان همین است انسان زمانی که زمینی شد اختلافافکری وعقلانی واحساسی وغیره شروع میشود وهیچ راه چاره ندارد مگذ همین وحودت درمیراث گذشتگان درسرکلاس دانشگاه لندن تاثیر علوم انسانی برافکار بحث بود-  بیان میشد دریک محله لندن یکجنابی انجیل درحدود ده صفحه به نحوی دیگری تفسیر کرد  مدتها خوداش بود وکلیسا ان محل خیلی سعی ی کردکه ایشان باز گردد وایشان قبول نکرد- مدتها فقط ده نفر بودند-کهانها یکخانه اجاره کردند که نقش کلیسا داشت- وامروزه یکمحله شده است افراد که معتقد به ایشان هستند- خانه  های ان محل را گران میخرند ویک کلیسا دارند ودرحدودپانصدنفر هستند- این امر درانسان طبیعی است- بعد میفرماید-که درسالام منطقه یک پیچدیگی است- یک برادر صوفی است ویک برادرجهادی است- ابوبکر بغدادی  با صوفیان درافتاد بخصوص صوفیان لبنان دلیاش ان است که زودانها ماهیت ابوبکربغدادی تشخیص دادند- ابوبکر بغدادی درمراحل اول وحدتی ایجاد کرد واز سراسر کشورهای اسلامی به نزد او رفتند- کم کم اختلاف رای  بوجودامد وایشان مجبور شد که شدت عمل به خرج دهد ایشان سری به سلیمانیه زده است- همه جا ایشان یک حالت غمگین وجدی دارد- درسلیمانیه به ایشان گفتند که مادیگرمتون اسلامی را میخواهیم از اموزش وپروش حذف کنیم لبخد بزرگ ایشان – ظاهر میشود وقسمتی از ادبیاتی که تعین کردندبرای ایشان خواندن سراسر تعریف از گل وبلبل ودرخت وچمن وغیره است- درباره لیبی که ایشان تاکید زیاد روی ان دارد که سیاست قذافی دیگربدرد نمیخورد ولی سیاست ایشان درمورد اقلیتها بخصوص مسیحیت قابل تمجیداست کهدولتهای امروزه لیبی بایدبه ان پایبند باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک شخصیت سیاست مدارانگلیسی  است که اخیرا بعدازچهل وپنج سال که درسیاست بوده است بانزنشسته شده است ودرضمن متخصص کشورهای اسلامی خاورمیانه است وبیشتر درلبنان بوده است- اخیرا بر ای مسائل پناهندگان عراق وسوریه غیره که در لبنان مستقر شدند-همکاری میکرده است  واز نزدیک به شهرهائی که زدست داعش نجات پیداکردند  سرکشی کرده است وبامردم درباره داعش گفتمان کرده است ونتایج تحقیقات تاانجا که سیاست اجازه میدهد برای دانشجویان دکتری یک دانشگاه درمورد خاور میانه- بحث میکند وجالب انکه نکات کلیدی  ونکات ماموریتی سیاسی را مشخص میکند—وچند کلمه هم  باره ایران میگوید باکمی حساسیت- دراول بحث تماما به میرات مادی کشورهای اسلامیمیپردازد که از نزدیک روی ان کار کرده است وبخصوصو میزانیکه داعش خراب کرده است که میفرماید ما وظیفه داریم به انها درتعمیر ان میراث وغارتهای عظیمی شده به خاورمیانه کمک کنیم وبیان مکیند مانندغارت مغول ها است- دراخر بحث میکند که درعراق تنها عامل وحدت همین میراث است- دقیقاهم درانگلستان همین است انسان زمانی که زمینی شد اختلافافکری وعقلانی واحساسی وغیره شروع میشود وهیچ راه چاره ندارد مگذ همین وحودت درمیراث گذشتگان درسرکلاس دانشگاه لندن تاثیر علوم انسانی برافکار بحث بود-  بیان میشد دریک محله لندن یکجنابی انجیل درحدود ده صفحه به نحوی دیگری تفسیر کرد  مدتها خوداش بود وکلیسا ان محل خیلی سعی ی کردکه ایشان باز گردد وایشان قبول نکرد- مدتها فقط ده نفر بودند-کهانها یکخانه اجاره کردند که نقش کلیسا داشت- وامروزه یکمحله شده است افراد که معتقد به ایشان هستند- خانه  های ان محل را گران میخرند ویک کلیسا دارند ودرحدودپانصدنفر هستند- این امر درانسان طبیعی است- بعد میفرماید-که درسالام منطقه یک پیچدیگی است- یک برادر صوفی است ویک برادرجهادی است- ابوبکر بغدادی  با صوفیان درافتاد بخصوص صوفیان لبنان دلیاش ان است که زودانها ماهیت ابوبکربغدادی تشخیص دادند- ابوبکر بغدادی درمراحل اول وحدتی ایجاد کرد واز سراسر کشورهای اسلامی به نزد او رفتند- کم کم اختلاف رای  بوجودامد وایشان مجبور شد که شدت عمل به خرج دهد ایشان سری به سلیمانیه زده است- همه جا ایشان یک حالت غمگین وجدی دارد- درسلیمانیه به ایشان گفتند که مادیگرمتون اسلامی را میخواهیم از اموزش وپروش حذف کنیم لبخد بزرگ ایشان – ظاهر میشود وقسمتی از ادبیاتی که تعین کردندبرای ایشان خواندن سراسر تعریف از گل وبلبل ودرخت وچمن وغیره است- درباره لیبی که ایشان تاکید زیاد روی ان دارد که سیاست قذافی دیگربدرد نمیخورد ولی سیاست ایشان درمورد اقلیتها بخصوص مسیحیت قابل تمجیداست کهدولتهای امروزه لیبی بایدبه ان پایبند باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—بسیار جای تعجب دارد جناب محققی –که ایرانی است وان زاویه میبایست محقق ایرانی درباره تاریخ ایران داشته باشد ندارد وعظمت اسلام را بخوبی درک نمیکند درحقیقت ومدافع مسجد ضرار است-مسجد ضرار در مدینه یک کشیشی که خودرا مسلمان شده جا ز دودرحومه مدینه انرا برپا کرد ومدتی نماز میخواندند وکم این جناب کیشی شخصیت عظیمالشان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم واسلام  عزیزرا به زیر سئوال کشید- وخداوند ان مسجد مسجد ضرار  یعنی بسیار پلیدتبین کرد ودستور خراب کردن اش راداد که هرکس درانجا نماز بخواند- درحقیقت تیشه به ریشه اسلام زده است –فرعون- خودرا جایگزین دستورات الهی  کردورهبری ملت به جای پیامبران خود اش مورد نظربود—خداوندمنانحق شهروندی درمورد افرادی مانندفرعون- نمرود وغیره-تامدتها لحاظ کرد وپیامبران ی که مبعوث شدن-رسالت خودرا درباره بت پرستی قراردادند نه انکه فرعون ونمرود از تاج وتخت کناره بکشند- ولی خود انها اتشی  افروختند وخود دراین اتش سوختند- اما درمورد بهائیت—بهایت در زمان صدرانجناب اقای بهااللهدر عراق در روزی اعلام خدائی کرده است وچشنی مدتی گرفته شده است- که بنام تصور میکنم چشن رضوان باشددرنتجه از مشرکین بهمرتب درجات ایشان پایئن می اید ودرحد کافر ذمی قرار میگیرد- اقایان درطول قاجار سخت طرفدار  انگلیسی ها وعثمانی ها بودند وبعدادوشاخه دند بخشی انگلیسی وبخشی امریکائی وسپس  طرفداراسرائیل شدن از ناصرادین شاه ببعد به خاطر اتشی که روشن کردن-دران سوختند وتمم قدرت سیاسی خودرا ازدست دادند-زمان محمدعلی شاه به دلائل مختلف ایرانیان ضد انگلیس بودند کهجناب محقق محترم این امر راروشن کرده است درزمان جنگ با روسها وعثمانی انگلیسیها طرفدار روسها وعثمانی هابودند وزمانی زوارایرانی به  عتبات میرفت بدستورحمید پاشاه عثمانیسر هرزوار ایرانی  ده شلینگ رامیداد تقریبا اکثریت دردام میافتادند سرانها بریده میشد وانگلیسی ها ساکت بودندوبعد پنچ لیره به برادران سنی میدادند که شیشه هایخانه شیعیان رابشکنند وعثمانی ها ساکت بودند که ایشان تعجب گرده است عباس میرزا فقط فرماندهان نظامی انگلستان رااز ایران بیرون کرد وکار مهمدگیری برخلاف انگلیسی ها نکردولی قدرت انگلستان به ضعف کامل رسید وتنها بهائیت راداشت ولی باانقلاب روسیه مدتی فترت واقع شد وانگلیسی ها دوباره جان گرفتند- در زمان استالین ایشان مدتی میخواستند کاری به مذهب نداشته باشد ولی مطلع شد که بهائیت جاسوسان وطرافدران سرسخت انگلیس هستند- وازانهاخواست نقش جاسوس دوجانبه بازی کنند ولی انها گفتند بخشی مراسم مادرانگلستان انجام میشود ومانمیتواینم چنین کنیم لذا سخت بانها درگیر شد واز لحاظ فرهنگی وارتباطات انهاراقلع وقم کرد-وانگلیس درزمان استالین بفکر احیا مسلمان شوروی افتادند مسلمانان قیام های خودرا اغاز کردند واز طرفی چون کلسیا وکنیسای یهود استالین بهمرکاز دیگرتبدیل کرد موردشماتت  یهودیان مسیحیان جهان گرفت که مسلمانان را استثنا کرده است- درباره مرگ استالین بحث زیاداست چون هیچگونه عارضه ای نداشته است- سه مورد مشکوک است- اول خروشجف-دوم مسلمانان وسوم یهودیان ولی دردانشگاه لندن شخصی میفرمودند بیشترلخیرا ما مسلمانان میپذیریم ولی نمیدانیم شایداین تاکتیک خوداقای خروشجف باشد که بتواند اقای استالین راگول بزندودلیل انهااین است روزی کهاقای استالین فوت کرد اخرین ملاقات دونفر مسلمانان بودند واقای استالین اب میخواست وان فرد خدمتکارنبود ایندونفر به کاخ اشنا بودند ورفتند اب اوردند- .پلیس وسیاست شوروی این امرا مسکوت گذاشت که ضعف پلیسی مطرح نوشد ولی بشدت بامسلمانان تامدتی درگیربودند- درمشروطیت برای اقای بهائیت بدرستی گفته اند چون کافر ذمی هستند حق وکیل شدن ندارند وحق رای دادن ندارند زیرا طرفدار انگلیس هستند- وبعدا  قدرت روسیه کم شد .وشانس با انگلستان شد وی انگلیسی ها پنهائی برای بهائیت  فعالیت میکردند وانهاهم پنهانی برای انگلیس وامریکا واسرائیل فعالیت میکردند وامروزه خدا بودن جناب اقا یبهالله نفیه میکنند ومیفرمایند که پیامبر بوده است البته از ذمی شدن انهانمی کاهد ودر زمان پهلوی سیاست مدارن بین انگلیس وامریکا تقسیم میشد  ولی امروزه بهنظرحقیر میتوانند رای بدهند ولی نمیتوانند وک یل از خود داشته باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—بسیار جای تعجب دارد جناب محققی –که ایرانی است وان زاویه میبایست محقق ایرانی درباره تاریخ ایران داشته باشد ندارد وعظمت اسلام را بخوبی درک نمیکند درحقیقت ومدافع مسجد ضرار است-مسجد ضرار در مدینه یک کشیشی که خودرا مسلمان شده جا ز دودرحومه مدینه انرا برپا کرد ومدتی نماز میخواندند وکم این جناب کیشی شخصیت عظیمالشان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم واسلام  عزیزرا به زیر سئوال کشید- وخداوند ان مسجد مسجد ضرار  یعنی بسیار پلیدتبین کرد ودستور خراب کردن اش راداد که هرکس درانجا نماز بخواند- درحقیقت تیشه به ریشه اسلام زده است –فرعون- خودرا جایگزین دستورات الهی  کردورهبری ملت به جای پیامبران خود اش مورد نظربود—خداوندمنانحق شهروندی درمورد افرادی مانندفرعون- نمرود وغیره-تامدتها لحاظ کرد وپیامبران ی که مبعوث شدن-رسالت خودرا درباره بت پرستی قراردادند نه انکه فرعون ونمرود از تاج وتخت کناره بکشند- ولی خود انها اتشی  افروختند وخود دراین اتش سوختند- اما درمورد بهائیت—بهایت در زمان صدرانجناب اقای بهااللهدر عراق در روزی اعلام خدائی کرده است وچشنی مدتی گرفته شده است- که بنام تصور میکنم چشن رضوان باشددرنتجه از مشرکین بهمرتب درجات ایشان پایئن می اید ودرحد کافر ذمی قرار میگیرد- اقایان درطول قاجار سخت طرفدار  انگلیسی ها وعثمانی ها بودند وبعدادوشاخه دند بخشی انگلیسی وبخشی امریکائی وسپس  طرفداراسرائیل شدن از ناصرادین شاه ببعد به خاطر اتشی که روشن کردن-دران سوختند وتمم قدرت سیاسی خودرا ازدست دادند-زمان محمدعلی شاه به دلائل مختلف ایرانیان ضد انگلیس بودند کهجناب محقق محترم این امر راروشن کرده است درزمان جنگ با روسها وعثمانی انگلیسیها طرفدار روسها وعثمانی هابودند وزمانی زوارایرانی به  عتبات میرفت بدستورحمید پاشاه عثمانیسر هرزوار ایرانی  ده شلینگ رامیداد تقریبا اکثریت دردام میافتادند سرانها بریده میشد وانگلیسی ها ساکت بودندوبعد پنچ لیره به برادران سنی میدادند که شیشه هایخانه شیعیان رابشکنند وعثمانی ها ساکت بودند که ایشان تعجب گرده است عباس میرزا فقط فرماندهان نظامی انگلستان رااز ایران بیرون کرد وکار مهمدگیری برخلاف انگلیسی ها نکردولی قدرت انگلستان به ضعف کامل رسید وتنها بهائیت راداشت ولی باانقلاب روسیه مدتی فترت واقع شد وانگلیسی ها دوباره جان گرفتند- در زمان استالین ایشان مدتی میخواستند کاری به مذهب نداشته باشد ولی مطلع شد که بهائیت جاسوسان وطرافدران سرسخت انگلیس هستند- وازانهاخواست نقش جاسوس دوجانبه بازی کنند ولی انها گفتند بخشی مراسم مادرانگلستان انجام میشود ومانمیتواینم چنین کنیم لذا سخت بانها درگیر شد واز لحاظ فرهنگی وارتباطات انهاراقلع وقم کرد-وانگلیس درزمان استالین بفکر احیا مسلمان شوروی افتادند مسلمانان قیام های خودرا اغاز کردند واز طرفی چون کلسیا وکنیسای یهود استالین بهمرکاز دیگرتبدیل کرد موردشماتت  یهودیان مسیحیان جهان گرفت که مسلمانان را استثنا کرده است- درباره مرگ استالین بحث زیاداست چون هیچگونه عارضه ای نداشته است- سه مورد مشکوک است- اول خروشجف-دوم مسلمانان وسوم یهودیان ولی دردانشگاه لندن شخصی میفرمودند بیشترلخیرا ما مسلمانان میپذیریم ولی نمیدانیم شایداین تاکتیک خوداقای خروشجف باشد که بتواند اقای استالین راگول بزندودلیل انهااین است روزی کهاقای استالین فوت کرد اخرین ملاقات دونفر مسلمانان بودند واقای استالین اب میخواست وان فرد خدمتکارنبود ایندونفر به کاخ اشنا بودند ورفتند اب اوردند- .پلیس وسیاست شوروی این امرا مسکوت گذاشت که ضعف پلیسی مطرح نوشد ولی بشدت بامسلمانان تامدتی درگیربودند- درمشروطیت برای اقای بهائیت بدرستی گفته اند چون کافر ذمی هستند حق وکیل شدن ندارند وحق رای دادن ندارند زیرا طرفدار انگلیس هستند- وبعدا  قدرت روسیه کم شد .وشانس با انگلستان شد وی انگلیسی ها پنهائی برای بهائیت  فعالیت میکردند وانهاهم پنهانی برای انگلیس وامریکا واسرائیل فعالیت میکردند وامروزه خدا بودن جناب اقا یبهالله نفیه میکنند ومیفرمایند که پیامبر بوده است البته از ذمی شدن انهانمی کاهد ودر زمان پهلوی سیاست مدارن بین انگلیس وامریکا تقسیم میشد  ولی امروزه بهنظرحقیر میتوانند رای بدهند ولی نمیتوانند وک یل از خود داشته باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علل وابعاد حادثه ی عاشورا- باالهام از کتاب گرانسنگ -افتاب در مصاف- حضرت رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)- شهید وشهادت زمانی رخ میدهد که کفر حاکم است وخودرا درلباس حق جلوه میدهد وجامعه را میفریبد وفاصله بین حق وباطل ربسیار کم میکند- وتمام جنایت خودرا حق وکمال جلوه- میدهد وحق وطرفدران حقرا منزوی وکاذب وطرفدار باطل معرفی میکند وهیچگونه فرصت ومجال صحبت وبیان را به انها نمیدهد بلکه انهاراشهید وزندانی میکند—شهدی کسی است که میخواهد این فاصله زیاد کند وسیطره کفر را کم نکند- وبیان حقایق کند وجامعه مسخ شده را ازاد کند- بدنیجهت فردی پرافتخاراست وبادرک کردن حقایق کم کم مردم به سمت حقایق جذب میشوندوبساط کفرا وباطل ریشه کن میکنند—حضرت رهبر معظم رحمت الله علیه درمحرم1357- فرمودند—ای ملت- ای ملت مسلمانان- ای نیروهای مسلمان-دشمن شما ابترند- وبی اخر ومنقطع الاخرند-الهام از سوره مبارکه کوثر است کهخداوندمنانمیفرمایند ما شمارا کهحق طلب هستند به سمت رشد بی پایان هدایت میکنم وقدرت فیزیکی شماراهم زیادخواهیم کرد وبرعکس دشمنان شماکه تنها قدرت فیزیکیدارند وفاقدارزش وکمال هستند به ضعف خواهیم کشاند فاقدنیرو خواهند شد- وبه همین علت تداوم قدرت فیزیکی واشاعه باطل نخواهند داشت- وهمچنان رهبر معزز از ایه 26 سوره ابراهیم استفاده کرذدند- که میفرماید—کلمه خبیثه وسخن الوده را بهدرختی ناپاکی قران تشبیه کرده است که ازروزمین کنده شده است ویابریده شدهاست معنا یان این است درخت ناپاک را ریشه کن کنید-که قرار وثباتی ندارد یعنی حداقل نظم وقدرت انها بشدت تظعیف کنید که قدرت ادامه دادن درجهت کفر را نداشته باشند وشروع این کار مسلما خون میطلبد وشهید پیش قراول این دستوراست-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99