سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – بسیار مایل هستم اساتید بزرگوار من را دراین باره راهنمائی کنند- تحقیقات جدید درباره کل دانی ها- بخوبی روشن میکنند که انها یهودی نیستند- احتمالا از نژاد حضرت نوح علیه السلام هستند- تا دوقرن ونیم قبلاز مسیح علیه السلام اطلاعات را بدست اوردند که ازا شخصی بنام – نئوم- یادمیکنند- هیچگاه زبان عبری زبان انها نبوده است –  وزبان اخر انها زبان ارامی است- انها یاخود ویادیگران  به انها دین-خبر- میگفتندزیرا بیست وهفت بار دین عوض کردند وتمام این بیست وهفت دین را باهم اجرا میکردند وکتب انهارا میخواندند وهم انهارا ملحد میشناختند وبامذاهب دیگر مداوم درجنگ بودند بخصوص با یهود-لذا کلمه - دین وخبر کلمه ارامی است- وهمین طور زبان عوض میکردد دوشاخه شدند شاخه اروپائی که به قبرس رفتند وسپس به سکت روم وغرب رفتند ودسته دوم به ایران وترکیه وهند رفتند و وای درعربستان دکر نشده است ولی احتمالا به انجاهم رفتند- بیشتر در سوریه دربخش فلسطین ودرعراق دربابل- دراین احتمالا درهمدان هستند-=نژادانها نسطوری است درقبرس کاتولیک شدن ولی کاتولیک های عراق انهارا میکشتند ووانهاراقبول نداشتند-کلمه کل دانی یک رهبرمسیحی قبرس به انهاداد- یعنی کل +دانی- دلیل این بود کاتولیک به انهاکاری نداشته باشند- این کلمه هم بایدارامی باشد وبرای بهودی رهبرانها درقبراس از حضرت مسیح علیه تقاضای کمک کرد که مشکوک بهنظرمیرسد- زیرا حضرت مسیح علیه السلام درجواب گفته است من بزودی عروجمیکنم وقت یا ایشانندارد ویا حضرت مسیح علیه دارد که به ایشان برسد یکی از حواریون نزد ایشان-خواهدامد- عنوان مقاله کلدانی ها –حقایق وافسانه ها- اقای –فرد-اپریم- نوشت9 است  شاید همدان به همین علت وجود نسطوریان که غالبا کنار رودخانه ودریا وشهرهای مهم مذهبی بودند- همدان شده است البته میگوینئد علت کلمه همدان به خاطر قبیله حمدان عرب  یمنی  است- که شیعه بودند وجائی درقم نبودوانها نزدیکترین محل امن همدان تشخیص دان که مسلفرت مداوم به قم داشته باشند- انها هم اطلاعاتزیادی راجع ادیان های سابق داشتد- ومادهاهم اطلاعا زیادی راجع مذاهب قبل داشتند هفت قلعه نشان از هفت قوم ومذهب میتواندباشد- درهرحال امیداست که انشاالله به حقایقی بهتری دست پیدا شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-یادی از عظمت ها وجنابان اقایان مرحوم ایت الله اعظمی حسین مظاهری رحمت الله علیه  وسالگرد حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی – رحمت الله- نگارش موضعات دینی داریم-یکی سنتی  ودومی مدرن-درسنتی  نوشتار درای یک چهارچوب خاصی استمثل درخصوصیات اخلاقی حضرت علی علیه السلام نوشته میشود دیگر با خصوصیات اخلاقی معاویه علیه العنت  ابدا ابادین  مقایسه نمیشود ویا درفقه ائمه اطهارعلیهم السلام دذ شرح حال با برادران اهل سنت- مقایسه نمیود ولی ایشان کتاب ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین این کار کردند- سبک سابق را بسط دادند- سبک مدرن متعلق  حضرت  ایت الله مهدی پیشوائی رحمت الله علیه است- اتفاقا دیشب درسایت ایشان متعلق به ایت الله العظمی درباب اب مستعمل- این بسط کمتر کسی میدهد که من هم نظرخود را خواهم داد- جناب حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی  رحمت الله علیه تحت تاثیر غرب درخونسردی  وسبک بیان عربی است- اعراب برخلاف پیامبر اکرم  وائمه اطهارعلیم السلام هیچانی هستندوغرب خونسرد است که بیشترین خونسردی مال المانها  است لغت غرب اعراب زیاد به خودنمیگیرد- سنگ منگ دنگ- زیراخونسرد هستد- اعراب بعلت هیچانی مداوم خالت جدید میدهند وفارسی تقلیداز اعراب است- غربی هادر دغدغه= نوستالوژی کمی حالت خاص میگیرند- غربیان معتقدهستند-که لغات بایدبتواند به خوبی حالات درون رابخوبی بیان کند ود انچه میبیند ومیفهمد بخوبی بیان درزمان قدیم تنها لغت عربی بوده است ولی حال سی ششهزار لغت توسط گروهای داوطلب ساخته شده است- و کتابهای درسی باید مانند قران وادبیات جناب سعدب نثرمسجع باشد که دنش اموز سرکلاس رنگ وضرب بگیرد که هم در یادیگیری حافظه موثر است وهم درتمرکز دادن موثر است وتا حدی این درادبیات عر بخصوص درتفسیر قران دیده میشود ودربعضی کودکستان های تهران تاحدی درشعر یاد دادن عمل کردند-ریتم گفته میشود- اما بحثی اب مستعمل- دونکته بحث میشود- اسلام  اسراف-را سخت مذموم میداند- بخصوص در استفاده از اب- اب باید منبع ان اب کر باشد-تا مطهر وپاک باشد یعنی بقول استاداز شیر متصل به کر اب گرفته شود که جناب استادمعزز حضرت دکتر بازرگان رحمت اللهعلیه علت انرا میزان اکیژن وموجودات ریزه بینی دراب میداند وصیحیح هم است اگر کس ی سرخود زیر شیر اب متصل به کر بگیرد- ان اب هم پاک است وهم طهارت انجام میدهد- اما اگر فرض کنید که توسط قابلمه اب از شیر کر گرفتید برسرخودریختید این اب پاک است ولی طهارت نمیدهد چند بار باید تکرار کنید مسلم است درپاکی مشترک هستند علت چیست که فرد احساس میکندپاک شده است ولی باز بایداب بریزد- درحالیکه اسراف به نظر میرسد بعضی برای حل کردن مسئله- میفرمایند ان اب  قابلمه  سه بار بیریزد-خوب میزان اب که زیادنمیشود؟؟ همان اب قابلمه  را ارام ارام بریزد-چه فرقی میکند همان استد دکتر بازرگان فر مده است باید میزان اکسیژن ودیگراملاح وموجودات رزه بینی به میزان خاص باشدنضر استادحضرت ایت الله مرحوم زبر جد رحمت الله علیه رانن قبول دارم که پیمانه انزمان ملاک است- دومبشر دنبال تقدس است از هرشی مقدس بعلت کاربرد گرفتن زیاد بسیاربه ان علاقمنداست- در هند بت را دریک حوضچه با ارتفاع کم  قرارمیدهند وهروز متوالیا مردم شربت میاورند واین شربتهای بر روی بت میریزند واز شربت تبرک شده می اشماندکه شفا یابند یادرغرب صلیب وکتاب انجیل کاربردهای زیادی دارد- در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سپس در دوران ائمه اطهار علیهم السلم اجمعین- اب وضو ویاابی که امام علیه السلام از مقداری خورده است ویا انگشت است ویادعا خوانده بعنوان شفا میخوردند- کم کم بهاین فکر فتادند که درحوضچه حمام مومنین که طاهر میشوند این اب هم شفا است درحالیکه امام صادق علیه السلام مفرمودند-فرد طاهرباشد  وغسل کند با ان اب نمیتواندوضو وغسل دیگر کرد ممکن است امراض جلدی داشته باشد خدمت صادق علیه السلام  رسیدند- وفرمودند ایا اب حمام که فردی دران غسل کرده است برا ی شفا خوب است یانیست امام بهنظر حقیر درمحظور واقع شد که ممکن است عباسیان بهانه بسازننده فرمودند ایا شما میدانید که این اب از لحاظ نیت وفکر وفیزیک پاک است نیست چناچه از همه لحاظ پاک باشد باز امام نفرمودندکه  شفا است ای این استباط که شفا است یانیست درابهام است وچون صراحت ندارد پس تقیه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظرات شخصی است-یادی از عظمت ها وجنابان اقایان مرحوم ایت الله اعظمی حسین مظاهری رحمت الله علیه  وسالگرد حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی – رحمت الله- نگارش موضعات دینی داریم-یکی سنتی  ودومی مدرن-درسنتی  نوشتار درای یک چهارچوب خاصی استمثل درخصوصیات اخلاقی حضرت علی علیه السلام نوشته میشود دیگر با خصوصیات اخلاقی معاویه علیه العنت  ابدا ابادین  مقایسه نمیشود ویا درفقه ائمه اطهارعلیهم السلام دذ شرح حال با برادران اهل سنت- مقایسه نمیود ولی ایشان کتاب ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین این کار کردند- سبک سابق را بسط دادند- سبک مدرن متعلق  حضرت  ایت الله مهدی پیشوائی رحمت الله علیه است- اتفاقا دیشب درسایت ایشان متعلق به ایت الله العظمی درباب اب مستعمل- این بسط کمتر کسی میدهد که من هم نظرخود را خواهم داد- جناب حضرت ایت الله هاشمی رفسنجانی  رحمت الله علیه تحت تاثیر غرب درخونسردی  وسبک بیان عربی است- اعراب برخلاف پیامبر اکرم  وائمه اطهارعلیم السلام هیچانی هستندوغرب خونسرد است که بیشترین خونسردی مال المانها  است لغت غرب اعراب زیاد به خودنمیگیرد- سنگ منگ دنگ- زیراخونسرد هستد- اعراب بعلت هیچانی مداوم خالت جدید میدهند وفارسی تقلیداز اعراب است- غربی هادر دغدغه= نوستالوژی کمی حالت خاص میگیرند- غربیان معتقدهستند-که لغات بایدبتواند به خوبی حالات درون رابخوبی بیان کند ود انچه میبیند ومیفهمد بخوبی بیان درزمان قدیم تنها لغت عربی بوده است ولی حال سی ششهزار لغت توسط گروهای داوطلب ساخته شده است- و کتابهای درسی باید مانند قران وادبیات جناب سعدب نثرمسجع باشد که دنش اموز سرکلاس رنگ وضرب بگیرد که هم در یادیگیری حافظه موثر است وهم درتمرکز دادن موثر است وتا حدی این درادبیات عر بخصوص درتفسیر قران دیده میشود ودربعضی کودکستان های تهران تاحدی درشعر یاد دادن عمل کردند-ریتم گفته میشود- اما بحثی اب مستعمل- دونکته بحث میشود- اسلام  اسراف-را سخت مذموم میداند- بخصوص در استفاده از اب- اب باید منبع ان اب کر باشد-تا مطهر وپاک باشد یعنی بقول استاداز شیر متصل به کر اب گرفته شود که جناب استادمعزز حضرت دکتر بازرگان رحمت اللهعلیه علت انرا میزان اکیژن وموجودات ریزه بینی دراب میداند وصیحیح هم است اگر کس ی سرخود زیر شیر اب متصل به کر بگیرد- ان اب هم پاک است وهم طهارت انجام میدهد- اما اگر فرض کنید که توسط قابلمه اب از شیر کر گرفتید برسرخودریختید این اب پاک است ولی طهارت نمیدهد چند بار باید تکرار کنید مسلم است درپاکی مشترک هستند علت چیست که فرد احساس میکندپاک شده است ولی باز بایداب بریزد- درحالیکه اسراف به نظر میرسد بعضی برای حل کردن مسئله- میفرمایند ان اب  قابلمه  سه بار بیریزد-خوب میزان اب که زیادنمیشود؟؟ همان اب قابلمه  را ارام ارام بریزد-چه فرقی میکند همان استد دکتر بازرگان فر مده است باید میزان اکسیژن ودیگراملاح وموجودات رزه بینی به میزان خاص باشدنضر استادحضرت ایت الله مرحوم زبر جد رحمت الله علیه رانن قبول دارم که پیمانه انزمان ملاک است- دومبشر دنبال تقدس است از هرشی مقدس بعلت کاربرد گرفتن زیاد بسیاربه ان علاقمنداست- در هند بت را دریک حوضچه با ارتفاع کم  قرارمیدهند وهروز متوالیا مردم شربت میاورند واین شربتهای بر روی بت میریزند واز شربت تبرک شده می اشماندکه شفا یابند یادرغرب صلیب وکتاب انجیل کاربردهای زیادی دارد- در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم سپس در دوران ائمه اطهار علیهم السلم اجمعین- اب وضو ویاابی که امام علیه السلام از مقداری خورده است ویا انگشت است ویادعا خوانده بعنوان شفا میخوردند- کم کم بهاین فکر فتادند که درحوضچه حمام مومنین که طاهر میشوند این اب هم شفا است درحالیکه امام صادق علیه السلام مفرمودند-فرد طاهرباشد  وغسل کند با ان اب نمیتواندوضو وغسل دیگر کرد ممکن است امراض جلدی داشته باشد خدمت صادق علیه السلام  رسیدند- وفرمودند ایا اب حمام که فردی دران غسل کرده است برا ی شفا خوب است یانیست امام بهنظر حقیر درمحظور واقع شد که ممکن است عباسیان بهانه بسازننده فرمودند ایا شما میدانید که این اب از لحاظ نیت وفکر وفیزیک پاک است نیست چناچه از همه لحاظ پاک باشد باز امام نفرمودندکه  شفا است ای این استباط که شفا است یانیست درابهام است وچون صراحت ندارد پس تقیه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دراخرزمان جهالت به اوج میرسد وهدایت هم به اوج میرسد-اما جهالت باالهام از فرمایشات استادمعزز حضرت ایت الله کرامت الله-ملک الحسینی- رحمت الله علیه- هرکسی مدتی یک فرشته بصورت انسانی با اورفیق میشود واورا هدایت میکند بدون انکه خداش متوجه باشد وفرشتگان که اصطلاحاب بردوش او هستند مداوم الهامات خوب میکنند- ولی اگرنپذیرفت اورا مسخ میکنند—که هیچ حقیقتی را درک نکند-ولی بعداز ظهور امام زمان علیه السلام حداقل برای وهابیت داریم-که فرشته رادرک میکندکه فرشته است- اگرهدایت اور قبول کرد که هیچ وگرنه گردن اورا میزندذ باوجود انکه میداند که گردن اورمیزند حاضربه قبول حقیقت نیست- امام صادق علیه السلام فرمدند کفر شناسی به اندازه ایمان شناسی مهم است-جناب اقائی  در بی بی سی- بیان میکند که راه حل ایرانکمونیست است-چرا برای انکه تنها کارگران میتوانند حکومت را سرنگون-کنند ما منند انقلاب ایران- کارگران بیشتر قدرت ایجاد میکنند یا امت-کدام یک قوی تر هستند- چراایشان امت رادرک نمیکند- چون مارکسیست انسانراربات فرض میکند- کارگر شد دیگرضد خرده بورژوازی – یعنی صاحب شرکت های کوچک مانند بقالی وقصابی  وغیره-که بقول اقایان- نمی با کارگران هستند نیمی با سرمایه داری هستند وسرمایه داران کلان- که هیچگاه اینها اب شان توی یک جوب نمیرود؟؟ وحدتی بین انها بوجودنمیاید منافع انهارا مسخ کرده است- ایا واقعا انسان چنین است؟؟ قابل تغیرنیست-همه چیز جبری است؟؟ بعداقامیفرمیادکه کمنویستهای شرق اشتباه کردند- اشتباه چه معنادارد؟؟ جبری است اگراینطوراست شماهم میشود دارای اشتباه باشید که این طورهم است دلیا کمونیست مثلا چینتغیرات میدهد نمیتواند علت اش را کشف کند که بااندیشه کمونیستی  حداقل پانصدمیلیون- میمردند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-دراخرزمان جهالت به اوج میرسد وهدایت هم به اوج میرسد-اما جهالت باالهام از فرمایشات استادمعزز حضرت ایت الله کرامت الله-ملک الحسینی- رحمت الله علیه- هرکسی مدتی یک فرشته بصورت انسانی با اورفیق میشود واورا هدایت میکند بدون انکه خداش متوجه باشد وفرشتگان که اصطلاحاب بردوش او هستند مداوم الهامات خوب میکنند- ولی اگرنپذیرفت اورا مسخ میکنند—که هیچ حقیقتی را درک نکند-ولی بعداز ظهور امام زمان علیه السلام حداقل برای وهابیت داریم-که فرشته رادرک میکندکه فرشته است- اگرهدایت اور قبول کرد که هیچ وگرنه گردن اورا میزندذ باوجود انکه میداند که گردن اورمیزند حاضربه قبول حقیقت نیست- امام صادق علیه السلام فرمدند کفر شناسی به اندازه ایمان شناسی مهم است-جناب اقائی  در بی بی سی- بیان میکند که راه حل ایرانکمونیست است-چرا برای انکه تنها کارگران میتوانند حکومت را سرنگون-کنند ما منند انقلاب ایران- کارگران بیشتر قدرت ایجاد میکنند یا امت-کدام یک قوی تر هستند- چراایشان امت رادرک نمیکند- چون مارکسیست انسانراربات فرض میکند- کارگر شد دیگرضد خرده بورژوازی – یعنی صاحب شرکت های کوچک مانند بقالی وقصابی  وغیره-که بقول اقایان- نمی با کارگران هستند نیمی با سرمایه داری هستند وسرمایه داران کلان- که هیچگاه اینها اب شان توی یک جوب نمیرود؟؟ وحدتی بین انها بوجودنمیاید منافع انهارا مسخ کرده است- ایا واقعا انسان چنین است؟؟ قابل تغیرنیست-همه چیز جبری است؟؟ بعداقامیفرمیادکه کمنویستهای شرق اشتباه کردند- اشتباه چه معنادارد؟؟ جبری است اگراینطوراست شماهم میشود دارای اشتباه باشید که این طورهم است دلیا کمونیست مثلا چینتغیرات میدهد نمیتواند علت اش را کشف کند که بااندیشه کمونیستی  حداقل پانصدمیلیون- میمردند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا شخصی است- باالهام از نظریات حضرت مجاهد جناب اقای مهدس لطفالله میثمی- رحمت الله علیه-بحث اصول گرا واصلاح گرا-که طبق استراتژی اسلامی هیجکدام بن بستی نخواهند داشت- زیرا هردود رایک ستراتژی دارا هستندوهردو  درمتن اسلام عزیزهستند- درتاکیتک فرق دارند-بیشتر اصلاح طلب ان نیست که به  قوانین  اصول گرا  بادید ایراد ونقص به اصول گرا میبیند- حتی مسئله ناسخ ومنسوخ هم نیست درتفسیرالجلالین-میفرماید –ماباید شکل وفرم ناسخ منسوخ به یکسری قانون برسیم- درکل میتوان گفت خداوندمنان بهخاطر مردم بعضی حکم را رااسان تر کرده است دان تفسیر تاحدی بخوبی بیان میکند که ایات قران بود دسته بزرگتقسیم میشود- یکی تبین قانونها بر اساس واقعه ویاسئوال که به ان اسباب نزول گفته میشود ومابقیه قران برای بیان احکام به صورت درحقیقت امری است- درکل برای شناخت حقایق و قوانینبلی باید دقت کرد  که تغیرات درناسخ ومنسوخ ودطرف  باید مطابق رای الهی باشد نمیشود مثلا همجنسگرائی بهصورتی مباح کرد ویا خمس راز د ومانندان- اینکار  ساده ای نیست- به بهانه اسان کردن- درجهت خلاف شرع حرکت کنیم- پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله –والسلم از شیوخ که هنوز مقام انها پابرجا است واصحاب کبار دربره جنگ بدر وفتح مکه رفرنداوم کرد درحالیکه دستورالهی مشخص بودبرای انکه رشد عقلانی وسیاسی پیدا کندوبعدا  هم مشخص شد که حق باقران مجیدبوده است- امیتاز دادن برای گشترش فضای سیاسی  ودیگر ابعاد به دشمنان برای ان است جامعه از خواب غفلت بیرون بیاید وشاید نعمتهائی داشته باشد این بهقلو حضرت استات جناب اقی مهندس میثمی دال بران نیست رفراندوم درمقابل شورای نگهبان قرار بگیردویادیگرنهاد های مهم سیاسی کشور- اتفاقا دشمن هم همین روش دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا شخصی است- باالهام از نظریات حضرت مجاهد جناب اقای مهدس لطفالله میثمی- رحمت الله علیه-بحث اصول گرا واصلاح گرا-که طبق استراتژی اسلامی هیجکدام بن بستی نخواهند داشت- زیرا هردود رایک ستراتژی دارا هستندوهردو  درمتن اسلام عزیزهستند- درتاکیتک فرق دارند-بیشتر اصلاح طلب ان نیست که به  قوانین  اصول گرا  بادید ایراد ونقص به اصول گرا میبیند- حتی مسئله ناسخ ومنسوخ هم نیست درتفسیرالجلالین-میفرماید –ماباید شکل وفرم ناسخ منسوخ به یکسری قانون برسیم- درکل میتوان گفت خداوندمنان بهخاطر مردم بعضی حکم را رااسان تر کرده است دان تفسیر تاحدی بخوبی بیان میکند که ایات قران بود دسته بزرگتقسیم میشود- یکی تبین قانونها بر اساس واقعه ویاسئوال که به ان اسباب نزول گفته میشود ومابقیه قران برای بیان احکام به صورت درحقیقت امری است- درکل برای شناخت حقایق و قوانینبلی باید دقت کرد  که تغیرات درناسخ ومنسوخ ودطرف  باید مطابق رای الهی باشد نمیشود مثلا همجنسگرائی بهصورتی مباح کرد ویا خمس راز د ومانندان- اینکار  ساده ای نیست- به بهانه اسان کردن- درجهت خلاف شرع حرکت کنیم- پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله –والسلم از شیوخ که هنوز مقام انها پابرجا است واصحاب کبار دربره جنگ بدر وفتح مکه رفرنداوم کرد درحالیکه دستورالهی مشخص بودبرای انکه رشد عقلانی وسیاسی پیدا کندوبعدا  هم مشخص شد که حق باقران مجیدبوده است- امیتاز دادن برای گشترش فضای سیاسی  ودیگر ابعاد به دشمنان برای ان است جامعه از خواب غفلت بیرون بیاید وشاید نعمتهائی داشته باشد این بهقلو حضرت استات جناب اقی مهندس میثمی دال بران نیست رفراندوم درمقابل شورای نگهبان قرار بگیردویادیگرنهاد های مهم سیاسی کشور- اتفاقا دشمن هم همین روش دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99