سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جناب اقای پاکستان میبایست تاریخ منطقه خاور میانه اسلامی-حداق ل مانند اقای –جوزف-وی –میکالف- بداند- که خط دوراندمرزی راانگلیسی ها  ترسیم کردند ودستور اسلامی است از نقشه های کفر- خارج شودیدوبه دستورات اسلامی باز گردید- وگرنه از انها هستیدهرچند نماز وروزه به گیرید- اینخط زمانی کاربرد داشت—کهانگلیسی- پاکستانی وانگلیسی افغانی وجود داشت- امروزه یک مرزسمی است هرمسلمانی سه روزبامسلمان دیگری درقهر باشد واقدام بهروبط دوستانه نکند اهل جهنم است- وپاکستان بداند که مسلمان درنبرد برای اسلام عقب نشنینی نخواهند کرد ولقمه گلو گیر هستند وسرانجام هم پیروز خواهند شد  حل مشکلات باید دوطرفه ویاچند طرفه بین مسلمانان باشدشما به اندازه کافی عقب افتاده اید-چه همسایگان مسلمان وچه همسایگان غیر مسلمانان- شما روز مواچه یک صدهزار سرباز روسی و افغانی درمرزها ی خود بودیدکه دندان اتمی داشت وبه کمک ثروت امریکا-که برای هردلارخود نقشه داردبه حیات خود ادامه میدادید- قدراسلام بدانید- که هیچ مغزمتفکری نمیتواند تمام فاکتورهارا بشناسد ورصد کند وبر انها چیره شود ضیااالحق چه میزان امروز محبوبیت دارند؟؟ از تاریخ پند بگیرید که نژادهاپرقدرت شرقی وغربی  دراسیاب اسلام نرم وپودر شدند- مردم خودراخسته نکنید وبه سمت رادیکال کور وکر نکشانید مسائل درچهارچوب اسلامی به راحتی وشیرینی قابل حل است واین رام بدانید انچنان معمار مجدد اسلامی رحمت الله علیه فرمودند-امریکا شیطان بزرگ است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قبلاز ذانکه وارد بحث اجمالی فلسفه شویم-به این جملات توجه کنید-دونوع مکتب شخصیت سازی  زنان درامریکا درسینما درحال رشد است – یکی انکه نمیدانند واعا به کجا دارند میروند- ودومی زنان عاشق پیشه- این بحث-را- مجری گفتمان- اقای رگگی واتس-باخان هنرپیشه-ایون-راشل-وود درباره فیلمی کهاین خانم این د دونقش متضاد-راکه تاحدی محبوب  امریکائیها است بازی کرده است- عقل دینای حقایق  ثبات است- نه دنیای ساکن—حقایق خصلت ثبات دارند- یعنی درطول زمان تغیر نمی کنند- ثبات را بهقول اقای برگسون –بودن- تعبیر میکنیم درمقابل شدن  که درتغیر است- تغیر دروازه ای است وکلیدی است که به حقیقت اش را بتوانددرک کند- وان حقیقت تفسیر کنند ان تغیراست- مانند انکه دراعداد جمع وتفریق وضرب وتقسیم از حقایق اعداد است- وچون درطول زمان ثابت است پس بی زمان است- درظاهر درک نمیشد بلکه درباطن درک میشود- واز باطنی به باطن دیگری میرود- تا به سرچشمه برسد- زمانی به حقیقتای  رسید که قانون- فرومولی ویا ریاضی ندارد از انجا ببعد شهود است درشهود است که دوحالت دارد درک محض ودرک کاربردی – یعنی فلسفه محض وفلسفه کاربردی-که تبین کننده بواطن است- فلسفه دوحالت امروزه بهخود گرفته است فلسفه سیتسماتیک- مانند ریاضایت- سیری عام دارد ومیتواند زبان خاص وکلی  داشته باشد ودرجهان یکتا باشد چون درک وحی – ولی میتواند چون هنر اززوایه خاص ودرمحدوده خاص با زبان خاص بیانگربخش از حقایق باشد که سازنده ان فرهنگ خاص است- ودرهمان افق پرواز کند ومیتوانددرمورادی اسوه باشد ودرمواردی حمایتگر خلاقیت – وتفسیر ی مقطعی دهد- همچنان توحید هم فلسفهمحض دارد وهم فلسفه کاربردی دارد—در علت العلل است- که سئوالات میتواتند به انتها برسد—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-زمان برای ما به کندی قدم میزد-جهانی  پرازاحساس .اشک واه به روح ما گسیل میکرد- از تنهائی خویش درامده بودیم روح تا سمت چین سفر میکرد—یک عشق ناشناخته بوجود می امد- امروز اشنائی های جدید رخ مینمود-حسی قوی همرهاه غمی واندوه واشک .اه درحیرتی در اور که طاقت سختی میطلبید- دیدگانی که کنترول عقل را ازدستاش  میربائید—خودرا در مرز باختن وافسرده شدن میدید- شمادراتش وماهم درسوختن بودیم- اشنائی که خیلی زود رخت میبست- -چه زود شروع شد وچه زود رفتید  اما خاطره خودرا درخورشید روح حک کردید—چنینی پر جوش وخروش .وهیچان رفتید وچه نرم واسان عروج کردید-چنین حوادت احمقانه دراین جهان بر ای روح های نااشنا چه درهم کوبنده است- زمانی که به بلوغ رسیدن وخودشناختن وخودباوری است—میگفتیم سرنوشت رام است ودردست ما است- ولیسرنوشت فرمانروی ما است-امادرتاریکی روشنائی است- شیران دیروز اسطورهای امروز هستند- این دحسابوکتابی است که از ازل درکتابی نقش بسته است-هروزه جمعی از ما  ازکنار ما میرونند-ضرب اهنگ مار کم میکنند بایدنفسهای عمیق کشید-کسی از حساب وکتاب جهان سردرنمیاورد- به هوش باشیم روزی سرنوشت هم با ماچنین کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باتسلیت فراوان برای جوانمردان – جان برکف دریائی ایران  که بسیارجانسوز است – ولی به نظرمیرسد کم توجهای شده است شاید جوان دانشجو پشت فرمان بوده است که حداقل پانزدهسال میبایست  کاراموزی کند- اینکه میگویند د رادار راهای هردو کشتی قطع شده بوده است ویا باهم اس ام اس زدند شادی دروغ های ساخته-پرداخته شده چینی هست- وایشان مترسیده است کشتی از اتومتیک خارج کند انزمان رایابی مشکل میشود وهمان لحظه بیاداحتمال میداند وکشتی راترک میکردند وشایدتهران دستور ماندن داده است-  در حکومت سابق پلید- به یک جناب سروان در کرمانشاهان یک تانک گفتند به فلان واحد درخط مقدم جبهه برو  زمانی بین ایران وعراق اختلاف بود ایشان مدوام نقشه برداری کرد و واردخاک عراق شد رفت جلومیرسد به جائی یک فرد داشته است گوجه سبزمیفروخته است پیاده میشود-که گوجه سبز بخرد صحبت میکند ان فردمتوجه نمیشده است- ودرضمن جزو افراداطلاعاتی  عراق بوده است بیسم رابازمیکند وگزارش میدهد- ایشان به سرعت بر میگردد در نزدیکی مرز عراق ایشان میگیرد وجریان میپرسد وایشان میگوید نقشهای که بهمن داد علط بوده است .خلاصه جریان به صدام میگویند صدام جریانرا به شاهمیگوید خلاصه ازاد میشود ایشان به مرکز زرهی شیراز امده بود .گفته بودنقشه خوان ی بیاساعات زیادشود معاون دانشگاه بود این درس طبق اصول امریکائی ها بوده است- ولی تمرین  انها انجام نمیشد که از تکزاس چندین نقطه تا نیویروک میرونند- امید است که انشاالله دیگرتکرار نشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- باتسلیت فراوان برای جوانمردان – جان برکف دریائی ایران  که بسیارجانسوز است – ولی به نظرمیرسد کم توجهای شده است شاید جوان دانشجو پشت فرمان بوده است که حداقل پانزدهسال میبایست  کاراموزی کند- اینکه میگویند د رادار راهای هردو کشتی قطع شده بوده است ویا باهم اس ام اس زدند شادی دروغ های ساخته-پرداخته شده چینی هست- وایشان مترسیده است کشتی از اتومتیک خارج کند انزمان رایابی مشکل میشود وهمان لحظه بیاداحتمال میداند وکشتی راترک میکردند وشایدتهران دستور ماندن داده است-  در حکومت سابق پلید- به یک جناب سروان در کرمانشاهان یک تانک گفتند به فلان واحد درخط مقدم جبهه برو  زمانی بین ایران وعراق اختلاف بود ایشان مدوام نقشه برداری کرد و واردخاک عراق شد رفت جلومیرسد به جائی یک فرد داشته است گوجه سبزمیفروخته است پیاده میشود-که گوجه سبز بخرد صحبت میکند ان فردمتوجه نمیشده است- ودرضمن جزو افراداطلاعاتی  عراق بوده است بیسم رابازمیکند وگزارش میدهد- ایشان به سرعت بر میگردد در نزدیکی مرز عراق ایشان میگیرد وجریان میپرسد وایشان میگوید نقشهای که بهمن داد علط بوده است .خلاصه جریان به صدام میگویند صدام جریانرا به شاهمیگوید خلاصه ازاد میشود ایشان به مرکز زرهی شیراز امده بود .گفته بودنقشه خوان ی بیاساعات زیادشود معاون دانشگاه بود این درس طبق اصول امریکائی ها بوده است- ولی تمرین  انها انجام نمیشد که از تکزاس چندین نقطه تا نیویروک میرونند- امید است که انشاالله دیگرتکرار نشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – بسیار مایل هستم اساتید بزرگوار من را دراین باره راهنمائی کنند- تحقیقات جدید درباره کل دانی ها- بخوبی روشن میکنند که انها یهودی نیستند- احتمالا از نژاد حضرت نوح علیه السلام هستند- تا دوقرن ونیم قبلاز مسیح علیه السلام اطلاعات را بدست اوردند که ازا شخصی بنام – نئوم- یادمیکنند- هیچگاه زبان عبری زبان انها نبوده است –  وزبان اخر انها زبان ارامی است- انها یاخود ویادیگران  به انها دین-خبر- میگفتندزیرا بیست وهفت بار دین عوض کردند وتمام این بیست وهفت دین را باهم اجرا میکردند وکتب انهارا میخواندند وهم انهارا ملحد میشناختند وبامذاهب دیگر مداوم درجنگ بودند بخصوص با یهود-لذا کلمه - دین وخبر کلمه ارامی است- وهمین طور زبان عوض میکردد دوشاخه شدند شاخه اروپائی که به قبرس رفتند وسپس به سکت روم وغرب رفتند ودسته دوم به ایران وترکیه وهند رفتند و وای درعربستان دکر نشده است ولی احتمالا به انجاهم رفتند- بیشتر در سوریه دربخش فلسطین ودرعراق دربابل- دراین احتمالا درهمدان هستند-=نژادانها نسطوری است درقبرس کاتولیک شدن ولی کاتولیک های عراق انهارا میکشتند ووانهاراقبول نداشتند-کلمه کل دانی یک رهبرمسیحی قبرس به انهاداد- یعنی کل +دانی- دلیل این بود کاتولیک به انهاکاری نداشته باشند- این کلمه هم بایدارامی باشد وبرای بهودی رهبرانها درقبراس از حضرت مسیح علیه تقاضای کمک کرد که مشکوک بهنظرمیرسد- زیرا حضرت مسیح علیه السلام درجواب گفته است من بزودی عروجمیکنم وقت یا ایشانندارد ویا حضرت مسیح علیه دارد که به ایشان برسد یکی از حواریون نزد ایشان-خواهدامد- عنوان مقاله کلدانی ها –حقایق وافسانه ها- اقای –فرد-اپریم- نوشت9 است  شاید همدان به همین علت وجود نسطوریان که غالبا کنار رودخانه ودریا وشهرهای مهم مذهبی بودند- همدان شده است البته میگوینئد علت کلمه همدان به خاطر قبیله حمدان عرب  یمنی  است- که شیعه بودند وجائی درقم نبودوانها نزدیکترین محل امن همدان تشخیص دان که مسلفرت مداوم به قم داشته باشند- انها هم اطلاعاتزیادی راجع ادیان های سابق داشتد- ومادهاهم اطلاعا زیادی راجع مذاهب قبل داشتند هفت قلعه نشان از هفت قوم ومذهب میتواندباشد- درهرحال امیداست که انشاالله به حقایقی بهتری دست پیدا شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است – بسیار مایل هستم اساتید بزرگوار من را دراین باره راهنمائی کنند- تحقیقات جدید درباره کل دانی ها- بخوبی روشن میکنند که انها یهودی نیستند- احتمالا از نژاد حضرت نوح علیه السلام هستند- تا دوقرن ونیم قبلاز مسیح علیه السلام اطلاعات را بدست اوردند که ازا شخصی بنام – نئوم- یادمیکنند- هیچگاه زبان عبری زبان انها نبوده است –  وزبان اخر انها زبان ارامی است- انها یاخود ویادیگران  به انها دین-خبر- میگفتندزیرا بیست وهفت بار دین عوض کردند وتمام این بیست وهفت دین را باهم اجرا میکردند وکتب انهارا میخواندند وهم انهارا ملحد میشناختند وبامذاهب دیگر مداوم درجنگ بودند بخصوص با یهود-لذا کلمه - دین وخبر کلمه ارامی است- وهمین طور زبان عوض میکردد دوشاخه شدند شاخه اروپائی که به قبرس رفتند وسپس به سکت روم وغرب رفتند ودسته دوم به ایران وترکیه وهند رفتند و وای درعربستان دکر نشده است ولی احتمالا به انجاهم رفتند- بیشتر در سوریه دربخش فلسطین ودرعراق دربابل- دراین احتمالا درهمدان هستند-=نژادانها نسطوری است درقبرس کاتولیک شدن ولی کاتولیک های عراق انهارا میکشتند ووانهاراقبول نداشتند-کلمه کل دانی یک رهبرمسیحی قبرس به انهاداد- یعنی کل +دانی- دلیل این بود کاتولیک به انهاکاری نداشته باشند- این کلمه هم بایدارامی باشد وبرای بهودی رهبرانها درقبراس از حضرت مسیح علیه تقاضای کمک کرد که مشکوک بهنظرمیرسد- زیرا حضرت مسیح علیه السلام درجواب گفته است من بزودی عروجمیکنم وقت یا ایشانندارد ویا حضرت مسیح علیه دارد که به ایشان برسد یکی از حواریون نزد ایشان-خواهدامد- عنوان مقاله کلدانی ها –حقایق وافسانه ها- اقای –فرد-اپریم- نوشت9 است  شاید همدان به همین علت وجود نسطوریان که غالبا کنار رودخانه ودریا وشهرهای مهم مذهبی بودند- همدان شده است البته میگوینئد علت کلمه همدان به خاطر قبیله حمدان عرب  یمنی  است- که شیعه بودند وجائی درقم نبودوانها نزدیکترین محل امن همدان تشخیص دان که مسلفرت مداوم به قم داشته باشند- انها هم اطلاعاتزیادی راجع ادیان های سابق داشتد- ومادهاهم اطلاعا زیادی راجع مذاهب قبل داشتند هفت قلعه نشان از هفت قوم ومذهب میتواندباشد- درهرحال امیداست که انشاالله به حقایقی بهتری دست پیدا شود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99