سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا شخصی است- باالهام از نظریات حضرت مجاهد جناب اقای مهدس لطفالله میثمی- رحمت الله علیه-بحث اصول گرا واصلاح گرا-که طبق استراتژی اسلامی هیجکدام بن بستی نخواهند داشت- زیرا هردود رایک ستراتژی دارا هستندوهردو  درمتن اسلام عزیزهستند- درتاکیتک فرق دارند-بیشتر اصلاح طلب ان نیست که به  قوانین  اصول گرا  بادید ایراد ونقص به اصول گرا میبیند- حتی مسئله ناسخ ومنسوخ هم نیست درتفسیرالجلالین-میفرماید –ماباید شکل وفرم ناسخ منسوخ به یکسری قانون برسیم- درکل میتوان گفت خداوندمنان بهخاطر مردم بعضی حکم را رااسان تر کرده است دان تفسیر تاحدی بخوبی بیان میکند که ایات قران بود دسته بزرگتقسیم میشود- یکی تبین قانونها بر اساس واقعه ویاسئوال که به ان اسباب نزول گفته میشود ومابقیه قران برای بیان احکام به صورت درحقیقت امری است- درکل برای شناخت حقایق و قوانینبلی باید دقت کرد  که تغیرات درناسخ ومنسوخ ودطرف  باید مطابق رای الهی باشد نمیشود مثلا همجنسگرائی بهصورتی مباح کرد ویا خمس راز د ومانندان- اینکار  ساده ای نیست- به بهانه اسان کردن- درجهت خلاف شرع حرکت کنیم- پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله –والسلم از شیوخ که هنوز مقام انها پابرجا است واصحاب کبار دربره جنگ بدر وفتح مکه رفرنداوم کرد درحالیکه دستورالهی مشخص بودبرای انکه رشد عقلانی وسیاسی پیدا کندوبعدا  هم مشخص شد که حق باقران مجیدبوده است- امیتاز دادن برای گشترش فضای سیاسی  ودیگر ابعاد به دشمنان برای ان است جامعه از خواب غفلت بیرون بیاید وشاید نعمتهائی داشته باشد این بهقلو حضرت استات جناب اقی مهندس میثمی دال بران نیست رفراندوم درمقابل شورای نگهبان قرار بگیردویادیگرنهاد های مهم سیاسی کشور- اتفاقا دشمن هم همین روش دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-شرکت معروف-کلوب سام- که دارای فروشگاه مختلف وبعضی معظم است63 ازصبح امروز از طرفکاخ سفید به خاطر ازدیاد حقوق  ودادن پاداش بدون کار بدون انکهاز مالیات خود کم کند تقدیر شد بلافاصله 63از فروشگاه خودرا بست- وفعلا 573 فروشگاه درامریکادارد ولی بعاد اعلام کرد دوازدتای ان را کاملترباز خواهد کرد . باعث  شوک مردم شده است – این فروشگاه متعلق به خانواده –والمارت ست-درخانه انه یک له کان کوچکی درست کردند یک حیوان معروف به تنبلروی پله گان درحال نقاشی بر روی بوم است کمی دم میکشد مدتی تماشا مکیندپسرخانواده میفرماید ما به سرعت دوچرخه رسیدیم-الان بحث فراوانی دریتباره شده است اقای بنانن که کتابمعروف خودرابرضد اقای ترامپ نوشته است- که خبرنگاران بهان – جیهادی رایتنگ- نوشته جهادی گفته اند- امروز سخنرانی کرده است که مندرکتاب خود گفته ام ورشگستگی وبحران از بالا تا پائین است الان افراد زیادی دراینباره دارند صحبت میکنند-خبر دوم که سی –ان-ان بهاقای ترامپ لقب بدفکر داده است اعلام که اقای ترامپ فرمودند که دوملتی را من قبول ندارم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-منبع-سایت شیعه نیوز- تلگرام-مشاور امنیت ملی کاخ سفید- در اظهاراتی گزاف- ایران رابه ایجاد- در گیری های فرقه ای درمنطقه غرب اسیا متهم میکند- وخواستارمقابل باتوان فزاینده کشورمان شد- جناب اقای ترامپ بیان کردند سیاست خارجی من همهاش برای بهره مندی منافع امریکا است یکنوع سکلولار مخصوص جهان سوم تعبیه کرده است- برای کش.رجهان بالگوی خاصی وحتی بعضی مذاهب بصورت خاصی تبلیغ میکند- مشخص است- لطفا سکولار ایتالیائی رامطرح کنید- که به کوبائی گفته است-چرامذهبی نمیشود یکی از اقایان فرموده است مگربرای حرف اقای پاپ ارزشی قائل هستید؟ مگربرای جان انسانها ارزشی قائل هستیتد نمونه ان یمن –غزه وخاورمیانه-شما کهالف وبای اسلام رایانمی شناسید ویاخودرا به تجاهل میزنید که منفعت شما دران است-نخست وزیرلبنان دراظهارتی تفرقه افکنانه تاکید کردن که لبنان به نقض حریم هوائی این-کشور-از سوی جنگنده های  اسرائیل وهم چنین حمله صیهونیست ها به مواضع نیروهای حزب الله در سوریه- هیچ پاسخی نمیدهد- وایشان خودرافردی انساندوست وانقلابی میداند-پس اجازه بدهید صیهونیست واردلبنان شوند وکار حزب الله یک سره کنند- اخیرااعلام شد دریمن مرض دیفتری درحال شیوع است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تفسیر الجلالین-درک من از مقدمات ایشان- این است که طرح جالبی را مدنظرداشته است که تاکنون پیاده نشده است- وان این است- یک جریان کلی را از قران بیرون  بیاوریم –فرض کنین از خدا انسان وهستی شروع شد وبه خداوندمنان ختم میشود- کل ایات را دراین مسیر مرتب کنیم واگربین ایات فاصله افتادباحدیث انرا پر کنیم-فرض کنید یک انشا مینویسیم- درباره مادر- ایشان معتقد استکه دراین سیر ایاتی که درک دقیق نداریم تاحدی مشخص میشود- ایشان درمقدمه میفرماید خموز سر اینکیه این تفسیر محبوب شده است مشخص نیست ولی به نظر حقیر مشخص است- اول تفسیر یک تفسیر براساس مذهب شافعی است که مذهب شافعی بشاز دیگران حدیث دارد وبسیارعقلانی تراز دیگران است بااسرائیلات ودیگر تفیسر های به رای مخالفت شدید کرده است ونکته دیگر که درمقمه اشاره میکند هم تفسیر بالمثور است- یعنی قواعد ادبیات عرب را دخالت داده  است  وهم از احادیث استفاده کرده است وهم تفسیربالتفسیر است- دران ایات شناخته شد به ایت ناشناخته شده سود جسته است ودرضمناز عقل ستفاده کرده است ودرضمن بسیارساده نگاشته شده است وهرفرد باهرمعلومات میتواندازان استفاده کند- تقریبا به تفسیرالمیزان ونمونه نزدیک شده است- دراین شرایط درک والهام بهتر رشد میکند- گرچه این نقطه ضعف رادارد که واردبسط معنای  ایه نشده است- ولی این امر درتمام تفاسیر بر ادران سنی درقدیم بوده است-که اختلافات  زیادی دربسط معناداشتند واخیرا تفاسیر ازعلوم جدید ودرک جدید  کاربرد گرفتند-بحث تفسیر به رای یک بحث کشافی است- که درعلوم مدیریت  غربی به ان توجه شده است- به نتایج دقیقی رسیدند – درغرب علم مدیریت از سازمانهای اقتصادی شروع شد- وسپس وارد واردسازمانهای بسیارمعظم ماند پنتاگون- مرکز نظامی وسیا- مرکز اطاعاتی – وزرات امور خارجه وکم کم به اموزش وپروش ودانشگاه سورانجام تاثیرات ان در امورخانواده شد- یک شرکت معظم امریکائیکه کارخانه پارچی بافی داشت ومدل پارچه هممیزد ودرمدل پارچه تحقیقات زیادی داشت این کارخانه با شکستن میل لنگ کارخانه  روبرو شد خیلی تعجب کردند- متخصصین  بکار وداشتند تاعلت مشخص شودمتخصصین قبلی یک خردگی میکرودرمیل لنگ تشخیص دادند.گفتند تا دوسال کار مکیند این اطلاعلات به طبق سوم دادمیشد واز از طبقه سوم بایدبه طبقه اول میرفت- درمورد مدل هم که دراول ممتاز بود درانهم باشکست روبرو شد متخصصی اوردند تاعلت شکست رامشخص کنند- انها متوجه شدندمدتها براساس علمی سلیقه مردم ورقبا رابخوبی درک میکردند وکنترول میکردند رقبا درمرحله اول فقط چهاردرصد از انهارا بدست اورده بودند وچون هزینه بسیارزیاد بود فاصله تحقیق  رازیاد کردند- تحقیق بعدنشاندادکه رقبا به چهارده درصد رسیدند- بر اردانها این بود زمان زیادی طول میکشد تا مثلا به بیست درصدبرسدولی به سرعت این رقم به چهل درصدرسید وباعث ورشکستگی شد- لذا شرکت از متخصصی درخواست کمک کرد با پاداش سنگین فقط یکنفر باخلاقت مدیریت  که تممراحل از متخصین برجسته انتخاب کرد وتمام ئمشاورین شرکت های دیگر باانها مباحثه کرد-متوجهشد یک تعصب جاهلی درافراد خودی وحجود داشته است که مطالب راتفسیربه رای میکردند-منصفانه تصمیم نمیگرفتند وتکنیکی ایشان بخرج دادکه این تفسیربهرای کنار میرئ ود وان نیت تمام رای ها رقبا ودیگران اول تدریس میکند وسپس از انهامیخواهئ علم جدید رابوجوداورند وبعدازان باز باتکنیکی به نتیجه میرسد- دراین تکینک افرادپس از مطالعات زیاد به کنفرانس برای  انتخاب نظر میدهند هریک ساعت ربع ساعت هرکس دراطاقی تنها بیادفکرکند وتصمیم منصف بگیرد وسعیکند خلاقیت خودرا بکارببندد برای انکار کارهائیبایدانجامدهدکهاولا درامش باشد وهیچ نگرانی نداشته باشد- وغیره ودرکنفرانس هرکس به نوبت مدیر میشودرای خودرا میدهد ومورد تجریه وتحیل واقعذمیشود وهرجا مبهم است با به دانشگاه ها ومراکز تحقیقات قراردادبست که انرا برای شرکت حل وفصل کنند دراین جریان تعریف عقل مدریتی وتخصصی تغیر کرد وروشها تغیر کردند- زمانی کهمن دانشچوی فوق لیسانس درمدیرت بودم پیشنهادادم بخشی اززمانی که درخلوت هستندنماز ودعا ودرخواست خداوندمنان کنند واینراهم طبق قواین غربی تست شود ولی شایعاتی شد که فلانی میخواهدعلم  غربی رابافقه عوض کند-تا اسلامی شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تفسیر الجلالین-درک من از مقدمات ایشان- این است که طرح جالبی را مدنظرداشته است که تاکنون پیاده نشده است- وان این است- یک جریان کلی را از قران بیرون  بیاوریم –فرض کنین از خدا انسان وهستی شروع شد وبه خداوندمنان ختم میشود- کل ایات را دراین مسیر مرتب کنیم واگربین ایات فاصله افتادباحدیث انرا پر کنیم-فرض کنید یک انشا مینویسیم- درباره مادر- ایشان معتقد استکه دراین سیر ایاتی که درک دقیق نداریم تاحدی مشخص میشود- ایشان درمقدمه میفرماید خموز سر اینکیه این تفسیر محبوب شده است مشخص نیست ولی به نظر حقیر مشخص است- اول تفسیر یک تفسیر براساس مذهب شافعی است که مذهب شافعی بشاز دیگران حدیث دارد وبسیارعقلانی تراز دیگران است بااسرائیلات ودیگر تفیسر های به رای مخالفت شدید کرده است ونکته دیگر که درمقمه اشاره میکند هم تفسیر بالمثور است- یعنی قواعد ادبیات عرب را دخالت داده  است  وهم از احادیث استفاده کرده است وهم تفسیربالتفسیر است- دران ایات شناخته شد به ایت ناشناخته شده سود جسته است ودرضمناز عقل ستفاده کرده است ودرضمن بسیارساده نگاشته شده است وهرفرد باهرمعلومات میتواندازان استفاده کند- تقریبا به تفسیرالمیزان ونمونه نزدیک شده است- دراین شرایط درک والهام بهتر رشد میکند- گرچه این نقطه ضعف رادارد که واردبسط معنای  ایه نشده است- ولی این امر درتمام تفاسیر بر ادران سنی درقدیم بوده است-که اختلافات  زیادی دربسط معناداشتند واخیرا تفاسیر ازعلوم جدید ودرک جدید  کاربرد گرفتند-بحث تفسیر به رای یک بحث کشافی است- که درعلوم مدیریت  غربی به ان توجه شده است- به نتایج دقیقی رسیدند – درغرب علم مدیریت از سازمانهای اقتصادی شروع شد- وسپس وارد واردسازمانهای بسیارمعظم ماند پنتاگون- مرکز نظامی وسیا- مرکز اطاعاتی – وزرات امور خارجه وکم کم به اموزش وپروش ودانشگاه سورانجام تاثیرات ان در امورخانواده شد- یک شرکت معظم امریکائیکه کارخانه پارچی بافی داشت ومدل پارچه هممیزد ودرمدل پارچه تحقیقات زیادی داشت این کارخانه با شکستن میل لنگ کارخانه  روبرو شد خیلی تعجب کردند- متخصصین  بکار وداشتند تاعلت مشخص شودمتخصصین قبلی یک خردگی میکرودرمیل لنگ تشخیص دادند.گفتند تا دوسال کار مکیند این اطلاعلات به طبق سوم دادمیشد واز از طبقه سوم بایدبه طبقه اول میرفت- درمورد مدل هم که دراول ممتاز بود درانهم باشکست روبرو شد متخصصی اوردند تاعلت شکست رامشخص کنند- انها متوجه شدندمدتها براساس علمی سلیقه مردم ورقبا رابخوبی درک میکردند وکنترول میکردند رقبا درمرحله اول فقط چهاردرصد از انهارا بدست اورده بودند وچون هزینه بسیارزیاد بود فاصله تحقیق  رازیاد کردند- تحقیق بعدنشاندادکه رقبا به چهارده درصد رسیدند- بر اردانها این بود زمان زیادی طول میکشد تا مثلا به بیست درصدبرسدولی به سرعت این رقم به چهل درصدرسید وباعث ورشکستگی شد- لذا شرکت از متخصصی درخواست کمک کرد با پاداش سنگین فقط یکنفر باخلاقت مدیریت  که تممراحل از متخصین برجسته انتخاب کرد وتمام ئمشاورین شرکت های دیگر باانها مباحثه کرد-متوجهشد یک تعصب جاهلی درافراد خودی وحجود داشته است که مطالب راتفسیربه رای میکردند-منصفانه تصمیم نمیگرفتند وتکنیکی ایشان بخرج دادکه این تفسیربهرای کنار میرئ ود وان نیت تمام رای ها رقبا ودیگران اول تدریس میکند وسپس از انهامیخواهئ علم جدید رابوجوداورند وبعدازان باز باتکنیکی به نتیجه میرسد- دراین تکینک افرادپس از مطالعات زیاد به کنفرانس برای  انتخاب نظر میدهند هریک ساعت ربع ساعت هرکس دراطاقی تنها بیادفکرکند وتصمیم منصف بگیرد وسعیکند خلاقیت خودرا بکارببندد برای انکار کارهائیبایدانجامدهدکهاولا درامش باشد وهیچ نگرانی نداشته باشد- وغیره ودرکنفرانس هرکس به نوبت مدیر میشودرای خودرا میدهد ومورد تجریه وتحیل واقعذمیشود وهرجا مبهم است با به دانشگاه ها ومراکز تحقیقات قراردادبست که انرا برای شرکت حل وفصل کنند دراین جریان تعریف عقل مدریتی وتخصصی تغیر کرد وروشها تغیر کردند- زمانی کهمن دانشچوی فوق لیسانس درمدیرت بودم پیشنهادادم بخشی اززمانی که درخلوت هستندنماز ودعا ودرخواست خداوندمنان کنند واینراهم طبق قواین غربی تست شود ولی شایعاتی شد که فلانی میخواهدعلم  غربی رابافقه عوض کند-تا اسلامی شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—پایگاه داده- یا سایتwiki how))-که به فارسی هم معرفی شده است—که به ارائه چگونگی انجام امور-میپردازد- بیشاز 36500 مقاله به زبان انگلیسی دارد- تمم محتوای این سایت-زیر مجوز-کریتیو-کامانز-=خلاقیتهای عمومی ومعمولی-منتشرمیشود- باینعنوان کهچگونه دختران میشود جذب کرد- راهای زیادی را مطرح کرده است که اولین انها شایدساده ترین باشد-از جهتی مورد توجه من واقعه شده است که نقش ایمان ایا دربرزخ بادی مطرح شودویا ایمان مذهبی  را چگونه بایدمطرح کرد-!!دونوع متد را بیان میکند-متد اول خوشحال کردن ان خانم است—مرحله اول شناخت ایشان است- با ایشان صحبت کنید وبه حرف های ایشان بخوبی گوش کنید-از خانواده ایشان سئوال کنید- ودرجائی که رشد کردن وچگونه رشد کردن- از مذهب وسیاست شناسی ایشان صحبت کندید- واز تفریحاتی که ایشان دوست دارد- در مقابل جوابها هرگز بی ادبی وانتقادی نکنید- انها برای خودشان هستند نه برای شماها- به عقایدایشان احترام بگذارید- وبه برداشت های ایشان- وایمان ایشان- دختران دوست دارند چون پسران ومردمان بزرگ به انها نگریسته شود ورفتار شود- اگر میخواهیددختران به سمت شماجذب شوند وشمارا فردی جذاب بنگرند بهانها همهان احترام که به مردان بالغ ومردمان بالغ میگذارید- بعنوان مثال شما به چه سرگرمی علاقمندهستید وبعد سئوال کنید چگونه به سمت ان کشیده شدید- این اغاز سئوال حتی از بزرگان است-مرحله دوم-از مطالی وحدت اشتراک درجامعه است عکس سریک گربه ملوس بین دختر وپسر کشیده است که در ذهن انها است- ودخترخانم از گربه خوداش که متالیکا است یعنی رنگ متالیک (یعنی رنگ فلزات کهمهترین ان سفیدنقره  وابی است )دارد- ومیپرسد به اقای پسرازمتالیکاخوشتان امد-؟؟ حال از موزیکی که ایشان خوش شان می اید- وفیلمی که اخیرا دیده است- وکارها وچیزی های ایکه زمان بیکاری به ان میپردازد- وان کارهادی که وجه اشتراک دارید رابیان کنید-بهترین موضوعاتی است که میتوایند همدیگر را به خوبی بشناسید- وبه هم نزدیک شوید-مرحله 3-خودرا به مثابه دوست خوب نشان دهید- اگر ما تضمین دهیم که شما در میدان دوست خوب انها قرار نمیگیرد ما حقیقتا دروغ گفتیم- خوب بودن خود وجذاب بودن خودرا به ایشان نشا ن-دهید  که بهترین روش برای جذب کردن است – وبه ایشان نشان دهید که بودن ایشان باشما چقدر انهارا خوشحالتر خواهد کرد- وچقدر شما باانها بیشتر خوشحال تر میشوید—همیشه درزمانهای سخت همکاری وحمایت کنید- وسعی کنید ذهن انهارا از مشکلاتی که دارند خارج کنید-به مشکلاتی کهدارند بادقت گوش کنید-مرحله چهارم هیچگاه مانند گیاه  پیچنده به گیاه دیگر نسبت به انهانباشید-وبه انها خیره نشوید-چون عقاب همیشه دراطراف انها نباشید-وسعی نکنیداز هر بحثی چیزی بگوئید- خیره نشویدبخصوص به قسمتهای جذاب دختران-هیچگاه دربارهروشهای سکسی پیچیده صحبت نکنید-تا ایشان رابخوبی نمی شناسید جملات را عاشقانه خوشحال کننده نگوید-چون ممکن است دران زمان علاقهای به این نوعموضعت نداشته باشد- ومسلماجذابیت شمار اکم خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بخش دوم-مقاله جناب اقای رضاداوری- اردکانی-رحمت الله علیه-در دیدار با اعضای انجمن –اندیشهوقلم—تاسیس-این انجمن-و دیدارها-و- نشست های- ان راامید بخش دانست- واظهار کرد—هرچند که تکنولوژِی—وظیفه- تفکر- را نیز به عهدهگرفته(مانند-موبایل- برده موبایل) ومخصوصا-گسترشذفناوری- اطلاعات دیگر-مجالی برای تفکر رانمی گذارد- اما این وضع- حتی-اگر پایان دوران مدرن- باشد—ا را پایان تفکر نمیتوانست- وباید به اینده امیدوار بود-این بحث جان کلام ان بزرگوار سترگ اندیش است-عرض کنم- همیشه جمع متفکرین  نتایج انها هرچه باشدامیدوار کننده وراه نجات رانشان میدهد وخداوندمنان کمک میکند- وحتی حدیثداریم از نورمومن بترسید این مطلب خداوندمنان میگوید که سربه ماورامیکشد که شما افرادجاهل درک نمیکنید- درحدیث ی از امام صادق علیه السلام فرمودندقران بخوانید واستدلال انها رابخوبی درک کنید ودرزندگانی از نوع متد استدلال قران سودبجوئید من شخصا دردانشگاه لندن در دروسی یکبرگ انرانخوانده بودم بکاربردن وموردتائید  استاد قرار گرفت وحتی خواندن قران نور عقل را زیاد میکند- ودرمواردی شفل بخش است ولو درک ساده ای از ایات قران داشته باشیم- اقای کانت میفرماید این جهان معمای بزرگی است ولی دراین معما که مانند تاریکی است مداوم فکر کنید سودمندی زیادی دارد ومکمن است روزیهم حل شود سودمندی از این جهتا است گرچه ومدتها راه حل ها شکست میخورد- ولی انسان برای رسیدن به راه درست کمک میکند که ناگهان الهام درستی پیدا میکند کهبرای کسی بدون این تجربیات بتواند راه حل پیدا کند-2000 سال دیگر است- عامل انکه در جوامع  اسلامی مرم تفکر نکردند خودعلمای اسلامی هستند- چرا چون برای دستورات الهی حکمت ساختند که غلط بود مثلا خداوندمنان درقران میفرماید ما این ستارگان بودن ستون ساختیم تفسیر میکردندستون داردولی نامرئی است چون بدون ستون امکان ندارد ولذا علما میفرمودند فقط قران بخوانید واینرادرک نمیکردند که انسانها تفکر کنند ولو سرانجام به جهنم- بروند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99