سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-یک کمپین یک خانمی راه انداخته است- بنام-#من هم- ازخانم هائی که به انها یا اضطراب جنسی ویا جنایت جنسی رخ داده است فرمدند دراین کمپین ثبت نام کنید ویک اگاهی در روزنامه های انلاین بدهید-  یکفرم خاص نوشتن  داردماننند یک کارت دورابی است کهشمام این تجربه داشتهاید وحال به خانم هائی که جرئت نمیکنند- افشا گری کنند جرئت بدهید ودل داری بدهید وراه حل بدهید که انها چنین کنند- تعدادزیادی درسایت های فرنسهاز سرساراروپا نوشتن واین کمپین اخیرا به المان رسیده است—رسایت فرانسه دوخانم درویدود یکی بیان میکند-من بااقائی رفت وامدمعمولی داشتم- ویک دفعه بهمن گفت یک دوش حمام بگیر-من مقاومت کردم مجبور کردکه دوش حمام بگیریم وسپس دست وپای منرا باطناب بست وبه من تجاوز کرد وبعدفرمودندهروقت خواستی برو- این اقا اگر روز اول به ایشان میفرمودند که این کارکمی خطرناک است جناب اقا مسخره میکردند که شمافکر میکنید همه مردان حیوان هستند-خانم بریبژِت باردو- یک مصاحبه کرده است- که سایتهای بسیار زیادی انر منعکس کردند زمانی ایشان بمب جنسی فرانسه بودوبعدا افتخار سینمای فرانسه بود انشااالله- این گفتمان راترجمه میکنم- ایشان فرمودند خانم ها اینقدرهیاوهو نکنند من دراوائل سینما بسیار رنج کشیدم- که کسینمیدادندولی کسی هم جرئت منرامضطرب جنسی  کند- بعدمیفرماید من فقط یک دوس مرد دارم ا ززمان قدیم که ایشاناقای الن دولن است فقط با تلفن باایشانگاهی ارتباط دارم که سالها ماباهم دوست بودیم وبعدمیفذمیاد حال خیر ولی پس از مرگ روی سنگ من بنویسید حیوان انسان نما؟؟! یعنی این حاذبه جنسی با معرفت ومعنویت-همراه نشد از انسان یک حیوان انسان نما میسازد-خانم-وود- هنرپیشه معروف امریکائی –که قبلا چند نکته ای درباره ایشان نوشته ام- میفرمیاد- مازنان درامریکا مانندفرشتگان که بال دارند میخواهیم به اروزهای طلائی خودبرسیم ولی هیچگاه پرواز نمیکنیم وهمیشه درخیال پرواز هستیم- دریک فیلم کمیک بخشی نقش یکزن فاحشه عاشق پیشه است-ایشان میفرمیادمن جدال سنگینی  با کارگردان کردم که اینقش مخالف اعتقاد وباورمن است ولی کارگردان قبول نکرد- ما به فحشا –ولواندک ابرو دادیم-  یعنی زنان میتوانند دراین حد نزول کنند ومحترم باشند- حتل چرا فحشا درغرب است درحالیکه ارتباط ازاد محترم استدیروز درفرانسه زنان فرمودند بهصد زن برجستهفرانه کهازما درباره ازادی جنسی معقول دفاع کنید چرا تعدد زوجاتنیست ازدواج موقت نیست-حال جوان چراباوجودانکه باچنددختر دائما دارتباط است –چرابه سمت فحشا میرود-برای انکه متوجه میشود فلان خانم بسیار دراوبط جنسی استاد است وبرود وانجا یادبگیرد وبه دوستدختر خودبگوید به نزدایشان برونند ایا راه حل دیگیری وجودندارد- کم کم انسان انس میگیرد بخصوص این زنان تجارب زیادی درباره مردان دارند که دختران ندارند- وایشان تلفن میزد به دوست دخترایشان که چکارکن- وچگونه رفتارکن- تعدد زوجات برای بعضی به مسافرت طولانی میروند یک راه نجات است- یک مجله اسپانیائی است به معنای مدل درروی مجلهعکس یک زن برهنهدریکحالت خاصانداختهداست ونوشته است ایشان اسوه مدلها هستندوباعث افتخاراسپاینا؟؟!! درهرحال مابایدازغرب خوب هارابگیریم وتحت تاثیر افکاربچه گانه انها نباشیم انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درالمان-قطارشمال راین فالیای غربی وپائین ساکساونی حرکت متوقف شد- سازمان قطار المان- یک هشدار پیشگیرانه داده است –بعلت وقوع دراینده طوفان –فریدیرککتا امروز خودر ادرحد هوریکان رسانده است-متوقف میشد –امید است انسانها هم خودشان درجهت مثبت ترقی دهند – دوم تبلیغات سلفیگری درعرض شش سال سه برابر شده است- وانگاه دم خروس بیرون میزند-وگفتهاند دیگرنپرسید که شما ازکجا امدهاید- شخصیت بسیارجالب درموسیقی وهنرپیشگی ودرتلویزیون ازافراد مهاجرین پیدا شدند- یک تجاوزگر حرفهای گفته است من بیشترخانم های مهاجرین موردهدف قرارمیدادم- -از سال جدید میلادی تمام خارجیان ازبهداشت سالم برخوردارخواهند شد- درروز اسپانیائی  نوشتهذ است اقایزماکرون برای اولین بار یک وزیرتبلیغات انتخاب کرده است که با تبلیغات جعلی بجنگند- که ضربات مهلک به فرانسه زدن-تازمانی که به ایران میزدند-محبوب بودن ومنطقی بودند- اسپانیا که درمقابل کاتونیا کم اورده است درست مانند اقای ترامپ انرابه گردن سایبری روسها-انداخته است وبخصوص کانال-ار-تی روسیه امروزی که میگوید خط دهنده-جداطلبانه است  وایشان فرموده است من به وظیفه قانونی خود عمل میکنم سردم داران جدای طلب قبول کردن که تحرکات سیاسی قبلی خود قانونی نبوده است-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله ارحمن الرحیم- بنابر وشته – ازسیات پرتقال نیوز-کشور پرتقال درمیان کشورهای اروپائی- بلاترین ظرفیت پذیرش  فرهنگهامذاهب های مختلف را دارا است-مطابق مطالعات المان بوسیله سازمان –کمسیسسونرعالی برای مهاجرین- ودیالوگ بین المذاهب دربرلین انجام شد- مطابق این مطالعه باعنوان مذهب وسیاست-پرتقالی ها89%باور داشتند که تمام مذاهب- میباست برابرتلقی شوند- وحق برابر دارند- واین میزان بالاترین سنجش درقاره اروپا است-که شامل موضوعات داخل مطالعه بوده است-فرانسه جایگاه دوم راکسب کرد با 86%و دانمارک با72% والمان با49% وبالاترین کشور درشرق اروپا 53% زمانی که سئوال شد-اگر بین مذاهبدر کشوری ایجاد  درگیری کرد ویا ایجاد غنی فرهنگی کردنظر شما چیست-80%پرتقالی ها نشان دادند- که میبایست طرفیت فرهنگی را-باید- نشان داد واین پاسخ انان بود-در ردیفهای طولی-دانمارک وهلند-درتعقیب-با70%مردم المان-59%مردم فرانسه دراین  مطالعه شرکت کردند- شانس شرکت کشورها دراین مطالعه برپایه-سطوح مختلف مذاهب وتنوع انها بوده است-اگرچه اصل تمرکز بر اسلام بوده است زیراحوادث وسیع جهانی-در دهه های اخیرارا دربرداشته است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ده نام معروف اسپانیائی-که درجهان هم زیاد استفاده میشود- اما-(emma)-کل- جهان-لیام- مخفف –ویلیام-از دوکلمه- ارزو- وکلاه خود-تشکیل شده است- یعنی جنگجوی قوی ارزو شده-نواه-برای  پسر-کلمه عبری است که درکتب مقدس امده است به معنای راحت وارامش-اولیوا- برای دختر یک نام کلاسیک وادبی است- که اقای شکسپیر در رمان -شب دوازدهم به منویکا این اسم راداد- - بلا- یعنی زیبا-اوا- این کلمه درکتب مقدس به زبان عبری- چوا-درقران حوا درمعنی عبری یعنی زندگانی وامروزه بعنوان چشنهای مذهبی  کریسمس ایو گفته میشد  وبه یک پرنده هم گفته میشود- ایزابلا- که تلفظ اسپانیائی وایتالیائی است اصل این اسم درانجیل است- وبه عبری میشود-الیشوا- یعنی خداوندکامل است-ویا-خداوندشاهد قسم جلاله من است-سوفیا- این کلمه دراسپنیا ادعا میشود ریشه اسپانیائی دارد- ولی درحقیقت ریشه یونانی دارد به معنای خردمند-کهاز ان مشتقات زیادی گرفته شدهاست منجمله صوفی-الیجاه ویاعلی جاهبرای پسراست-کهریشه عبری دارد-و-معنای ان این است که –یهوه خدای من است- که تلفظ های مختلف دارد-مانند الی –الیشا-لوگان-که اصل ان لگان بوده است بهمعنای گودال کوچک  دران درخت میکاشتند- ویا چشم گود رفته—می ا- بسیاراسم زیبا وتمجیده شده است- به معنای- ارزو بر ای کودک ومتاسفانه بهمعنای تلخه هم است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شگفتی هفته درامریکا- اخیرا سالروز 75 سالنبرد ژاپن با امریکا در حمله هوائی  بندر پیرل هاربر است = بندر مروارید- که اخیرا اسنادان از طبقه بندی خارج شده است وتا امروز چهار کتاب درباره ان نوشته است که سایت نظامی بیان میکند  که بسیار کم است وان نبرد که مسلما ژاپن کاربسیاراحمقانه ای کرد –وچوب اش راهم خورد امریکائی وادار به اه وناله- شدید کرده است که کلا  76 کشته شدند گرچه ضربه ناگهانی غیرمنتظر بود ومیفرمیاندتاریخ امریکا ورق خورد؟؟ درحالیکهامریکا ضربات تلافی جویانه بسیارمدهشت به ژاپن زد ولی انها نبایدتعجب کنند؟؟!! ویاحملاتی  به ما کردند اسارت-افراد- سفارت امریکا شدیدتراست یاحملانظامی انها وگازهای شیمیائی انها خطرناک تراست- بوق کرنای زیادی تلبیغاتی مضجک درباره ایران وحزب الله  لبنان راه نداخته است که بعدا انشاالله به ان خواهم پرداخت- کتابی به همین عنوان   اتش وخشم که درباره جنگ بندر پییرل هاربر شخصی بنام اقای – راندال هان سن که که کانادائی  است ده سال پیش منتشر کرده است- واقای میشل وولف کتابی به همین عنوان-اتش وخشم که جریانات داخل کاخ سفید نوشته است همزمان باهم منتشر شده است- بدون انکه مردم رادرجریان بگذارند-وجالب ان است عکس روی جلد گویا ی موضوع است- وهردو بشدت به فروش رسیده است- بعضی هردو راخریدند وبعضی ها اشتباه کردند-روزنامه- نیویروک تایمز- نوشته است- اقای هانسن گفته اند-من نمیدانم چه اندازه این موضوع اشتباه است وچه میزانی ازان متعلق به یک خلاقیت سود اورتوسط یک تبلیغات مجانی بوده است وممکن است بعضی نسخ باز گشت کند-کلمه لال درزبان انگیسی- بهمعنای ضربالمثلی  هیچ چیزندان-هم است- ولی کمی توهین امیز است- شایدتصور کردن اقای ترامپ دراین موضوع نقشی داشته است-میفرماید – لبخندی برلب من اورد- ومدتی درفکر فرو رفتم- ایا میتواندمردم چنین نادان باشند؟؟ که درباره ایندو کتاب گیچ شوند؟؟!! بعضی در سایت کتاب امازون که منتشر کننده است- قطور وبزرگ بودن کتاب اقا ی هانسن را  علت اشتباه میدانند- درحالیکه دیگران درحال اتش افروزی خنده دراین مورد هستند یکی نوشته است من تمام کتاب راخواندم چیزی- درباره اقای ترامپ دران ندیدم- بانام  راندی  ومن نمیدانم چرا دمکراتها اینقدراز این کتاب  خوشحال هستند- وخیلی  باان دارند بازی میکنند؟؟!!—تعداد زیادی کامنت درباره اشتباه اقای راندی منتشر شده است-دیگری نوشته است من این کتاب رابخاطر تبیلغات-کانال –گوریلا=گوریل-خریدم- نفر دیگر نوشته است- شما- به لیست کانالهای که به ظاهر ولی قلابی انتقادهای مودبانه میکندمراجعه کنید--شخصی دیگر گفته است –من دوستداراقای ترامپ هستم واین کتاب راخریدم که اقای وولف را ازار دهم-امکاندارد کتاب اقای هانسن-را- خریده باشد-در-نقد انتقادهردو نوشته ا ند-یکی متعلق به تابستان گذشته است که دقیق ومحقق شده وقابل بازگشت نیست- واین کتاب  اساسا بسیار کسل کننده است—درتویتر- نوشته اند این گیچی ازسمت هدف احمق نشان دادن مردم بوده است توسط جادوگران رسانه  ها است-دیگری گفته استکتاب دروغین  اتش وخشم را باز کنید—ودیگری –هورا-دقیقا-ریس جمهوری درست مانند- نازی المانی درسال 1943است-دیگری نوشته است- سیلی به گونه خود بزنید-وبا اندوه حسرت به بیرون از پنجره نگاه کنید-اقای هانسن فرمودند- خرید اشتباه- کتاب –اتش وخشم-ممکن استکه فرد رابه خواندن ترغیب کند- وبه همین علت این امر مفیداست- که ماداشته باشیم تعدادی ولو کم دربارهم وحشتهای جنگ-انرا بخوانند—اقای هان سن به روزنامه انگلیسی گاردین گفته است-  من مطمن نیستم- چه میزان- ازحد قرارداد بیشترفروش رفته است- بهترین ایده ونظران است زمانی – رویالتی-  این کلمه به این معنا است اگر بیشازقرارداردفروش رود میزان درصد سود نویسنده بالاتر میرود درسینماهم رایج است-پرداخت شد درماه اینده صحبت شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-کابل- افغانستان-صدها افغان در ایالت لوگار-دریک حرکت ناگهانی برای تمجید اقای دونالد ترامپ  بهخاطرمتوقف کردن کمک های حمایتگر نظامی به پاکستان – یک  مدال طلای دست ساز شجاعت ایالت لوگارکه به قیمت 650 دلاربه سفارت امریکا درکابل بعنوان نماینده اقای ترامپ عطاکردن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چند دقیقه پیش-یک تبلیغ غذای به داخل خانه انداختند – که متعلق به بزرگترین مجموعه شیراز با محیطی ارام ودلنشین-دارای  متفاوت ترین- دکوراسیون درشیراز- تلفن مدیریت-09369111713میباشد—منییو- غذاهای نوستالوژی- تصور میکنم که درخارج درس خوانده است- کوکو سبزی- به خاطر قیافه است- کشک بادمجان- شایدبعلت ان است که در-ختم-ها- وجه غالب دارد- دو.پیازه الو-الو به لهجه شیرازی- به سیب زمینی گفته میشود پیاز وسیب زمینی وبامخلافات بسیار غذای شادی است وبسیاری شیرازی  هنوز این غذارا بسیار دلچسب میدانند درحقیقت ضد نوستالوژی است هرکدام 8000 تومان—صحبانه املت ایتالیائی –تخم مرغ-پنیرگودا- فلفهدلمه- زیتون حلقه شده-ادویه مخصوص-9000 تومان تاحدی منصفانه است- اگرول- یعنی- اگ =تخمرغ-رول- یعنی لوله شده بعد پر شده اولین بار میشنومبا مخلفات 8000 توما- کره ومربا-کره-سهنوع مربا- نان سنگگ – چای7000-تومان اگثراین کافی شاپ ها مگس میپرانند- بسیارافراد کهمثلا تعمیر ابگرم کن  برقی بوده است به این سمت کشیده شده است- صلاح است یکسری غذاها وپیش غدا ومثلا بستنی غیره مداوم ابداع شودمانندغرب ورژیمی وغیره رژیمی کهافراد برای یکبار شده است سری به انها بزنند ویک سری تسهیلات برای انها درنظر گرفته شود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99