سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش دوم-تاکتیکهای امریکا-مستشار امریکائی در مرکز زرهی – میفرمودند که اکمریکا ممکن است دربخشی عقب باشد به محض اطلاع- ماچهارنعل حرکت میکنیم که در دنیا ودرطول تاریخ بی نظیر هستیم ایشان میگفت ناوچه های روسیه قوی تراز ناوچه های مابودند-وبسیارخوب قدرت اهارا استتار کردند ولی یک گر وه پنتاگون انرا کشف کرد- من کشاورزی میخواندم در تز فوق لیسانس درامریکا اول شدم- ارتش من خواست بعنوان وظیفه ملی به پنتاگون منتقل شدم ودوره تاکتیک نظامی دریائیرا  خواندم- شصت وپنج گروه شدیم که قدرت ناوچه های روسی ارزیابی کنیم سرانجام بهترین تحلیل درجمع مال گروه ماشد درحدوششهزارگروه برای مشاور وساخت ناوچه های امریکائی تشکیل شد وبعد من به گروه زرهی رفتم- فرمانده نظامی من درمرکززرهی فرمودند که تمام طرح ها ئی ماریختیم-تاحدودی خوب بود وسپس مانندکه ان بهتر شود فرض کنید چلوخورشت سبزی باشد عده ای میگفتند برای انکه بهتر شود مقداری اهن وسیمان وگچ دران برزیدهمدیگرا مسخره میکردیم دوستی ما به دشمنی تبدیل میشد- هیچ ن.ع دکار گروهی بلدنیستیم وعدهای ازاول کارما را مسخره میکردند که این کارها به مانیامده است کار امریکائیها  است – اینجهان سوم است- مرز شوروی سابق از گردنه حیران شروع میشد- ما درانجا دخالتی نمیکنیم وصلاح نمیدانیم شمادرانجا قوای درست حسابی بکارببرید- شوروی کشورسابق نیست وماخودمشکلات زیادداریم- ماراباشوروی درگیرنکنید- هم به صلاح شما است وهم به صلاح ما- ولی خوب نیروی بسیارقوی در مرز شوروئ داشت- اگرما قوا نمیبردیم- مرزداران ایران واستان شمالی وحشت میکردند ومنطقه را رها میکردند- هیچگونه داستفاده از هواپیما  وهلی کوپتر وغیره جایز نبود- خلاصه فکردیم- شوروی یک بلمد گوی کنار مرز قرار داد که مداوم لنین چه میگوید وپیشرفت شوروی بیان میکرد- ما به بهانه که افراد به شوروی فرارنکند ویا سربازان روسی نزند مین گذاری کردیم وجاده کنار مرز برای رفت امد ازادگذاشتیم- ومداوم مثلا سربازی نارجنک انداخته درواحدی- ما امبولانس وماشین ریو پزشکی چادر دار روانه میکردیم که درانه دروبین بسیار قوی بود وماتوجه شدیم پشت کوه وتبه ها  شانزده  هزارتانک است- ولی نمیدانیم چگونه این فیلم ها لورفتند- یکروز شانز هزارتانک از کو ها وتپه ها سرازیر شدن بعد روسها به ما گفتند راه فیلم برداری را به ما یادبدهید وانزمان مافهمدیم تنهاشاه است میتواندمملکت راحفظ کند-حال سری به اوکراین بزنیم- اول بمب اتمی مداوم قدرت اش کم میشود وبعداز مدتی کلاخطرناک میشود بایداقداماتی کرد درثانی تمام تجهیزان نظامی پس از مدتی بدردنخور میشوند بایدتغیرات اصولی   واساسی کرد واین کار اوکراین نیست دیگرنه روسیه میکند ونه امریکا میکند- نکته دوم امرزوه  امریکائی به تایوان گفته اند بایددرقیمت خودات تجدید نظر کنی  که با چین بتوانی رقابت کنی وحاضرنشدن به این کشورتکنولوژی پیشرفته بفروشند ولی گفتن تاحدیب متخصصن ما بامتخصصین شما همکاری میکنند ولی بودجه از ان شماباید باشد سطح مالی تیوان سطح مالی بسیارخوب است—ولی مزدهارا پائین اورده است- ولی دراوکراین  چون قدرت خرید پائین است وبایداوکراین بیشترمحصل کارخانجاتمعظم امریکائی صادر کند ولی مزد بالا است ومیزان خرید کم است- غرب حاضراست سالی چندمیلیارد دلار کمک بدون عوض بدهد ووام بدهد ولی سرمایه گذاری کلان سودبخش نیست اخیرا گفته اند کارخانجات قطعات کارخانه روسی به شما میدهیم که قطعه ها ی بهتری ازمال روسیه بسازید- مسلما دراینده کارخانجات توسعه یافته روسیه به اوکراین فروخته نخواهد شد  واز طرفی خط لوله گاز روسیه  دیگراز طریق اوکراین به اروپا نخواهد رفت اینهم یک ضرر- تنها درمسائل نظامی کمک شایان خواهند کرد- سی درصد اقتصاد اوکراین دربخش روسی نشین است اگر جنگ شود علاوه برادر کشی سی درصد اقتصاد اوکراین نابود میشود وضرباتی به بخش اقتصاد اوکراین خواهد خورد- همان کسانی که قبلا طرفدار امریکابودند ومخالفین راترور میکنند حال میخواهندبرعلیه حکومت کودتا کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دیرگاهی است درین تاریکی -افتاب کربلا عسل نمی افشاند-روح غمزده من سیروسلوک فراتی باید- تا دست جادوایش بران زند—بادرون سوخته ام که جگرخون است- شهد دهانش دواباشد- که به پایان میرسد- افسانه ام – هرزمانی که شمس تبریزیم ندا ارد- جمله مدهوش وگیچ ومنگ وکر- عجبا بانگ برمیاورند که سقراطم- انکه در کلام اش شکرخوار است-خود نفهمیداز کجا امد- شمع روشن محفل انس است- ابن عربی وماغریبان مرید وخریدارش


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تظریات شخصی است- خواستم تاکتیک جدید حزب دمکرات را بقول معروف یک نقبی به درون باز کنم- گرچه هنوز زود است که قضاوت شود- ولی تاریخچه امریکا- نورافکنی میزند- که جریان چیست- سایتی اخیرا درامریکا بوجود امده است که بدون فلیتر شکن نمیشود وارد شد- وخیلی مهارت میخواهد انرافیکس وثابت کرد-بنام- قبلاز خبر یعنی پشت پرده- خبر ودرصفحه اول نوشته است تنها منبع اخباربدون سانسور- از جمله مقالات یکی ان است تکزاس نزدیک انفجار- سی درصد قدرت خرید مردم امریکا کم شده است- یافردی بیان کرده است هرکس در ادارات وشرکت ها نصایح میکند فورا اخراج میشود- یک مقاله دریک روزنامه نوشته است بازی جاسوسی ازنوع راه افتاد—مرحوم دکتر عباس یمینی شریف-روزی به من گفت من هم روزنامه روسی ایزوستیا را میخوانم وهم لوموند فرانسه وهم اخبار عربی وهم روزنامه ایران یک موضوع چندجوری نوشته شده است- شناخت بسیار مشکل شده است بهترین کار مطالعه کردن وگاهی کتاب نوشتن ویک سرگرمی بیخطر داشتن- ولی انز مان درامریکا یک وحدت سرتاسری بود- دراروپا هم یک وحدت میتوان سرتاسری گفت- دولت های غرب مخصوصا امریکا خوب میدانست چگونه شسشوی مغزی کند وحرف در دهان مردم بگذارئد وانهاهم از دل وجان قبول کنند-مثلا ارتش نیرومندمیخواهید؟ مردم میگفتند- بلی سسپس بیان میکرد تاانجاکه میتوانیدبه ارتش کنید وماهم بودجه سنگینی برای ارتش مهیا میکنیم وچنین هم مردم میکردند ویا کارخانجات معظم میخواهید وحتی گفتند بهترین افراد طبق تحقیقت که به ما کمک کنندیهودیان هستند پس انها کمک کنیدصاحب ثروت بشنند وکارخانجات نظامی مارا اداره کنند- چون درمقابل شوروی واروپا احساس ضعف میکردد ومافیا حاضرنبود که به خشی از اقتصادرا دولتی بکنند واسم انرا سوسیالسیم گذاشته بودند همه چیز ملی یعنی مردمی وبخش خصوصی وسرمایه داری-ولی کم کم-ازراه چپاول ملتها- پالایشگاه شیرازبخش عمده ساخت امریکا ولی درایتالیا مونتاژ شده است که بخش ایتالیائی است قیمت تمام شده اش- ان زمان دویست میلیون دلار بود به زور به ایران هشتصد میلیون دلار فروخته شده درحالیکه یک میلیون دلار میخواستند بفروشند ولی ایران یک میلیون دلار راداد- که هم اموزش بدهند وهم سوار کنند وهم بخشی را اضافه کنند- انگلستان هم همین کار را میکرد- تورم دراروپا کم کم زیاد شد ولی مردم از تورم عبور میکردند- مثلا یک رستوران ماهانه هفتصد پوند مالیات زیادشد ولی برای مردم انگلستان مشکلی ایجاد نمیکیرد این پول را بیشتراز توریست درمیاوردند همان زمان یک دیپلمه نقاشی خاصی ازدبیرستان فارغ التحصیل میشد- فقط باید همان کاررا به ایشان بدهند تا زمانی کارنمیدادند یک اطاق داده بودند پولی که به ایشان میدادند از سرتیپ ما بیشتربود- بعدا کار کم شد به اینها گفتند مجبورنیستید که شغل جدید یادبگیرید ولی اگرمثلا تلفنچی هتلرا یادبگیرید ما نصف حقوق به شما را میدهیم ویکحقوق کاملرا از هتل کامل میگیرید- درهمان زمان کارشناسان علوم تربیتی این سیاست تقبیح کردند وفرمودند فساد اوج میگیرد وپدران انها باسختی به این پول رسیدند واینان ارزش پول را نمیدادند وحاضرنیستند به کاربرونند ودیگرمعایب وبیشتراین پول درکشورهای دیگر درهتل های گرانقیمت وعیاشی میگذرد- به نسبت رستوران های انگلیسی نسبت به فروش نفت ما درامدبیشتری داشتند- ریس جمهور امریکاتا ایزنهاور نسبتا خوب عمل کردند- بطوری که درامریکا هرپسری متولد میشد میگفتند بایدریس جمهور شود ولی درانگلستان میگفتنداصلا نباید واردکابینه شود سرانجام خوداش را یاملت را لجنمال- میکند –یاژنرال شود یاریس دانشگاه شود ویا ریس بیمارستان شود- ویاوکیل زیردست شود-ازترومن کم کم-درامریکا مسائلی ایجاد شد علت ان سیا بود که دراروپا منفور شد- چون رهبران کمونیستها میکشت ومخالفین امریکا لجنمال میکرد ومجبوربه استعفا-در شوری سامان خاصی ازارتش چهار ژنرال داشت که برتمام مسائل بامتخصصین برجسته احاطه داشت- ونصایح درستی میکرد ولی بیشتراوقات حزب کمون

داشت کمونیست استحاله میشد چینی ها باهوش تربودند نیروی عظیمی درعلوم انسانی وسیاسی وایدولوژی گرد اوردند کهغرب تصور میکرد انها دراینده حرف اول را دراین مسائل خواهند زند ولی متاسفانه مائومتوجه شدکه9 کمونیست درحال استحاله خواهد شد- بزرگترین اشتباه خوداش را کرد- کم کم ریس جمهور امریکا را سراشیب را پیمودند کهلان قدرت اقتصادی وسیاسی گذشته حفظ کنند- من یک جریان بیان میکنم بخوبی سیاست امریکا مشخص میشود- یک کلاس زبان خصوصی میرفتم- یک دخترخانم که رشته دکتری تدریس به خارجیان داشت ویا داشت میگرفت یک شاهکاربود فرض کنید راجع به سیکلوترن اتمی جدیدبحث میکرد بسیاراسان ولی پرمغز ومن فهمیدم که استادمرحوم دکتر مشفق این اطلاعات در دانشگا شیراز نداشت ایشان یکروزی گفت فرهگ بسیار پیچیده است مخصوصا فرهنگ غرب- یکبرنامه رادیوانگلستان داشت که دراروپا وغرب رایج است وان اخبار صبحگاهی است- این اخبار بنام اخبار کنارمیز صحبانه است چه از رادیوگوش کنید وچه از روزنامه بخوانید بسیارمختصر است وبیشتر طنز گزنده است ولی دریائی از علم واطلاعات میخواهد تادرک شود-من انروز علت بحرانی جناب اقای صادق هدایت رافهمیدم من صبح بیدار شدم یک طنز پنچ خطی راجع به پلیس انگلستان یاداشت کردم حدس زدم کمی کثیف است ولی مطلبرا درک نکردم انروز به کلاس رفتم ایشان پرسید هرکس یاداشت کرده است دستاش رابالا بکند خیلی ها کردن وایشان فرمودند هرکس مطلبرافهمید دستاش رابالا کند هیجکس دست اش را بالا نبرد من گفتم اندکی فهمیدم- ورفتم کنارتیربون انرا خواندم وگفتم مثلی اینکه ایندو پلیس زن ومرد یکنوع رابطه عشقی دارند- ایشان خندید که تحلیل شما خیلی شرین بودمنظوراین است که هردو اسبهای یک گاری هستند وشرح داد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحقیق درباره سلامتی موبایل-جزو تحقیقات مدیریت سلامت در هند- یک تحقیقات قابل قبول- توسط دانشگاه دهلی- توصیف مختصر- هندوستان یکی ازکشورهای که دارای نسل جوان است- ودر اینده- بزرگترین جمعیت دنیا راخواهد داشت- بدون داشتن امراض قلبی وامراضی که از طریق سیستم های ارتباطی بوجود بیاید-یک فاصله بسیارزیادی است مابین-درخواست برای داشتن کیفیت مناسب سلامت-وتوزیع همنان وسیله- باقیمت مناسبتر که میطلبد یک اقدامات راه حلی انجام بپذیرد تا سلامت را برای  بخش های بسیارزیادی از جمعیت که میخواهند از ان تکنولوژی استفاده کنند- فراهم اورد-( که یاساخت ان مورد تائید واقع شده است- یاجدیدا تکامل یافته است)- یکی از جنبه های کلیدی- این است که بایدمطمن شد- ا محصول ارزش گذاری شده باشد- وان تکنولوژی به سادگی قابل استفاده باشد ومشاوره شناخت امراض- بخصوص مدیریت شناخت مرض قلبی که بر روی افراد ازمایش شده باشد واطلاعات لازم  راهم برای تشخیص فراهم باشد- زمانیکه- افراد فاقد تخصص گزارشی را ارسال میکنند که روی افراد با عملکرد غلط- غیر استاندارد عمل شده است وبه اجزا داخلی موبایل حتی به گوشه های – ریموت –موبایل- وقوانین پزشکی سلامت موبایل تخصصی ندارند- پیشنهاد هائی برایبرای ارتقای پتانسیل بهداشت وسلامت برای هنودستان میدهند—وسیله  موبایل زمانی میتواندبا اطمینان استفاده شود- 1-که مدیریت امراض قلبی بهتر شود-2- که دکترها  زمان واقعی برای تحصیل داشته باشند وبازمان واقعی با افراد مورد ازمایش یاافرادی که شکایت های مرض قلبی دارند ملاقات داشته باشند وتارخچه لازم راهم  فراهم اورده باشند-3- —3- افاردی که درازمایش موبایل بودن چک اپ کامل شوند واز سطح پیچیده ای اطبا برخوردار باشند-از جلسات زیاد راکم کند واز اطاق های اورژانس استفاده نکنند- نتایج مهم- یک روش معمول برای خواندن دیتا از طریق انالوگ بکاربردنمیکرو کنترولر- ا-ار-دی-یو-ای-ان- او- استکه تکامل یافته شده است-که محافظ بلوتوث را برروی- ا-ار-دی-یو-ای-ان-او قراردادیم بوسیله ارتباط دادن سریال های دیتا از – ا-ار----- به – گیرنده- -تی –ایکس و پین- ار-ایکس محافظ- بلوتوث- کار اینده توسعه دادن بکاربردن سریع اپلیکشن- برای سیستم های مختلف اپراتوری است مانند-اندروید- وینودوز- ولینوکس- که از ابزرا های زیادی که دردسترس است استفاده کند مانند -ویپژوال  بیسیک—وکم کردن انرژی( خسوف انرژی) –اای-دی-ایی- برای ویندوز واندروید بصورت شایسته—این پروژه توسط سه دانشجوی دانشگاه میشیگان-امریکا-برای   یک طرح افتخارامیز بین دانشگاه دهلی ودانشگاه میشگان با تبادل نظر کردن از طریق اسکایپ رخ داد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پیام بخشش دریک فیلم اسرائیلی- که در یانگون پایتخت میانمار- نشان داده شده است- عنوان فیلم-قدم زدن درروی اب- که توسط- یک کارگردان اسرائیلی که متولد شهرنیویورک – به نام- ایتان-فاکس- دراین هفته در-یانگون- نشان داده شد—که داستان درباره یک اسرائیلی است  که هیجانهای خودرا که سخت باا نها درگیراست  سرانجام به تغیرمثبت ان که منشاا ش  جنگ جهانی دوم بوده –که-درارتباط باالمانها بوده است -بیان میدارد- اینفیلم در روز پایانی چهارمین فستیوال سینمائی اسرائیل کهتوسط سفارت اسرائیل به اجرادرامد- ازیازده سپتامبرتا سیزده- درسینمای میدان-جی-سی-گی-وی-یانگون نشان داه شد- با این هدف- که حضار میانماری- زندگانی روزمره وتنوع جمعیتی اسرائیل ملاحظه کنند-پیام این فیلم ممکن است پژواکی شدیدتردرمیانمار بوجوداورد-اختلفات وجدائی ها رخداده بعلت- کشمکش های هیچانهای روحی وروانی وفکری که اغلب بعلت نفرت وتلخکامی به خاطر اختلافات  نژادی ومذهبی بوجود می اید-کوری عصا کش کور دیگر- معاوم میشوداز اسرائیل هم حرف شنوی دارند-؟؟-درفیلم—ای ال- که یک عامل اسرائیلی است-از ریس اش درخواست کرده بود-که بتواند به جستجوی افسرنازی باز نشسته برود  واو را بقتل برساند-او وانمود کرده بود- رهبر وراهنمای گروه توریستها دراسرائیل است- وبا نوه ان افسرنازی بنام اقای اکسل اشنا شده بود- ولی ارزش ها یش- باهم درگیربودند- سرانجام ان نفرت ریشه دارنسبت به ان افسرنازی- بخشش جایگزین ان شد- وباخواهر اقای اکسل ازدواج کرد-پیام اصلی فیلم که به ان کانون دادشده است- مردم میبایست-نفرت وتبعیض خود را مهار کنند- وبه سمت یک زندگانی خوب تغیر کنند—ای ال-یک یهودی-که یک نگاه منفی به دنیادارد- ونفرتی شدیدنسبت به المانها بخاطر ان اقداماتی که درجنگ جهانی دوم بایهود کردند – وان میراثی که بنام هلوکاست به جا گذاشتند-در کنار دریا حیفا—ای ال- که توسط  اکسل منور شده و وقلبی سلیم وخالص از گناه ونفرت پیدا کرده است بدون داشتن افکار سیاه ومنفیدراخرین شات ای ال-موفق میشود همراه اکسل وارد اب شودودراب قدم بزند-میانمار هم دارای تنوع جوامع  مانند اسرائیل است- مردم میانمار دارای مذهب های مختلف وزمینهای فرنگی مختلف  هستند—دریانگون-بودائی ها-مسیحیون-هندو- باهم یک همزیستی دارند-فیلم زندگانی معمول دراسرائیل را نشان میدهد-که شامل یک جرقه ای ازبمبگذاری انتحاری حماس راهم دربر دارد- وتهدیدهای همیشگی که مطرح است- ای ال- وقتی که اکسل به فرودگاه اسرائیل میرسد-ای ال- باجوک گفتن -درباره بمبهای انتحاری غیرمستقیمچگونه مردم اسرائیل با استرس کنار می ایند را نشان میدهد- علاوه بر فیلم  قدم زدن دراب- فیلم های دیگری هم نشان داده شد-منجمله کسی دیگری به شمامیدود—خاندان شواترز- همسریاب- برونو درعشق در طول فستوال نشان داده شده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تحقیقی در دانشگاه دهلی انجام یافته است- با عنوان چالش های پیش روی اینده  هندوستان- جانشینی گاندیست ها- موجز ان این است که هند درحال یک تغیر وتحول سراسری است که مشکلات حالیه دراینده پیچیده خواهدشد- اساس تحقیق بر این بنا شده بود که مشکلاتی که امروزه جامعه باان دست به گریبان است- شناخته شود- دانشجویان با تمام مردم که دارای مشاغل مختلف بودند – مصاحبه کردند- براساس پاسخ های داده شده-پنچ میدانی که بیشترین افراد راداشت انتخاب گردید- بحثهای چالش عبارت بودن- مدیریت دولتی-( طرفدارن دولت—نوار سرخ ها- کسی هستند که میتوان-انهارا جزو اصلاح طلبان دانست که دولت قوانین پیچیده  بسیاربی خاصیت دارد ومانع تراشی زیادی برای پیشرفت ایجا دکرده است –بی قید ها وبی تفاوت ها)-مشکلات اقتصادی-قانون شکنان( فقر و مفسدین)- تحقیر کنندکان زنان(منحرفین جنسی-جنایت کاران)- وتغیرات اخلاق وسنت های  عرفی –( بی پروائی انفرادی بهسبک غرب گرائی بدون خجالت- مصرف گرائی افراطی)- که بعنوان هویت های میدانی کانون داده شده انتخاب شدند-که هرکدام بحران های خاصی رابوجود میاورند-  درنتجه – این مطالعه این مشکلات را مورد تحقیق قرارداد-ودست اندکار یک استراتژیک گاندیست- که بتواند این مشکلات رابرطرف کند که بر اساس یک ساختار غیر بحرانی  نحوزندگانی باشد که انسان را از شهوات – تمایلات منفی- حریص پول شدن- اروزهای غیر معقول رهائی بخشد- نتایج مهم  بدست امده- یک درک عمومی از راه طرفداران گاندی موجود است که مانع سختی بر ای چالش ما ایجاد میکند- به هرحال مردم اطلاعات زیادی از گاندیسم ندارند- بسیاراندک هستند کسانیکه اورا تمجید میکنند وبعنوان یک مذهب الهی که را ه اش وایداهال اش قابل  اجرا توط مردم معمولی نیست میدادنند- بر پایه یک غلط- اینطورتصور میکنند-ه را  اقای گاندی قابل عمل کردن نیست- این نا امیدی منتج به این امر میشود- که ماباید افسرده شویم چناچه زمان کوتاهی یک سرخوشی داشته باشیم وان موقع روح ما مریض خواهد شد—ن- داعش امروز چنین است- درحالی که جناب گاندی-درتلاش بود که این ندیشه را متوقف کند- وبرعکس ان تلاش میکرد- ایشان  اصطلاح-ساوارج- رابعنوان کنترول -من- برای کگنترول احساسات وغرایز- مورد توجه قرار میداد به نظر میرسد که منظور پرانرژی وبسیارشهوانی که قابل کنترول نبودن است منظوربوده است- که جایگزینی ندارد—میبایست اقای گاندی وگاندیسمرا مردمی ومحبوب کرد از طریق موسسات فرهنگی- واز طریق برنامه های سمعی –بشری- وسازمانهای تاسیس کردبنام گاندی اهنین- وجشواره ها درسرتاسر هندوستان ودراینده نزدیک انرجهانی کرد که باعث تکامل وپیشرفتبیشتر وسرانجام موردتائید واقع شود که بعنوان یک نرم افزار فرهنگی هندی درسطح جهان معرفی کردد- بیادبه این کته توجه کنیم حداکثر نقش گاندیسم ایجادیک همدلی واتحاد دربین اقوام هندی بوده است کهدر تکمالاش به  به استراتژی- ساتیا گراها- تبدیل شد که نفش سیاسی کارامدی  رابوجود اورد- ساتیا- به معنای دوستی ومحکم بودن- واگارا به معنا یک احساس ویایک موقعیت خاصی راخواستن- که به معنای قدرت طلبی هم است که میتوان گفت- قدرتی که از درون محبت که سازنده حقیقت است درنوشته های انگلیسی- نه کلمه ساتیا گراها را بکار میبرنند ونه معادل درست انرا بلکه یک معادل نه زیادمطلوبرا بکارمیبرنند- وچنین وانمود میکنند که مقصود یک مقاومت انفعالی است- که خاصیتی ندارد-درحالی که این طورنیست وبا مقاومت انفعالی فرق بسیاردارد-ولی بحران سازی نیست ومیخواهدفشاررا با ارامش توام کند- امروزه جهانبینی ها پشتسراخلاق وافکار قرار دارند واساس تنها همزیستی نیست بلکه تکامل واقعی –و-وجودی است- کهدرخمیرمایه ستاگراها وجودندارد وبایدفکراساسی کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تحقیقی در دانشگاه دهلی انجام یافته است- با عنوان چالش های پیش روی اینده  هندوستان- جانشینی گاندیست ها- موجز ان این است که هند درحال یک تغیر وتحول سراسری است که مشکلات حالیه دراینده پیچیده خواهدشد- اساس تحقیق بر این بنا شده بود که مشکلاتی که امروزه جامعه باان دست به گریبان است- شناخته شود- دانشجویان با تمام مردم که دارای مشاغل مختلف بودند – مصاحبه کردند- براساس پاسخ های داده شده-پنچ میدانی که بیشترین افراد راداشت انتخاب گردید- بحثهای چالش عبارت بودن- مدیریت دولتی-( طرفدارن دولت—نوار سرخ ها- کسی هستند که میتوان-انهارا جزو اصلاح طلبان دانست که دولت قوانین پیچیده  بسیاربی خاصیت دارد ومانع تراشی زیادی برای پیشرفت ایجا دکرده است –بی قید ها وبی تفاوت ها)-مشکلات اقتصادی-قانون شکنان( فقر و مفسدین)- تحقیر کنندکان زنان(منحرفین جنسی-جنایت کاران)- وتغیرات اخلاق وسنت های  عرفی –( بی پروائی انفرادی بهسبک غرب گرائی بدون خجالت- مصرف گرائی افراطی)- که بعنوان هویت های میدانی کانون داده شده انتخاب شدند-که هرکدام بحران های خاصی رابوجود میاورند-  درنتجه – این مطالعه این مشکلات را مورد تحقیق قرارداد-ودست اندکار یک استراتژیک گاندیست- که بتواند این مشکلات رابرطرف کند که بر اساس یک ساختار غیر بحرانی  نحوزندگانی باشد که انسان را از شهوات – تمایلات منفی- حریص پول شدن- اروزهای غیر معقول رهائی بخشد- نتایج مهم  بدست امده- یک درک عمومی از راه طرفداران گاندی موجود است که مانع سختی بر ای چالش ما ایجاد میکند- به هرحال مردم اطلاعات زیادی از گاندیسم ندارند- بسیاراندک هستند کسانیکه اورا تمجید میکنند وبعنوان یک مذهب الهی که را ه اش وایداهال اش قابل  اجرا توط مردم معمولی نیست میدادنند- بر پایه یک غلط- اینطورتصور میکنند-ه را  اقای گاندی قابل عمل کردن نیست- این نا امیدی منتج به این امر میشود- که ماباید افسرده شویم چناچه زمان کوتاهی یک سرخوشی داشته باشیم وان موقع روح ما مریض خواهد شد—ن- داعش امروز چنین است- درحالی که جناب گاندی-درتلاش بود که این ندیشه را متوقف کند- وبرعکس ان تلاش میکرد- ایشان  اصطلاح-ساوارج- رابعنوان کنترول -من- برای کگنترول احساسات وغرایز- مورد توجه قرار میداد به نظر میرسد که منظور پرانرژی وبسیارشهوانی که قابل کنترول نبودن است منظوربوده است- که جایگزینی ندارد—میبایست اقای گاندی وگاندیسمرا مردمی ومحبوب کرد از طریق موسسات فرهنگی- واز طریق برنامه های سمعی –بشری- وسازمانهای تاسیس کردبنام گاندی اهنین- وجشواره ها درسرتاسر هندوستان ودراینده نزدیک انرجهانی کرد که باعث تکامل وپیشرفتبیشتر وسرانجام موردتائید واقع شود که بعنوان یک نرم افزار فرهنگی هندی درسطح جهان معرفی کردد- بیادبه این کته توجه کنیم حداکثر نقش گاندیسم ایجادیک همدلی واتحاد دربین اقوام هندی بوده است کهدر تکمالاش به  به استراتژی- ساتیا گراها- تبدیل شد که نفش سیاسی کارامدی  رابوجود اورد- ساتیا- به معنای دوستی ومحکم بودن- واگارا به معنا یک احساس ویایک موقعیت خاصی راخواستن- که به معنای قدرت طلبی هم است که میتوان گفت- قدرتی که از درون محبت که سازنده حقیقت است درنوشته های انگلیسی- نه کلمه ساتیا گراها را بکار میبرنند ونه معادل درست انرا بلکه یک معادل نه زیادمطلوبرا بکارمیبرنند- وچنین وانمود میکنند که مقصود یک مقاومت انفعالی است- که خاصیتی ندارد-درحالی که این طورنیست وبا مقاومت انفعالی فرق بسیاردارد-ولی بحران سازی نیست ومیخواهدفشاررا با ارامش توام کند- امروزه جهانبینی ها پشتسراخلاق وافکار قرار دارند واساس تنها همزیستی نیست بلکه تکامل واقعی –و-وجودی است- کهدرخمیرمایه ستاگراها وجودندارد وبایدفکراساسی کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99