سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-برگرفته از مجله –سرامد-لذا- تلاش ما باید- مضاعف باشد- پس یک نیاز است- شما ها میدنید—اما خوب است- مجددامن  این را بگویم که حقیقتا کشوری که دستش از علم تهی است-نمی تواند- توقع عزت- توقع استقلال وهویت-ر وشخصیت- توقع امنیت  وتوقع رفاه  داشته باشد—طبیعت- زندگی- بشر وجریان امور زندگی این است علم عزت میبخشد—جمله ای  در نهج البلا غه هست- که خیلی  جمله پر مغزی است- میفرماید:: العلم سلطان:"- علم اقتدار ( سلطه  ایجاد میکند وغلبه رابوجود میاورد)- سلطان یعنی اقتدار—قدرت-": العلم سالطان وجده صال ومن لم یجده صیل علیه"-علم اقتدار  است—هرکس این قدرت را به چنگ اورد میتواند- تحکم کند- - میتواند غلبه پیدا کند-:هرکسی- این اقتدار را بدست –نیاورد-": صیل علیه: بر او غلبه پیدا خواهد شد—دیگران بر او قهر وغلبه پیدا میکنند—به او تحکم میکنند-تریخ هم دقیقا این اصل رابخوبی مبرهن وروشن- میکند-جناب وزیر محترم  علوم- رحمت الله علیه- میفرماید-ماحتی یک تخصص دام پزشکی درکشور نداشتیم- چه نمره ای میبایست به کارنامه پهلوی ها داد؟؟!- اقای- سر کار-دبیر ستاد نانو فناوری نانو –معاونت علمی- نیز در این نشست با اشاره به تولید بیش از 330 محصول- دانش بنیان- توسط 157 شرکت ایرانی گفت-:توانمندی ایران در فناوری نانو وفعالیت جدی در عرصه بین المللی موجب شده- این کشور به عنوان یکی از فعالان جهانی در عرصه نانونقش افرینی کند—او با اشاره  به صادارت- توانمندی های ایران درعرصه نانو فناوری گفت-:در سوژو چین با ایجاد یک ازمایشگاه مجهز به تجهیزات نانو فناوری-به تجهیزات نانو فناوری به یک میلیارد دلار توافق شده وبا برخی از کشورها توافقاتی- برای اموزش فناوری نانو وتربیت نیروی انسانی انجام شده است –من درمرکز زرهی افسرازمایشات بودم- یکی از کارهایمن یا کتابرا تهران برای افسران چاپ کرده بود وماتوزیع میکردیم ویا من برای کل مراکز زرهی ایران کتاب تولید میکردیم وتوزیع میکردیم- ومن بخوبی – اطلاع داشتم که محتوی این کتب چی هست ویکنمونه هم دراطاق مامن باوجودانکه گفته بودند خواندن انهابرایمن بطور کلی سری است ولی من میخواندم واین کتب یکهزارممعلوماتی که درامریکا درس داده بودند نبود- یکروز فرمانده من فرمودند –فردا شما ساعت نه به مرکز بیائید یکمطلبی میخاهیم چاپ کنیم بطورکلی سری  شمانبایدحضور داشته باشید- من هم از خدا خواسته بودم ویک امتحانی هم از اقایان افسران بعداز مدتی گرفتند-مدتی گذشت گویا رادیو بغداد خبرنگار اش میرود جبهه ازیک سرباز میپرسد هواپیماهای جنگی ایران بیان کن  وکاربرد انان بگو وازهرکدام چندعدد دارند- زنده بادانگلیس- ایشان بخوبی شرح میدهد- یک دفعه به من فرمودندلباس نظامی مرتب اطوکشیده ریش زده ولی من ریش نزدم رفتیم درمیدان صبح گاه مراسم انجام شد فرمانده مرکز فرمودند به ایستید جنای سرلشگر ضرغامی میخواند تشریف فرما شوند ومطالب مهمی بیان کنند-ایشان فرمانده کل ارتش سوم بود وایشان امد ومن متوجه شدم از نگا ه اش سخت عصبانی است- وفرومدند این  با این امتحان ابروی ارتش رابردید- ش مانتوانسته اید بگوید میگ هفده ماموریت ووظائف چیست وجند عدد عراق ازانهادارد- همین طور میگ نوزده وبیست ویک سوخو هفده وغیره – واقایان باید دراین باره فکری بکنند وایشان رفت من میدانستم چنین کتابی دراینباره وجودندارد- زنده بادانگلیس- به جای انکه عذرخواهی کند که ما  اهمال کردیم واقایان سه ماه بایدمهمان ما باشندتادراین باره اقدامات لازم بشود طلبکارهم شدند- حضرا علی علیه السلام گاهی امتیازات دشمنان خوداش رابه رخ اصحاب میکشید ومابایدگاهی از امریکا شیطان بزرگ یادبگیریم اخیرا کانال بی- بی-سی فیلمی رانشان دادکه امریکائی از یک مدرسه بدتر از قرون وسطی افغانستان- تهیه کردند- درانجا برق نیست واب لوله کشی نیست وبچه  ها در دم منزل گوسفند میچرانند- اب میاورنند ودرکارخانه کمک میکنند زیر شمع وچراغ نفتی درس میخواند درضمن کار درس یادمیگیرنند وازهم سئوال میکنند- امریکا یک تست سخت ازانها گرفته است واز دبستان های معادل افغانستان درامریکا هم همان تست گرفته است نمره دان اموزان افغانی بیشتر از نمره های دبستان امریکائی شده است واین فیلم به سراسرامریکا فرستاده است که در دبستان ها نشان دهند که انهادرچه وضعیتی درس میخوانند- وشما درچه وضعیتی درس میخوانید کمی بهفکردرس خواندن باشید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته است از مجله سرامد- وزیر محترم علوم وفناوری – حتی درزمینه- پزشکی اگر خاطرتان باشد- در کشور بسیار پزشک هندی وپاکستانی داشتیم به همیندلیل وزرات بهداشت شکل گرفت—ماحتی- یک دکتر فوق تخصص جراحی قلب نداشتیم-؟؟!! پسروی  کار باطل است وپشروی کار ایمان است بخصوص پیشروی عمودی—از کلیله ودمنه- امروزه درمصر بسیار مصداق دارد—از نادانی است- طلب منفعت خویش درمضرت دیگران-توقع دوستان مخلص (از-با-در) بی وفاداری ورنج کشی-وچشم ثواب اخرت به ریا درعبادت- واموختن علم به اسایش وراحت-از نصرالله منشی—هه قرار نیست نواور شوند اگرچه هه میتوانند در رشد ورونق تولید ملی ودرتوسعه وپیشرفت کشور سهیم باشند- ویا درپیشرفت کار افرین سهمی باشند درتمام ابعاد- حتی کسی میخواهد- ادعای مهدویت کند – بایداستعداد- خلاقیت ودانش وشکل وشمایل خاصی داشته باشد- درکشوری درکتاب دینی میشود مرد  زنده بازن مرده نکاح کند که حتما ازنوبغ ایت العظمی بخاری- این خلاقیت سرچشمه گرفته است مهدویت ها ی  الازهری چیزی شگفت نیست- که انرا ملغی کند ومیبایست ان جناب توبه کند-که حقیقتا اینکاره نبوده است—ایا کسی که فقط جلوی چشمش را میبیند-ادم خردمندی است؟ ثروت مادی هرقدر هم به اب کر وصل باشد- روزی تمام میشوند- ونسل ازپی نسل میاید وممکن است از ثروت پدرانش در دست نداشت تجربه های جهانی ثابت کرده اند در دنیای امروز کسی منشا اثر است کهحرف داشته باشد وعلمش زبان زد باشد –تمدن مدرن محصول رجوع به علم وفلسفه  یونان ورم باستان است که امروزه کپی زده شده است؟ یامحصول جمع اوری سکه وطلا است ویا محصول دانشوهنر است-!!-رهبرمعظم انقلاب اسلامی که چندی پیش  درجمع نخبگان جوان فرمودند-"حرکت علمی برای کشور یک ضرورت مضاعف است (چند برابر شدن) یک نیاز مضاعف اوموکد است-چرا- چون -علم- عامل عزت وقدرت- وامنیت  یک ملت است- که مختصرا توضیح خواهم داد-مضاعف- وموکد  است- چرا-به این وظیفه در طول صدسال ازبهترین زمان ها عمل نشده : از دوران اواسط قاجار که نهضت علمی ونهضت صنعتی دنیا اوج گرفته وشکوفا شده بود-از اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم- وعلم درشکل استعمار خوداش را نشان داده بود- غرب با دستیابی به ابزار علم- مشغول استعمار دنیا شده بود- از ان روز تقریبا صد سال یا بیشتر- که وقت بیداری وهوشیاری ما بود- این وظیفه بزرگ- وظیفه رشد دادن علمی  کشور به دلایل گوناگون تعطیل ومتوقف شد-عمده دلیل هم عبارت بود از حاکمیت استبداد-حاکمیت طاغوتها حاکمیت سلاطین دست نشانده ضعیف وزبون ما وارث این عقب رماندگی هستیم-(در زمان قاجار شاهزادهای با استعداد به فرانسه رفت وزبان فرانسه درسطح عالی یاد گرفت ولی به خوشگذارنی ایام را سپری کرد وشاه ایشان راخواست  وسمتی هم به اوداد فامیل ازایشان سئوال کردن که شما استعداد تان خوب بود وزبان فرانسه راهم خوب میدانستید- چرا دکتر ویا مهندس نشدید- جواب داد که علم فرانسویان از طریق تسخیر جن بدست میاید- واگر شاگردبا استادجن درگی شود جن یک سیلی میزند- وفرد دیوانه میشود –من از ترس این موضوع بدنبال علم نرفتم مردم باور کردن وبدنبال تسخیر جن رفتن به طوریکه غربیان فرمودند بهترین تسخیرکنندکان جن درخاورمیانه واول درعراق وسپس درایران است وبعضی سفارت خانه هم بدشان نمی امدکه انرا تائید کنند من جمله سفارت  انگلستان- درحالیکه این نظریهود است که به دروغ به حضرت سلیمان نسبت داده شده است ولی قدرت حضرت سلیمان علیه السلام همانطور که قران میفرماید دراعتقادبه کتاب واهن بوده است) - قدرت ما در خزانه بانک ملی نیست- در راکتور اتمی است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-  با رحلت جانسوز دانشمند- مجاهد- یار وف دار انقلاب حضرت ایت الله رفسنجانی- رحمت الله علیه- خناسها شیطانی وسوسه خودرا در سایت خارجی شروع کردند- بابیسوادی تمام به اظهارنظر میپردازند که میدانند دروغ است ولی مزدور هستند- یکی از انها میفرماید- حضرت رهبر عظیم الشان اقتصاد استالینی دارد؟؟!!- وحضرت مرحوم ایت الله رفسنجانی اقتصاد چینی دارد اولی اقتصاد بسته است دوم اقتصاد نیمه بسته است- این نادان استباط از این جهت است حضرت رهبر صلواته الله علیه فرمودند اقتصادمقاومتی – حضرت مرحوم ایت الله رفنسجانی  رحمت اللهعلیه درجائی فرمودند از اقتصادچین تا انجاکه  سودمند است الگوبرداری کنید- درحالیکه از چهار طرف مرز ایران چه قاچاق وچه رسمی کشتی  کشتی  وارد میشود- یک شب دراوائل شب برای خرید بیرون رفتم- روی سکوی یک مغازه بزرگ که بسته بود یک خانمی بسیار با لباس شیک ویک ماشین لندکروز دم خیابان- کفشهای خوبی باقیمت بیست هفتهزارتومان میفروخت من پرسیدم اینها خارجی هستند گفت بلکه خارجی هستند یک کشوری را گفت پرسیدم  از کجا انهاراتهیه کردید ایشان ما باماشین بر  ای گردش به موصل کردستان عراق رفته بودیم درباز گشت برای انکه مقداری پول ما دربیاید این کفش هاراخریدیم- کالاهای خارجی اقتصادمارافلج کرده است- این اسم اش اقتصاد استالینی است؟؟  شما از اسلام هیچ چیزی نمیدانید دربان دانشگاه لندن از شما بیشتر میداند- حضرت ایت الله عظمت  محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه- میفرماید- بهترین هدف را انتخاب کنید- اینبهترین هدف خود خداوندمنان است- ومیفرمایددرهمه چیز بهترین را انتخاب کن- عقلانی هم است وبعدمیفرمیاد بهترین زندگانی دربهشت است- اینجواب بسیاری از افراد بخصوص  خارجیان است- این دنیا بهترین محل برای پرورش است- هم جناب استادمعزز حضرت ایت الله شهید دکتر مرتضی مطهری  علیه السلام اینرا تشریح کردند وهم استادمعزز حضرت ایت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه این مطلبرا تشریح کردن برای کودکستان محل ازمایشگاه چندسطل شن  اسیت وموم وغیره است وکتابخانهاش چند جلد کتاب های ساده است کسی انتظار ندارد ازمایشگاه بزرگ دانشگاهی بزند-لذا حضرت استادعلامه معززایت الله طباطبائی رحمت الله علیه میفرماید درهمه چیز بهترین انتخاب کنید ولی به شرطی به جائی ضرر نزند واگر ضرر میزند انرا رها کن ودرجه پائین تر انتخاب کن وبه همین علت است- جهان جای بقا نیست- فرض کنید کسی خانمی رانتخاب کرد درتمام ابعاد بی نظیر بود- ولی پس ازمدتی تنها ایمان ایشان عوض شد- اسلام میفرماید ان خانم را طلاق بده وکنیز باایمان برایشان برتری دارد- امروزه جهان درهمین جهت حرکت میکند- امید است اقایان مفسر  بدون اطلاعات لازم برای مردم نسخه نپیچند- اقتصاد استالینی یعنی گندم وارد کرد  تا عده زیادی مردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ابرمردی رحلت کرد که قدرت درک عمیقی از سیاست جهانی داشت وراه دقیق عقلانی اسلامی رابخوبی تشخیص میداد وسروش ها ی الهی رابخوبی درک میکرد وتفسیر میکرد درحالیکه بسیارپیچیده بودند- بایکوت سکوت غربیان  که درباره ایشان گرفته- نشانه عجز انها بودکه میترسیدند درجهان- اعتبار وپرستیژ انان از بین برود درواقع هم همین طوربود-من دریک مرکز فرهنگی درس انقلاب رابیان میکردم که دروس فنی تعلیم داده میشد- یکی از دانشجویانکه رشته اش فنی بود واز هنرستان قبلا فارغ التحصیل شده بود- درجنگ خدماتی درخشان کرده بود که نوع انرا من نمیدانم- وایشان برای تعلیم به لبنان فرستاده بودند  سه سال ایشان درلبنان بودوبه سیاست ومسائل نظامی علاقمند بود ودرانجا ایشان بقول خوداش چهل دفتر از جریانات سیاسی- پرکرده بود-سرکلاس- دانشجویان گفتند اجازه بدهید –ایشان صحبت کند وشما مطالب ایشان رانقد کنید- ایشان درلبنان مایوس بود که حزب الله به سرانجام خوبی برسد وجبهه هم نمیتواند پیروز شود من راجع به جبهه  اطلاعاتی دقیق دادم- پیروزی مشکل است ولی شکستی درکارنیست- واین مطلبرا دردنیا فقط یک سرهنگ مصری زده بود که بعدا خیلی موردتوجه جهان قرارگرفت- درباره لبنان انچه میدانستم گفتم  ومصمم شدم راجع به لبنان تحقیقاتی بیشتری کنم- تمام خبرگذاری های جهان که به زبان اگلیسی وی فارسی بود مطالعه کردم وبعضی مسائل دیگر-دریک مرکز فرهنگی دیگری- الیت ها ازمان خواستند- راجع به چند موضوع از جمله لبنان صحبت کنید- من درحدودبیست دقیقه صحبت کردم نزدیک های اخر هفته بود شنبه که امدم- ریس مرکز منرا کنار کشید وفرمودند شما-بینات- انروز رابه اقای رفنسجانی داده اید- گفتم چطور- فرمودندان بیانات ایاشن بازبان روان وقابلفهم وجالب بیان کردند والبته مقداری بیشتراز شما- این نشان دادکه ایان مطالعات بسیارخوبی دارند علاوه برانکه اطلاعتی خوبی هم دارند ودقیقا همین مطلبرا خارجیان میگفتند- اینجا است جمله امام الخمینی رحمتالله علیه معنا میدهد انقلاب زنده است چون اقاثی حت الاسلام زنده است- به نظرحقیر هیچ جا ایشان اشتباه نکرد- اشراف بسیاردقیق به اسلام وتحلیل بسیارقوی از سیاست های جهانی –دریک مرکز فرهنگی ظهر درحال نماز خواندن بودیم یک اشراق که میتوان گفت بصورت سروش که همه بایدانراشنیده باشند-یکدفعه یک صدای بلند مثل انفجار وسپس صداهای زیادی از درودیوارماندجرقه زدن بسیارقوی برق-امد- من تحلیل ومعنای انرادرک نکردم- ولی بعدا درک کردم-درهرحال بیادروی اندیشه ایشانوعمل کرد ایشان کار کارشناسی شود- ونکات علمی وعملی انرا اشکار کرد-درکتابی میخواندم- حضرت علی علیه السلام عازم جنگ تصور میکنم صفین بودنیرو جمع شدن در شهر وومنتظرحضرت علی علیه السلام بودند حضرت امدند وحرکت کردند درداخل شهرجائی یک جوانی امد افساراسب علی علیه السلام را گرفت وان جوان گفت دلیلی که شما به جنگ معاویه میروید برای تبین کنید- همه گفتن به انجواب وقت گیراورده ای- حضرت علی علیه السلام فرمودند مابرای اگاه کردن مردم میرویم- فصل صحبت کردن وجوان قانع شد سپاه حرکت کرد- اینجوان بعدا مداح علی علیه السلام شد ومردم به سمت علی علیه السلام سوق داد معاویه که به کوفه امد گفت ان جوان را پیداکنید که اولا من به اویک جایزه میدهم- وپصس از  او رای میگیرم وچنان مخالف من باشد اورنمیکشم تبعید میکنم هرچه گشتند ان جوانرا پیدا نکردند- تحلیل درست چنین ارزشی دارد- امیدخداوندمنان ارزش ایشان بالطف وعنایت خاصه مرحمت کند وخاندان ایشان همیه سرفراز وسعادتمندباشند -انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تحقیقات دانشگاه دهلی0- توسعه کامپوترهای ارزان قیمت برای  ازمایش کنترول شده در ازمایش گاه علمی- که میتواند از سخت افزار ونرم افزارابزاری که  در دسترس  -دربازار(کد باز)-موجود  است از کیت جود است از طریق کیت های(جعبه ای که اشیا خاص دران میگذارند-مانند پزشکی یا ورزشی )-سنسور0 قطعه الکترونیی است- که خاصیتی را   بطریقی نشان میدهد) کیت الکترونی- مجتمع سنوسرهائی است که خصویاتی رامیتوان  نشان دهد  مثلا  در اندازه گیری جاذبه  زمین ویا یادگیری زبان- وبازی های کامپیوتری)- مجتمع سنسونرها برای شناخت بخشی کوچک از اشیا در ازمایشگاه جهان یک کارمعمولی شده است- سنسور نه تنها کار اجرا را اسن میکند- بلکه تعداد قطعات را وهمچنین اعدار خطارا کم میکند- دستگاه های سیستمی کسب اطلاعات که به ان- اتصال دهندی درخواست ازمایشگاه- گفته میشود-  با پشتیبانی از نرم افزار قیمت ان درحدود هفتصد دلار است که این امر درخواست سیستم کسب خبر – که بتواند از منابع –کد باز- چه سخت افزار وچه نرم افزار را شاخص ومهم میکند—که  درکیت- ازصفحه کیت- اردیونیو- نیز شامل ان میشود-برای بدست اوردن اطلاعات که طریق –ال-سی- دی- دستگاه نشان میدهد- که ازمیکرو کنترول کنند ها  ارزان قیمت و-نمایشگر – ال-سی –دی- که بسیار ارزان هستند- باعث میشود که قیمت بسیار کم شود- وبکار گرفتن دستگاه بسیار اسان تر در تجربه کردن خواهد شد- وهم چنین به خار میکانیزم کار سیستم اسان ترخواهد بلود- ونوع  خطاها واشتباهات درعمل میتواند توسط دانشجویان مدیریت شود- وسپس  کاربرد ان درموبایل با مدل اندروایئد که با سیستم –کدباز کار میکنند- میتوانند بسته های اطلاعاتی راهم که امروزه وجود دارد درمقایس زیادی نشان دهند-ما درجریان توسعه اپلیکشن های اندروئید هستیم که کاربرد ان بر ای دانشجویان برا ی تحقیقات بخشی های کوچک بادقت عمل میکند- تنها بااتصال یک قعطه سخت افزاری مناسب که هم اکنون انراساخته ایم –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- تحقیقات دانشگاه دهلی0- توسعه کامپوترهای ارزان قیمت برای  ازمایش کنترول شده در ازمایش گاه علمی- که میتواند از سخت افزار ونرم افزارابزاری که  در دسترس  -دربازار(کد باز)-موجود  است از کیت جود است از طریق کیت های(جعبه ای که اشیا خاص دران میگذارند-مانند پزشکی یا ورزشی )-سنسور0 قطعه الکترونیی است- که خاصیتی را   بطریقی نشان میدهد) کیت الکترونی- مجتمع سنوسرهائی است که خصویاتی رامیتوان  نشان دهد  مثلا  در اندازه گیری جاذبه  زمین ویا یادگیری زبان- وبازی های کامپیوتری)- مجتمع سنسونرها برای شناخت بخشی کوچک از اشیا در ازمایشگاه جهان یک کارمعمولی شده است- سنسور نه تنها کار اجرا را اسن میکند- بلکه تعداد قطعات را وهمچنین اعدار خطارا کم میکند- دستگاه های سیستمی کسب اطلاعات که به ان- اتصال دهندی درخواست ازمایشگاه- گفته میشود-  با پشتیبانی از نرم افزار قیمت ان درحدود هفتصد دلار است که این امر درخواست سیستم کسب خبر – که بتواند از منابع –کد باز- چه سخت افزار وچه نرم افزار را شاخص ومهم میکند—که  درکیت- ازصفحه کیت- اردیونیو- نیز شامل ان میشود-برای بدست اوردن اطلاعات که طریق –ال-سی- دی- دستگاه نشان میدهد- که ازمیکرو کنترول کنند ها  ارزان قیمت و-نمایشگر – ال-سی –دی- که بسیار ارزان هستند- باعث میشود که قیمت بسیار کم شود- وبکار گرفتن دستگاه بسیار اسان تر در تجربه کردن خواهد شد- وهم چنین به خار میکانیزم کار سیستم اسان ترخواهد بلود- ونوع  خطاها واشتباهات درعمل میتواند توسط دانشجویان مدیریت شود- وسپس  کاربرد ان درموبایل با مدل اندروایئد که با سیستم –کدباز کار میکنند- میتوانند بسته های اطلاعاتی راهم که امروزه وجود دارد درمقایس زیادی نشان دهند-ما درجریان توسعه اپلیکشن های اندروئید هستیم که کاربرد ان بر ای دانشجویان برا ی تحقیقات بخشی های کوچک بادقت عمل میکند- تنها بااتصال یک قعطه سخت افزاری مناسب که هم اکنون انراساخته ایم –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایران-ایرا ن شگفت انگیز دوست داشتنی – من دیوانه ام -زنان اش شگفت انگیز- من رادوست بدارید- منرا دوست بدارید – ایران ایران- من هنوز یاد میگریم او ازاد است ومن اسیرم- اورا من نگاه میکند ومن ازادنیستم – من مثل  کی –وی- توبر من طلوع کن – خورشید من باشد- من دیوانه ام –من عاشق تو هستم- بامن در صلح وارامش  باش- من سرانجام مانند تو خواهم شد—ان صورت وگونه عروسکی تو-تو اخرین امید من درخانه ای تنها هستی- من عاشق توام  من عاشق توام-  باکس رام نمیشوم باکسی نمیدوم – زنجر  زنجیر  زنجیر شوم-  درب قلب من همیشه بروی تو باز است- دیگرنمیتوانم ازاد باشم- همیشه فکر میکنم تودرکنارم ایستاده ای- توتنها سرنوشت من هستی- هروقت تورا میبینم

 منتظرم که بگوی خدا حافظ


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99