سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- هر ایدولوژی یقینی نیست- از کدام منبع معتبر به قول شهید کم بدیل حضرت شهید ایت الله عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه شما مطالعه کردید –فکر نکنید با –یک –هو- میتوانید تغیرات غیر دینی ناب ایجاد کنید- دوم- هر ایدولوژی- نسبی – حتما از قانون – تز –انتی تز- سنتز- تبعیت میکند این هم یک نظریه غلط است- سوم فرمودید هر ایدولوژی نسبی- بخشی ثابت دارد وبخشی متغیر- درحالیکه ایدولوژی که از اصل تز- انتی تز پیروی کند درکل متغیر است- نسبیت  انواع دارد- دربعضی شرایط جواب درست میدهد ودربعضی شرایط جواب درست نمیدهد-  بعضی خصوصیات اش- در ظاهر علمی است ولی باطنش باعلم هماهنگ نیست وغیره یک ایدولوژِی فردی از ان احساس رضایت کند کافی است غلط میباشد باید عقلانی باشد- نمیشود سایتی هم عکس دوهم جنس گرای زن را نشان دهد ودرضمن عکس عظمت حضرت  ایت الله مرحوم رفسنجانی رحمت الله  علیه راهم نشان دهد- این نفاق است- امرهم درایدولوژِی فرد باید به روشنی کامل برسد- اگر جائی مبهم بود وویا دلیل روشن نداشت ویا مشکوک بود ویاشهوات گناه الود را به نحوی تطهیر میکرد این فرد درتاریکی است وفردی که درتاریکی است بایدبترسد- فلسفه شیطان پرستی هیچگونه حقیقتی ندارد- دقیقا یکنوع ماکیاولیست بسیارمنحط است- اگر اخیرا حقایقی رابه ان اضافه کردن خود  این امر یک ریا وحقه است ولو انسان رابقول شما در زمین تنیس برنده کند  باعث تاریک است درتاریکی برنده شده باز تاریکی است وگناه است ودرقبر هم درتاریکی خواهد وبد ودرعذاب هم خواهد بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- زمانی که – ما میگوئیم-جوان شهید- توسط گلوله دشمن  به قتل رسید- جوان شهید معلول است ولی معلول برای ما اهمیتی بیش از علت دارد- ومعلول مشخص است- جای هیچگونه چون وچرا را ندارد- اما زمانی که میگویم- جوانی که به قتل رسید توسط گلوله دشمن شهید شد- در این جا به قتل رسیدن علت است وعلت بر ای ما مهم است ومعلول کشف شده است که میتوانسته  شهید نباشد- مثال دوم- برنج سوخته را ورزشکاران نخوردند- ورزشکاران غذا نخوردند چون غذا برنج سوخته غیرقابل خوردن بود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم- به بهانه- رحلت جانسوز ایت الله مجاهد کبیر رفسنجانی رحمت الله علیه- وضعیت ایران از لحاظ نظامی بسیار بحرانی بود- بدترین وضعیتی که میتوان تصور کرد- دو ابرقدرت نظامی باوجودانکه باهم سرشاخ در افغانستان شده بودند در حمله به ایران متحد بودند- وهر کشوری وحتی هرقاره ای- میتوانستند به راحتی به زانو دربیاورند- لذا ارتش درسیستان وبلوجستا روحیبه خودرا بطور کلی از دست داده بود-مرز پاکستان وافغانستان یک شده بود- هم افغانی وهم  پاکستانی- از مرز یک دیگر میتوانستند استفاده کنند- دراین شرایط هرد ابرقدرت از سلاح های مخفی نگاه داشته خوداستفاده میکنند وانهاراتست میکنند واین فرصت را ازدست نمیدهند – وجهان سوم چون اطلاعات ندارد  یک خوشخیالی وخوش باوری دارد- وقتیکه مواجه شد قبول میکند وانزمان نمیدادند دقیقا باید چکار کند ولذا باید بی محابا شد—تعدادی از واحدهای استان فارس از کردستان به جنوب امده بودند  بافاصله اندکی از  واحد قرار داشتند ورهبران انها به دیدار فرمانده واحد ما شهید پرعظمت مهندس ظل انوار امده بود ولی ایشان انموقع نبودند با بچه ها توپخانه- ما اشنا بودد – من به ایشان گفتم درست درتیرس توپخانه عراق هستید- یکی از بزرگان فرمودند کجا درتیرس  عراق نیست؟؟  یکی بچه های ما- وسط این بیابان رفته درس بخوا اند یک موشک بیست سانتی- ان به زمین خورده است- معلوم نشد ازکجا این موشک پرتاب شده است-  ایا هواپیمای استلیت- امریکا زده است از پایگاه ای کویت زده شده است وغیره وبقول یکی از بچه ها رادار ما باید تاقطب جنوب را دقیقا مشخص کند- حتی پنجاه کیلومتر از جبهه دور باشید  باید درسنگر های حساب شده وکانال حساب شده داشته باشید وسهل انگاری نباید کرد ظرف یک ماه وبیست روز- هفت دیده بان مارا شهید کردندکه بعضی ها برای عراقی ها دست تکان داده بودند- دیده بان یک جوان غیور ابادانی بود- دیپلمه خیلی واردبود روزانه حداقل بیست گلوله- می امد وایباشن هروقت دیه بانی میکرد مدتی بیادمخفی باشد ودرهما زمان جابه جائی تانک میشد ویا تانکی از جبهه دور میشد- امروزه باید باوسایل پیشرفته دید بانی کرد- ودید بان درجایگیاه امنی درزیرزمین باشد- ایشان بیان میکرد درحالیکه جائی را نشان داد عراقی قبلا این منطقه را دراختیارداشتند یک- کانال بسیار دقیق مهندسی  که از دشت ه طرف عراق- تپه رابریده بودندکه از بالا به هیچ وجهه قابل تشخیص نبود- واز کنار کوه متصل میشد به جاده اصلی- که اینجاده برای زخمی ها وفرماندهان بوده است – درانتهای  این کانال که به دشت میرسید یک درب کرکرهای کار گذاشته بودند- که این کرکر پائین بود ایشان ملاحظه میکند- یک موشک امد نزدیک تپه نود درجه پیچیدبه سمت راست رسید به جلوی کرکره دوباره نوددرجه پچیده- تاراست شد وبه کرکره برخورد- کرد- دستور امد کسی به کرکره نزدیک شود ولی اگر کسی بتواند بامحاسبات دقیق برود وقطعات موشک رابیاورد- که بسیاری مهم است خودرا معرفی کند- لذا در سیستان وبلوجستان- هیچ گونه تاسیسات نظامی قابل قبولی نداشتیم ومانند جبهه جنوب میبایست حداقل یک چنین جبهه- میساختیم- که حداقل یک میلیون- سرباز درانجا مستقر شود که حداکثربرای پنچاه نفر را کنترول کند—اوقت میزان جاسوسی حداقل پنجاه از صد است- وماهوارها وابزارهای دقیق ای که دربیابان کار گذاشته اند میتواند- حرکت مار را درشب رصد کند ولانه انرا مشص کند-  لذا اینکاربسیار مشکل بود واین مهم را به عهد –  عهده امیر کبیرنستوه  حضرت مجاهد کبیر مرحوم رفسنجانی رحمت الله علیه گذاشته شد—دوعکس از ایشان- در روزنامه ها چاپ شد یکی دربالای تپه درحال قیلان کشیدن  هستند-نزدیک جبهه  است عشایر پئین هستند درحال اماده شده به جبهه رفتن- ویکی درنزدیک تپه چندقدمی جبهه- درکنار یک چادر درحال قیلیان کشیدن- ونیروها پشت تپه درحال جنگیدن- حضرت استادمعزز ایت الله حائری شیرازی- رحمت الله علیه – فرمودند به عکس خوب نگاه کنید- ایشان مانند کسی است هم اکنون در خانه اش است- این امربوجود نمی اید-مگرانکه فرد به فقه وفتوا خود سخت ایمان داشته باشد- اتفاقا قران همین میگوید- واین افراد که بلوچی هستند- با انگیزه زیاد  با بلوچی میجنگد واین انگیزه به خاطر وجود ایشان است که یک کار الهی است وبیش از ده بمب هیدرژنی – انرژی وانگیزه ایجاد میکند- واین کار یک روحانی است که جایگزین ندارد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است-حضرت ایت اللهسیدمیرباقری رحمت الله علیه بدرستی فرمودند—که-غرب- مداوم مردم سر گرم میکند وفکر ازانها از مرگ اخرت در میکند وسعی میکند که انها رامداوم مشغول بسازد- از تمام غرایز انسانی وکنجکاویکه به شرطی درجهت سکولاریسم باشد مانند علم- سود میجوید- به تعریف درباره دنیائی فکردن راقران مجید بیان میکندکه – مانند درختی است که نهال ان دربهار برگ های خوبی میدهد ودرپائیز میریزد- خشک میشودوخرد میشود وبر بد داده میشود وتنه درخت مانند جوب خشک است که میتوان انرا قطعه قطعه کرد- دوباره سبز میشود وهمان جریان تکرار میشود دقیقا لذت های دنیای این چنین هستند- مگرانکه برای بقای انسان لازم باشند انهم درچهارچوب منطقی- حلال-لت های دنیائی همچنان قران گفته شد پس از مدتی از لذت می افتد- برخلاف لذن های معنوی- بیشتر کسانی این لذت های معنوی تجربه نکردند این امرا باور نمیکنندکه کسی از قران خواندن –نماز خواندن-روزه گرفتن لذن ببرد وبیشتر حضرات تصور میکنند که عزاداری امام حسین علیه السام بسیار غم انگیز وزجر اور است گرچه از لحاظ عاطفی این چنین است ولی همراه ان- یک بهجت ملکوتی است- که نظیر ندارد- لذا باید مداوم لذت های جدید خلق کنند- یک از انها همین لذت همجنسگرائی است تحقیقت اخیرا که سایت دائرالتمعارف وکیپیدیا- فارسی نگاشته شده است که زنان هیچگونه عامل مادی وژنتیکی وغیره رای هم جنس گرائی ندارند- اینفقط یک جاذبه روحی است وهرحرف دیگری غلط است واقایان چند نظر است مثلا یکی عامل- اچ-وای- اگر این چنین باشند فرزند ذکور بعداز سومی باید هم جنسگراشودولی درعمل فرزنداول میشود- انهم درخانواده های سخت گیر-من درلندن بودم روز ی در روزنامه خواندم که جناب اقای مدافع حقوق مدنی امریکا- برای سخنرانی برای گروه خاص همجنسگرا به لندن امده است ودرفلان منزل درجنئب اانگلستان درمنطقه بریکسون سخنرانی میکند- منطقه بریکسون پاینترین منطقه لندن است که خانه های مسکونی ها تمام خالی است چون بافت بسیار کهن است ااجر سیاه وسفید ساخته شده است خانه طرح خانه دروان محمد رضاشاه است  همان دوطبقه ها ولی دریک مقیاس بسیار کوچکتر- انجا به خاط ارزان تربودند تمام کسانی پوا کم دارند ومحفل دارند  درانجاخانه میخرنند ویا کرایه میکنند- درانگلستان وامریکا مدتها بلوک ها اجازه خانه محفلی دربلوک ها نمیداند یکی برای انکه سروصدا زیاد است ودوم اسانسورمداوم اشغال میکنند ولی بعدا امریکاقانونی گذارند که اجازه دارند انجام دهد انگلستان هم همین کار کرد- حتی درشرکت ها- ومشهور بودکه کارخانه هروئین سازی انگلستان ومانندان دربریکسون است-جلسه یکربع ساعت به ساعت ده شروع میشد  ومن نمیدانستم که از وسط لندن  تا انجا بامترو سه ربع ساعت زمان میخواهد- من رفتم  هرچه نگاه کردم خیابان از لند شیکتر بودند  ومت ومبهوت بودم که به سمت پائین شهرمیروم  وسیار شیک است وفقط درخت داشت یک دفعه وارد شهر خاموشان شدیم- بعدا فهمیدم از حقه بازی انگلیسی ها است که بگویند این منطقه فوقالعاده خطرناک است- غالبا سالی یک نفر الی دونفرکشته میشوند- شرکت های معظم بسیار شیک انجا هستند سوپر مارکت به بزرگی سوپرمارکت های مریکا انجا است فقط سوپر مارکت طبقه پائین یکنور کم دارد ودربالی فقط اطاق دوربین های غول مادونقرمز چراغ روشن دارد وتاریک کردن که دوربین های مادون قرمز خوب عمل کند ودرضمن کسی انجا نرود-مترو نزدک چهار  ایستگاه داشت ودرشب من نمتوانستم اسم خیابان را پیدا کنم یک مغازه یک چراغ ای روشن داشت ومن وارد مغازه شدم باکمالتعجب یک امریکادی غول پیکر درحالی که لباس حساب دار ها پوشیده بود وکلاه انهارا سرش گذاشته بود کنار اش یک چراغ مطالعه بود وداشت حساب وکتاب میکرد- من پرسیدم شما امریکائی هستید- گفت – بله ومن- گفتم اینحا چه میکنید؟؟-- ایشان گفتند مثلا پس از باز نشستگی   دنبال یک جای دنج وارام بودم وسرمایه ام به اینجا اورده ام- اینجا هم صرافی است وهم بانکی است که به بعضی وام میدهم- ادرس را پرسیدم وگفت از ایشان  خیابان دست چپ دست چپ خیابان – خانه چهارم بافت قدیم- من رفتم فقط سر دوکوچه  دولامپ ضعیف بود ومابقیه ظلمات بود به سرکوچه رسیدم فردی انگلیسی ایستاده بود جلو امد وگفت من پلیس هستم شما برای چه این جا امدید من جریان گفتم- پرسید تا به حال برا ی مواد اینجا مواد اینجا امدی گفتم  امروز اولین باراست یک درب خانه سمت راست نشان داد به اینخانه نیامدی گفتم همان-که  گفتم- گفت برو من مواظب هستم- سرکوچه دوم یک افغانی بود سینه نیم دایره برحسته داشت ودکمه ها باز بود وپشم وپیله ایشان بیرون افتاده بود- سر کوچه ایستاد وگفت کجائی هستی – ومن گفتم –ایرانی هستم- به فارسی صحبنت کرد وکنارمن امد وگفت ان اقا پلیس است ومن گفتم  متوجه شدم وگفت من هم پلیس هستم ومن جریان را گفتم – ایشان گفت شما راه زیادی امدی من اجازه میدهم به هم خانه ان اقای پلیس  نشانه داده بروی وبرای رفع خستکی یک پک هروئین- یاتاریک بزنی- فقط یک بسته یکبار-من همانجا فهمیدم- همه کارها دست خودشان است- ومنرفتم زنگ زدم گفتند جلسه تمام شده است وفقط بحث مدیران است شما مایل هستید حظر پیدا کنید گفتم بلی وارد اطاق شدم درست اطاق ها مانند اطاقهای ایران بود ان اقا داشت صحبت میکرد که غرض بیانات ایشان است ایشان سرمهندس یک شرکت با ششصد مهندس دریک شرکت معظم کار میکند- ایشان فرمودند وقتیکه تصویب شد کهدرشرکت ها میتوان محفل زد روسای شرکت اطاق زیاد داشتند وهمه را انبارکردند که کسی محفل نزد ومن سعی زیادی با دادگاه کردم- تا اجازه محفل بدهد شرکت به دوگروه اجازه نداد- یکی سیاهپوستان ودومی همجنس گراها نداد باز من برا ی سیهپوستان وبا کمک انان سعی زیادکردم وازجیب خودم وکیل گرفتم تا اجازه محفل انان را گرفتم- شرط استخدام دراین شرکت یکی این بود فرد هم جنس گرا-نباشد-چون امریکائی ها- از شرکتهائی که همجنس گرا استخدام میکردند خرید نمیکردند- لذا روسای شرکت همین موضوع را به متذکر شدم وان زمان فقط سه نفرگرایش به هم جنس گرائس داشتند ولی از حاط بهداشتی ومردم میترسیدند وکاری انجام نمیدادند- بالاخره من اجازه گرفتم- این سه نفر یک استاد هم جنسگرا اوردند تا انها روشن کند وبه سئوالا ت پاسخ دهد وایشان ترس انهاراریختو بیان کرده است شادی افرین است وانها به عمل تشویق کرد کم کم بعضی افراد با انها- تماس گرفتن که ایا واقعا لذت بخش است مسئله نداد وباز استاد امد کم کم انها هم متمایل شدند ویکدفعه هجوم شروع شد وبه دویست عدد رسید- کاملا مشخص است که این امرفقط برای لذت است هیچ فرضیه ای دیگری  صحیح نیست واینهم برای ان است شادی افرین شود- وانچه گفته میشود قلابی است- ت قبح ان درنزد مردم بریزد-همین-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- به بهانه رحلت حضرت ایت الله دانشمند مجاهد- کبیر ایران جناب هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه- دواصطلاح است به زبان انگلیسی – یکی برای واحد نظامی- پایگاه- بیس- گفته میشود ویکی برای واحد جاسوسی  که-ایستگاه- استیشن- گفته میشود هردو تجهیزات وتخصص های خودشان رادارند- در حفظ کشور- دونظریه در طول تاریخ موجود است- یکی از راه کمال وانسانیت-عدالت-وبه خصوص مذهب راستین- که غالبادر طول تاریخ شکستهای پی درپی خورده است ولیدر رشد بوده است وتوانسته است درهرحال تاثیر مثبتی درجامعه بگذارد وعقلا وافرادی که قلب سلیم دارندرابه خودجذب کند-دیگری  با فتنه گری میتواند جامعه رابه سمت خود متمایل کند- وهرگاه این فتنه رنگ باخت فتنه دیگری را علم میکند- که این وجه بیشتر  غالب بوده است – هنر این فتنه که مقداری از ان بحث میشود  این است که یک فضای- ترس وهمراه با یک سری ارزش های  به ظاهر مثبت- ایجاد میکند که شبه تمدن سخیف است- رنگ مذهبی حقیقی ودائمی ندارد به قول حدیث مستودع است یعنی تاریخ مصرف دارد-موقتی است-خانم استاد در دانشگاه لندن- میفرمودند- دوعامل تمدن یک کشور را مشخص میکند- یکی ازادی-دوم نبودن پلیس برای دوسال-دوعامل به نظر حقیر خطرناک ترین  عامل درایران بودند- یکی منطقه بلوچ نشین مرزی ایران- دوم افرادی که ایمان مستودع داشتند- پاکستان به علت انکه مردمی سلیم- صوفی مسلک –درلاک خود –غیر سیاسی بودن- یک حکومت  نه هانی ونه مانی ودرحقیقت بی دروپیکر وفقط درحفظ منافع خود وسرسپرده انگلستان بودند- انگلستان دربلوچستان پاکستان- یک ایستگاه جاسوسی قوی داشت-در ظاهر مدافع استقلال بلوچستان بود- من سواراتوبوس درلندن بودم دریک ایستگاه- یک جوان بلوچی پاکستانی وارد اتوبوس شد ومقداری اعلامیه داشت به افراد داد یک خانمی پرسید شما کمونیست هستید- گفت بله- ایشان گفت من اعلامیه نمی خواهم ویک اقائی گرفت وپس ازمروری  از پنچره به بیرون پرتاب کرد وعدهای مقداری خوندان وسپس اعلامیه به ان جوان پس دادند ویکی به من داد- من از اتوبوس پیاده شدم بادوجوان دیگر که منتظر بودم سلام علیکی کردیم- ازایشان پرسیدم –حزب شمادرپاکستان قانونی است یانیست – ایشان فرمودند قانوئنی نیست زیرا مایل به استقلال هستیم- مخفی است ولی  سازمانهای اطلاعاتی کاری با ما ندارند- ومن گفتم ایا پاکستان درلندن برای  شما مزاحمتی درست میکند ویانه- ایشان فرمودند من تحت مراقبات  انگلستان هستیم وماپولی نداریم وتمام  امکانات را انگلستان میدهد وهیچگاه اهداف مارا مخالفت نکرده است من گفتم فرض کنیید طبق رای شما بلوچستان ایران ملحق شود به بلوجستان پاکستان- ویک کشور شوید شما این کشور چگونه میتوانید اداره کنید شما که درفقر هستید خریدعمده شما از جناب ایران است واین بلوچ ایران اگر جدا شدند ان پول رانخواهند اشت- ایشان فرمودند بلوجستان معادن بکر زیادارد حال انگلیسی میگویند از انها استفاده کنید زیرا منافع ان به جیب- پاکستان میرود وماهم اجازه نمیدهیم کسی از انها استفاده کند ولی بعدا با پاکستان گفتگومیکنیم وجزو واحدخودمختار پاکستان میشویم—از عجایب روز گار این است- یک قبیله درایران سنی است وهمان قبیله در بلوجستان شیعه است گروه برادران سنی بعضی از انها مایل بودن که به بلوجستان پاکستان ملحق شوند- ولی  همان قبائل مایل بودن به ایران ملحق شوند- ان سازمان جاسوسی افاردرا تحریک میکرد که به ایران حمله کنند که این کمونیست جزو این گروه میشدند- اینهاراتجهیز میکرد- بلافاصله اقای علم را مطلع میکرد اقای علم از بیرجند نیرو میبردبه سیستان وبلوجستان درانجا گاردجاویدان که اکثر انها کماندو هستند لباس  بلوچی میپوشیدند- ومقداری هم زبان بلوچی بلد بودند- باتانک ونفر بر منتظراقایان بودند- بلوچستان چون یک سرزمین بیابانی است- دربیابان بودن نمیتوانند خودرا مخفی کنند شکار هواپیماهای جنگی میشدند- اینراه امکان پذیر نبودند- یکسری کوه است که میتوانستند درشکاف این کوه خودرا پنهان کنند- واز باریکه های عبور کنند ولی مشخص از کجا  اجبار سردرمیاورند که انجا یک سرقبائل بلوچی زندگانی میکردند- درشکاف های کوه نیروهای ایران مخفی میشد وحملات خودرا شروع میکرد ومیتوانست به راحتی تا کراچی انیهارا تعقیب کند واین هارا تارومار کند وتا مدتها سر صدا خاموش میشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- ساخت  ایران- این شعاری - نیاز جاودانی ما است- نماینگر- فرهنگ ما بخصوص فرهنگ  اسلامی ما-  خلاقیت واستعداد- ای –کیو- ما- درابعاد- - -فرهنگی – اقتصادی – هنری- اخلاقی حتی سیر سلوک  ما است- ما میبایست از قران مجید ورسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم0 وطبیعت –الهام- بگیریم- در هرسه ارزان بودن- باابزار ساده وکم هزینه شاه کار افریدند- که امروزه غرب میخواهد بکند- من یک شب مهمان یک نابغه انگلیسی بودم که خانه ایشان با اشیا کاربردی تا حدودی ارزان قیمت بقدری منرامسحور کرد کهمن به صورت ایشان نگاه نمیکردم وحرف ایشان را گوش میکردمن ودر دیوار را نگاه میکردم وسیر نمیشدم کاملا مسحور شده بودم ولی ما درمقابل ایشان اطاق شاه عباس صفوی را مطرح میکنیم  امروزه نمیتوان فرهنگ جهانی را ما حذف کنیم .پیشرفت انان را ندیده بگیریم-  یک نگاه به قران- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وطبیعت بی اندازیم- هرسه جذاب هستند که قیمت کمی باابزار ساده ای- ساخته وپرداخته شده است- هنر این است-ما باید قالب جدید درک کنیم  وان محتوا ها درقالب جدید ارائه دهیم- ابن عربی- روز ی باخوداش فکر کردکه چرا بایدمن اینهمه درباره توحیدمطالعه کنم دران زمان شهر به چهل محله تقسیم میشده است- وهرمحله یک صوفی قطب  داشته است خیلی جالب است که صوفیان سرامدبودند نه علما- ایشان روی مطالب تمام این چهل صوفی کار میکند به یک نظام خاصی میرسد وسپس درجلسات انان شرکت میکند وارد چالش با انها میشوداول موردمسخره واقع میشود وبرجب میخورد ولی کم کم مردم به سمت اومتمایل میشوند وحتی این صوفیان بسیاری از انها مرید ایشان میشوند- اکثریت مراجع اعظام رحمت الله علیهم- اجمعین دراول کار طرفداران اندکی داشتند وحکومت نالایق قلدر تا دندان مسلح وبی چشم ورو وپرومواجه بود این تشعشات روانی انان است نه مقام علمی انان در زمان رحلت سیل جمعیت به سمت انان حرکت میگرفت—این هنر است-چند نفر ازصمیمم قلب بر سرقبر رضاشاه قلدر رفتند درحالیکه تمام اهرم ها راداشتند- یکی از اساتید حوزه میفرمودند اینهمه مراجع اعظام ودانشمندان کتاب نوشتند  با معلومات روز وپس ازمدتی که میگذرد جملات ساده امام صادق علیه السلام نوری تازه میدهد که انکتاب ها بایدبایگانی  شود واز نو استنباط شود- این هنر است- امید است که دراین شعار جدید  درب باغ سبزفقط نشان دادن نباشد- وچون به قول ظریفی هرچه شعر درباره شب عاشور وروز عاشور گفته شود کم است وهزینه اش پرداخت شود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بخش دوم-برگرفته از مجله –سرامد-لذا- تلاش ما باید- مضاعف باشد- پس یک نیاز است- شما ها میدنید—اما خوب است- مجددامن  این را بگویم که حقیقتا کشوری که دستش از علم تهی است-نمی تواند- توقع عزت- توقع استقلال وهویت-ر وشخصیت- توقع امنیت  وتوقع رفاه  داشته باشد—طبیعت- زندگی- بشر وجریان امور زندگی این است علم عزت میبخشد—جمله ای  در نهج البلا غه هست- که خیلی  جمله پر مغزی است- میفرماید:: العلم سلطان:"- علم اقتدار ( سلطه  ایجاد میکند وغلبه رابوجود میاورد)- سلطان یعنی اقتدار—قدرت-": العلم سالطان وجده صال ومن لم یجده صیل علیه"-علم اقتدار  است—هرکس این قدرت را به چنگ اورد میتواند- تحکم کند- - میتواند غلبه پیدا کند-:هرکسی- این اقتدار را بدست –نیاورد-": صیل علیه: بر او غلبه پیدا خواهد شد—دیگران بر او قهر وغلبه پیدا میکنند—به او تحکم میکنند-تریخ هم دقیقا این اصل رابخوبی مبرهن وروشن- میکند-جناب وزیر محترم  علوم- رحمت الله علیه- میفرماید-ماحتی یک تخصص دام پزشکی درکشور نداشتیم- چه نمره ای میبایست به کارنامه پهلوی ها داد؟؟!- اقای- سر کار-دبیر ستاد نانو فناوری نانو –معاونت علمی- نیز در این نشست با اشاره به تولید بیش از 330 محصول- دانش بنیان- توسط 157 شرکت ایرانی گفت-:توانمندی ایران در فناوری نانو وفعالیت جدی در عرصه بین المللی موجب شده- این کشور به عنوان یکی از فعالان جهانی در عرصه نانونقش افرینی کند—او با اشاره  به صادارت- توانمندی های ایران درعرصه نانو فناوری گفت-:در سوژو چین با ایجاد یک ازمایشگاه مجهز به تجهیزات نانو فناوری-به تجهیزات نانو فناوری به یک میلیارد دلار توافق شده وبا برخی از کشورها توافقاتی- برای اموزش فناوری نانو وتربیت نیروی انسانی انجام شده است –من درمرکز زرهی افسرازمایشات بودم- یکی از کارهایمن یا کتابرا تهران برای افسران چاپ کرده بود وماتوزیع میکردیم ویا من برای کل مراکز زرهی ایران کتاب تولید میکردیم وتوزیع میکردیم- ومن بخوبی – اطلاع داشتم که محتوی این کتب چی هست ویکنمونه هم دراطاق مامن باوجودانکه گفته بودند خواندن انهابرایمن بطور کلی سری است ولی من میخواندم واین کتب یکهزارممعلوماتی که درامریکا درس داده بودند نبود- یکروز فرمانده من فرمودند –فردا شما ساعت نه به مرکز بیائید یکمطلبی میخاهیم چاپ کنیم بطورکلی سری  شمانبایدحضور داشته باشید- من هم از خدا خواسته بودم ویک امتحانی هم از اقایان افسران بعداز مدتی گرفتند-مدتی گذشت گویا رادیو بغداد خبرنگار اش میرود جبهه ازیک سرباز میپرسد هواپیماهای جنگی ایران بیان کن  وکاربرد انان بگو وازهرکدام چندعدد دارند- زنده بادانگلیس- ایشان بخوبی شرح میدهد- یک دفعه به من فرمودندلباس نظامی مرتب اطوکشیده ریش زده ولی من ریش نزدم رفتیم درمیدان صبح گاه مراسم انجام شد فرمانده مرکز فرمودند به ایستید جنای سرلشگر ضرغامی میخواند تشریف فرما شوند ومطالب مهمی بیان کنند-ایشان فرمانده کل ارتش سوم بود وایشان امد ومن متوجه شدم از نگا ه اش سخت عصبانی است- وفرومدند این  با این امتحان ابروی ارتش رابردید- ش مانتوانسته اید بگوید میگ هفده ماموریت ووظائف چیست وجند عدد عراق ازانهادارد- همین طور میگ نوزده وبیست ویک سوخو هفده وغیره – واقایان باید دراین باره فکری بکنند وایشان رفت من میدانستم چنین کتابی دراینباره وجودندارد- زنده بادانگلیس- به جای انکه عذرخواهی کند که ما  اهمال کردیم واقایان سه ماه بایدمهمان ما باشندتادراین باره اقدامات لازم بشود طلبکارهم شدند- حضرا علی علیه السلام گاهی امتیازات دشمنان خوداش رابه رخ اصحاب میکشید ومابایدگاهی از امریکا شیطان بزرگ یادبگیریم اخیرا کانال بی- بی-سی فیلمی رانشان دادکه امریکائی از یک مدرسه بدتر از قرون وسطی افغانستان- تهیه کردند- درانجا برق نیست واب لوله کشی نیست وبچه  ها در دم منزل گوسفند میچرانند- اب میاورنند ودرکارخانه کمک میکنند زیر شمع وچراغ نفتی درس میخواند درضمن کار درس یادمیگیرنند وازهم سئوال میکنند- امریکا یک تست سخت ازانها گرفته است واز دبستان های معادل افغانستان درامریکا هم همان تست گرفته است نمره دان اموزان افغانی بیشتر از نمره های دبستان امریکائی شده است واین فیلم به سراسرامریکا فرستاده است که در دبستان ها نشان دهند که انهادرچه وضعیتی درس میخوانند- وشما درچه وضعیتی درس میخوانید کمی بهفکردرس خواندن باشید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99