سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از برزگان سایت جمکران- ایده کم الله- حضرت عیسی علیه السلام وحضرت مهدی علیه السلام- هردو روح الله هستند- زیرا مجدد کامل دین میشوند حضرت عیسی علیه السلام دین یهود  یهودرا کامل کردند حضرت مهدی علیه السلام دین اسلام راکامل واحیا میکنند ماهم بایدرجهت کامل شدن واحیا دین اسلام عمل کنیم  وبیشترین توجه را به یهود ومسیحیت داشته باشیم—هذوی عظمت ها اولوالعزم هستند یعنی اراده اهنین دارند وما هم باید اراده اهنین داشته باشیم- هردو بزرگوار مطالب کمی از خود گفته اند ولی کل دین را  تبین ومشخص کردند پس ماهم بایدکلیت دین را تبین ومشخص واجرا کنیم-حضرت عیسی علیه السلام از اسمان نزول میکند دال بران است رهبر نیست به کمک رهبر می اید ولی امام زمان علیه السلام در زمین هستند به همین دلیل رهبر دین هستندولی  ظهور میکنند یعنی از پرده غیب  بیزون میایند واشکار میشوند وماهم  بایدهم حضرت عیسی علیه السلام وهم  امام الزمان علیه السلام را اشکارکنیم واز ان دوبزرگوارتبعیت کنیم- هردو عظمت تعهد به خداوندمنان دادند که درجهت اوامرالهی خرکت کنند وماهم بایدچنین کنیم—درانجیل برنابا- درست ترین انجیل- امده است- دین الهی  نورخودرا درمشرق اشکار مکیند وسپس نورا  به  غرب میرسد وماهم بایدچنین عمل کنیم- حضرت مسیح علیه السلام وحضرت مهدی علیه السلام میفرمایند زمین واسمان زایل میشوند ولی سخنان ما زایل نمیشود – جاودانه بودن دین اسلام را اثبات واشکارکنیم ونشردهیم- برای هردوبزرگوار نکات جعلی منفی ساخته اند که سایه برحقایق عظیم می اندازد که 111111   بیشاز امام دیگر قدرت به انسان میبخشد وزبان بهانه گیرها کمتر میشود- بهجا است پس از روضع امام حسین علیه السلام- یک روضه تکمیلی درباره امامزمان علیه السلام بیان شود  با تشکیل سفره ها ونذر  ها  وقف ها به بیشتر بهخاطر امام زمان بوجود اید تاتاثیرات معنوی ان- باعث تقویت وجود ایشان شود- شخصیت برجسته شیعه حضرت شیخ صدوق رحمت الله علیه به امام زمان علیه السلام مرقوم رمودند من میخواهم به مسافرتی بروم ولی از جناب حانه نارحتی دارم حضرت فرمودند صلواته الله علیه والسلم درباره غیبت من- کتابی بنویس تا رفع ناراحتی شما شود- اقای مستر هاکس امریکائی  درتحقیق خود-درانجیل وکتاب های ملحقات ان به این نتجه رسیده است- که کلمه پسرانسان هشتادمورد امده است که فقط سی مورد درباره- حضرت عیسی علیه السلام صدق میکند وپنچاه مورد ان درباره منجی دیگری که بعداز ایشان خواهدامد صدق میکند- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- گرو ه ای از امتم- بر اساس حق تا روزقیامت پیکار- را اشکار وپیروز میشوند- هم برای حق داریم وهم برای عدالت- وهرکس دراین موارد کارنکند ارزش دین وامام الزمان را درک نخواهد کرد- حتما مطلع  هستید تعدادی افراد کهدرامریکا از عدالت وحق اسلامی فراری هستند از اقای ترامپ خواستند عدالت وحق امریکائی درایران برپا کنند که  این دو شاخصث مهمترین شاخص عصر غیبت است-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-وَ عَلَمَ آدَمَ الاسماء کَلها- گرچه اخیرا دقت بهتری شده است وشایدمتوجه نشدن که به تناقض برخورد کردن- به نظر حقیر این اسما صفات خودحضرت ادم علیه  است- زیرا اولا اطلاع نداشتند ودرثانی ایشان حقیر دیدند- اشکال فرشتگان این بود که پیشدواری کردند- قیاس کردن باید اول خصوصیات حضرت ادم علیه السلام از خداوندمنان سئوال میکردند- رایه ای خداوندمنان  فرمودند نفخت- یعنی مادر جسم حضرت ادم دمیدیم-  بادی فرستادیم- اعراب درتعبیر روح از یوناینان گرفتند که معتقد بودن روح مانند باد است وجسم مانند بادبان همانطور که باد قابل دین نیست روح هم همان کار میکند وقابل دیدن نیست- غیر ماده نمیتوان راتشبیه درست کرد  یک مثال تاحدی روشن کند کافی است ولی خداوندمنان برای رح هیچ موجودی چنین چیزی نگفت که من دراودمیدام - نشانی از حاکی از عظمت این روح است- امام صادق علیه السلام دروصف امام زمان علیه السلام-که برای کلیه ائمه اطهارعلیم السلام صدق میکند فرمودند امامزمان علیه السلام درموضوعی از خداوندطلب علم کند انعلم مانند درختی دررگوپی وخون ایشان تاهرحدی که بخواهد روئیده میشود که این امرمخصوص بشرخاص است درصفات دراوج است بالاتراز فرشتگان این موجود جزخداوند منان وافراد نظیرخودقدرت شناخت ندارند که البته باازادی  ودربر داشتن غرایز  وسوسه ها کاری بس مشکل است ولی این شخصیتهای عظیم صفات عظیمی دارند که درمقام بالاتراز فرشتگان هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  سعی کنید اسرار- رای  ممتنع اقای اوباما را  کشف کنید0 میتوانید که یک فرضیه بدهید- اما مانند کسی سگی دنبالش میکند سریع نباشید سعی کنید که فرضیه ساده ا ی ندهید- به این   سئوال پاسخ دهید- که انتخاب رای درچهارچوب دکترین حزبی دمکرات ها بوده است یانه بوده است و چهارچوب های احزاب امریکا را مطالعه کنید که باوجود پیچیدگی های که نسبت به هم دارند-  این رای برای ماموریت حزبی خوش ایند ورضایت بخش است ویانیست- مداوم خودرا تحریک کنید که کار کنید ومتوقف نشوید- ازسیاست عمومی ومتون تحقیق شده علوم سیاسی که بر اساس امارهای نتایج سیاسی برخوردار است استفااده بهینه کنید- به تاثیرات  این رای درسطح جهان توجه کنید- بخصوص به تاثیرات روانشناسی سیاسی اندقت کنید- یک جهت گیری سیاسی دقیق را برای خود ترسیم کنید وسعی کنید این جهت گیری اول با جهت گیری تعدادی از نخبگان که قبول دارید نزدیک باشد- ودر اخر بتواند برای حقوق بینالملل مفید واقع شود- میبایست درجه شکست بسیار کم باشد- درست مانند تشخیص یک دکتر از مریض خود باشد- وبه خوبی ان ارزیابی شود- معلومات خودرا بارها غنی سازی سازید وارزیابی کنید- بخصوص  بامطالعه متن های متضاد این وظیفه شما است که محک علوم سیاسی خودتان را که وظیفه شما است که یک وظیفه بسیارمهم است- اشکار کنید- مغزتان مانندیک کامپوتردکه دارای نرم افزار خاصی است مجهز سازید- که از اصول وایات  دقیق ی منسجم شده برخوردار است- که با ان بتوانید- مسئله رابخوبی حل واثبات کنید ومداوم این مغز را به روز کنید- تا نتجه بخوبی مشخص شود نقش شخصیهای سیاسی امریکا بسیارمهم است وانهارا بخوبثی درک وفهم کنید- ودلا ئل تغیرات سیاسی بخوبی درک کنید- چناچه حقه ای در کار است انرابخوبی پیدا کنید- وبه یک انتخاب عقلانی ومنطقی برسید دونقش را باهم مطالعه کنید نقشی معتقد است که  میابیست انتخاب رای درچهارچوب های ثابت وبنیادی واقع شود- ونقش هائی که میتواند متغیر وحتی خارج از چهارچوب های ثابت باشد- وگاهی انتخاب ها درچهارچوب اصطلاحات سیاسی نیست- واهداف اقای اوبامارا با اهداف خود وحتی با اهداف مافیا بسنجید- میباسیت علوم وادارکات سیاسی شما مانندیک ماشین خوب کار کند – درضمن از عکس های سیاسی هم استفاده کنید-انشالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان شناخت اش در احکام سیاست ها همیشه اسان نیست- لذا درتمام موارد اسوه نمیتواند باشد- پیامبران صلواته الله علیه اجمعین واولیا الله صلواته الله اجمعین انها اسوه هستند مگر بفرمایند بعضی شیوه خاص ما است- مثلا خداوندمنان عمر طولانی وقدرتی به شیطان داد ولی ماحق نداریم  فرد شیطانی به قدرت برسانیم—یک نگاه اجمالی به تنبه وتنبیه پیامبران  نگاه کنیم- همه انها درموردی به علم خودعمل نکردند  واین خحصلت برعقل چیره شد- در استعداد روحی انسان بجز عقل مابقیه میتواند درملاکاش به علل مختلف تاثیر پذیر باشد- ولی عقل به هیچ وجه ملاک اش قابل تعیرنیست که متاسفانه بعضی نظریات درغرب انراهم متغیر میدادنند- ام انسان گاهی درتحت تاثیرات عقل را بکنار میزند ویک سری اندیشه های عجولانه از محیط میگیرد ویکنوع دلیل اوردن غلط جای عقل را میگیرد- بعنوان مثال بعداز انکه حضرت ادم علیه السلام توسط خداوندمنان به علوم زیادی دست پیدا کرد وشیطان راهم شناخت ومتوجه شد که گیاه گندم رانبایدبخورد وبخوبی میدانست که فرشتگان بر خلاف خداوندمنان نظر نخواهند داد- خوب اگر خداوند منان قبلاز انکه شیطان بصورت فرشته دراید وبه نزد حضرت ادم وحوا رود خداوندمنان جریان را میگفت وهشدار میداد مسلما حضرت ادم علیه السلام گول نمیخورد-درباره همه انبیا صلواته الله علیهم اجمعین این مطلب صدق میکند- پس چراخداوندمنان چنین مطلبی را به حضرا ادم وحوا رحمت خداوندمنان برانها باد نگفت زیرا هرلحظه خطر خداوندمنان قبلاهشدار دهد پس فایده علم وعقل چیست- درثانی برای تمام احاد خداوندمنان بایدانجام دهد- درطول تاریخ حتی دراخرالزمان که امام مهدی علیهالسلام  حضور دارندنزدیکی قیامت مدتی حضرت مهدی علیه السلام غیبت میکنند یکدفعه بعضی افراد ضد معادمیشوندوبه سمت گناه متمایل میشوند در طول تاریخ باوجودانکه مثلا در زمان حضرت یونس علیه السلام ایمان به حضرت یونس علیه السلام داشتند ودربیرون سجاده اب میشکشیدند وبه ظواهر دین عمل میکردند ولی درخانه معادرا مسخره میکردند وبعضی گناهان را انجام میدادند خداوند بر ای بعضی ازانها با زلزله انهارانابود کرد وبه خواست حضرت یونس علیه السلام انها رابتدریج زنده کرد که افراد متوجه مسئله معاد بشوند وسپس به معاد ایمان اوردند ولی نمیشود هرروزه تعدادی مرده زنده شود تا مردم معاد راقبول کنند همین که پیامبران فرمودند کافی است نبایدتعدادزیادی مثلا دین اسلام  راقبول ندارند وفرد باعقل خودبه این نتجه برسدمه اسلام دین درست الهی است ولی باز تحت تاثیر افرادی تصور میکند فردی احمق است بباید دیگران را که مخالف اسلام هستند حداقل انسان هائی نادان بداند- یگ تاجر شیرازی برای من تعریف میکرد که من مدتها در کویت تجارت داشتم- بعدها تجارت خودرا به شیراز کردم ولی همچنان از کویت خرید میکنم- ایشان روزی شنیدم شیخی فرموده است- که ایرانیان تخم مرغ وجوجه ضیهونیست میخورند انها بی غیرت میشوند من نزد ایشان رفتم وگفتم شما هم تخمرغ وجوجه از امریکا میخرید که ان شرکت ها مال یهود است- وهابیت در روز اول- چون درقران یهود مطلق امده است یهودخوب وبد نمیکند برخلاف شیعه وبعضی برادران اهل تسنن- ایشان فرمودند مدتی مامیخریدیم ومتوجه نبودیم  مال یهود است امروزه هشتاد وتا صد عددان شرکتها  رابدست اوردیم- وخریداز انرا ممنوع کردیم ومن گفت حضرت ایت الله العظمی عظمت بروجردی سلا م الله علیه حتب پیسی کولا راهم تحریم کردند چون پولش رابه اسرائیل میرود- امروزه النهضت که کویت وقطر وعربستان .ودیگران انها قبول دارند- با اسلحه اسرائیل وقتیکه مریض میشوند دراسرائیل خون یهودی به انه زده میشود وکسی مخالفت نمیکند اینجا ایه قران بقول اقایان تعطیل میشود- دین بر اساس سیاست روز برا ی استحکام حکومت اقایان درتغیر وتحول است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خداوندمنان شناخت اش در احکام سیاست ها همیشه اسان نیست- لذا درتمام موارد اسوه نمیتواند باشد- پیامبران صلواته الله علیه اجمعین واولیا الله صلواته الله اجمعین انها اسوه هستند مگر بفرمایند بعضی شیوه خاص ما است- مثلا خداوندمنان عمر طولانی وقدرتی به شیطان داد ولی ماحق نداریم  فرد شیطانی به قدرت برسانیم—یک نگاه اجمالی به تنبه وتنبیه پیامبران  نگاه کنیم- همه انها درموردی به علم خودعمل نکردند  واین خحصلت برعقل چیره شد- در استعداد روحی انسان بجز عقل مابقیه میتواند درملاکاش به علل مختلف تاثیر پذیر باشد- ولی عقل به هیچ وجه ملاک اش قابل تعیرنیست که متاسفانه بعضی نظریات درغرب انراهم متغیر میدادنند- ام انسان گاهی درتحت تاثیرات عقل را بکنار میزند ویک سری اندیشه های عجولانه از محیط میگیرد ویکنوع دلیل اوردن غلط جای عقل را میگیرد- بعنوان مثال بعداز انکه حضرت ادم علیه السلام توسط خداوندمنان به علوم زیادی دست پیدا کرد وشیطان راهم شناخت ومتوجه شد که گیاه گندم رانبایدبخورد وبخوبی میدانست که فرشتگان بر خلاف خداوندمنان نظر نخواهند داد- خوب اگر خداوند منان قبلاز انکه شیطان بصورت فرشته دراید وبه نزد حضرت ادم وحوا رود خداوندمنان جریان را میگفت وهشدار میداد مسلما حضرت ادم علیه السلام گول نمیخورد-درباره همه انبیا صلواته الله علیهم اجمعین این مطلب صدق میکند- پس چراخداوندمنان چنین مطلبی را به حضرا ادم وحوا رحمت خداوندمنان برانها باد نگفت زیرا هرلحظه خطر خداوندمنان قبلاهشدار دهد پس فایده علم وعقل چیست- درثانی برای تمام احاد خداوندمنان بایدانجام دهد- درطول تاریخ حتی دراخرالزمان که امام مهدی علیهالسلام  حضور دارندنزدیکی قیامت مدتی حضرت مهدی علیه السلام غیبت میکنند یکدفعه بعضی افراد ضد معادمیشوندوبه سمت گناه متمایل میشوند در طول تاریخ باوجودانکه مثلا در زمان حضرت یونس علیه السلام ایمان به حضرت یونس علیه السلام داشتند ودربیرون سجاده اب میشکشیدند وبه ظواهر دین عمل میکردند ولی درخانه معادرا مسخره میکردند وبعضی گناهان را انجام میدادند خداوند بر ای بعضی ازانها با زلزله انهارانابود کرد وبه خواست حضرت یونس علیه السلام انها رابتدریج زنده کرد که افراد متوجه مسئله معاد بشوند وسپس به معاد ایمان اوردند ولی نمیشود هرروزه تعدادی مرده زنده شود تا مردم معاد راقبول کنند همین که پیامبران فرمودند کافی است نبایدتعدادزیادی مثلا دین اسلام  راقبول ندارند وفرد باعقل خودبه این نتجه برسدمه اسلام دین درست الهی است ولی باز تحت تاثیر افرادی تصور میکند فردی احمق است بباید دیگران را که مخالف اسلام هستند حداقل انسان هائی نادان بداند- یگ تاجر شیرازی برای من تعریف میکرد که من مدتها در کویت تجارت داشتم- بعدها تجارت خودرا به شیراز کردم ولی همچنان از کویت خرید میکنم- ایشان روزی شنیدم شیخی فرموده است- که ایرانیان تخم مرغ وجوجه ضیهونیست میخورند انها بی غیرت میشوند من نزد ایشان رفتم وگفتم شما هم تخمرغ وجوجه از امریکا میخرید که ان شرکت ها مال یهود است- وهابیت در روز اول- چون درقران یهود مطلق امده است یهودخوب وبد نمیکند برخلاف شیعه وبعضی برادران اهل تسنن- ایشان فرمودند مدتی مامیخریدیم ومتوجه نبودیم  مال یهود است امروزه هشتاد وتا صد عددان شرکتها  رابدست اوردیم- وخریداز انرا ممنوع کردیم ومن گفت حضرت ایت الله العظمی عظمت بروجردی سلا م الله علیه حتب پیسی کولا راهم تحریم کردند چون پولش رابه اسرائیل میرود- امروزه النهضت که کویت وقطر وعربستان .ودیگران انها قبول دارند- با اسلحه اسرائیل وقتیکه مریض میشوند دراسرائیل خون یهودی به انه زده میشود وکسی مخالفت نمیکند اینجا ایه قران بقول اقایان تعطیل میشود- دین بر اساس سیاست روز برا ی استحکام حکومت اقایان درتغیر وتحول است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاه ای به نظریات عظمت حضرت دکترعلی شر یعتی رحمت الله علیه- منبع- کتاب  کویر- انسان – سکوت – جناب اقای محسن نیک بخت رحمت الله علیه-حضرت استاد فرمودند—ارزش یک عالم- خلاقیت علمی او است – عالمی که خالق علم است وبه متد علمی اشنا است- وانرا بکاربرده است یعنی میشناسد به چه روش بیاموزد- وبیندیشد- وبا چه زاویه ای به مسایل رانگاه کند- زیرا این طرز نگاه واندیشه است- که علم را بوجود میاورد- وانسان از کل انبار داری معلومات باز میدارد-در گفتار دیگر- میفرماید- انسان  به میزانی که می اندیشد- انسان است به میزانی که می افریند  انسان است نه میزانی که افریده های دیگران را نشخوار کند- این نگاه با نگاه اسلامی درجائی زاویه پیدا میکند- در حدیث است کسی که چهل حدیث را حفظ کند درحاالیکه به ان مومن باشد وبخواهد انرا عملی سازد فقیه ودانشمند است- اگر این چنین نباشد برای همه امکان کار تحقیقاتی حساب شده وجودندارد- واز جهتی هم هرچهل تن یک صوفی است- درست دوونیم درصدی است که قبلا میگفتند میزان نبوغ است—ولی امروزه درتمام این اعداد شک کردند وقوانین روح راهنوز نشاختند- ولی مسلم است نبوغ در زاویه ای رخ میدهد که مقدمات اش فراهم شده باشد- دانشمندی درامریکا بعداز دوسال در دانشگاه تحصیل کرد دانشگاه را رها کرد- وشروع کرد بامردم صحبت کردند که به چه تجربیات گرانبها وبه نظر شمادرست رسیدید  مدتها ده سال چنین کرد0 واین تجربیات سیستمی کرد وبر اساس ان بعضی مسائل فلسفی وعلمی را حل کرد- دریک مسابقه علمی سخت درفلسفه بانبوغ امریکا رقابت کرد وجز بهترین هاشد- انبار کردن علم بهره کمی دارد وداوم روی انبارعلم خود تجدید فکر کردن  که به انسعی گفته میشود بقول حضرت استادمعزز ومحترم  ایت الله زبرجد رحمت الله علیه خداوند منان چیزی درکاسه اش میگذارد- دست خالی برنمیگرداند – این مطلب راغرب هنوز درک نکرده است فقط عده ای از مسیحیون غرب به این نتجه رسیده اند

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایشان کوه اتشفشان- شناخت که با الله ابهی اغاز کردند درباره بت احساسی –اسطورهای   شان- فروغ  فرخزاد جگرخون نامه ای بیان کردند- ما یاد ان ظریف کوچه نظامیه تهران درمنزل دائی ام به مناسبتی فرمودند به عده ای- باید گفت- زیارت قبول- انهائیکه ندیده عاشق میشوند- ومذهبی با طول عرض بهشت باارتفاع درخت سدر المنتهی را ندیده میگرند وپاسخ های ابکی میدهند به مشکلات فوق العاده پچیده- و کسیکه  نتواند به درستی درد خود وجامعه اش را  تشخیص دهد وراه چاراه اشرا  دقیق نداند- کودن واقعی است- انسانکه  نفهمد که ابشخورش کجا است-در دانشگاه لندن استادمیفرمودند پس از مدتها مطالعه- خشک مزاجی میاورد- بهترین راه دیدن نمایشگاههائی  است که نتجه عملی ان علم را نشان میدهد- که درضمن درک ذهنی را هم بالا میبرد است کاربردهای مهم بسیاران با ارزش است است- تاشوق ایجاد شود- من در باره  اوضاع بهشت به اینفکرفرو رفتم- که درحدیث است  درخت سدرالمنتهی  که تمام نعمت های بهشت از انجا سرچشمه میگیرد مانندنسیم های خوشبو  که بیش از صدها بوی خوش همراه خوددارد ونهرهای مختلف وغیره  این درخت برگ های دارد که پنجاه برابر بزرگترین شهر های اسمان است وروی انها درهربرگ پنچاه هزار فرشته  های بهشتی نشسته اند وذکر میگویند تردیداز من است که هربرگ ذکر خاصی میگوید یاهرفرشتته ای ذکربرای  راخود دارد تا انتها ی درخت که ته تمام افراد بهشتی انهارا میبیند- واگربخواهندذکر انهارا هم  میشوند است اینهم نمایشگاه الهی است – مانند اعتکاف-ومومنین میتواند تا درجاتی  از درخت بالابرونند ورروی هربرگ خواستند بنشیند- وباانها ذکر بگویند- مسجدی دربهشت است- که مومنین میروند واعتکاف میکنند وسپس برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنندوبر ای ایشان طالب درجات عالی میکنند وخداوندمنان به فرشتگان به خاطرپیدا کردند افتخارودرجات به انها کادوهای شگفت انگیز میدهد که یکبار به ان مسجدبرونند وباانها هم اواز شوندوسپس ان کادو هارابه مومنین بدهند وبهشت از نور انها روشن میشود


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99