سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- صدای امریکا درمقاله نوشت که سفارت ایران در اسرائیل؟؟ که 36 سال پیش  بسته شده بود هرچند به شکلی دیگر؟؟!! وغیر رسمی در اورشلیم دوباره گشوده شد0 مدتها این مسئله راشاه ایران واسرائیل تکذیب میکردند؟؟ ومعلوم بود مطابق میل ایرانیان وحتی اسلام نبود وگرنه دلیلی نداشت که انرا تکذیب کنند- یعنی یک کار حرام وناروائی بود وحقیقت اش هم همین است- در ان ساختمان پرچم  جمهوری اسلامی  واسرائیل را درکنارهم درسالن اویزان شده است یعنی که اسرائیل سرانجام جمهوری اسلامی ایران را رابرسمیت شناخت واینمدت برعلیه جمهوری اسلامی ایران هرچه میتوانست انجام داد ودرباطن هم همچنان درسدد سرنگونی است چون جریان پنبه واتش است ورژیم منحوس پهلوی جنایات- اسرئیل وغرب راهم  یدک خواهد کشید- ولی ایران اسلامی ناب هیچگاه این پرچم اسرائیل به رسمیت نمی شناسد وسرانجام اجرهای کاخ اسرائیل شمرده درکف رهبران انان خواهد گذاشت- مینویسد- - این مراسم محصولی فکری گروهی از هنرمندان اسرائیلی – برخی ایرانی  تباربودند- که نامی ازانها نیست؟؟!- که میخواهند فرهنگ ایران وپیوند های ان با اسرائیل را برجسته کنند – حتما بافرهنگ اسرائیل؟؟ خوب است مقداری از اطلاعات این سفارت خانه واسناد اطلاعاتی اسرائیل فاش شود تامعلوم شود فرعون جلوتر بوده است یاحضرات؟؟ وچه میزان از ایده ها واندیشه ای حضرت حق وانبیا اعظام علیهمالسلام اجمعین یهود  در فرنگ اسرائیل نشات گرفته است- گرچه این مقاله در صدای امریکا درارشیو ان وجودندارد نشان از ان است خان هم فهمید که شور است ؟؟ جناب اقای پینکاس فرمودند- بنا براین": دراین سفارت – ما گفت وشنود بین ملت هایمان را که در استیلای رسانه ها نیست ممکن خواهیم ساخت –مامیخواهیم مفهوم ومعنای سفارت را با ارائه فرهنگ نه دولت به چالش بگیریم- اولا همه اش شعار نباشد بلکه شعور  هم باشد درثانی اول سیاستهای دولت اسرائیل ورسانه ها رابه چالش بکشید تا زمینه وبستر فرهنگ مشخص شود.- در میان حدود 150 نفر که امده بودند –نمایندگان انجمن حفظ میراث فرهنگی یهودیان ایران- دانشجویانی از دانشگاه عبری وحتی ساکنان محلی دیده میشدند  خوب این دانشجویان یهودی ا ایرانی میراث انها چیست ؟وان دانشجویان دانشگاه عبری نظریات انها کدام است؟؟ سفارت ایران دراختیار مجتمع هنری- هامابول- است که فرموده است صدای خودرا به عنواندمردمی که علالرغم شکاف ها وتنش ها خواهان ارتباط ومناسبات خوب هستند بلند کنید - اولا جهان بینی این انجمن چیست ودوم جهان بینی مردم ایران همسو با حکومت شریف خوداست واین باید بخوبی درک وفهم شود- واین انجمن اضافه کرده –است-:"ما به جسجوی دوباره جامعه ویافتن را ها برای کاهش تنش های اجتماعی متعهد هستیم-:" کدام جامعه باکدام خصوصیات؟؟ او یاد اورد که چگونه دوکشور تا انقلاب اسلامی 1357 مناسبات دیپلماتیک کامل داشتند": پژوهش ها نشان میدهد هیچ تنشی بین ملت های ما وجود نداشت(ندارد)- رژیم اسرائیل ورژیم ایران این تنش هارا بوجوداورده اند ودراین کارمنافعی دارند- منظور ایشان باید رژیم فعلی ایران باشد- هردو رژیم سابق امپیریالیستی بودند با این تفاوت یکی سلطه طلب ودیگری تحت سلطه- ولی رژیم فعلی ایران نشات گرفته از اخرین دین الهی ناب میباشد که هیچگونه برچسب ومنافع نامشروع ندارد بلکه دلسوز واقعی اسرائیل هم است ­ با بخش موزیک ویک ایستگاه رادیوئی مسائل حل نمیشود مسائل بسیار پیچیده ترازان است- امیداست الیت های اسرائیل از سادگی  وسطحی نگری ها خارج شوند وارد مسائل بسیار جدی وپیچیده بشوند انشا الله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب پلیس  بلژیک چند صدنفر جزو مشکوکین هستند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-  پیام اقای کامرون نخست وزیر انگلستان بخاطر  اغاز کریسمس باز تاب زیادی پیدا کرده است- ایشان فرمودند- اگرقرار باشد که مردم یک چیزی را بطلبند – ان  امنیت بر ای فامیل خودشان ویک خانه امن میباشد- اما هرکس انرا ندارد- میلیون ها خانواده در این زمستان در ارودگاه های مهاجرین ویا ویا در چادرهای مشترکدر سوریه وخاور میانه بسر میبرند- که توسط داعش وجناب اقای دکتر اسد؟؟از خانه هایشان  خارج شدند- مسیحیاناز افریقا تا اسیادرصبح  روز کریسمس به کلیسامیروندکه مملو از شادی است ولی بسیارئی در انگلستان در ترس از تهدید از جانب دیگران هستند- وبعضی ها در دوران جشن گرفتن  یا مریض هستند یا بی خانه مان ویا تنها هستند- ما میبایست ارزش گذاری وتمجید  از هزران دکتر ونرس وامدادگران ودیگر دواطلبان  که  که درزمان کریسمس خودرا وقف کمک به ضعفا میکنند- وهمچنین برای کسانی که دراین فصل درخارج از کشور بسر میبرند هم اکنون ارتش دلاور ما درحال انجام وظیفه است-در اکناف جهان در اسمان عراق وسوریه وتروریستها راموردهدف قرار میدهند- که ان کشورهارا تهدیده کرده وامنیت مارا هم-در دریای مدیترانه نجات بدهیم انهائیکه وشش میکنند که یک عبور بسیار خطرناک برای رسیدن به اروپا انجام دهند- ودر اقدام زمینی کوشش برای بوجود اوردن ثبات برای کشورهائی از افغانستان تا سودان جنوبی انجام میگیرد- این اقدامات به این علت است که انها مواجه باخطر شدن درحالیکه مادر ارامش هستیم وبه همین خاطراست ما امروز ارزش زیادی برای ان قائل هستیم که بعنوان تنها فرزند خداوند منان؟؟( به به!!)- حضرت مسیح علیه السلام چشن میگیریم- شاهزاده صلح ودوستی-عجب-؟؟!! بعنوان یک کشور مسیحیما میبایست به یادبیاوریم- کهتولد حضرت اش سلام الله علیه والسلم –بیانگر-صلح ورحمت وبرکت اراده زیبا واز همه مهمتر  امید است- من ایمان دارم- مابایدکانون وانعکاس  بدهیم این حقیقت را که این اصول وریشه  ها وارکان بسیار مهم  مذاهب- وارزش های مسیحیت-که انگلستان رایک کشور بسیار موفق برای تمام مذاهب نه چیز دیگرساخته است؟؟!!—بنابراین زمانی که ما تمام تک تک افراد دوست داشتنی گرد هم میایئم-در ارامش وامنیت- میبایست درباره افرادی که چنین نیستند-تفکر کنیم- ما باید تشکر خودرابه  ان افرادی که به ضعفاکمک میکنند- نثار کنیم وهمچنین برای افرادی که از ازادی ما دراز طریق خارج حفظ میکنند- ومیخواهمکه ارزو وتمایل خودرابرای هرکس که درانگلستان است ویا درجهان استیک کریسمس مملو از شادی وصلح  ابراز نمایم-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

ده میشودبسم الله الرحمن الرحیم-حناب اقای دکتر علیرضا نوری در سلسله مقالات بنام- یک هفته باخبر – مرقوم فرمودند- انچه اقای دکتر صادق زیبا کلام باشجاعت ودرایت همیشگی اش در باره حادثه دردناک وخونین منی عنوان کرده است- بدون تردید یکی از بهریننوشته ی او در سالهای اخیر است- نوشته ایکه به پیام خطرناک تبلیغاتی ؟؟!میپردازد که از نخستین ساعات پس از حادثه خونین علیه سعودیها درنهایت عربها؟؟ اغاز شده  وبا شدت هرچه  تماتر ادامه دارد- من در این نوشته نه قصد تبرئه ادراه کنندکان شوون حج رادارم ونه پایمال کردن خون شهدا!! را که کثیری از انها همهمو طنان بیگناه من بوده اند بلکه قصدمن اشکار کردن حقیقتی تلخ است که( در) ادامه یافتن عمرنظام حاکم بر ایران هر روز بر ابعاد ان میافزاید- یعنی تبلیغات برعلیه عربستان سعودی- یک جناب مفتی یک فتوائی داردمه بسیارعجیب بود دوحدیث متضاد باهم را جمع کرد ازاو پرسیند این امر چگونه میتواند باشد؟ایشان گفت یکی ازانها پسرخاله من است ودیگری پسرعموی من است!! پیش از حادثه منی مشاهده حاشیه هائی از مسابقه فوتبال بین دوتیمایرانی وسعودی درتهران مرا در اندیشه نوشتن این مقاله برده بود-درمسابقه –نوحه خوانی از پهلوی شکسته فاطمه زهرا علیها السلام میگفت وجماعتی اشک میریختند وبه خلیفه دوم ناسزا میگفتند بعضی ترقه ونارنک برسر بازیکان مهمان میریختند وعدهای نیز از موش وسوسمارخوری انها یاد میکردند- ازقدیم ایام فرموده اند-جواب کلوخ انداز  سنگ است عربستان خودرا مداربسته کرده است هرکاری که میخواهدبرعلیه شیعیان میکند ای شما تابهحال متوجه شدیدیانه از چاب کتاب که دران هرنوع تهمت  وناسزا وفریب وجوددارد ابن تیمیه ملعون هم چنین تهمتهائی هم نزده است باکمال وقحت ایران راخطرناک تر از اسرائیل وحتی شیطان میداند ان پاپگاه نظامی که درعربستان که دران انفجار رخ دادزیر نظر امریکائی ها اداره میشد نه ریس جمهمور امریکا ده کیلو وزن کم کردنه پادشاه ولایت نشان وهیچکدام حاظر به دادن امتیاز به ایران نشدند کار امریکاها بود که میخواستند ازحقوق بشردرعربستان حمایت کنند بقول شما –اوخانه همی جوید ومن صاحب خانه-  دروز محشر انسانهای عصر جاهلیت شکایت خواهند کرد که چرا عربستان را بامقایسه کرده اید ماکجا این کارهارا کرده ایم؟؟ حصرت رسول اکرم صلواته الله علیه مدتی درقبیله سعد بودند حمله به انجا رخ داد که قبل از حمله حضرت رابیرون بردند شخصی وارد چادر حضرت حلیمه سعدیه رحمت اللعلیها شد وبه یک دختر تصور میکنم ششماه یاپنج سالهکه درخواب بود یک ته نیزه شدید زد ورفت حضرت زمانی که باز گشتند چون به ایندخترخانم سخت علاقمند بودند نارحت شدند وقتیکه ان فرد به قیبله خودبرگشت وجریان راگفت اورا تف ولعنت کردند که زبان قبیله سعد برما دراز شد واعراب جانب اورا خواهند گرفت – حضرا رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم غذا نخوردند وبالای سران دختر شروع به دلداری  میدادند حضرت جبرائیل علیه السلام نازل شدن که ناراحت نباشیدبزودی  تلافی خواهد شد دردفعه بعد انفرد باز به قبیله سعد حمله ورشد وخواست تیراز کماندان بیروبکشد دست اش خشک شد وسوار براسب فرار کرد وفردی از قبیله سعد به او رسید وسرا ورا برید—من بارها خدمت حضرت ایت اله مرحوم زبرجد رحمت الله بودم وهمیشه ایشان دعوت به ارامش وگذشت وبی اعتنا بودن میکردند ویک دفعه من وایشان تنهابودیم یکجناب طلبه ای خئاسته بودند وان جناب امد فرمودند به نزد ان داروخانه میروی کهنزدیک محل کار ایشان بود با ایشان بحث میکنی هرمطلبی کهگفت ولو ذره ای ازحقایق بود قبول میکنی واگر گفت من اینطوردرک کردم قبول میکنی واگرخواست راهنمائی میکنی ولی اگر درجائی لجاجت کرد فقط یک کشیده میزنی- انفرد- فرد باهوشی بود زود فهمیده بود هوا پس است! گفته بود شاید من اطلاعات ناقص پیدا کردم ومطالعه بیشتری خواهم کرد وایشن باز گشته بود من روزی به بهانه قرص خریدن که البته نیاز داشتم به انجا رفتم ان فرد بسیارمودب وخنده رو وشادا ب دیدم یکی از شاگردان او پشت سرش داشت جعبه قرص ها مرتب میکرد وجعبه قرص  در طبقات میگذاشت باحالت دژم ونارحتی به من نگاه کرد وسری تکان دا وان جناب به پشت داروخانه رفت وان جوان به من گفت  دیگر به ایشان اعتقادی نداریم وماچهارنفر مرتب برای نماز به مسجد میرویم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخشی از بیانات جناب حضرت اقای غلامعلی حداد عادل رحمت الله  علیه با خبر گذاری فارس باعنوان ":گفت وگوی مشروح خبر گذاری فارس با ریس بنیاد سعدی":فارس – شمابه عنوان مشاور عالی رهبر معظم انقلاب – تحلیل تان از وضعیت امروز مسائل فرهنگی جامعه چیست-؟جناب اقای حداد عادل:ما از نظر فرهنگی- درشرایطی هستیم- که ازیک سو برادامه راهی که با انقلاب اسلامی اغاز شده – تاکید داریم—واز طرفی دیگر- با گذشت زمان –ان نسلی که قبل از انقلاب بوده- انقلاب کرده-امام(ره) را دیده- ودر دفاع مقدس شرکت کرده-جای خودرا رابه نسلی میدهد که درهیچکدام از این صحنه ها حضور نداشته است- چالش بزرگی که در سر راه انقلاب قرار دارد این است که چگونه ان احساس وباورنسل گذشته  را به نسل اینده منتقل کند-اگر در این مرحله به وظیفه خودمان از نظر فرهنگی خوب عمل نکنیم دشمنان انقلاب -جای خالی را پرمی کنند—اتفاقا دشمنان امید به باز گشت زمان دارند- فکر میکنند وبا گذشت زمان یک نسلی به وجود میاید که حافظه تاریخی ندارند- ان وقت انها را میتوانند تاریخ مورد نظر خود را بسازند وبه خورد نسل جدید بدهند—تغیر تدریجی در باور های نسل جوان هدف دشمن انقلاب است- این فیلم هائی که درشبکه های ماهواره ای برای تطهیر دوران پهلوی تهیه میشود وانواع کارهائی کهذبه صورت رسانه ای وغیر رسانه ای صورت میگیرد- برای این است  که یک تغیر تدریجی واستحاله از نظر فرهنگی درنسل جوانایجاد کند هنر ما باید این باشد کهدرکنار پویائی ونو اوری- ارتباطخود را با ریشه های اعتقادی وانقلابی حفظ کنیم وکاری کنیم- که مجال برای دشمنان انقلاب به وجود نیاید—صدر در صد موفق نبودهایم—فارس : چه قدر دراین امر موفق بودهایم- حدادعادل صدر صد موفق نبودهایم البته بستگی به روش ها وبینش ها دارد اما باید همه در این راه تلاش کنند- نقد اینجناب- ما مجلات وروزنامه های الحمدالله زیادی داریم هرکدام هر از گاه موضوعی کوتاه از گذشته بیان کند وضعف های گذشته رامشخص سازد وایده اسلام را مطرح کند وتاچه حدودی ما نائل شده ایم رابیان کند وراهی که باید برویم هم مشخص سازد بایدخانوداه بچه های خود را به مساجد ببرند که تا چند ساعتی در هفته با برنامه  ها ی اموزشی مساجد اشنا شوند  وکار گروهی کنند ودرضمن هم  تاریخ گذشته راهم یاد بگیرنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- جناب خانم برژِیت جبرائیل- شمادرپاسخ به سئوال خانم صبل احمد مسلمان که چرا قیافه مسلمانان درامریکا بسیار زشت شده است واین نبردهای جهادی چگونه پایان میابد- پاسخ دادید تمام مردم دنیا اکثریت صلح طلب هستند مسلمانان دینا پازده درصدانها اگر جهادی باشندتا هفتادمیلیون نفر را میتواند بکشند- شما ادعا کردید که مردم ژاپن والمان بعداز شکست فاشیست ها صلح طلب شدند حرف درستی ذاست شما فاشیست های مسلمانان راتقویت میکنید نه انکه  انهارا شکست دهید مانند حکومت عربستان- ربه منصور یمن- حکومت بحرین ومراکش واردن واسرائیل-مانندانها که قصابهای غرب وشرق وخاورمیانه هستند واگر شما همان کمکی به المان وژ اپون کردید به مسلمان میکردید بقول شما نوزده رادیکال جهادی مسلمان شمارابه زانودر نمیاورد از شما است که برشما است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برای تشکیل حکومت اسلامی دونظریه موجود است- یک گروه معتقد هستند بر اساس فرمایشات امام صادق علیه السلام- حکومت اسلامی فقط در زمان امام زمام علیه السلام تشکیل میشود واین امر جزو قضا وقدر الهی است که افراد درضعف وقدرت ازمایش میکند- وچه زمای ضعف میدهد وچه زمانی قدرت میدهدبه خواست الهی مربوط است- لذا دراخر الزمان بایدتقیه کرد- نظر دوم بر عکس نظر اول است که معتقد هستند که خداوندمنان مایل نیست که کفروباطل یک لحظه حکومت کنند ویاحتی وجود داشته باشند بلکه واقعیت های تاریخی چنین است وخدواندمنان وجل وجلاله الشریف اکراه دارند که به زور درامرخود متوسل شود وازادی است ودرضمن ازادی افرادبایدامتحان وازمایش پس بدهند- لذا حکومت اسلامی درزمان شخصی بعنوان روح الله از قم درایران تشکیل میشود ودرتمام جهان در زمان امام عصر سلام الله علیه والسلم تشکیل خواهد شد ولی امام صادق علیه السلام دستوراتی که درحقیقت برای اماده کردن-حکومت اسلامی داده اند- حضرت زید علیه السلام خدمت امام باقر علیه السلام رسید- وپس از تشریح اوضاع درخواستکردند که امام علیه السلام اجازه قیام رابه ایشان بدهند- امامباقرعلیه السلام فرمودند چهاراه رابرتو میبندند- یعنی شکستمیخوری وهیگونه پیروزی وامیتاز ویا کمکی نخواهدشد بلکه برعکس میشود درجنگ داریم چناچه حمله به نابودی منتهی شود ودشمن نقاط ضعف را درک کند وجسورشود-دفاع ویا عقب نشینی که ضربات وارد میکند بایدانجام داد- در زمان امام صادق علیه السلام باز ایاشن خدمت امام صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند وباز اوضاع راتشریح کردند- امام صادق علیه السلام فرمودند که قیام کنی همه شهیدخواهند شد واهل بهشت ئخواهند بود شماشخصی عالم هستی- ایشان فرمودند که من به زودی مقدمات قیام را اماده میکنم- این قیام مدلی شد بر ای کلیه فرق اسلامی وحتی مسیحیت که درنبرد با امویان شرکت میکردند وبالا ترین کمک به عباسیان کرد بطوریکه سفاح ریس عباسیان بعداز پیروز قبر هشام نبش کرد وبر جداش تازیانه زد وبردار کرد وسپس اوراسوزاند ودستور دادبرقبر حضرت زیدبارگاهی درست شود وامامصادق علیه دفاع لازم واجب کرد چهبه خاطر دور کردن دشمنان وچهدرامور اقتصادی که باعث فلج شدن زندگانی شود ولی اگر هدف برتری دادن یک مذهب جعلی باشد انرا حرام اعلام کرد ومداوم میفرمودند فردی مایل هستم قیام کند وشهید شود ومن مخارج زن وفرزندان بدهم این به این علت بود که مردم مایوس نشوند ودشمنان بترسند تا انکه مذهب زیدیه بوجودامد که بایدمداوم جهاد کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99