سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—یکی از کانال های   فارسی غربی- دربین بحث به اینجارسیدم- اولا فردی ایران تعین کردکه به تاجیکستان رود وجنابان تاجیکستان از ایشان به گرمی استقبال کردند وفردی فرمودند اتفاقا باید شدید مواظب ایشان بود که میخواهد براندازی کند؟ ویکی ا زنمایندگان داعش درمراحل اولیه اش به ایران امد عکس راهم نشان دادکه به ظاهر فردی موجه نشان میداد خیلی اورپائی مسلک بود- وسپس ادامه دادند که مثلا کشورهای دیگر نمایندگان انها به ایران میایند- وپول های زیادی میگیرند وسپس غربی ها پول بیشتر میدهند انها به سمت غرب میروند- وپول ایران دود میشود حتی حضرت جناب سیدنصرالله رحمتالله این چنین است؟؟ وهرکس برای جمهمری اسلامی کار میکند اینچنین است؟؟- ولی این اقایان اینطور نیستند!!! برای دلسوزی وطن جان میکنند اولا تهمت زدن وقانون کلی دادن گناه عظیمی است بله فردی که گناه کرده است میتوان بیان کرد مگرشماعلم غیب دارید؟؟ نکته دوم  خداوند منان میفرماید اگربخواهم همه راموحد ودین دارکنم برای من کاری اسان است اگرنماز نخواند دل درد بگیرد ویانماز خواند یک سکه طلا به اوداده شودهمه موحد واهل نماز خواهند شد- ولی خداوندمنان چنین چیزی را نمیخواهد- قبلاز خلقت انسان جن را خلق کرد همه انها بجز شیطان کافر وخون ریز شدند پس بقول شما اعوذبالله خداوندمنان گند زد؟؟ درحالیکه فرشتگان فرمودند این انسان راه درست را طی نخواهند کرد خداوندمنان فرمودند ولی یک عده راه درست راطی خواهند کرد- پس به ازمایش انها می ارزد- یک ازدوستان من دریک کشورافریقائی جزو سفارت بود وما برای کمک انها کتاب های انگلیسی وفرانسه خودمان را که درباره اسلام بود درانجا چاب میکردیم ودرحج وجاهای دیگر به افرادمی دادیم ویا به اروپا ارسال میکردیم چون چاب خانه مجهز داشتند وارزانتر از دیگران بودند- ولی جرئت نمی میکردیم بیرون از سفارت برویم تبلیغات برعلیه ما شدید بود- وحکومت کوچکترین قدمی  حتی در جهت بر نمیداشت واخبار مارا چاب نمیکردند واخبار ها متعلق به غرب برعلیه ما بود- یک جبعه اگهی دردیواربیرون سفارت داشتیم که اخبار های ایران درانجا میگذاشتیم مداوم انارا پاره میکردند وافراد نگهبان سفارت کاری نمیکردند- به مسئولین سفارت من گاهی میگفتم چه فایده دارد ما اینجا باشیم کتاب هائی که چاپ میکردیم- مامورین اطلاعاتی بالای سرانهابودند که نخوانند ودانه ای باخودنبرند پس از مدتی یکخبرنگار پیش ما امد که حق باشما است درچند شماره روزنامه مقاله هائی بنفع ما نوشت تاحدودی درکارمندان ان کشور که درسفارت خانه ما بودندتغیراتی رخ داد وان خبرنگاررا از کار اخراج کردند من تصور میکنم که فرموداورا دریک تصادف ساختگی گشتند- ایشان گفت امریکا وعده بیشتری به انها  داده است- روزی به ماخبر دادند که  که میخواهند سفارت خانه رابگیرند- ما زودتر فرارکردیم وسفارت خانه راگرفتند وچشن هم گرفتند- ولی امریکابه وعده خوداش عمل نکرد سر صداانها بلند شد این چه کاری بود که شما کردید؟؟- امریکا بالافاصله یک گروه دیگررامجهز کرد وبه جان انها انداخت تا سرانجام ریس جمهور فراری شد ودل ماخنک شد وبعداز مدتی نمایندگانی از دولت جدیدبه تهران امد- که شمابرگردید ومن گفتم مادیگر برنمیگردیم- باز امریکایک وعده میدهد وشما اطاعات میکنیدودرضمن شما باید اول فرهنگ جامعه را تغیردهید وازادی خبر وبحث بدهید ومردم را اکادمیکی بار بیاورید تامردم تغیرنکنند فایدهای ندارد ورفتند وچدسال بعدمن به حج رفتم ویکی از مسئولین بلند پایه گذشته ان کشوررا ملاقات کردم ومنرا بغل کرد ومداوم میبوسید وگفت ما اشتباه کردیم من انزمان دراثر تبلیغات غرب دشمن خونین شما بودم وزمانی که فرار کردید ماچشن گرفتیم وحال من هیچکاره هستم – ثانیا بهترین پول پولی است اول دراه خداونمنان مصرف میشود وسپس برای خدمت به مردم مصرف شود-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درخطبه غدیر درحالی که گریان بودندفرمودند دین من زمانی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور میکند اجرا میشود-  امروزه غرب هم مداوم ریسک میکند وضربات راهم تا انجا که بتواند تحمل میکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- وقتیکه زنگ های بزرگ بوجود امد انها به خداوندمنان شکایت کردند که ما بیکارالدوله هستیم وسپس انهارا در کلیسا بکار گرفتند تا روزی پسربچه ای خواست از روی دیوار کند وزنگ را بصدا دراورد – دیوار فرو ریخت وپسر بچه فوت کرد کشیش تصمیم گرفت زنگ الکتریکی به جای ان زنگ بگذارد تاپسربچه ها به راحتی زنگ بزنند- خوب است یک اکسیوم بگوئیم یک زنگ بزرگ بالای  سر مجله  چارلی هبدو گذاشته باشد وسیم اش  به زنگ بالای سر کاخ فرانسه که هروقت مجله چاب شد ویا خطر ایجاد  شد بافشار دکمهای به صدا دراید- عجیب است با وزانتی این مجله دارد تا کنون مقاله درباره پادشاه مطلقه عربستان چیزی به نگارش درنیاورده است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مستصعف فکری-جناب اقای-": ایون- اوس نوس": خبرنگار ومقاله  نویس روزنامه- شیکاکو تربیون است که دانشگاه شیکاگو اخیرا دومین دانشگاه دنیا پس از هاروارد شده است ایشان در سال2005  روز سوم ماه دوازدهم  درقطیف عربستان بوده است وشاهد عزاداری شیعیان در روز هفتم بوده است از شکوه ان وناله وغم سینه زنی انها جالب بیان کرده است درضمن نوشته است که انها چون دسته کر بودن موزیک یاحسین گتند که صدای انها تنها به خودشان برمیگشت  بر ای انکه کسی نبود از ترس؟؟ ودرکوچه های تنگ باریک شهرمیگشتند!! زیرا عزاداری امام حسین علیه السلام توصیف وتعریف ان خارج از دین سنی ووهابی است0 واین یعنی دیکتاتوری که اقایان به بازوی جناب اقای بوش  متصل هستند؟؟ خیلی عجیب است که همان انها برخلاف قوانین حقوق بشر اسلامی هستند وهم برخلاف حقوق بشر سازماملل متحد هستند ولی اقایان را بخاطر بازوی اقای بوش سازمان ملل متحد به جای اخراج تحویل هم میگرید- اگر مسئله اینوطور است ماهم بگویم هرکس موضوع ازدوتج موقت را قبول ندارد ازهمه پستها اخرام وسالی سه ماه زندان  وپنچاه میلیون تومان جریمه چون قبول نکردن ازدواج موقت در شیعه خارج از توصیفات وتعاریف شیعه است اقایان بیادبدانند که مغزی بقول دوستان تارعنکبوت زد عمل اش تارعنکبوتی است وبقول حضرت علی علیه السلام درحال افول است ویکزمان هم محومیشود- زمانی که جناب اقای ملاصدرا رحمت الله علیه به روستای دهک تبعید کردند عده ای نزد ایشان امدندکه چرا  در درباره مومنین درست حسابی نیستند انها دسترسی به علما وکتب دارند؟؟ ایشان فرمودند اولا لطف الهی بود که اول من درجوار حضرت معصوه علیهاالسلام باشم ودرثانی مدتی از عبادت وخلوات کردن باخداوندمنان وباز نگری علوم خود وخواندن کتب های جدید محروم بودم الحمدالله این فرصت پیدا شد درثانی انسانها درایمان دوجور هستند یک جورانها پیامبر  اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرموده است کبریت احمر البته قبلا گوگرد کبریت میگفتند که همبرای اتش زدن مهم است .سپس تاثیرات داروی داردبرای قارج های پوست دارد ولی امروز چون فسفر انهم خاصیت اتش زدن دارد کمیاب تر از گوگرد است احتمال زیاد منظور فسفر است- انها کسانی که هستندخودشان بدنبالدین میروند ویاهر علم دیگر تا انرا بدست اورند ولو درثریا باشد واینها کمیاب هستند دیگران معلوم نیست چگونه به دین میرسند عاقبت میرسند تا هفتاد.وپنج درصد گاهی همه راه  را میروند وسپس به دین میرسد وگاه ای زاراه کرامت ویا از  کسی خوششان میاید واینها زمان بر هستند وعده ای مستصعف فکری هستند- تابع اکثریت هستند- من مقاله اقای:" ایون-او س نوس:" از یک سایت دیگری بدست اوردم- به روزنامه شیکاگ تربیون رفتم که از ان سایت هم بگیرم دربدست اوردن مقاله مهارت ای رابدست اوردم- این مقاله اصلا درا روزنامه نیست ولی تمام مقلات ان جناب هست وهم از لحاظ تاریخ وهماز لحاظ اسم نویسنده وهم از لحاظ عنوان مقاله وهر راه دیگر- تنها این مقاله نیست واقعا مستصعف فکری هستنددرحالیکه ان جناب مسلمان نشده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب سلمان عزیزه کرده جناب فرعون حقوق البشرغرب- زیادی زیگزاگ ومعلق به جلو وعقب نمیزند- نبض اش رابا کمی دقت میتوان خواند برخلاف رضاشاه- عبدالعزیز- وبهاالله- - سرتیپ درگاهی بخاطر رضا شاه زیاد ادم کشت وروزی به رضا شاه من تور راقبول دارم خیالت از جانب من راحت باشد هرگاه احساس کردی- من مفید نیستم به من گو ومن راهم باز نشست بگو مردم از درگاهی بیشتراز رضا شاه میترسیدند- زندان اوین رادرگاهی ساخت اورادر زندان کردمردم خیلی خوشحال شدن وفکر کردن که رضا شاه به مردم بها میدهد ولی بعد فردی روی کارامد که از درگاهی بدتر بود واین دستور غرب بود با تمام زرنگی وجسارتی که رضا شاه داشت وپشت اش به انگلیسی ها بود دوتا خواب دیدن اورا سرنگون-کرد خواب اول- مردیب باخانم اش درحرم امام رضا علیه به سمت ضریح مقدس میرفته است- یک خانم بی حجاب با ارایش غلیظ و اوهم به سمت ضریح میرفته است بدستور رضا شاه زنان میتوانستند بدون حجاب وبا ارایش وارد حرم شوند شب امام رضا علیه السلام درخواب میبیند- که به اونگاه نمیکند ونیم رخ ان عظمت را صلواته الله علیه واله والسلم را میبنید که عصبانی هستند وایاشن سئوال میکند که امام علیه السلام وصلواته الله علیه واله والسلممیفرماید ان خانم را که دیدی چرا امعر به معروف ونهی از منکر نکردی مثلا خون من جوش امده استوایشان از فردا شروع به امر معروف میکد وجریان راهم میگوید- خواب دوم فردی پول را  فردی برا ی امام رضا علیه میاورد وباخود میگوید نحو خرج اش امام علیه السلام تعین کند شب امام رضا علیه را درخواب میبیند وجران را میگوید که ایا پولرا درضریح بریزیم ویا جای دیگری خرج کنم- امام علیه میفرماید- یک پدرسوخته-پول درضریح میریزد ویک پدرسوخته پول رااز ضریح بر میدارد-ئ رضاشاه گوشی دست اش میاید به پلیس مشهد میگوید هرخبری شد دستور تیر داری- ریس پلیس- مشهد میکوید رضا شاه مسئله راحل کن شهر قابل کنترول نخواهد بود- انگلیسی ها میفهمند که یک انقلاب خونین در راه است سفیر تحقیقات میکند –متوجه میشوددستور از یک عالم درقم است انزمان به قم رفتم با رهزانی روبرو بودکه به ضغیر وکبیر رحم نمیبکردند ایشان باماشین شخصی اش به قم میرود که با ان عالم صحبت کند ولی ان فرد را نمی شناخت درقم هیتی بایشان صحبت کردند وگفتند باان فرد نمیتوانید صحبت کیند دفعه دوم به قم میرود ومیگویداین انقلاب را نکیند من همه مسائلرا حل میکنم وان عالم دستور توقف انقلاب را میدهد البته پس از حادثه مسجد گوهر شاد درتهران بسیارمردم عصبانی میشوند که ما قلعه ساختیم زیرزمین درست کردیم کلی اسلحه خریدیم رادیو بو بی بی سی به زبان فارسی شروع بکار میکند تا اخر رضا شاه لجن بار میکند-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به شخصیت رضا شاه- درباره ایشان طبق معمول کشورها بخصوص جهان سوم که ابرقدرت دران کشورها  مدتها  عنان مطلق ان کشور ها رادردست داشتند- سعی میکنند که تاریخ را به نحوی تحریف کنند- ولی اثاری که به جا گذاشتند با کمی دقت همه چیز مشخص میشود- رضا شاه دریک خانواده وفامیل نظامی بدنیا امد- که پدرش یاور بود یعنی سرگرد- وبغضی عموها ودائی های ایشان هم نظامی بودند- انزمان یک ده بزرگ را بعدا به تقلید اروپا شهرستان نام دادند مرکز نظامی میشد که یک وفوج  واحدی بین گر وهان تا گردان دران مستقر میشد واین واحدنظامی همه کاربوده است هم پلیس بود .هم ژاندارمری بود وهم مرکز اطلاعتی وبسیارجاها فرماندار  بودند وتمام واحدهای دیگر  دولتی اگربود زیرنظر انها بود وحداکثر پنج دهکده بزرگ که غالبا مالک انها شاهزادگان بودند ویا ثروتمندانی که همدست با شاهزادگان بودند کنترول میکردند ومابیقه روستا ها باامان الهی بود که ای اصطلاح در ادبیات ایران جنبه ای زیادی من الجمله  جنبه سیاسی دارد- خطه شمال تا اذر بایجان همه طرفدار تزار بودند فقط درشه های بسیار بزرگ غالب شاهزادگان تزاری بودند واندکی از شاهزداگان انگلیسی بودند ولی کار در دست شاهزادگان روسی بود ایران تمام ابعاد محتاج شرق وغرب بود ونمیتوانست درمقابل انها عرضه ادا کند ودرضمن ازانها میترسیدند ودرکل ایرانیان بیشتری از روسها میترسیدندوبه همین علت هم مایل بودند انگلستان  در ایران باشد درهرحال یک قوتی روحی بود ولو میدانستند که انها استعمار گر هستند لذا واحدی ازدر انگلستان شما ل ایران بود  ودرضمن قوائی  بنام قزاق که ریاست ان بایدبا روسها باشد زمانی واحد انگلیسی از ایران رفت انگلیسی در این واحد مستشار داشتند که انهارا کنترول کنند اما وضع حکومت کشور در دست شاهزادگان قاجاری وخوانین ایلات بود بعد فوت مظفرالدینشاه یک دفعه نظم قاجاری به همخورد وشاهزادگان وخوانین چند دسته شدند عده ای طرفدار محمد علی شاه وعده ای طرفداری احمد شاه ومداوم شاهزادگان دسته دوم که درخدمت یک شاهزاده کلیدی بودند تغیر عقیده میداند ویا طرفدار یک فردسیاسی دیگر ی میشدند وباه چنگ میکردند وجنگ درمیدان مبارزه تبدیل به  گفتمان سیاسی میشد ورای ها عوض میشد دراین موقعیت رضا شاه به خاطر سوابق پدری اش وفامیلی اش با وجودانکه سن کمی داشت برای نخستین بار درسن سیزدهسالگی انتخاب شد وتا ان سن با روحیات نظامی پرورش یافته بود واستعداد نظامی داشت وبخوبی درک میکرد از

چه کسی باید فرمان بگیرد وبه اوچگونه نزدیک شود وبخوبی وفاداری داشته باشد- تا اخر عمر چنین  بود- وهمین عومال باعث رشد ایشان ودر کرمانشاه به همین علت فرمانده واحد نظامی شد وتمام خصوصیاتی که یکفرمانده داشته باشد نداشت ازجمله سواد ولی بعلت همان خصوصیات  بالا امد تا جائی که رابط شاهزاده باتهران چه از لحاظ نظامی با وزرلت جنگ کهبعدا به وزرات دفاع تبدیل شد ونشان ازمیداد که ئسیاست امریکائی ها برسیاست انگلیسی درحال برتری است- وهم با –دربار- انگلستان جزو چهارده کشوری بود که شوروی حمله کرد درزمان لنین وشکست سختی خوردند روسها از لحاظ انتقام وبه همین دلیل است هیتلر از انها زیادنکشت سرامد جهان هستند ولی انهارا اواره کرد گرفتن  وشجاع ترین ملتها ایرانیان هستند- لذا بلشویک که تاحدودی از روسیه گرفتند از ترس قوای انگلستان دربرنامه خود اول میبایست با انگلستان تصفیه  حساب کنند واین واحد را از مرزهای خودشان دور کنند لذا شوروی اعلام کرد که هیچگونه چشم داشتی به کشورهای همسایه ندارد ولی  اگر استعمار بخواهد انهارا درتصرف خوداش دراورد برای کمک به ان از هیچ اقدامی خودداری نخواهد کرد- لذا نیروهای بلشویکوارد شمال شدند  تا درانقلاب شما ل شرکت کنند انگلیسی متوجه شدندسرانجام این قوا شکست خواهد خورد ودست بلشویک درایران باز میشود- سیاست انگلستان با امریکا فرق دارد درانگلستان افراد ی ماهر وکارامد تولید میکنند وانهارا بخوبی روشن میکنند وانها خودشان تصمیم میگیرند ولی امریکا ها مداوم از مرکز بایددستور بگیرند وعلت دیگر حس ناسیونالیستی درانگلیسیها قبلا بسیارضعیف بود وبه راحتی برای پول اسرار ورمزها را میفروختند البته در رزمان تزاری هم بودولی کمتر از انگلیسی ها بود لذا رمز نمیزدند باس رازیر شدن بلوشویک به ایران انگلیسی متوجه شدن بایدیک لشگر جدیدی بوجود اورند که رهبری ان با شاهزادگان نباشد وبخشی از ان هم از افراد شمال ایران باشد که خصوصیات ضد روسی داشته باشند لذا تنها گزینه رضاشاه بود به تهران اعزام شد وفرمانده این لشگر جدید شد  که مستشار های ان انگلیسی بودند ودرنبرد با جنگلی انگستان هوایپمای تک ملخ از بصره به جاده شمال اورد وهم مراکز  اقتصای وانبار تدارکاتی جنگلی را هدف قرار میداد وهم گرا میدادبه لشگر رضا خان وهم  حمایت میکرد .هم تاکیتک مال انگلستان بود اشتباه شاهزادگان این بود باتغیر حکومت شوروی تغیر نکردند یعنی همچنان طرفدار تزار بودند لذا ازبین  رفتن انها هم برای بلوشویکها- خوش ایند بود وهمبر ای انگلیسی ها وسپس توسط رضاخان مابقیه درو شدند –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای گنجی درباره ان قران کلام الهی نیست تبعیت از یک الیت کرده است که معنقد است دعلوم الهی به پیامبر کرم صلواته الله علیه واله والسلم وتدوین قران با شخص پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم است که من هنوز استدلال را نمیدانم ولی تصور هم نمیکنم- ولی ایشان دلیلی نیاورد؟ وایشان یکبحثی فرمودند که من به حکومت سکولار اعتقاد دارم ؟- زیرا به اندیشه فقها توجه ندارم به اندیشه فیلسوفان وعرفا بخصوص ابن عربی معتقد هستم ومعتقد هستم خداوند بینهایت  است ولذا باهرموجودی فاصله ندارد که البته این یک صفت الهی است  وامام صادق علیه السلام برا ی نخبگان فرمودند انرا قدرت بدانید- درغرب به اینتجه رسیدند که معضل ترین وپیجیدترین  علوم- سیاست است- از یک طرف بستری گسترده از علوم زیادی بهم بایدبافته شودکه هرکدام اندازه خاص دارد واز طرفی با انسان روبرو استکه فردا وجمعا بسیارمتنوع وپیچیده ومتغیر است- برای همین است که پازل تصویرسیاست تیکه های کوجکی ازان بدست امده استدرطول تاریخ انسان دربین علوم انسانی ئضعیفترین رشته سیاست بوده است واز جهات مختلف انسان را مجبور تغیر میکرده است ویک بعد ان خطرناک بوده ان است وفقط عوامیلی مثلا ماند قدرت ویا اجتماع ویا ارزوها  ی انسان یاسنت ها  ویا احکام پادشاهان و.قدرتمندان مقداری بحث شده است چیزی که انسان نتواند انرا عملی کند ویابسیارسخت باشدانسان به سمت اش نمیرود برخلاف فاسفه وعرفان  واخلاق –اقتصاد- امنیت وغیره ولی پیامبران صلواته الله علیه واله والسلم- تاحدودی چهر چوبی قابل اجرا وسودمندی داشت بیان کردند ودراسلام اتفاقا فقه این تکلیف را داراست وبحث های سیاسی را شامل میشود یعنی اگر انسان بدنبال حداوند فلیسوف وعارف رفت میتواند بدنبال خداوند سیاستمدار وسیاست ساز هم برود بی نهایت بوده خداوندمنان ایجاب مکیند که خداوندمنان سیاست مدار وسیاست ساز هم باشد پس دلیلی برای سکولار شدن معنا ندارئد خداوندمنان درهر عصری درهزمینه چهارچوب هائی تعین کرده است که  همان میزان کافی است- وبارشد انسان این چهارچوب هم تغیر میکند بسیاری از علوم که درارتباط با انسان است شناخت کامل ان مکان پذیر نیست-= مثال معروفی درجامعه شناسی است- درامریکا پول توجیبی که به دانش اموزان میدادند مسئله ساخت وامدن پول توجبیی زیاد کردن باز هم مسئله ساخت جناب مرحوم دکتر یمین الشریف در دانشگاه کلمبیا نیویرئوک روی همین قضیه با گروهی کار کرد به اینتجه رسید وپول بایدداد وباهم بیادمشورت کرد که چیزی خریده شود ودرضمت تعقل وروحیات وعلایق فرزندان را ومیزانی هم باید تجربه کنند بایدلحاظ کرد- یا انکه هرکشوری از لحاظ نظامی قویتر باشد امنیت بیشتری خواهد داشت وبمب اتمی ساخته شد وبعداز مدتی متوجه خطرات ان شدند ودرجهت کم کردن قدرت اتمی اغاز شد- متاسفانه درغرب چون فقط دینهای گذشته قبولدارند وبابعضی پیشرفتها ان ادیان هماهنگی ندارند وتصور میکند درامرسیاست فرضیه انها پاسخگو است لذا دین راذاز لحاظ سیاست خطرناک میداند ولی خودانها درهمین فرضیات خود درعمل بابحران ربرو میشوند لذا باید سیاست را دقیقا از وحی بعلاوه عقل ترسیم کرد وتخیلات واوهام واروزهای غیر علمی وغیرحقیقی کنار گذاشت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- سلیطه- نظریات شخصی است- در اورپا ساده صحبت کردن هنر است یکی از  شرایط انتخاب استاد ساده صحبت کردن ودانستن مثال های ساده است وپنج سال دوره میبینند که بسیار مشکل است تا انتخاب شوند- درایران وشرق مشکل وپیچیده صحبت کردن ملاک بود وگرنه فکر کردندفرد بیسواد است حتی روحانیون دراواخر حکومت منحوس قبلی میزان فارسی بیان کردن بسیار نادربود واکثر اوقات عربی بیان میکردند ومداحی درسینه زنی هم بیشتر عربی بود- روزی من نزد جناب مرحوم دکتر عباس یمین شریف بودم ودوتا زن وشوهر که هردو باهم دکتری زبان فارسی گرفته بودند که درهمان زمان تحصیل همشاگردی مرحوم یمنی الشریف بودن- مرحوم یمنی شریف فرمودند تز دکتری  ادبیات فارسی مسئولاش اقای فرزوانفر بود- در طول درس هرسئوالی که از ایشان میکردیم بسیارپیچیده مخلوط فارسی عربی وگاهی فرانسوی جملات  وکلمات واصطلاحاتی میفرمود که کار مشکلتر میشد وما گروهی کار میکر دیم غالبا ما سه نفربودیم  وفکر میکردیم که مطلب را  فهمیدیم واز ایشان سئوال میکردیم میفرمودندنه فهمیدید  ویک تعریف مشکلتری بیان  می کردند روزی ایشان به من فرمودند عباس اقا سئوال نمی کنید ومن گفتن استادبرای چه سئوال کنم /که هنوز مطالب قبلی برای من روشن نشده است- باز ایشان فرمودپس سئوال کن باز ما سئوال کردیم وباز ایشان یک جواب پیچیده دیگری دادند- مابه تز دانشجویان قبلی که دکتری گرفته بودنمراجعه کردیم دیدم که نوشته است بنا بر بیانات استا این چنین است؟؟ باخودم گفتم محال است که من چنین کنم ولو ردشوم هرچه فهمیدم انرامینویسم- قرار شد که گروهی درنزد استاد چرک نویس تز رابخوانیم وانتقادهارا استادرا متوجه شویم- نفراول یک خانم بود- شروع کردبه خواندن استاددرحال مطالعه بود ودرضمن یاداشت میکرد سراش بلند کرد وفرمودند این مزخرفاترا از کدام دکان عطاری بدست اوردی انخانم فرمودند از حرفهای شما عینا من انهاراترجمه کردم وبهترین نتیجه گیری هم همین است –ایشان فرمودند- سلیطه -بامن یک ودو میکنی به تونمره هیجده  دادم که دیگر روی نحس تورا نبینم- وایشان مثل برق پرید دم در وفرمودند شما از همه دانشجویان دکتری سئوال بفرمائید که درباره شما همه متفق القول هستند-ورفتند من از ترس انکه چیزی هم به من بگویدکه درطول تاریخ روی پیشانی من حک شود همانکار دیگران رانجام دادم


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99