سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت کلمه که الحمدالله- دیگرندارم- دراین سایت دیناری برای ایرانیان وهابی شدن ارزشی قائل نیستم زیرا یک استدلال بسیاردقیقرا مسخره میکردند بعداز مدتی که من تصور میکنم  که ان جناب کرد باشد- از دانشگاه معروف امریکا-یو-سی  ال –ا -مدرک ادیان شناسی گرفته بود که بخشی ازان هم درباره اسلام بود وایشان تحت تاثیر دانشمندان ادیان شناسی غرب بود واز انها کذد ومطالب میاورد که اتفاقا بسیارتاثیر گذار بود ومیفرمودند هرکس شیعه شده است حتما دلیل برای خود دارد وهمچنین کسی سنی .یا وهابی میشودبدین نحو-- انسانها این چنین هستند وخوداش باخدای خوداش قرار داد دارد که بهترین را انتخاب کند وخود میداند وخدای خوداش- ولی حق توهین وناسزا گفتن ندارد زیرا بنفع سکولار وماتریالیست است ومدتی من هم به همین دلیل- سکولاروماتریالیست بودم- وپس از مدتی مطالعه سنی شدم .سپس وهابی شدم- ایشان بعداز مدتی فرمودند بخاری مطالبی درباره بعضی اشتباهات که به نظر ایشان رسیده است از ام االمونین عایشه بیان کردند وزیادمشخص نیست که اساس دارد یا ندارد- زیرا افراد جاهل ومشرک انها همگی مسلمانان نشدند وبعضی هم منافق شدند وشروع کردن بد درباره اسلام وبخصوص شخصیتهای اسلامی حتی پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم گفتن ما حدیث داریم که تمام اصحاب نور هستند این مهم است؟؟ یعنی بعضی خطاهای کوچک امری اجتناب ناپذیراست انسان معصوم نیست حتی پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین خالی از خطانبودند انهارا باید با بزرگورای گذشت کرد اگر خطا نکنند پس معصوم هستند؟؟ که این چنین که نیستندوخودرا معصومهم  نمیدانند- برفرض که درست باشد زن پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم است- پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله والسلم فرمودندکه من زنی را به اندازه خانم حمیرا(خانم عایشه) دوست ندارم؟؟ پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درقیامت بسیاری را شفاعت میکند از زن دلبنداش شفاعت نمیکند؟؟ وحاشا وکلا- برفرض ایشان جهنمی باشد وبردن ایشان به بهشت پارتی بازی هم  باشد این حق پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باانهمه زجر ومصبیت که انرادرک نمیکنیم که فرمودند هیچ پیامبری مانندمن زجر نکشید به بهشت بردن خانم عایشه امری کوچک است- جرا اینهمه دادوبیداد وغوغا میکنید؟؟- سئوال اول این است شمابعداز چهارده قرن فهمیدید؟ چطورجناب بخاری نفهمید؟؟ وثانیا دراحادیث داریم بعضی از کارهای ایشان فردی  به اندازه سرسوزنی انجام دهد الی ابد جهنمی خواهدبود پس خداوندمنان باید پارتی بازی کند وانهارا بهشتی کند- و وهم چنین  ذفرمودند -هیچگونه دلیلی منطقی وعقل پسند که عقلا را قانع کندبرای احادیث واستنباط های فقهی وجودندارد-واقایان برای من مسلم شد که شعبده بازی میکنند-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- قبل از هر چیز شهادت پرافتخار وتاریخ ساز وهویت بخشوروشنانی بخش حضرت مجاهد نستوه حسینی وار حضرت جناب مرحوم ایت الله اقای نمر النمر را به شیعیان واندیشمندان ومتفکرین ودلسوزان اسلامی وبخصوص امام ز مان علیه السلام ونایب پرافتخار ایشان حضرت ایت الله العظمی ولایت الفقیه مطلق ان عطمت سلام الله علیه والسلم تسلیت وتبریک عرض میکنم- شهات ایشان جای هیچ تعجبی نیست  با اغاز انقلاب اسلامی ایران طبیعی بود که هویت های سیاسی منطقه وجهانی از حالت انفعال وروند همیشگی خارج خواهد شد ومنافع فرق ومنافع سیاسی انها شروع به شکل وصورت بندی کردن منطقه خواهد انجامید اروزه وخواسته ها وارزش ها از پرده مخفی  بیرون خواهد امد – شکست  داعش در رمادی شکست قطعی برای اربابان وموسسین داعش را رقم زد- درابعاد ایدولوژی – سیاست – نظامی وتاکیتک ها وتکنیک ها واستراتژی های انها را خنثی وباطل کرد ومیبایست هم انتقام بگیرند وهم پوشش جدیدی رافراهم کنند-جریانی که غرب برای شیعه درمنطقه ساخته بود بخصوص در عربستان- تاریخ مصرف اش تمام شده بود وجریانی را درحال تدارک بود که برخلاف ان بستری بود که برای اش تدارک دیده شده بود- با شرایط وقیدوبندهائی برای ذشیعیان درعربستان ساخته وپرداخته  شده بود- ذهنیت فردی وجمعی  که باندک منافع وهویت نامشخص وکم اثر هرگز نمیتوانست یک وضعیت بهتری را تصور کند- ودارای یک میدان فکری وعملی مستقل وکار امد که به مسائل  وموضوعات هویتی وفرهنگی –سیاسی بپردازد حتی با اندک مایه های فکری را هم دارا نبود- مغز های عفونی شده ای-که توسط الگوهای وذهنیت غلط- درک واقعی انهارا مریض وفلج کرده بود ولی کم کم فرهیختگان درسال 2005 بفکر  بوجوداوردن یکمجمع ورسانه ها وتحقیقاتی که با اراده موثر به مشکلات مهم وسخت وارد چالش شوند وبه راه حل مسائل بپردازند بوجود امد- طبیعی بود که غرب وبدنبال ان میمون وسگ با وفای ایشان- حاضر نمیشدند میدان رابه راحتی به انها بسپارند وراهی میانبرکه هم حکومت وهم مردم را باخود دادشته باشند- انتخاب خواهند کرد ولی همیشه باتمام فراست وزیریکی که دارند در دولبه یک گیره گرفتار میشوند که می بایست دریک جهت ریسک کنند مانندانتخاب رضا شاه ومحمد رضاشاه- صدام وبهالله واتاتورک—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پ اسخی به الیتهای مردمی انطرف اب-":  مردم ایران که سی سال دشمنی حکومت با مردم جهان خسته شده بودند_ چه چه وچه- پس علت انکه درنیجریه 29 میلیون مکسلمان شیعه شدند ودرراه پیمائی چندین هزارنفر  مسلمان سنی ومسیحی هم به تعدادی بوده است نشانه این دشمنی را اشکار میکند-؟؟ بکوحرام چنفرمیلیون طرفدار دارد که به خاط ر انها حاضر به راهپیمائی باشند؟؟ ویا ایرانیان به ترکیه ودوبی ودیگر جاها سفر میکنندنشان از ترس وبی خوابی وپریشانی دارند ووحشتزده هستند ؟  باسرکوب حکومت ایران سرپا است  چند ایمیل دراین رابطه به شما ارسال شده است؟؟ وما از دمکراسی به دیکتاتوری رسیدهایم؟؟ اکنون نوبت بیداری شمانیست ونوبت خواب شما است که از پریشان احوالی کمی اسوده شوید معادلات سکولاریسیم مانندکف وحباب روی اب در دراز مدت جوابگو نیست وسنت ها عوام پسند روزی عقب گرد خواهد کرد- اخیرا کسی که دستورقران سوزری در امریکا داده بود داردمحاکمه میشود؟؟!! وگروه ای چهارنفری جوان اسپانیائی سایتی اسلامی درامریکا درست کردند که که اسپانیائی زبان ها مسلمان کنند؟؟  وبسیارمطالب دیگر که هنوز از نتایج سحر است.!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای امانو یکدفعه سیاست برد –برد به سمت باخت – باخت میخواهد تغیر دهد-؟؟ که بیش الهام از جناب اقای اوباما گرفته است ومیخواهد جزو حواریون ایشان باشد وجناب اقای اوباما از خداوندبهالله؟؟!! الهام والواح میگیرد وممکن است توسط اقای امانو دین جدید در ایران ومنطقه طرح ریزی کند- بایدبدانند ناگهان چاشنی پیروزی به بکارخواهد افتاد وخواهند دید  چه کسی کر امتدارد وعنایت الهی را دارا است- منطقه دراختیار بدر اسلامی است که دراینده غرب بایداز اجازه بگیرید تا ورود کند- انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—سخنرانی جناب ملک عبدالله اردنی در مجمع اروپای واحد-:" این مطلب بسیار مهم است که روشن شود- که معنی واقعی یک مسلمان چیست؟؟!!من از اوان زندگانی یادگرفتم که میبایست به والدین خود احترام بگذارم-پیامر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند زمانی که همسایه خودرا ماند خودرا دوستداری دارای ایمان هستی-درتمام عمر من خداوندمنان را به الرحمن والرحیم شناختم وبگوش من  هر روزرسیده است سلام علیکم و به دیگران هم همین طور  یعنی من به دیگران خوش امد میگویم وبه انها صلح ومهربانی را هدیه میدهم- این معنای یک مسلمان است- هزار ها سال پیش قوانین  ژنو وجودنداشت وسربازان  مسلمانرا تعلیم میداند حق ندار ید یک زن ویابچه ویامراکز انها وهای انهاراتغیر دهید بااجبار- نه کلیسا ونه مسجدی-نه جائیکه روح دستجمعی درانجا شعار میدهد - وما دردوران بچگی یاد میدادندکه هیچکس بی جهت نباید کسی راکشت وهیچ عبادگاهی رانباید خراب کرد- اینده نمیتواند  انسانها مجزا باشند وبایادتاریخ –جغرافیا- واینده باهم باشند- هیج کس نباید دمنزوی باشدباید یک روح دستجمی یک اینده رضایت بخش رابرای نسل های اینده بسازد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درباره دین اسلام ناب دوفاکتوربسیار مهم است اول توحید  دوم نبوت وامامت- هرکس ادعائی دارد که بااین دو فاکتور بحثی دارد بسم الله- وبداند بقول جناب سعدی هرکس از خرج دادن شاه فرار کند دچار غول بیابان میشود امام صادق علیه السلام فرمودند- هر گوسفندی از گله وچوپان خود دورشد جای بهتر از شکم گرگ پیدا نمیکند—امام صداق علیه السلام فرمودند ما اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیهم اجمعین یک نوع امتحان داریم که به کنه حقایق اگاه هستیم وتلخی انهاراهم باید تحمل کنیم- وشما به کنه مطالب اشنانیستید ولی میبایست از ما  اطاعت کنید وبه مرور تاحی به حکمت های انها پی میبرید واینهم ازمایش شما ها ست- بی جهت برای خودتان دلخوشی درست نکنید به عقب باز گردید متوجه میشوید اگر اسلام ناب بود به نفع انان بود واینده هم برای حال این مطلب رادرک خواهد کرد- گروه ای معتقد هستند که امام خمینی علیه السلام ورحمت واسعه الهی  برایشان فزونی باد زمانی که رحلت کرد ان اسلام دیکتاتوری خوداش راباخودبرد ورهبر معزز ومکرم و.پرعظمت بهان پایه نخواهد رسید وکمتر از ایشان است؟؟ ماندان است که گفتهشود دین  وحکومت حضرت علی علیه السلام دیکتاوری اعوذبالله پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله والسلم راندارد ویکدرجه کمتر است وهم چنین دین حکومت امام حسن علیه السلام نسبت به اند دوعظمت این چنین است؟؟- اسلام دوبعد دارد بعد ایجابی یعنی وجود بخشیدن به دین واحکام دین است ودیکربعد سلبی ویاحذف کردن که نبرد با طاغوتیان است وتم کاران ات هردوبعد درزمان امام معزز ورهبر اگاه ودور بین ودر اندیش به مراتب نسبت به زمان معمار انقلاب رحمت الله علیه بیشتر پیشرفت داشته است- یا بگویند که جناب حضرت ایت الله دانشمند ومجاهد جناب اقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه بسیارجاها نقد وانتقاد تندی نسبت راهبر های رهبر مغزز وبابصیرت کامل رحمت الله علیه  والسلم داشته9 است که هرگز بدین نحو نبوده است حتی اگر وحدت رای داشتند برای دهان بستن غرب بیادمختلف صحبت کنند کهظن دیکاتوری از بین برود  این تصوربوجود نیایدکه تکنولوزی غرب درایران نباشد ایران مضحل میشود دراحادیث اخر الزمان کشورهای اسلامی دارای تکنولوزی زیادای نیستند طاغوتیان ومستکبرین دارای چنین تکنولوژی هستند- ولی از تکنو لوژی مدرن استفاده میکنند- مهم مسئله بخش  نظامی- وسیاسی  است که کم کم کشورهای اسلامی درجهت مستقل شدن  واسلامی شدن مردم انها گام مینندذ وایران دارای بهترین موقعیت دراین خصوص خواهد بود وتاز مانی که مستکبرین درجهت مردمی کار میکنند این تکنو لوژی به نفع انان است وزمانی که درحهت استکبار هستنذ به ضررانها خواهدبود- تا قدرت الهی بطور کمال وتمام درک کنند وسرانجام مردم انان درجهت مذهب الهی حرکت خواهند کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درباره دین اسلام ناب دوفاکتوربسیار مهم است اول توحید  دوم نبوت وامامت- هرکس ادعائی دارد که بااین دو فاکتور بحثی دارد بسم الله- وبداند بقول جناب سعدی هرکس از خرج دادن شاه فرار کند دچار غول بیابان میشود امام صادق علیه السلام فرمودند- هر گوسفندی از گله وچوپان خود دورشد جای بهتر از شکم گرگ پیدا نمیکند—امام صداق علیه السلام فرمودند ما اهلبیت مکرم رسول اکرم صلواته الله علیهم اجمعین یک نوع امتحان داریم که به کنه حقایق اگاه هستیم وتلخی انهاراهم باید تحمل کنیم- وشما به کنه مطالب اشنانیستید ولی میبایست از ما  اطاعت کنید وبه مرور تاحی به حکمت های انها پی میبرید واینهم ازمایش شما ها ست- بی جهت برای خودتان دلخوشی درست نکنید به عقب باز گردید متوجه میشوید اگر اسلام ناب بود به نفع انان بود واینده هم برای حال این مطلب رادرک خواهد کرد- گروه ای معتقد هستند که امام خمینی علیه السلام ورحمت واسعه الهی  برایشان فزونی باد زمانی که رحلت کرد ان اسلام دیکتاتوری خوداش راباخودبرد ورهبر معزز ومکرم و.پرعظمت بهان پایه نخواهد رسید وکمتر از ایشان است؟؟ ماندان است که گفتهشود دین  وحکومت حضرت علی علیه السلام دیکتاوری اعوذبالله پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله والسلم راندارد ویکدرجه کمتر است وهم چنین دین حکومت امام حسن علیه السلام نسبت به اند دوعظمت این چنین است؟؟- اسلام دوبعد دارد بعد ایجابی یعنی وجود بخشیدن به دین واحکام دین است ودیکربعد سلبی ویاحذف کردن که نبرد با طاغوتیان است وتم کاران ات هردوبعد درزمان امام معزز ورهبر اگاه ودور بین ودر اندیش به مراتب نسبت به زمان معمار انقلاب رحمت الله علیه بیشتر پیشرفت داشته است- یا بگویند که جناب حضرت ایت الله دانشمند ومجاهد جناب اقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه بسیارجاها نقد وانتقاد تندی نسبت راهبر های رهبر مغزز وبابصیرت کامل رحمت الله علیه  والسلم داشته9 است که هرگز بدین نحو نبوده است حتی اگر وحدت رای داشتند برای دهان بستن غرب بیادمختلف صحبت کنند کهظن دیکاتوری از بین برود  این تصوربوجود نیایدکه تکنولوزی غرب درایران نباشد ایران مضحل میشود دراحادیث اخر الزمان کشورهای اسلامی دارای تکنولوزی زیادای نیستند طاغوتیان ومستکبرین دارای چنین تکنولوژی هستند- ولی از تکنو لوژی مدرن استفاده میکنند- مهم مسئله بخش  نظامی- وسیاسی  است که کم کم کشورهای اسلامی درجهت مستقل شدن  واسلامی شدن مردم انها گام مینندذ وایران دارای بهترین موقعیت دراین خصوص خواهد بود وتاز مانی که مستکبرین درجهت مردمی کار میکنند این تکنو لوژی به نفع انان است وزمانی که درحهت استکبار هستنذ به ضررانها خواهدبود- تا قدرت الهی بطور کمال وتمام درک کنند وسرانجام مردم انان درجهت مذهب الهی حرکت خواهند کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99